Strefa Pacjenta

Przyjęcie do szpitala

Przyjęcie do szpitala dokonywane jest w trzech miejscach:

 • Izbie Przyjęć zlokalizowanej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 • Izbie Przyjęć zlokalizowanej w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym,
 • Izbie Przyjęć zlokalizowanej w Oddziale Pediatrycznym.

W momencie przyjęcia do Szpitala pacjent zobowiązany jest przedstawić:

 • skierowanie, wystawione przez lekarza, lekarza dentystę lub felczera (każdego, niezależnie od tego czy udziela on świadczeń w ramach systemu publicznej opieki zdrowotnej czy też włącznie w gabinecie komercyjnym), jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne,
 • posiadaną dokumentację medyczną i wyniki badań/ konsultacji zleconych przez lekarza kierującego;
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość (paszport, prawo, jazdy, legitymacja szkolna – w przypadku dzieci do 18 roku życia).

W stanach nagłych skierowanie nie jest wymagane. Po przyjęciu w Izbie Przyjęć, pacjent zostaje przekazany do oddziału, w którym będzie hospitalizowany, zgodnie ze skierowaniem. Odzież osobista pacjentów przechowywana jest w magazynie odzieży. Za pieniądze i inne przedmioty wartościowe Szpital nie odpowiada (można je złożyć w depozycie i odebrać za pokwitowaniem w dniu wypisu ze szpitala).

Informacje o stanie zdrowia Pacjenta

Informacje o stanie zdrowia, planowanym procesie leczenia, przewidywanym terminie wypisania i przeniesienia do innego szpitala mogą być przekazane telefonicznie tylko  w sytuacjach wyjątkowych po uprzednim ustaleniu sposobu ich przekazywania. Kontakt z bliskimi – nasi pacjenci mogą utrzymać za pomocą własnych środków łączności np. telefonu. W przypadku braku własnego telefonu nasz personel udostępni pacjentowi telefon oddziałowy.

Wykaz telefonów
Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
29  743-76-62
Sekretariat Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w godz. 8.00-15.35 29  743-76-85
Oddział Kardiologiczny 29  743-76-65
Sekretariat Oddziału Kardiologicznego w godz. 8.00-15.35 29  743-76-70
Oddział Ginekologiczno-Położniczy 29  642-95-58 lub 743-76-92
Sekretariat Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w godz. 8.00-15.35 29  743-76-25
Oddział Chirurgiczny Ogólny 29  743-76-31
Sekretariat Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w godz. 8.00-15.35 29  743-76-81
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 29  743-79-16
Sekretariat Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w godz. 8.00-15.35 29  743-76-81
Oddział Pediatryczny 29  743-76-34
Sekretariat Oddziału Pediatrycznego w godz. 8.00-15.35 29  743-76-34
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 29  743-76-38
Sekretariat Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w godz. 8.00-15.35 29  743-76-37

 

Żywienie

Prawidłowe odżywianie jest bardzo ważnym elementem procesu zdrowienia, dlatego u każdego pacjenta przebywającego w oddziale lekarz zaleca odpowiednią dietę, stosowną do wieku i stanu zdrowia. Zdajemy sobie sprawę, że jej przestrzeganie w warunkach szpitalnych nie jest rzeczą łatwą. W związku z ogólnym złym samopoczucie psychofizycznym spowodowanym chorobą, odmiennymi nawykami związanymi z kulturą spożywania posiłków, niemożnością jedzenia “tego na co ma się ochotę”, i wieloma innymi przyczynami pacjenci często korzystają z posiłków domowych. Przynoszenie posiłków domowych nie jest zakazane. Jednak ich wprowadzanie do diety szpitalnej może stać się przyczyną wielu nieprzyjemnych następstw. Dlatego w tej sprawie prosimy o skonsultowanie się z pielęgniarką dyżurną. Pacjenci przebywający w oddziałach szpitalnych otrzymują średnio 3 posiłki dziennie. Przez całą dobę maja możliwość korzystania z kawy, herbaty, mleka czy kompotu. Spożywanie posiłków odbywa się w salach chorych. Pacjentom, którzy z różnych względów wymagają pomocy w spożywaniu posiłków asystują pielęgniarki. Udział w karmieniu mogą brać również bliscy chorego.

Cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej

Opłata za przechowywanie zwłok

Opłata za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny pobierana od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym, wynosi 50zł brutto za każdą rozpoczętą dobę po upływie 72 godzin od daty przyjęcia zwłok.

Co ze sobą zabrać?

Co ze sobą zabrać?

Do pobytu w Szpitalu należy przygotować się zabierając ze sobą:
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość (paszport, prawo, jazdy, legitymacja szkolna – w przypadku dzieci do 18 roku życia)

Rzeczy osobiste:

 • koszula/piżama,
 • szlafrok,
 • obuwie domowe,
 • klapki pod prysznic,
 • przybory toaletowe,
 • ręczniki,
 • wszystkie inne przedmioty niezbędne podczas pobytu w szpitalu.

Rejestracja telefoniczna do Poradni Specjalistycznych

Rejestracji do poradni specjalistycznych w SPZZOZ w Wyszkowie można dokonać telefonicznie pod następującymi numerami telefonów: Telefon do centrali:

(29) 743 76 00 wew. 419

 

Telefon do rejestracji przychodni przyszpitalnej: (29) 743-76-58, (29) 743-79-04 735-966-437

Prawo do wyrobów medycznych

PRAWO DO WYROBÓW MEDYCZNYCH

Prawo do nabycia bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie osoby uprawnionej  do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie przysługuje:

 • inwalidom wojennym i wojskowym,
 • cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • osobom represjonowanym,
 • uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weteranowi poszkodowanemu w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz weteranowi poszkodowanemu, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.

Prawo do wyrobów medycznych na zlecenie osoby uprawnionej do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania przysługuje:

 • świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej,
 • świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie:
  – o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  – o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka  w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona  do wystawienia zlecenia. Osoby wskazane powyżej są obowiązane do okazania wystawiającemu zlecenie dokumentu potwierdzającego przysługujące mu uprawnienie (stosowna legitymacja, zaświadczenie „ustawa za życiem”, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności). Wystawiający zlecenie jest obowiązany wpisać na zleceniu rodzaj, numer, datę wydania i termin ważności dokumentu potwierdzającego powyższe uprawnienia. Podstawa prawna: Art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA POZA KOLEJNOŚCIĄ ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ Z USŁUG FARMACEUTYCZNYCH UDZIELANYCH W APTEKACH

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA POZA KOLEJNOŚCIĄ ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ USŁUG FARMACEUTYCZNYCH UDZIELANYCH W APTEKACH

Do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają prawo:

 • kobiety w ciąży;
 • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej, stwierdzające ciężkie  i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie:
  – o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  – o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki  lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej;
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 • kombatanci;
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • osoby deportowane do pracy przymusowej;
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych  w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. W/w osoby winny być przyjęte w dniu zgłoszenia z zastrzeżeniem, że gdy nie jest to możliwe, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone  w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Świadczenia wykonywane na rzecz w/w osób zgłaszających się do Pracowni Fizjoterapii i Rehabilitacji

Nr 1 (ul. KEN 1) i Nr 2 (ul. 1 Maja 9b) są udzielane poza kolejnością wynikającą z prowadzenia listy oczekujących, jednak data rozpoczęcia cyklu może być wyznaczona w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia.

Podstawa prawna: Art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej mgr Iwona Gutowska

Budynek Administracyjno-Diagnostyczny 1.piętro, pok. 6 (Pracownia Cytologii Ginekologicznej) poniedziałek, środa, piątek godz. 8:00-13:00 tel. 29 743 76 45 e-mail: igutowska@szpitalwyszkow.pl

Prawa pacjenta

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta – Iwona Gutowska Budynek Administracyjno – Diagnostyczny, pokój nr 6 tel. (29) 743 76 45, e-mail: igutowska@szpitalwyszkow.pl Przyjmuje: Poniedziałek, Środa i Piątek w godzinach od 08:00 do 12:00

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czy też ustawie o działalności leczniczej. Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem.

1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych:

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Osoby wykonujące zawód medyczny (jak lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny) mają obowiązek udzielać świadczeń zdrowotnych z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane w pomieszczeniach i przy użyciu urządzeń spełniających obowiązujące wymagania fachowe i sanitarne.

W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, Pacjent ma prawo do uzyskania natychmiastowej pomocy medycznej.

W przypadku porodu pacjentka ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych z nim związanych. Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie.

