Oferty pracy

SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych

Miejsce pracy: SPZZOZ w Wyszkowie

Zakres zadań:

 • nadzorowanie bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ogółu obowiązków podatkowych i sprawozdawczych do US, ZUS, PFRON, GUS, Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Zdrowia, NFZ, podmiotu tworzącego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji i zeznań podatkowych,
 • odpowiedzialność za opracowanie zasad polityki rachunkowości, zarządzeń i procedur wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami kontrolingu,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem i archiwizacją dokumentów księgowych,
 • nadzór nad prawidłową ochroną i kontrolą majątku,
 • współpraca z biegłymi rewidentami, biegłymi oraz instytucjami zewnętrznymi i klientami zewnętrznymi,
 • przygotowywanie sprawozdań, programów naprawczych,
 • uczestniczenie w posiedzeniach Rady Społecznej, Zarządu i Rady Powiatu,
 • monitorowanie zmian zachodzących w przepisach podatkowych, innych związanych z prowadzoną działalnością, optymalizacja podatkowa,
 • sporządzanie planów finansowych, zarządzanie płynnością finansową,
 • monitorowanie i kontrola wykonania planu, analiza przekroczeń, wyciąganie wniosków, proponowanie rozwiązań,
 • regularne zestawianie zebranych informacji w zbiorcze raporty i przekazywanie ich dyrekcji i pozostałej kadrze zarządzającej, analiza danych, przedstawianie wniosków i propozycja zmian,
 • nadzór nad pracą, wsparcie merytoryczne i motywowanie pracowników,
 • nadzór nad organizacją i realizacją zamówień i zakupów, zamówień publicznych, magazynowania i ewidencji środków trwałych,
 • nadzór nad prowadzenie analiz i statystyki w zakresie kontraktowania z NFZ i podmiotami leczniczymi,
 • nadzór nad utrzymaniem aktywów trwałych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub o kierunku administracja,
 • mile widziane doświadczenie pracy w kadrze zarządzającej placówki szpitalnej,
 • bardzo dobra znajomość księgowości i rachunkowości,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość obsługi programów finansowo – księgowych, w tym księgowych klasy ERP

Oferujemy:

 • umowę o pracę

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do dnia 22.11.2019r. na adres mailowy: kadry@szpitalwyszkow.pl Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzebę obecnej i również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni pracownika do Działu Kadr

Miejsce pracy: SPZZOZ w Wyszkowie Opis stanowiska:

 • kompleksowa obsługa kadrowa pracowników
 • prowadzenie akt osobowych
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • sporządzanie umów o pracę, umów zlecenie, umów kontraktowych
 • wystawianie zaświadczeń
 • obsługa programu PŁATNIK

Wymagania:

 • znajomość przepisów prawa pracy
 • sprawne poruszanie się w środowisku Windows, pakiet Office
 • znajomość funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel
 • otwartość, komunikatywność, samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  do dnia 08.11.2019r na adres mailowy kadry@szpitalwyszkow.pl Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzebę obecnej i również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie zatrudni położną do pracy  w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej.

Osoba do kontaktu: Pani Iza Groszkowska tel. 29 743 76 15

SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni lekarzy:

 • lekarza gastrologa do pracy w Poradni Gastroenterologicznej
 • lekarza chorób wewnętrznych, kardiologa, ortopedę / w trakcie specjalizacji / bądź chcącego się specjalizować
 • lekarza neonatologa lub w trakcie specjalizacji / bądź chcącego się specjalizować do pracy w oddziale neonatologicznym
 • lekarzy do pracy w NPL, SOR,Zespołach Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 29 743 79 34 lub mailowy: kadry@szpitalwyszkow.pl

SPZZOZ w Wyszkowie posiada:

wolne miejsca akredytacyjne z neonatologii, chorób wewnętrznych, pediatrii i chirurgii ogólnej. Oferujemy różne formy zatrudnienia. Warunki płacowe do negocjacji. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem   telefonu (29) 743-79-34 Aplikacje należy składać bezpośrednio w Kancelarii Szpitala (pok 10) bądź przesłać na adres e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl