Unia Europejska

Fundusze strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE. W skład Unii wchodzą regiony dobrze rozwinięte, takie jak południowa Anglia, okolice Paryża, czy Holandia oraz te, których poziom rozwoju znacznie odbiega od “średniej europejskiej”. Są nimi Grecja, Irlandia, Portugalia, Północna Skandynawia i Południowe Włochy oraz nowe kraje członkowskie UE. Polityka Strukturalna i Fundusze mają pomóc władzom centralnym i regionalnym słabiej rozwiniętych regionów w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych.

Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Podział środków i kierunki ich wykorzystania był przedmiotem dyskusji i uzgodnień władz centralnych i samorządowych z różnymi partnerami.

Głównym kryterium podziału środków finansowych Unii na poszczególne państwa członkowskie jest poziom produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca. Regiony o poziomie PKB na mieszkańca w granicach 75% – 90% średniego poziomu unijnego zaliczane są do regionów w okresie przejściowym, a bardziej rozwinięte to te, których PKB na mieszkańca osiąga 90% lub więcej średniej unijnej.Nasz poziom PKB na mieszkańca osiąga niecałe 70% średniego poziomu UE. Tylko województwo mazowieckie przekroczyło granicę 75% i znalazło się w grupie regionów lepiej rozwiniętych.Poza obiektywnym kryterium podziału funduszy, jakim jest poziom PKB na mieszkańca, wielkość przyznanych danemu państwu środków zależy od wielu innych czynników i zawsze jest przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską.

Największe kwoty Polska zainwestuje w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Nadal finansować będziemy inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.Miasta wojewódzkie wraz z okalającymi je gminami otrzymają duże wsparcie na realizację wspólnych przedsięwzięć w zakresie dostępności komunikacyjnej. Ponadto fundusze sfinansują inwestycje w miastach, zwłaszcza projekty związane z kompleksową rewitalizacją, ekologicznym transportem miejskim, gospodarką niskoemisyjną. Wymogiem UE jest również rozwój tzw. inteligentnych specjalizacji, czyli skupienie się poszczególnych regionów na wybranych priorytetach polityki innowacyjnej. Obok bezzwrotnych dotacji Unia Europejska udostępnia także tzw. instrumenty zwrotne, czyli pożyczki i kredyty. Korzystać z nich mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i samorządy. Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.

W perspektywie programowej 2014 – 2020 Polska może korzystać ze wsparcia w ramach następujących funduszy unijnych:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, z którego finansowane są przedsięwzięcia w regionach, których poziom rozwoju znacząco odbiega od średniej rozwoju w UE, a także w regionach, w których prowadzone są duże działania restrukturyzacyjne  przemyśle i zatrudnieniu. Środki kierowane są w szczególności na finansowanie inwestycji w infrastrukturę i ochronę środowiska, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie nowych miejsc pracy poprzez inwestycje produkcyjne, działalność badawczo-rozwojową.
 • Europejski Fundusz Społeczny głównym celem funduszu jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększają możliwość zatrudnienia i kształcenia. Z jego środków współfinansowana jest pomoc dla różnych regionów i grup społecznych, w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem oraz dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy.
 • Fundusz Spójności jest to fundusz przeznaczony dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej w UE. Jego celem jest zredukowanie różnic gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju głównie poprzez duże inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.
 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  celem Funduszu jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terenie całej Wspólnoty w sposób komplementarny do instrumentów rynkowych.
 • Europejski Fundusz Rybacki, którego głównym celem jest racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego oraz podniesienie konkurencyjności rybactwa i przetwórstwa rybnego.

W sumie, poprzez te fundusze Unia Europejska planuje przekazać do 2020 roku prawie połowę swego całego budżetu (ponad 453 mld euro) na pomoc krajom członkowskim. Pozostała część wydatków Unii kierowana jest do realizacji celów specjalnych przez dodatkowe fundusze inwestycyjne, w tym:

 • Fundusz Solidarności Unii Europejskiej  – zapewnia wsparcie w przypadku poważnych klęsk żywiołowych,
 • Instrument Pomocy Przedakcesyjnej – stanowi wsparcie dla krajów kandydujących i dla potencjalnych kandydatów do UE.

Poza tym Unia wprowadziła cztery instrumenty finansowe:

 • JASPERS i JASMINE – finansują wsparcie techniczne przy przygotowaniu dużych projektów infrastrukturalnych,
 • JEREMIE – ułatwia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) dostęp do mikrofinansowania,
 • JESSICA – wspomaga rozwój obszarów miejskich.

Sposób funkcjonowania funduszy określony jest przez jeden, wspólny dla wszystkich państw członkowskich zestaw przepisów. Mają one na celu zapewnienie, że środki z Funduszy są wykorzystywane zgodnie ze strategią Europa 2020. Przepisy zapewniają również lepszą koordynację i spójną realizację przedsięwzięć oraz jak najprostszy dostęp do Funduszy dla potencjalnych beneficjentów.

Programy krajowe:

Inwestycje w zakresie AOS i POZ

Projekt Inwestycje w SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku, w zakresie AOS i POZ
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
Wartość projektu: 3 584 362,00 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 783 211,20 zł
Planowany termin zakończenia inwestycji: 31 sierpień 2019 r.

 

W dniu 1 października 2018 r. została zawarta umowa nr RPMA.06.01.00-14-9994/17-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie reprezentowanym przez Panią Cecylię Domżała o dofinansowanie projektu „Inwestycje w SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku, w zakresie AOS i POZ”

 

Informacje o Projekcie:

Potrzeba realizacji projektu wynika ze zdiagnozowanych problemów o charakterze wewnętrznym i systemowym, w tym, niewystarczające wyposażenie w sprzęt w stosunku do potrzeb pacjentów. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie pacjentów objętych środowiskowymi formami opieki, konieczne staje się wyposażenie personel w odpowiedni sprzęt, którego deficyt wynika z:

 1. a) konieczności udoskonalenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych, celem ograniczenia ich barier w dostępie do usług medycznych;
 2. b) konieczności dostosowania pomieszczeń do potrzeb nowoczesnych metod leczenia oraz zakupionego sprzętu,
 3. c) brak zdefiniowanego, usystematyzowanego modelu opieki koordynowanej, co wynika m.in. z obecnego braku sprzętu.