 • Żądanie pacjenta powinno zostać odnotowane w dokumentacji medycznej.
 • Lekarz może odmówić, jeżeli uzna żądanie za bezzasadne. Ma on wówczas obowiązek odnotować odmowę w dokumentacji medycznej pacjenta.

Zasady te stosuje się także do pielęgniarki (położnej) w zakresie zasięgania opinii innej pielęgniarki (położnej).

2. Prawo wyboru:

Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma prawo wyboru:

 • w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza, pielęgniarki i położnej;
 • w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – lekarza specjalisty spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach specjalistycznych, które mają umowę z NFZ. Wybór placówki medycznej realizującej świadczenia w ramach kontraktu z NFZ jest dowolny;
 • w ramach leczenia stomatologicznego – lekarza dentysty spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach, które mają umowę z NFZ;
 • w ramach leczenia szpitalnego – dowolnego szpitala, posiadającego umowę z NFZ, na terenie całej Polski.

3. Prawo do informacji:

 • Pacjent ma prawo do informacji o swoich prawach, dlatego każda placówka udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej jest zobowiązana umieścić stosowną informację na temat praw pacjenta.
 • Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń udzielanych u danego świadczeniodawcy oraz o osobach udzielających tych świadczeń.
 • Pacjent ma prawo do informacji zrozumiałej i przystępnej dla niego. Ma prawo prosić o wyjaśnienia tak długo, aż przekazana informacja będzie przez niego w pełni zrozumiała.
 • Pacjent ma prawo do informacji o  swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Ma także prawo zdecydować, komu i jakie informacje o tym mogą być przekazywane.
 • Pacjent ma prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji.

Powinien jednak dokładnie wskazać, z których informacji rezygnuje, np. o swojej sytuacji zdrowotnej. W przypadku utraty świadomości przez pacjenta obowiązują wcześniejsze ustalenia poczynione z pacjentem. Pacjent do ukończenia 16. roku życia ma prawo do uzyskania od lekarza informacji w formie i w zakresie niezbędnym do prawidłowego udzielenia świadczenia.

4. Prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych

Każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego pacjent może zgłosić:

 • osobie wykonującej zawód medyczny (np. lekarzowi, pielęgniarce, farmaceucie),
 • Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu.

Wszelkie informacje dotyczące sposobu zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://www.urpl.gov.pl/pl – w zakładce “Produkty lecznicze”, podzakładce “Monitorowanie bezpieczeństwa leków”.

5. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych:

 • Osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje związane z pacjentem, w tym o jego stanie zdrowia, które uzyskały w związku z wykonywaniem zawodu.
 • Pacjent może jednak wyrazić zgodę na ujawnienie takich informacji. Bez zgody pacjenta lekarz lub inna osoba wykonująca zawód medyczny mogą ujawnić informacje związane z pacjentem tylko, gdy:

– zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji związanych z udzielaniem pacjentowi świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;

– zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta albo życia lub zdrowia innych osób; – tak stanowią przepisy odrębnych ustaw; – dzieje się to w ramach postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Osoby wykonujące zawód medyczny są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta.

6. Prawo do wyrażenia zgody:

 • Pacjent, także małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia świadomej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

Jeżeli pacjent:

 • nie ukończył 18 lat,
 • jest całkowicie ubezwłasnowolniony,
 • niezdolny do świadomego wyrażenia zgody,

prawo do wyrażenia zgody ma przedstawiciel ustawowy, a w przypadku jego braku – opiekun faktyczny.

Pacjent:

 • małoletni, który ukończył 16 lat,
 • ubezwłasnowolniony,
 • chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem,

ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

 • Pacjent ma prawo odmówić lub zażądać zaprzestania udzielania świadczenia.

Zgoda lub odmowa powinna zostać poprzedzona przedstawieniem pacjentowi wyczerpującej informacji na temat planowanego, bądź już udzielanego świadczenia. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej. W każdej innej sytuacji zgodę lub sprzeciw można wyrazić ustnie albo przez takie zachowanie się w/w osób, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom proponowanym przez osobę wykonującą zawód medyczny albo brak takiej woli.

7. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta:

 • Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności – osoba udzielająca świadczeń ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.
 • Pacjent ma prawo do godnego umierania.
 • Pacjent ma prawo do obecności bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta lub w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych może odmówić obecności osoby bliskiej pacjentowi. Odmowa musi zostać odnotowana w dokumentacji medycznej. Obecność innych osób przy udzielaniu świadczenia, np. studentów medycyny, wymaga zgody pacjenta. Jeżeli pacjent jest małoletni, całkowicie ubezwłasnowolniony lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego opiekuna oraz lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego.

8. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej:

 • Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych

Więcej w zakładce ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ: https://www.szpitalwyszkow.pl/strefa-pacjenta/#1556266235611-20-9

9. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza:

 • Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta.

Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

10. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego:

Pacjent przebywający w placówce leczniczej, przeznaczonej dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych (np. w szpitalu), ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, ale też ma prawo do odmowy takiego kontaktu. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, czyli opieki, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych – w tym także opieki sprawowanej nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu. Prawo to daje możliwość m.in. towarzyszenia pacjentce przy porodzie czy przebywania rodziców z dzieckiem podczas jego hospitalizacji. Jeżeli realizacja tego prawa wiąże się z kosztami, jakie musi ponieść szpital lub inny podmiot udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, może on pobrać opłatę rekompensującą rzeczywiste koszty. Informacja o wysokości opłaty oraz sposobie jej ustalenia jest jawna i podlega udostępnieniu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych. Nie podlega natomiast opłatom pobyt wraz z pacjentem małoletnim (lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności) jego przedstawiciela ustawowego (albo opiekuna faktycznego).

11. Prawo do opieki duszpasterskiej:

 • Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.
 • W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

Więcej w Zakładce “Opieka duszpasterska” – https://www.szpitalwyszkow.pl/strefa-pacjenta/#1542972795008-19-4

12. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie:

 • Pacjent przebywający w placówce leczniczej przeznaczonej dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych (np. w szpitalu) ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty przechowywania ponosi podmiot wykonujący działalność leczniczą, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

13. Skargi pacjentów:

W centrali i oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia funkcjonują komórki do spraw skarg i wniosków, w których pacjent może złożyć skargę związaną z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w NFZ. Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi. Uwaga! Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i  nazwiska oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona.

Pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może także złożyć skargę do:

 • Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej,
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby,
 • Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej NIPiP.

Nie rozpatruje się jako skarg pism dotyczących spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną. Przestrzeganie i poszanowanie praw pacjenta jest jednym z podstawowych obowiązków świadczeniodawcy.

Ustawy:

1) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – pobierz

2) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – pobierz

3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych –pobierz

Prawa pacjenta

Odwiedziny w szpitalu

Odwiedziny w SPZZOZ w Wyszkowie odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Z uwagi na zwiększoną liczbę czynności i zabiegów wykonywanych przy chorych w godzinach rannych i do pory obiadowej, proponujemy przenieść wizyty na godziny popołudniowe. Ułatwia to lepsze i szybsze zakończenie czynności medycznych.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 osoby odwiedzające prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

 • Jednego pacjenta może odwiedzać jedna osoba; odwiedzanie pacjenta jednoczasowo przez dwie osoby odbywa się w szczególnych sytuacjach, za zgodą ordynatora/koordynatora oddziału.
 • Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie szpitala.
 • Niezwłocznie po wejściu do szpitala należy zdezynfekować ręce.
 • Przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca winna uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie zdezynfekować ręce.
 • Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni – z wyjątkiem sytuacji szczególnych (np. w przypadku wizyt pożegnalnych u pacjentów).

Do pielęgniarek/położnych kierować należy wszelkie spostrzeżenia, niepokoje i pytania dotyczące wykonywanych zabiegów higienicznych, żywieniowych, itp.

Informacji o stanie zdrowia udziela ordynator/lekarz prowadzący/lekarz dyżurny. Prosimy o wskazanie bliskiej osoby, upoważnionej do wglądu do dokumentacji medycznej i uzyskiwania informacji o stanie zdrowia.

Odzież osobista pacjentów przechowywana jest w magazynie odzieży.Za pieniądze i inne przedmioty wartościowe Szpital nie odpowiada (można je złożyć w depozycie i odebrać za pokwitowaniem w dniu wypisu ze szpitala).

