SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl
Wyszków, dnia 21/01/2013 r.
DEZ/P/341/ZP- 2/2013
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759) w przedmiocie: Kompleksowa dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych i akcesoriów do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą  analizatora  do identyfikacji i lekooporności drobnoustrojów oraz analizatora do posiewów krwi i płynów ustrojowych dla potrzeb bakteriologii w SPZZOZ w Wyszkowie, Zamawiający dokonał wyboru oferty 1 przedstawionej przez następującego Wykonawcę: BioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17 01- 882 Warszawa w okresie 24 miesięcy za cenę brutto: 292.256,42 zł UZASADNIENIE W przedmiotowym przetargu została złożona jedna oferta przez powyżej wskazanego Wykonawcę, zaś cena zawarta w ofercie mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 24/01/2013 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 15/01/2013