Ponadto, dzięki ścisłej współpracy z NFZ opieka koordynowana będzie spójna  z rozwiązaniami modelowymi opracowanymi na poziomie krajowym. Projekt odpowiada na wskazane problemy i przyczynia się do ich rozwiązania. Dzięki zakupionemu sprzętowi SPZZOZ w Wyszkowie oraz NZOZ POZ w Rząśniku rozszerzy dotychczasową działalność – pacjenci uzyskają możliwość wykonywania badań, także specjalistycznych. Nowe usługi skierowane są do wszystkich pacjentów, niezależnie od płci, wieku, w szczególności do osób starszych i z niepełnosprawnościami. Możliwe i realne stanie się prowadzenie, przy współpracy z innymi podmiotami leczniczymi, opieki koordynowanej, zapewniającej kompleksowość i ciągłość opieki, nastawionej na wynik, z pacjentem w centrum uwagi. Projekt przewiduje zakup sprzętu medycznego dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej. Projekt prowadzony jest w formule partnerstwa. Partnerem jest NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Sławomira Majewskiego.

 

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa jakości udzielania świadczeń zdrowotnych w obszarze POZ i AOS poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego.

Celami szczegółowymi projektu są:

 1. Zakup sprzętu medycznego i unowocześnienie infrastruktury technicznej służącej do realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ i AOS.
 2. Poprawa dostępności ludności do świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ i AOS.
 3. Stworzenie dogodnych warunków hospitalizacji dla osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

Tabela. Wskaźniki produktu

produkt jednostka miary Ilość źródło informacji o wskaźniku
Liczba wspartych podmiotów leczniczych Szt. 2 Protokół odbioru
Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 2 213 833,00 Protokół odbioru
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Szt. 1 Protokół odbioru
Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu medycznego zakupionych w programie Szt. 54 Protokół odbioru

Tabela. Wskaźniki rezultatu

rezultaty jednostka miary 2020 r
źródło informacji o wskaźniku
Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI 36) Szt./rok 2000 Dane z Rejestru Świadczeń

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 znajdują się na stronie: www.funduszedlamazowsza.eu

Mapa dotacji znajduje się na stronie: www.mapadotacji.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej

Projekt Wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w SPZZOZ w Wyszkowie
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
Wartość projektu: 4 374 651,96 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 2 863 725,58 zł
Planowany termin zakończenia inwestycji: 30 czerwiec 2020 r.

 

W dniu 7 listopada 2018 r została zawarta umowa nr RPMA.04.02.00-14-a908/18-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie reprezentowanym przez Panią Cecylię Domżała o dofinansowanie projektu pt. „Wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w SPZZOZ w Wyszkowie”

 

Informacje o Projekcie:

Przedmiotem, a zarazem celem projektu jest termomodernizacja wraz z wykorzystaniem OZE i wymianą oświetlenia na energooszczędne 4 budynków wchodzących w skład kompleksu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie. Przewidziane w projekcie działania skutkują poprawą efektywności energetycznej określonej dla energii końcowej o 58,46%. Dzięki realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co poza wymierną korzyścią ekonomiczną związaną z obniżeniem kosztów eksploatacyjnych, przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. Prace w projekcie polegać będą: na ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu stropodachów, modernizacji instalacji c.o., modernizacji instalacji wentylacji, wymianie oświetlenia na energooszczędne, montażu instalacji fotowoltaicznej.

Cele projektu:

SPZZOZ w Wyszkowie zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków stawia przed sobą trzy główne cele strategiczne, jakim są redukcja emisji CO2, redukcja zużycia energii finalnej oraz wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Działania, które zostały założone podczas realizacji projektu przyczynią się do rozwiązania problemów nie tylko w kwestii środowiska naturalnego, ale także w dziedzinie ochrony zdrowia, warunków hospitalizacji, co będzie miało wymierny wpływ na poziom leczenia i profilaktyki.

Najważniejszymi celami szczegółowymi przedmiotowego projektu są:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych,
 • tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju regionu poprzez utrzymanie jakości powietrza na terenie Gminy Wyszków,
 • wzrost jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza, dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele grzewcze,
 • redukcja zanieczyszczeń do atmosfery,
 • wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • poprawa warunków użytkowania obiektów użyteczności publicznej,

Korzyści wynikające z realizacji projektu kształtują się następująco:

 • poprawa termoizolacyjności obiektów użyteczności publicznej (dostosowanie do obowiązujących norm termoizolacyjności),
 • poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ( PM 10, SO2,NOx, Co, Co2,pył),
 • korzystanie z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Wyszków,
 • poprawa warunków ochrony zdrowia dla mieszkańców regionu
 • poprawa estetyki otoczenia.

 

Tabela. Wskaźniki produktu

produkt jednostka miary Ilość źródło informacji o wskaźniku
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Szt. 2 Protokół odbioru
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków Szt. 4 Protokół odbioru
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji m2 88 579,30 Protokół odbioru
Powierzchnia polegająca zmianie sposobu ogrzewania m2 88 579,30 Protokół odbioru
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji MW 0,04 odczyty z liczników, protokoły odbioru
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji MWhe/rok 0,04 odczyty z liczników, protokoły odbioru

Tabela. Wskaźniki rezultatu

rezultaty jednostka miary 2021 r
źródło informacji o wskaźniku
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 4 095,49 Audyt ex-post oraz protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający wykonanie założeń zgodnie z projektem, audytami oraz harmonogramem prac.
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok 331,98 Audyt ex-post oraz protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający wykonanie założeń zgodnie z projektem, audytami oraz harmonogramem prac.
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE MWhe/rok 36,49 Odczyty z licznika. Wyniki audytu ex post
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) tony równoważnika CO2/rok 815,38 Wyniki audyty ex post
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów GJ/rok 8 607,39 Wyniki audytu ex post
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32) kWh/rok 2 390 942 Wyniki audytu ex post
Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWhe/rok 36,49 Odczyty z licznika. Wyniki audytu ex post

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 znajdują się na stronie: www.funduszedlamazowsza.eu

Mapa dotacji znajduje się na stronie: www.mapadotacji.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Wyposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną

Projekt Wyposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w nowoczesną aparaturę medyczną
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
Wartość projektu: 3 022 468,13 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 2 186 795,58 zł
Planowany termin zakończenia inwestycji: 31 grudzień 2020 r.

 

W dniu 7 listopada 2018 r została zawarta umowa nr RPMA.06.01.00-14-a297/18-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie reprezentowanym przez Panią Cecylię Domżała o dofinansowanie projektu pt. „Wyposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w nowoczesną aparaturę medyczną”

 

Informacje o Projekcie:

Realizacja projektu ma na celu poprawę dostępności do nowoczesnych metod leczenia na terenie powiatu wyszkowskiego i miasta Wyszków. Wyposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w nowoczesną i innowacyjną aparaturę medyczną zniweluje nierówności w dostępie do wysokospecjalistycznych usług medycznych oraz będzie miała zauważalny wpływ zarówno na procesy lecznicze, jak i terapeutyczne. Mając na względzie powyższe jednoznacznie należy stwierdzić, iż zakres przedsięwzięcia wpisuje się w CEL GŁÓWNY Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki oraz subregionu ostrołęckiego, który został sformułowany jako: poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności potencjału miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego poprzez jego rewitalizację oraz podniesienie walorów użyteczności gospodarczej, społecznej i środowiskowo-rekreacyjnej. Przedstawiony powyżej cel zostanie zrealizowany m.in. poprzez utworzenie nowego rodzaju usług w SPZZOZ w Wyszkowie, jakim będzie koordynacja działań w zakresie zgodnym z Policy Paper oraz opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia mapami potrzeb zdrowotnych. Dzięki realizacji inwestycji poprawi się jakość życia pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi, zarówno leczonych w zakresie opieki szpitalnej, jak i ambulatoryjnej. Projekt przyczyni się do ograniczania istniejących nierówności w zdrowiu również w aspekcie realizacji w grupach wiekowych poniżej 5 lat oraz 60+, a także osób z niepełnosprawnościami. W ramach realizacji projektu zostanie zakupiony sprzęt medyczny (16 szt.) w tym tomograf komputerowy.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa jakości udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego.

Celami szczegółowymi projektu są:

 1. Zakup sprzętu medycznego i unowocześnienie infrastruktury technicznej służącej do realizacji świadczeń zdrowotnych.
 2. Poprawa dostępności ludności do świadczeń zdrowotnych.
 3. Stworzenie dogodnych warunków hospitalizacji dla osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

Tabela. Wskaźniki produktu

produkt jednostka miary Ilość źródło informacji o wskaźniku
Liczba wspartych podmiotów leczniczych Szt. 1 Protokół odbioru
Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 2 863 200,00 Protokół odbioru
Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu medycznego zakupionych w programie Szt. 16 Protokół odbioru

Tabela. Wskaźniki rezultatu

rezultaty jednostka miary 2021 r
źródło informacji o wskaźniku
Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI 36) Szt./rok 4000 Dane z Rejestru Świadczeń

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 znajdują się na stronie: www.funduszedlamazowsza.eu

Mapa dotacji znajduje się na stronie: www.mapadotacji.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Oddział Kardiologiczny i Oddział Chorób Wewnętrznych

Projekt „Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez doposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w zakresie infrastruktury szpitalnej służącej diagnozowaniu i leczeniu chorób kardiologicznych oraz onkologicznych
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
Wartość projektu: 14 303 872,45 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 5 342 174,84 zł
Planowany termin zakończenia inwestycji: 30 września 2019 r.

 

W dniu 2 maja 2018 r. została zawarta umowa nr RPMA.06.01.00-14-8612/17-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie reprezentowanym przez Panią Cecylię Domżała o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez doposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w zakresie infrastruktury szpitalnej służącej diagnozowaniu i leczeniu chorób kardiologicznych oraz onkologicznych”

 

Informacje o Projekcie:

Projekt dotyczy wyposażenia Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Wewnętrznego w SPZZOZ Wyszków w sprzęt medyczny, wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych i remontowych w celu dostosowania pomieszczeń do zakupionego sprzętu. Zakupiony sprzęt służył będzie realizacji świadczeń z zakresu kardiologii i onkologii. W ramach projektu, zwłaszcza działań konsolidacyjnych oraz opieki koordynowanej Wnioskodawca będzie współpracował w ramach opieki koordynowanej oraz działań konsolidacyjnych
z następującymi podmiotami:

 1. Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920r w Radzyminie (ob. miejski)
 2. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Bogumiła Czaplicka (ob. wiejski)
 3. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Sławomir Majewski (ob. wiejski)
 4. NZOZ Wiaczesław Gryszkiewicz w Zabrodziu (ob. wiejski)
 5. NZOZ lek. med. Agnieszka Mickiewicz-Maciejewska (ob. wiejski)
 6. NZOZ Przychodnia Lekarska w Brańszczyku (ob. wiejski)

SPZZOZ w Wyszkowie posiada podpisane umowy z ww podmiotami, wynikające ze współpracy w ramach projektu „E-usługi w SPZZOZ w Wyszkowie”

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa jakości udzielania świadczeń zdrowotnych w obszarze kardiologii i onkologii poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego i przystosowania pomieszczeń szpitalnych. Celami szczegółowymi projektu są:

 1. Zakup sprzętu medycznego i unowocześnienie infrastruktury technicznej służącej do realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii i onkologii.
 2. Poprawa dostępności ludności do świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii i onkologii.
 3. Stworzenie dogodnych warunków hospitalizacji dla osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

Tabela. Wskaźniki produktu

produkt jednostka miary Ilość źródło informacji o wskaźniku
Liczba wspartych podmiotów leczniczych Szt. 1 Faktury, Protokoły odbioru
Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej zł. 4 429 920,00 Faktury, Protokoły odbioru
Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu medycznego zakupionych w programie Szt. 164 Faktury, Protokoły odbioru
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami Szt. 1 Faktury, Protokoły odbioru

Tabela. Wskaźniki rezultatu

rezultaty jednostka miary 2019 r
źródło informacji o wskaźniku
Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI 36) Szt./rok 73 951,00 Dane z Rejestru Świadczeń

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 znajdują się na stronie: www.funduszedlamazowsza.eu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

E-Usługi

Projekt „E-usługi w SPZZOZ w Wyszkowie”
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działania 2.1
„E-usługi” Poddziałania 2.1.1 „E -usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
Wartość projektu: 3 576 701,51 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 2 861 361,20 zł
Wkład własny: 715 340,31zł
Planowany termin zakończenia inwestycji: 31 grudzień 2017 r.

 

W dniu 22 czerwca 2016 r. została zawarta umowa nr UDA-RPMA.02.01.01-14-0958/15-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie reprezentowanym przez Panią Cecylię Domżała o dofinansowanie projektu „E-usługi  w SPZZOZ w Wyszkowie”

Informatyzacja

Informacje o Projekcie:

Projekt dotyczy informatyzacji w SPZZOZ Wyszków w zakresie oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania jednostki, w tym wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej i usług on-line, wspomagających obsługę pacjenta. Projekt jest prowadzony w formule partnerstwa. Partnerami są:

 1. Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920r w Radzyminie (ob. miejski)
 2. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Bogumiła Czaplicka (ob. wiejski)
 3. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Sławomir Majewski (ob. wiejski)
 4. NZOZ Wiaczesław Gryszkiewicz w Zabrodziu (ob. wiejski)
 5. NZOZ lek. med. Agnieszka Mickiewicz-Maciejewska (ob. wiejski)
 6. NZOZ Przychodnia Lekarska w Brańszczyku (ob. wiejski)
 7. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie, koordynacja oraz przygotowanie rozwiązań dla potrzeb realizacji projektu w ramach Działania 2.1 E- usługi, podziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, którego rezultatem będzie efektywna informatyzacja jednostki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i wytworzenie e-usług dla pacjentów Partnerów i Lidera Projektu, umożliwiająca stronom umowy między innymi wgląd do dokumentacji medycznej oraz możliwość korzystania z e-usług Partnera i Lidera.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zakup i wdrożenie rozwiązania pozwalającego na  zwiększenie liczby oraz jakości usług, udostępnianych w formie elektronicznej przez Wnioskodawcę. Celami szczegółowymi projektu są:

 1. Wdrożenie zintegrowanego systemu do wspomagania realizacji świadczeń zdrowotnych, uwzględniając usługi świadczone on-line.
 2. Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej
 3. Wdrożenie rozwiązań zapewniających zwiększenie poziomu zabezpieczeń systemów informatycznych.
 4. Dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb wdrażanego oprogramowania.

Tabela. Wskaźniki produktu

produkt jednostka miary Ilość źródło informacji o wskaźniku
Liczba baz danych udostępnionych on-line przez API Szt. 1 Protokół odbioru
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego Szt. 1 Protokół odbioru
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego Szt. 5 Protokół odbioru
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne Szt. 1 Protokół odbioru
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja Szt. 10 Protokół odbioru
Liczba utworzonych API Szt. 1 Protokół odbioru
Przestrzeń dyskowa serwerowni Tb 24 Protokół odbioru

Tabela. Wskaźniki rezultatu

rezultaty jednostka miary 2018 r źródło informacji o wskaźniku
Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych Szt./rok 7 Umowa partnerska
Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych szt./rok 2000 Dane z logów systemu

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 znajdują się na stronie: www.funduszedlamazowsza.eu

Mapa dotacji znajduje się na stronie: www.mapadotacji.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Zakup urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Projekt „Zakup urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
Wartość projektu: 846 401,73 zł
Wydatki kwalifikowalne: 710 123.10 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 603 604.63 zł
Wkład własny: 242 797.10 zł

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, Działanie 7.1. „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” – zakup innowacyjnego sprzętu w placówkach ochrony zdrowia.

W dniu 30 lipca 2015 r. została podpisana umowa nr RPMA.07.01.00-14-002/15-00 o dofinansowanie projektu „Zakup urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

 

Informacje o Projekcie:

Przedmiotem projektu jest poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej w Powiecie Wyszkowskim, poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Zasadniczym celem projektu jest poprawa zdolności SPZZOZ w Wyszkowie do wykonywania usług w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń zdrowotnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego.
Dzięki doposażeniu Zakładu w nowoczesne urządzenia medyczne możliwe będzie:

 • dostosowanie placówki do obowiązujących standardów i przepisów prawa,
 • unowocześnienie bazy diagnostycznej i terapeutycznej,
 • umożliwienie niepełnosprawnym dostępu do sprzętu medycznego i badań
 • podniesienie jakości świadczonych usług medycznych,
 • poprawa dostępności do wysokiej jakości urządzeń medycznych niezbędnych do skutecznej
 • diagnostyki a szczególnie leczenia,
 • poprawa trafności diagnozy będącej priorytetem decydującym o podejmowanym sposobie
 • leczenia oraz skuteczności leczenia,
 • poprawa dostępności usług medycznych dla korzystających z usług SPZZOZ w Wyszkowie
 • w szczególności mieszkańców Powiatu Wyszkowskiego,
 • korzystanie z kompleksowej diagnostyki i leczenia bez konieczności dojazdu do oddalonych
 • ośrodków specjalistycznych,
 • skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi i badania,
 • poprawa dostępności do nowoczesnych procedur medycznych i metod diagnostycznych,
 • wdrożenie energooszczędnych i nowoczesnych technologii

Cele te zostaną osiągnięte poprzez zakup:

 

Nazwa urządzenia Data zakupu Ilość
Kardiomonitor noworodkowy 22.10.2008 1
Polomierz kinetyczny 29.05.2008 1
Holter ciśnieniowy 03.12.2008 1
Holter EKG 03.12.2008 1
Myjka Endoskopowa 20.02.2009 2
Kolposkop 13.03.2009 1
Kardiotokograf 30.03.2009 1
Ssak elektryczny 30.03.2009 1
Lampa szczelinowa 15.04.2009 1
Holter EKG 30.04.2009 1
Holter EKG 30.04.2009 1
Kardiomonitor 30.06.2009 1
Laser biostymulacyjne 31.12.2009 2
Multitronic 31.12.2009 2
Aparat do terapii polem magnetycznym 22.03.2010 1
Mikrowiertarka z oprzyrządowaniem 31.05.2010 1
Aparat nerkozastępczy 30.06.2010 1
Urządzenie do suchego rozmrażania 30.07.2010 1
Zestaw do radiografii – ucyfrowienie 30.08.2010 1
Respirator Vela Plus 31.12.2010 1
Pompa strzykawkowa 10.05.2011 8
Kardiotokograf z opcją ciąży bliźniaczej 18.05.2011 1
Wózek do transportu chorych 18.05.2011 2
Inkubator 20.06.2011 1
Monitor transportowy 20.06.2011 1
Multitronic 30.06.2011 1
Myjnia 19.07.2011 1
Wózek do transportu i mycia chorych 30.09.2011 1
Myjnia automatyczna 29.08.2012 1
Dioptromierz 24.04.2012 1

 

Zakup sprzętu pozwoli uzupełnić lub wymienić wyeksploatowany sprzęt medyczny na bardziej nowoczesny i specjalistyczny, co w konsekwencji gwarantuje lepszą jakość usług medycznych, dalsze kontraktowanie obecnie realizowanych umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, a nawet rozszerzenie wachlarza procedur medycznych w następnym kontraktowaniu.Realizacja projektu w sposób bezpośredni wpłynie na poprawę jakości usług medycznych świadczonych przez szpital w Wyszkowie. Oddziaływanie projektu ma charakter ponadlokalny, gdyż dotyczy szpitala publicznego, który bezpośrednio obejmuje swym zasięgiem 6 gmin. Ponadlokalne oddziaływanie projektu związane jest z tym, że część mieszkańców sąsiednich powiatów, szczególnie z gmin sąsiadujących, korzysta z usług Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, gdyż do roku 1998, czyli do momentu powstania powiatów korzystali oni z usług szpitala w Wyszkowie.Położenie miasta Wyszków przy drodze krajowej S8 i nr 62 powoduje, że obsługiwani są pacjenci również z całego kraju,  którzy ulegli na przykład wypadkom. W szpitalu leczeni są również mieszkańcy Warszawy, którzy w okresie wiosenno/letnio/jesiennym przebywają na działkach rekreacyjnych w powiecie wyszkowskim. Ponadto w Wyszkowie funkcjonują wyższe uczelnie, gdzie studenci uczelni  korzystają z usług medycznych SPZZOZ w Wyszkowie.