Rzecznik Praw Pacjenta

RZECZNIK PRAW PACJENTA
BARTŁOMIEJ ŁUKASZ CHMIELOWIEC

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 – 190 – 590
(połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna całodobowo przez siedem dni w tygodniu

22 688 05 00 numer stacjonarny dla połączeń z zagranicy oraz dla osób, które mają zablokowane połączenia z numeru 800 xxx xxx. Koszt połączenia wg taryfy operatora

Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta informuje m.in. o:

 • prawach jakie przysługują pacjentom, w tym przysługujących w konkretnej opisanej przez pacjenta sprawie,
 • sposobach rozwiązania zgłaszanego problemu m.in. wskazuje praktyczne wskazówki i działania, które warto podjąć dochodząc swoich praw; instytucjach lub urzędach, do których można zgłosić skargę lub które w ramach swoich kompetencji mogą rozwiązać problem,
 • pomaga rozwiązać wątpliwości odnośnie ewentualnego naruszenia praw pacjenta,
 • zasadach korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej,
 • szczególnych uprawnieniach do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • drogach dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • tym jak złożyć sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 • funkcjonowaniu wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 • możliwościach zgłaszania działań niepożądanych leków.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
fax: (22) 506 50 64

Kontakt z komórką organizacyjną w ramach toczącej się sprawy:

Jeśli chcesz uzyskać informację o postępach w swojej sprawie, którą prowadzimy skontaktuj się z wybranym departamentem. Otrzymasz odpowiedź mailową lub pracownik Departamentu do Ciebie oddzwoni.

 • Departament Postępowań Wyjaśniających: kancelaria@rpp.gov.pl
 • Departament Prawny: kancelaria@rpp.gov.pl
 • Departament ds. Zdrowia Psychicznego: psychiatria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbywają się w:

 • poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00
 • wtorek – w godzinach od 9.00 do 15.00
 • środa – w godzinach od 9.00 do 15.00
 • czwartek – w godzinach od 9.00 do 15.00
 • piątek – w godzinach od 9.00 do 15.00

……W celu podniesienia jakości obsługi osób, które zgłaszają się do siedziby Biura osobiście po poradę, informacje na temat praw pacjenta czy też w celu przejrzenia akt w swojej sprawie, w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta zostały wprowadzone zapisy na takie spotkania.
…….Osoby zainteresowane powinny zapisać się mailowo rezerwacja@rpp.gov.pl  lub telefonicznie (22 532-82-43) – wówczas zostanie wyznaczony dzień i godzina spotkania.
…….Osoby niezapisane również zostaną przyjęte, jednak może zdarzyć się sytuacja,  że będą musiały chwilę poczekać ponieważ w pierwszej kolejności będą obsługiwane osoby zapisane.
…….

Jak przygotować się do badań laboratoryjnych

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU SPRAWOZDANIA Z BADAŃ

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU SPRAWOZDANIA Z BADAŃ (przedstawiciel ustawowy)

BADANIE OGÓLNE MOCZU

 1. Mocz do badań laboratoryjnych powinien być pobrany z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad higieny (po dokładnym umyciu zewnętrznych narządów płciowych przy użyciu ciepłej wody i mydła).
 2. Przed pobraniem moczu do badań laboratoryjnych Pacjent powinien unikać wysiłku fizycznego.
 3. Przynajmniej jeden dzień przed planowanym pobraniem moczu do badań laboratoryjnych zaleca się zachowanie abstynencji płciowej.
 4. Bezpośrednio przed i w czasie menstruacji oraz 2-3 dni po należy odstąpić od badania moczu.
 5. Laboratorium przyjmuje do badań jedynie mocz przyniesiony w przeznaczonych do tego pojemniczkach- do kupienia w aptece. U dzieci dopuszcza się pobieranie materiału do specjalnych woreczków (dostępne w aptece).
 6. Do badania ogólnego należy przynieść pierwszą, poranną próbkę moczu- na czczo, po nocnym odpoczynku.
 7. Mocz należy pobrać z tzw. środkowego strumienia: pierwszą porcje moczu należy oddać do toalety, następnie porcję około 50 ml (ok 1/3 pojemnika) oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika. Pojemnik dokładnie zakręcić.
 8. Mocz dostarczyć do rejestracji laboratorium w jak najkrótszym czasie- najlepiej do 2 godzin od pobrania.
 9. Istnieje możliwość wykonania badań laboratoryjnych z próbek moczu pobranych w innych porach dnia, w tych przypadkach interpretacja wyników powinna uwzględniać godzinę pobrania oraz sposób przygotowania pacjenta do badań (tzw. próbka przygodna).

