KOMUNIKAT 
Na podstawie art. 29 ustawy z dnia z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j.Dz.U. z 2017r. poz. 1318 ze zm.) w  związku z &75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r. w  sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r. poz.2069). 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie informuje o planowym niszczeniu dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjentów SPZZOZ w Wyszkowie leczonych w oddziałach szpitalnych w 1997 r. oraz możliwości odbioru w/w dokumentacji medycznej przewidzianej do zniszczenia. 
Osoby zainteresowane uzyskaniem indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia: pacjent, jego przedstawiciel ustawowy albo osoba upoważniona przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej mogą odebrać dokumentację po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku do Sekcji Dokumentacji i Statystyki Medycznej w SPZZOZ w Wyszkowie. 
Formularze wniosków o wydanie w/w dokumentacji są dostępne w Sekcji Dokumentacji i Statystyki Medycznej SPZZOZ w Wyszkowie i na stronie internetowej szpitala. Po odbiór dokumentacji należy zgłosić się osobiście wraz z dokumentem tożsamości potwierdzającym uprawnienie do odbioru dokumentacji. Dokumentacja medyczna jest wydawana za potwierdzeniem odbioru. Wszelkie informacje w powyższej sprawie udzielane są pod numerem telefonu (29)7437659 
Dokumentacja będzie wydawana od dnia 8.01.2017 r. do dnia 31.01.2018r. po czym zostanie zniszczona stosownie do obowiązujących przepisów prawa. 
KOMUNIKAT 
Na podstawie art. 29 ustawy z dnia z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j.Dz.U. z 2017r. poz. 1318 ze zm.) w  związku z &75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r. w  sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r. poz.2069). 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie informuje o planowym niszczeniu dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjentów SPZZOZ w Wyszkowie leczonych w oddziałach szpitalnych w 1997 r. oraz możliwości odbioru w/w dokumentacji medycznej przewidzianej do zniszczenia. 
Osoby zainteresowane uzyskaniem indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia: pacjent, jego przedstawiciel ustawowy albo osoba upoważniona przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej mogą odebrać dokumentację po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku do Sekcji Dokumentacji i Statystyki Medycznej w SPZZOZ w Wyszkowie. 
Formularze wniosków o wydanie w/w dokumentacji są dostępne w Sekcji Dokumentacji i Statystyki Medycznej SPZZOZ w Wyszkowie i na stronie internetowej szpitala. Po odbiór dokumentacji należy zgłosić się osobiście wraz z dokumentem tożsamości potwierdzającym uprawnienie do odbioru dokumentacji. Dokumentacja medyczna jest wydawana za potwierdzeniem odbioru. Wszelkie informacje w powyższej sprawie udzielane są pod numerem telefonu (29)7437659 
Dokumentacja będzie wydawana od dnia 8.01.2017 r. do dnia 31.01.2018r. po czym zostanie zniszczona stosownie do obowiązujących przepisów prawa. 
KOMUNIKAT 
Na podstawie art. 29 ustawy z dnia z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j.Dz.U. z 2017r. poz. 1318 ze zm.) w  związku z &75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r. w  sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r. poz.2069). 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie informuje o planowym niszczeniu dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjentów SPZZOZ w Wyszkowie leczonych w oddziałach szpitalnych w 1997 r. oraz możliwości odbioru w/w dokumentacji medycznej przewidzianej do zniszczenia. 
Osoby zainteresowane uzyskaniem indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia: pacjent, jego przedstawiciel ustawowy albo osoba upoważniona przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej mogą odebrać dokumentację po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku do Sekcji Dokumentacji i Statystyki Medycznej w SPZZOZ w Wyszkowie. 
Formularze wniosków o wydanie w/w dokumentacji są dostępne w Sekcji Dokumentacji i Statystyki Medycznej SPZZOZ w Wyszkowie i na stronie internetowej szpitala. Po odbiór dokumentacji należy zgłosić się osobiście wraz z dokumentem tożsamości potwierdzającym uprawnienie do odbioru dokumentacji. Dokumentacja medyczna jest wydawana za potwierdzeniem odbioru. Wszelkie informacje w powyższej sprawie udzielane są pod numerem telefonu (29)7437659 
Dokumentacja będzie wydawana od dnia 8.01.2017 r. do dnia 31.01.2018r. po czym zostanie zniszczona stosownie do obowiązujących przepisów prawa.