Projekt bezpośrednio przyczynia się do realizacji celu głównego Priorytetu VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego jakim jest poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym oraz celu szczegółowego, jakim jest poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej.

Tabela 1. Wskaźniki produktu

produkt jednostka miary Ilość źródło informacji o wskaźniku
Liczba doposażonych
instytucji ochrony zdrowia
szt. 1 Faktury zakupu, protokoły odbioru
Liczba zakupionego specjalistyczne
go medycznego sprzętu: endoskopy
szt. 1 Faktury zakupu, protokoły odbioru
Liczba zakupionego specjalistyczneg
o medycznego sprzętu: aparaty RTG
szt. 1 Faktury zakupu, protokoły odbioru
Liczba zakupionego wyposażenia dla obiektów
infrastruktury służącej ochronie zdrowia i życia
i życia
szt. 41 Faktury zakupu, protokoły odbioru

Tabela 2. Wskaźniki rezultatu

rezultaty jednostka miary 2013 źródło informacji o wskaźniku
Liczba pacjentów korzystających
z infrastruktury ochrony zdrowia
Osoby/rok 155.197 Dane z Rejestru Świadczeń
Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio
utworzonych nowych etatów (EPC) dla kobiet
szt 4 Umowy o pracę
Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla mężczyzn szt 7 Umowy o pracę
Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) szt 11 Umowy o pracę
Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem szt./rok 20.000 Dane z Rejestru Świadczeń

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Doposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w aparaturę i sprzęt medyczny

Projekt „Doposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w aparaturę i sprzęt medyczny” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
Wartość projektu: 1 176 000,00 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej (85%): 999 600,00 zł
Wkład własny (15%): 176 400,00 zł
Planowany termin zakończenia inwestycji: 30 wrzesień 2015 r.

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, Działanie 7.1. „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” – zakup innowacyjnego sprzętu w placówkach ochrony zdrowia.

W dniu 5 czerwca 2015 r. została podpisała umowa nr RPMA.07.01.00-14-003/15-00 o dofinansowanie projektu „Doposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w aparaturę i sprzęt medyczny

 

Informacje o Projekcie:

Podstawowe działania projektu obejmują zakupy wyposażenia i aparatury medycznej oraz związane z tym prace instalatorskie oraz montażowe. Ponadto elementem projektu będą szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi nowo zakupionego sprzętu i aparatury wysokospecjalistycznej.

Zasadniczym celem projektu jest poprawa zdolności SPZZOZ w Wyszkowie do wykonywania usług w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń zdrowotnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego.

 

Dzięki doposażeniu Zakładu w nowoczesne urządzenia medyczne możliwe będzie:

 • dostosowanie placówki do obowiązujących standardów i przepisów prawa,
 • unowocześnienie bazy diagnostycznej i terapeutycznej,
 • umożliwienie niepełnosprawnym dostępu do sprzętu medycznego i badań
 • podniesienie jakości świadczonych usług medycznych,
 • poprawa dostępności do wysokiej jakości urządzeń medycznych niezbędnych do skutecznej diagnostyki a szczególnie leczenia,
 • poprawa trafności diagnozy będącej priorytetem decydującym o podejmowanym sposobie leczenia oraz skuteczności leczenia,
 • poprawa dostępności usług medycznych dla korzystających z usług SPZZOZ w Wyszkowie w szczególności mieszkańców Powiatu Wyszkowskiego,
 • korzystanie z kompleksowej diagnostyki i leczenia bez konieczności dojazdu do oddalonych ośrodków specjalistycznych,
 • skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi i badania,
 • poprawa dostępności do nowoczesnych procedur medycznych i metod diagnostycznych,
 • wdrożenie energooszczędnych i nowoczesnych technologii

Cele te zostaną osiągnięte poprzez zakup:

 • na Blok Operacyjny :
   • śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego z ramieniem C
   • stołu operacyjnego do zabiegów w zakresie chirurgii urazowej i ortopedii
   • laparoskopu
   • histeroskopu operacyjnego
 • do Oddziału Anestezjologii I Intensywnej Terapii
   • dwóch zestawów po 6 sztuk pomp infuzyjnych na statywach ze stacją dokującą
   • bronchofiberoskopu
 • do Oddziału Kardiologicznego, w tym pododdziału intensywnego nadzoru kardiologicznego
  • czterech kardiomonitorów
  • dwóch zestawów po 4 sztuki pomp infuzyjnych na statywach ze stacją dokującą
  • trzech rejestratorów EKG Holter
 1. do Poradni Okulistycznej
  • aparatu GDX
  • do Poradni Laryngologicznej
  • tympanometru
 2. do Pracowni Endoskopowej
  • videogastroskopu

Zakup sprzętu pozwoli uzupełnić lub wymienić wyeksploatowany sprzęt medyczny na bardziej nowoczesny i specjalistyczny, co w konsekwencji gwarantuje lepszą jakość usług medycznych, dalsze kontraktowanie obecnie realizowanych umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, a nawet rozszerzenie wachlarza procedur medycznych w następnym kontraktowaniu.

Realizacja projektu w sposób bezpośredni wpłynie na poprawę jakości usług medycznych świadczonych przez szpital w Wyszkowie. Oddziaływanie projektu ma charakter ponadlokalny, gdyż dotyczy szpitala publicznego, który bezpośrednio obejmuje swym zasięgiem 6 gmin. Ponadlokalne oddziaływanie projektu związane jest z tym, że część mieszkańców sąsiednich powiatów, szczególnie z gmin sąsiadujących, korzysta z usług Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, gdyż do roku 1998, czyli do momentu powstania powiatów korzystali oni z usług szpitala w Wyszkowie.

Położenie miasta Wyszków przy drodze krajowej S8 i nr 62 powoduje, że obsługiwani są pacjenci również z całego kraju,  którzy ulegli na przykład wypadkom. W szpitalu leczeni są również mieszkańcy Warszawy, którzy w okresie wiosenno/letnio/jesiennym przebywają na działkach rekreacyjnych w powiecie wyszkowskim. Ponadto w Wyszkowie funkcjonują wyższe uczelnie, gdzie studenci uczelni  korzystają z usług medycznych SPZZOZ w Wyszkowie.

Projekt bezpośrednio przyczynia się do realizacji celu głównego Priorytetu VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego jakim jest poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym oraz celu szczegółowego, jakim jest poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej.