DOBOWA ZBIÓRKA MOCZU

Przed wykonaniem badania Pacjent powinien zaopatrzyć się w plastikowy pojemnik z podziałką o objętości 2-3 litry oraz jednorazowy pojemnik do badania ogólnego moczu.

 1. Zbiórkę moczu należy rozpocząć w godzinach porannych, w dniu poprzedzającym wizytę w laboratorium. Podczas całego okresu zbiórki pojemnik z moczem należy przechowywać w chłodnym miejscu.
 2. Pierwszą porcję moczu z nocy należy oddać do toalety (dzień rozpoczęcia zbiórki).
 3. Kolejne porcje moczu należy oddawać do wcześniej przygotowanego pojemnika z podziałką- kończąc pełną poranna porcją moczu z dnia następnego (w dniu zakończenia zbiórki).
 4. Po zakończeniu zbiórki zmierzyć dokładnie objętość moczu.
 5. Do pojemnika przeznaczonego do badania ogólnego moczu przelać ok 50 ml moczu z dobowej zbiórki- po wcześniejszym dokładnym wymieszaniu. Pojemnik dokładnie zakręcić.
 6. Na pojemniku zanotować całkowitą objętość moczu (w mililitrach).
 7. Mocz dostarczyć do rejestracji laboratorium w jak najkrótszym czasie- najlepiej do 2 godzin.

BADANIE KAŁU

 1. Przed oddaniem kału przeznaczonego do badania należy najpierw oddać mocz.
 2. Nie należy pobierać kału do badania w czasie menstruacji.
 3. Materiał pobrać do jałowego kubeczka zakupionego w aptece.
 4. Przy otwieraniu i zamykaniu pojemnika oraz pobieraniu nie dotykać wewnętrznych ścianek pojemnika i pokrywki.
 5. Próbka kału powinna być nie większa niż wielkość orzecha laskowego.
 6. Materiał najlepiej dostarczyć w ciągu 1 godziny do rejestracji laboratorium- przechowywać w temperaturze pokojowej.
 7. Próbkę można przechowywać do 24 godzin w temperaturze 4°C (lodówka).

Badanie kału w kierunku pasożytów: Kał na badanie parazytologiczne pobiera się 3-krotnie w odstępach 3-5 dniowych z zachowaniem ogólnych zasad pobierana kału (jak wyżej).

BADANIE KRWI

 1. Na pobranie krwi należy zgłosić się rano, po odpoczynku nocnym.
 2. Pacjent powinien być na czczo, minimum 8-10 godzin po ostatnim posiłku.
 3. W przypadku badań pilnych lub na zlecenie lekarza możliwe jest pobranie krwi w innych porach dnia.
 4. Przed pobraniem krwi Pacjent powinien unikać wysiłku fizycznego.

  LIPIDOGRAM (cholesterol z frakcjami)

  1. Przed badaniem zachować dotychczasową zrównoważoną dietę.
  2. Na 2-3 dni przed badaniem nie spożywac alkoholu
  3. Należy zgłosić się na pobranie na czczo czyli minimum 8-10 godzin po ostatnim posiłku.
  4. Krew najlepiej pobirać między godziną 7:30 a 9:00

   Doustny test tolerancji glukozy – test obciążenia glukozą

  1. W aptece należy zakupić 75 g glukozy do obciążenia (dostępne w formie proszku do rozpuszczenia lub syropu gotowego do wypicia). W przypadku proszku do rozpuszczenia Pacjent powinien przygotować roztwór gotowy do wypicia (75g glukozy rozpuścić w ok 250ml wody)
  2. W trakcie trwania testu nie wolno przyjmować posiłków ani napojów. Pomiędzy pobraniami krwi należy cały czas oczekiwać pod gabinetem, nie spacerować i nie podejmować aktywności fizycznej.
  3. Krew do badania pobiera się w zależności od zlecenia dwukrotnie lub trzykrotnie: na czczo , po 60 min , po 120 minutach od wypicia glukozy.
  4. Krew pobiera się na czczo w godzinach między 7:30 a 8:30.
  5. Po pierwszym pobraniu krwi należy wypić glukozę- nie dłużej niż w ciągu 5-10 minut.
  6. Należy monitorować czas i po godzinie od zakończenia picia glukozy wejść na drugie pobranie krwi (60 min po).
  7. Na trzecie pobranie krwi należy zgłosić się do gabinetu 120 min po wypiciu glukozy.

Skierowanie

1. Przyjęcie na leczenie szpitalne odbywa się na podstawie wymaganego skierowania lekarza, lekarza dentysty felczera (każdego, niezależnie od tego czy udziela on świadczeń w ramach systemu publicznej opieki zdrowotnej czy też wyłącznie w gabinecie komercyjnym), jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.

2. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, wykonywanie badań diagnostycznych, zabiegów rehabilitacji leczniczej oraz transportu sanitarnego odbywa się na podstawie wymaganego skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza i lekarza dentysty będącego świadczeniodawcą, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz lekarza i lekarza dentysty, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej).

3. Skierowania wystawione przez lekarzy wykonujących zawód w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej traktuje się jako skierowania w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jeżeli spełniają określone w niej wymagania. Do skierowania wystawionego w języku obcym dołącza się jego tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie nie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

4.  Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:
– ginekologa i położnika,
– dentysty,
– wenerologa,
– onkologa,
– psychiatry,
– dla osób chorych na gruźlicę,
– dla osób zakażonych wirusem HIV,
– dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych,
– dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia oraz dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia (osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną)
– w zakresie leczenia uzależnień,
– dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
– dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
– dla osób do 18 roku życia, posiadających zaświadczenie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii, stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
– dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Ustawa z dnia 17 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

W Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie został powołany Zespół Etyczny w składzie:

 • Waldemar Chełstowski – Przewodniczący

Ordynator Oddziału Kardiologicznego; przyjmuje interesantów w pokoju ordynatora w Oddziale Kardiologicznym we wtorki w godz. 13:00-15:00, tel. 29 743-76-87,

 • piel. Iwona Kaflik – Z-ca Przewodniczącego

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrycznego; przyjmuje interesantów w Oddziale Pediatrycznym codziennie w dni robocze w godz. 7:00-14:35, tel. 29 743-76-34,

 • mgr Małgorzata Łubińska

Radca Prawny; przyjmuje interesantów w Budynku Administracji, I p., pok. 20 w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00-14:00, tel. 29 743-79-32,

 • Maria Deptuła

Kierownik Działu Administracji, przyjmuje interesantów w Budynku Administracji, pok. 10 codziennie w dni robocze w godz. 8:00-15:35, tel. 29 743-79-33,

 • mgr Iwona Gutowska

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, przyjmuje interesantów w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8:00-13:00, tel. 29 743-46-45,

 • Robert Szulencki

Kapelan Szpitalny, tel. 882-550-800.  

Do zadań Zespołu Etycznego należy:

 • rozwiązywanie problemów natury etycznej pracowników, pacjentów i ich rodzin,
 • promowanie zachowań i standardów etycznych wśród pracowników SPZZOZ w Wyszkowie,
 • promowanie znajomości i przestrzegania praw pacjenta i praw dziecka wśród pracowników, pacjentów i ich rodzin.

Pisemne zgłoszenia do członków Zespołu można składać na Wniosku.

Pacjent ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej i udzielanych z należytą starannością,
 • przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,
 • zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
 • zachowania tajemnicy o jego stanie zdrowia lub wskazania osoby/osób, która/które może/mogą być informowana/informowane,
 • wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody,
 • życzliwego traktowania z poszanowaniem godności osobistej i prywatności oraz zapewnienia intymności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (możliwość kontaktu osobistego, telefonicznego, korespondencyjnego z innymi osobami),
 • obecności osoby bliskiej podczas udzielania świadczeń zdrowotnych (np. w przypadku pacjenta małoletniego),
 • dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną wskazaną przez pacjenta,
 • zastrzeżenia, aby po śmierci odstąpiono od sekcji zwłok (za wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 31 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) lub pobierania narządów i tkanek w innym celu niż ustalenie przyczyny zgonu,
 • opieki duszpasterskiej i korzystania z kaplicy Szpitala (szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń i w dyżurkach pielęgniarek),
 • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie Szpitala; za rzeczy wartościowe nie pozostawione w depozycie Szpital nie ponosi odpowiedzialności materialnej.