Tabela 1. Wskaźniki produktu

produkt jednostka miary ilość źródło  informacji o wskaźniku
Liczba doposażonych  instytucji ochronu zdrowia szt. 1 Faktury zakupu, protokoły odbioru
Liczba zakupionego specjalistycznego medycznego sprzętu: endoskopy szt. 2 Faktury zakupu, protokoły odbioru
Liczba zakupionego specjalistycznego medycznego sprzętu: aparaty RTG szt. 1 Faktury zakupu, protokoły odbioru
Liczba zakupionego wyposażenia dla obiektów
infrastruktury służącej ochronie zdrowia i życia
szt. 19 Faktury zakupu, protokoły odbioru

Tabela 2. Wskaźnik rezultatu

rezultaty jednostka miary 2016 źródło informacji o wskaźniku
Liczba pacjentów korzystających
z infrastruktury ochrony zdrowia
Osoby/rok 155.197 Dane z Systemu Informacji Medycznej
Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem szt./rok 5.000 Dane z Systemu Informacji Medycznej

 

Doposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w aparaturę i sprzęt medyczny” wykonane dzięki wsparciu i zaangażowaniu finansowym Powiatu Wyszkowskiego w realizację Projektu


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Projekt „Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 

Nazwa Projektu: Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
Numer Projektu: Z/2.14/I/1.5/1901/05

Program operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006

Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

 

W dniu 31 października 2006 r. Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie zawarła umowę Nr Z/2.14/I/1.5/1901/05/U/98/06 z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie Projektu „Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie”.

 

Źródła finansowania (PLN):

Całkowita wartość projektu: 1 259 128,21
Koszty kwalifikowane: 1 123 716,06
Koszty niekwalifikowane: 135 412,15
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:
50% kosztów kwalifikowanych  561 858,03
Środki własne:
50% kosztów kwalifikowanych i 100% kosztów niekwalifikowanych 697 270,18

Czas realizacji Projektu

Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu 19 kwietnia 2007 r.
Planowany termin zakończenia realizacji Projektu 31 października 2007 r.
Zakończenie finansowe realizacji Projektu 30 listopada 2007 r.

 

Opis Projektu:

Przedmiotem Projektu jest wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie (w budynkach zlokalizowanych przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej). Wdrożony system informatyczny ma zawierać zintegrowane wzajemnie moduły: medyczny i administracyjny. Oba moduły stanowią nierozerwalna całość, ponadto moduł administracyjny ma wspierać część medyczną, służy m.in. do rozliczania kosztów leczenia. System będzie działał w oparciu o jedną, zintegrowaną, wielodostępną i relacyjną bazę danych będzie miał możliwość pracy użytkowej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. System ma połączyć wszystkie komórki organizacyjne szpitala w jedną sieć komputerową.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 1. dostawę i instalację oprogramowania,
 2. instalację systemu informatycznego,
 3. zakup i instalację sprzętu,
 4. wykonanie sieci komputerowej.

W wyniku realizacji projektu powstaną następujące produkty:
Liczba punktów dostępowych w sieci LAN – 75 punktów,
Liczba budynków połączonych siecią rozległą – 3 szt.
Liczba wdrożonych kompleksowych systemów zarządzania w jednostkach publicznych – 1 szt.
Liczba wdrożonych wewnętrznych systemów zarządzania informacją w jednostkach publicznych – 1 szt.
Liczba wdrożonych systemów elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach publicznych – 1 szt.
Liczba wdrożonych systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów w jednostkach publicznych – 1 szt.
Liczba wdrożonych platform serwerowych dla funkcjonowania aplikacji – 1 szt.
Liczba komputerów posiadających dostęp do Internetu zakupionych w ramach ZPORR – 70 szt.
Liczba zakupionych zestawów komputerowych – 70 szt. (45 – dla części medycznej, 25 dla części administracyjnej)
Liczba zakupionych serwerów – 2 szt.

 

Wdrożenie systemu informatycznego z dostępem do szerokopasmowego internetu umożliwi również elektroniczną  wymianę informacji z otoczeniem:

 • umawianie wizyt za pośrednictwem Internetu (rejestracja on-line),
 • umożliwienie pacjentom przeglądu informacji o dostępnych świadczeniach medycznych,
 • przekazywanie i wymiana danych z NFZ, ZUS, WUS, bankami i kontrahentami,
 • włączenie placówki w system bazy danych o placówkach medycznych

Cel Projektu:

Podstawowym celem projektu jest unowocześnienie i usprawnienie obsługi pacjentów  SPZZOZ w Wyszkowie. Realizacja projektu ma na celu dostosowanie jednostki do standardów w UE w zakresie dostępu i wykorzystania internetu oraz Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych. Dzięki wzmocnieniu infrastruktury informatycznej szpitala możliwa będzie poprawa jakości obsługi pacjentów. W dłuższej perspektywie projekt przyczyni się do budowy społeczeństwa informacyjnego oraz zintensyfikowania rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystywania nowoczesnych technologii w jednostkach publicznych, a także umożliwi łatwiejszy i lepszy dostęp do usług szpitala (e-zdrowie).

W wyniku realizacji projektu zostaną uzyskane następujące rezultaty określone ilościowo:
Ilość instytucji publicznych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu – 1 szt.
Liczba wdrożonych platform serwerowych w jednostkach publicznych – 1 szt.
Ilości portali umożliwiającej kontakt on-line obywatela z jednostką publiczną – 1 szt.

Realizacja projektu „Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Wyszkowie” przyczyni się do usprawnienia pracy placówki, a także umożliwi Szpitalowi zaoferowanie usług publicznych typu e-zdrowie (możliwość rejestracji on-line) oraz uczestnictwo w centralnych systemach obiegu dokumentacji medycznej. Stworzenie szerokiej bazy danych w szpitalu i włączenie jej w kompleksowy system danych o usługach świadczonych przez placówki medyczne, zasobach materialnych i kadrowych szpitali oraz ogólnych danych statystycznych. przyczyni się do lepszego poinformowania społeczeństwa (zwłaszcza mieszkańców powiatu wyszkowskiego i okolic) o stanie zdrowotności ludności oraz  służby zdrowia w Polsce.
Możliwość rozbudowy systemu w przyszłości pozwoli na wdrożenie modułu umożliwiającego konsultację medyczną lekarzy przez internet oraz organizowanie telekonferencji.

Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie wykonana dzięki wsparciu i zaangażowaniu finansowym Powiatu Wyszkowskiego
w realizację Projektu

Termomodernizacja

Projekt „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii słonecznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
Wartość projektu: 2 370 613,23 zł Wydatki kwalifikowalne: 1 598 435,47 zł Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 118 904,83 zł Planowany termin zakończenia inwestycji: 30 czerwiec 2014 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.3  Ochrona powietrza, energetyka – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

 

Informacje o Projekcie:

Koncepcja realizacji inwestycji powstała w 2009 r. i stanowi kontynuację działań SPZZOZ w Wyszkowie w zakresie termomodernizacji budynków oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. SPZZOZ w Wyszkowie dzięki środkom zewnętrznym zrealizował w latach 2005-2006 inwestycję „Termomodernizacja budynku Szpitala w Wyszkowie”. Środki na sfinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość projektu wyniosła 1 126 257,30 złotych.
Mając na celu dalsze ograniczanie strat energii oraz dywersyfikację źródeł energii, SPZZOZ w Wyszkowie, jako samorządowa jednostka organizacyjna, zaplanował realizację niniejszej inwestycji, która polega na kontynuacji realizacji zadań z zakresu termomodernizacji w odniesieniu do pozostałych budynków jednostki, jak również na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest: termomodernizacja 3 budynków SPZZOZ (bud. przychodni specjalistycznych, bud. administracyjno-biurowego oraz portierni z warsztatami i agregatami awaryjnie zasilającymi SPZZOZ w Wyszkowie w prąd) a także budowa niezależnych, wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej systemów solarnych dla węzłów ciepła w budynku przychodni oraz w budynku adm.-biurowym.

Budynek administracyjn:

Jest to budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Kubatura obiektu wynosi 2007,90 m3, natomiast powierzchnia użytkowa 725,58 m2. Opracowanie w swoim zakresie obejmuje:

 • wymianę stolarki okiennej zewnętrznej,
 • wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr 14 cm z wyprawą cienkowarstwową,
 • ocieplenie ścian piwnic styropianem obustronnie powlekanym papą gr 14 cm,
 •  ocieplenie stropodachu w przestrzeni wentylacyjnej wełną granulowaną gr 20 cm,
 • w części podziemnej ocieplenie podłoża styropianem,
 • ocieplenie styropianem gr 5 cm stropów między piętrami,
 • wykonanie wentylacji grawitacyjnej – udrożnienie starych przewodów i dobudowa nowych,
 • montaż klimatyzatorów,
 • montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych,
 • wymianę starej instalacji centralnego ogrzewania na nową z rur miedzianych ,
 • wymianę instalacji wod-kan,

Ponadto w zakresie przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku zlokalizowano dla osób niepełnosprawnych platformę pionową o udźwigu do 300 kg i wysokości podnoszenia do 2 m .

Budynek przychodni z apteką:

Jest to budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Kubatura obiektu wynosi 2007,90 m3, natomiast powierzchnia użytkowa 625,32 m2. Opracowanie w swoim zakresie obejmuje:

 • wymianę stolarki okiennej zewnętrznej,
 • wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr 14 cm z wyprawą cienkowarstwową,
 • ocieplenie ścian piwnic styropianem obustronnie powlekanym papą gr 14 cm,
 • ocieplenie stropodachu w przestrzeni wentylacyjnej wełną granulowaną gr 20 cm,
 • w części podziemnej ocieplenie podłoża styropianem,
 • ocieplenie styropianem gr 5 cm stropow miedzy piętrami,
 • wykonanie wentylacji grawitacyjnej – udrożnienie starych przewodów i dobudowa nowych,
 • montaż klimatyzatorów
 • montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych,
 • wymianie starej instalacji centralnego ogrzewania na nową z rur miedzianych,
 • wymianę instalacji wod-kan,

Ponadto w zakresie przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku zlokalizowano dla osób niepełnosprawnych pochylnię o nawierzchni z kostki brukowej

Budynek warsztatowo-garażowy:

Jest to budynek jednokondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Kubatura obiektu wynosi 912,40 m3, natomiast powierzchnia użytkowa 180,40 m2. Opracowanie w swoim zakresie obejmuje:

 • wymianę stolarki okiennej zewnętrznej,
 • wymianę stolarki – wrót garażowych,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr 14 cm z wyprawą cienkowarstwową,
 • ocieplenie stropodachu wełną mineralną twardą gr 15 cm,
 • wykonanie wentylacji grawitacyjnej – udrożnienie starych przewodów i dobudowa nowych,
 • montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych,
 • wymianie starej instalacji centralnego ogrzewania na nową z rur miedzianych ,
 • wymianę instalacji wod-kan,

Ponadto w projekcie przewidziano:

budowę niezależnych, wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej systemów solarnych dla węzłów ciepła w budynku przychodni specjalistycznych oraz w budynku administracyjno-biurowym modernizację przyłączy sieci cieplnej do budynku administracyjnego, warsztatowo-garażowego, przychodni z apteką, wymianę instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
modernizację zasilania awaryjnego w energię elektryczną.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie strat ciepła, co przyczyni się do poprawy jakości środowiska poprzez poprawę stanu atmosfery. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, co przełoży się na ograniczenie emisji dwutlenków siarki, węgla, azotu i emisji pyłu, a to z kolei spowoduje poprawę jakości powietrza atmosferycznego w regionie. Czystość powietrza atmosferycznego wpłynie na jakość życia  i zdrowie mieszkańców w województwie.

Celem szczegółowym projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w budynkach  SPZZOZ w Wyszkowie objętych inwestycją, co w szczególności przyczyni się do zmniejszenia rocznych kosztów utrzymania obiektów objętych projektem.
Jako ogólne cele projektu należy wskazać:
niższe koszty eksploatacji budynków,
ograniczenie zapotrzebowania na energię ze źródeł konwencjonalnych,
poprawa komfortu pacjentów oraz personelu funkcjonującego w SPZZOZ
w Wyszkowie,
wyższą jakość życia mieszkańców powiatu,
stymulację władz samorządowych niższego szczebla do wykorzystywania alternatywnych źródeł energii.

Głównymi wskaźnikami dla Projektu są:

Tabela 1. Wskaźniki produktu:

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka miary Źródło informacj Wartość w roku

bazowym 2010

Wartość w roku

docelowym 2014

1 Liczba obiektów objętych termomodernizacją szt. protokół zdawczo- odbiorczy 0 3
2 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego szt. protokół zdawczo- odbiorczy 0 7
3 Moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych (energia słoneczna) MW protokół zdawczo – odbiorczy budowy systemów solarnych 0 0,007848

Tabela 1. cd. Wskaźniki rezultatu:

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka miary Źródło informacji Wartość w roku

bazowym

2010

Wartość w roku

docelowym

2014

1 Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych GJ/rok Audyt energetyczny, Wskazania
i wyniki pomiarów zużycia energii
0 3 685,98

 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w wyniku realizacji projektu –
3 685,98 GJ/rok
.

Jest to jednocześnie wskaźnik środowiskowy tego projektu, który wpływa na jakość życia i zdrowia mieszkańców regionu, a także wskaźnik ekonomiczny i finansowy ze względu na wzrost korzyści dla rozwoju regionu oraz oszczędności w budżecie SPZZOZ w Wyszkowie.

 

Partnerem projektu jest Powiat Wyszkowski

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń - SARS-CoV-2

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Całkowita wartość Projektu – 578 172 121 mln zł

 Okres realizacji Projektu: 28.02.2020 – 31.12.2023

W dniu 25.03.2020 r. Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Pan Tomasz Boroński zawarł umowę Partnerską z Województwem Mazowieckim – Liderem Projektu w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pod nazwą: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

1)         wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;

2)         5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

3)         Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

 • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
 • zakup urządzeń do dezynfekcji;
 • zakup środków do dezynfekcji;
 • zakup środków ochrony indywidualnej;
 • zakup leków, szczepionek, testów;
 • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
 • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Całkowita wartość projektu wynosi 578 172 121,00 , w tym  493 442 397,00 to środki UE, 34 144 342,00 – środki budżetu państwa, a 50 585 382,00 zł –  wkład własny województwa mazowieckiego.

 

 

Aparat do wysokoprzepływowej terapii donosowej


Centrala do monitorowania kardiomonitorów


Respirator

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=9PdeFJ0UWhI

Spot na Facebooku https://www.facebook.com/struzikadam/videos/598818600710897/

 

Lądowisko

Projekt „Budowa lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZZOZ w Wyszkowie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
Wartość projektu: 1 824 458 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 550 789 zł
Planowany termin zakończenia inwestycji: 31 maj 2013 r.

Projekt realizowany jest w ramach działania 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego, priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

W dniu 18 stycznia 2012r. Dyrekcja SPZZOZ w Wyszkowie zawarła umowę nr UDA-POIS.12.01.00-00-015/10-00 z Dyrektorem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie dla projektu nr WND – POIS.12.01.00 -00-015/10 „Budowa lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZZOZ Wyszkowie

W wyniku realizacji Projektu powstanie nowoczesne całodobowe lądowisko dla śmigłowców spełniające wszelkie normy bezpieczeństwa.

Celem Projektu jest „Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego” poprzez:

 • dostosowanie SPZZOZ w Wyszkowie a w szczególności szpitalnego oddziału ratunkowego do Rozporządzenia Ministra Zdrowia  dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
 • poprawa bezpieczeństwa oraz całodobowa obsługa startów i lądowań śmigłowców ratunkowych.
 • podwyższenie standardów oferowanych usług medycznych (dostępności, terminowości, szybkości,  zmniejszenie śmiertelności),
 • poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego (skrócenie czasu oczekiwania na specjalistyczną pomoc lekarską, lepszą dostępność, kompleksowość, ciągłość w zakresie opieki zdrowotnej),

W Polsce większość lądowisk dla śmigłowców ratunkowych nie jest dostosowana do całodobowej obsługi, większość nie ma akredytacji Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Rozwój Lotniczego Pogotowia Ratunkowego sprawia, iż nowe śmigłowce będą mogły przewozić pacjentów także w nocy. Wybudowane lądowisko w SPZZOZ w Wyszkowie, będzie przystosowane do całodobowej obsługi LPR, przez co Zakład stanie się bardziej konkurencyjny w regionie i atrakcyjny na rynku usług medycznych, a przede wszystkim zapewni pacjentom szybką i sprawną formę transportu do placówek o wyższej referencyjności w stanach zagrożenia życia lub nagłych zachorowań. Najważniejszą sprawą jest dobro pacjentów. Wiadomo, że sytuacja w polskiej służbie zdrowia jest bardzo trudna, a realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych jest szansą dla niedoinwestowanego szpitala w Wyszkowie.

Lądowisko dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego jest koniecznym elementem „wyposażenia” Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zaprojektowane Lądowisko dla śmigłowców na terenie SPZZOZ  w Wyszkowie ma na celu umożliwienie szybkiego dotarcia do osób potrzebujących pomocy medycznej, ciężko chorych lub rannych w wypadkach. Lądowisko używane będzie wyłącznie przez śmigłowce sanitarne a jego stworzenie odpowiada potrzebom nowoczesnego ratownictwa medycznego przewidzianego do szybkiej realizacji w planach rządowych.
Nie podjęcie realizacji ww. przedsięwzięcia wyeliminuje szansę niesienia szybkiej pomocy medycznej rannym, chorym i poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, budowlanych czyli w przypadkach związanych z ratowaniem życia.
Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców w Wyszkowie pozwoli na pełne wykorzystanie wprowadzonych do eksploatacji nowoczesnych śmigłowców LPR, zwiększy bezpieczeństwo startu i lądowania, dzięki czemu zapewni możliwość działania lotniczych zespołów ratownictwa medycznego oraz  skrócenie czasu dotarcia do nagłego zdarzenia. Projekt ma charakter priorytetowy, zakres projektu dotyczy jednego z kluczowych elementów systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Jednym z oczekiwanych efektów wsparcia jest zachowanie zasady „złotej godziny”. Uzyskanie pomocy medycznej w odpowiednio krótkim czasie pozwoli poszkodowanym na zachowanie zdrowia lub życia i – co więcej – umożliwi szybszy powrót do aktywności zawodowej.

Długoterminową korzyścią uzyskaną w wyniku realizacji projektu, która jest w pełni zgodna z celem nadrzędnym projektu będzie obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstałych w wyniku chorób cywilizacyjnych oraz poprawa stanu zdrowia ludności województwa mazowieckiego. Na przestrzeni ostatnich lat zauważa się narastające zapotrzebowanie na usługi świadczone przez SP ZZOZ w Wyszkowie, które wyraża się w rosnącej liczbie pacjentów przyjmowanych na Oddziałach Zakładu.

W zakresie oddziaływania realizacja niniejszego projektu przyczyni się do:

 • zwiększenia efektywności działania systemu ochrony zdrowia a szczególności ratownictwa medycznego w województwie mazowieckim,
 • podniesienia jakości świadczonych usług medycznych,
 • zapewnienia pacjentom warunków pobytu na jak najwyższym poziomie,
 • poprawy obsługi pacjentów,
 • wzrostu atrakcyjności placówki jako miejsca hospitalizacji mieszkańców,
 • obniżenia umieralności.

Reasumując należy stwierdzić, że projekt wpłynie na wzrost efektywności działania SPZZOZ  w Wyszkowie poprzez podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz lepszą i szybszą obsługę pacjenta – to cel i sens realizacji projektu.

Link do głównego serwisu POIiŚ: www.pois.gov.pl

„Budowa lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZZOZ w Wyszkowie” wykonana dzięki wsparciu i zaangażowaniu finansowym Powiatu Wyszkowskiego w realizację Projektu