Uwaga! W dyżurce pielęgniarek/położnych jest dostępna pełna wersja ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Pacjent ma obowiązek:

 • stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek/położnych i innego personelu medycznego w zakresie zarówno stosowanej diagnostyki, terapii, rehabilitacji i pielęgnacji, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych,
 • nie poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarskiego,
 • przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych, w czasie wydawania posiłków oraz w porze ciszy nocnej (od 2200 do 600),
 • przestrzegać zasad higieny osobistej i zachować czystość najbliższego otoczenia,
 • przestrzegać na terenie Szpitala zakazu: obrotu i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych        i innych podobnie działających, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu i stosowania papierosów elektronicznych,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych,
 • zachowywać się w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i personelu medycznego (np. rozmowy telefoniczne w trakcie obchodów lekarskich, badania).

Obowiązki odwiedzających:

 1. Odwiedzający zobowiązani są do:
 • zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania,
 • przestrzegania zasad odwiedzin określonych w poszczególnych oddziałach szpitalnych,
 • stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
 • niezakłócania procesu udzielania świadczeń medycznych,
 • zachowania ciszy i spokoju w czasie odwiedzin, poszanowania godności i intymności innych pacjentów,
 • podporządkowania się poleceniom i wskazówkom personelu medycznego,
 • opuszczania sal na czas obchodów lekarskich oraz wykonywania zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych,
 • pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni.
 1. Jednego pacjenta mogą równocześnie odwiedzać najwyżej dwie osoby, przy czym ilość odwiedzających na sali nie może przekraczać liczby pacjentów tej sali.
 2. Zabrania się wprowadzania (przynoszenia) jakichkolwiek zwierząt; nie dotyczy psów asystujących osobom niepełnosprawnym (pies asystujący winien być wyposażony w uprząż, a osoba niepełnosprawna winna posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych).
 3. Zabrania się dostarczania pacjentowi alkoholu, tytoniu, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających i ich spożywania.

Uwaga! Dopuszcza się ograniczenie lub wstrzymanie odwiedzin w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a także ze względu na możliwości organizacyjne Szpitala; informacja w tym zakresie każdorazowo będzie umieszczona przy wejściu do oddziału.

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

SPZZOZ w Wyszkowie realizując zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.
Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.
Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

 1. poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do Rejestracji SOR i Izby Przyjęć, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między pacjentem a pracownikiem SPZZOZ w Wyszkowie. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
 2. z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu.

Usługa dostępna jest po kliknięciu w ikonę:
Kliknięcie linku wywołuje połączenie z tłumaczem języka migowego.
SPZZOZ w Wyszkowie gwarantuje dostępność tłumacza języka migowego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Podstawa prawna:

   1. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 2240)
   1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 20)

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

   1. Pacjent korzystający z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych winien posiadać aktualne prawo do takich świadczeń potwierdzone za pomocą elektronicznego systemu e-WUŚ, na podstawie dokumentów tożsamości:
    1. dowód osobisty
    2. paszport
    3. prawo jazdy.

Jeżeli pacjentem jest:

    1. dziecko do 18 roku życia – dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest legitymacja szkolna, lub inny dokument – jak przy osobie dorosłej
    2. dziecko do 6 roku życia – dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest inny dokument potwierdzający tożsamość dziecka: paszport, dowód biometryczny, a w przypadku ich braku ustne lub pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna dziecka.
    3. Jeżeli system e-WUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń, pacjent może je potwierdzić poprzez okazanie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
    4. Weryfikacji w systemie e-WUŚ nie wymagają pacjenci korzystający ze świadczeń na podstawie tzw. przepisów o koordynacji. Tacy pacjenci winni okazać się jednym z niżej wymienionych dokumentów wydanych przez instytucję innego państwa UE/EFTA:
   • EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego,
   • certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ,
   • poświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • formularz E112/S2/S3,
   • formularz E123/DA1.

SPZZOZ w Wyszkowie przystąpił do ogólnopolskiego programu „Bądź przy mnie – wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19”.

Jest to program umożliwiający chorym, szczególnie niesamodzielnym, w stanie ciężkim lub w stanie zagrożenia życia, wirtualny/telefoniczny kontakt z osobami bliskimi, jak również bezpośredni kontakt z kapelanem.Bliscy osób hospitalizowanych na oddziale covidowym mogą kontaktować się z nimi dzwoniąc na numery:724-228-361 lub 724-228-362.

 

Dokumentacja medyczna jest udostępniana zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek:

   • pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości,
   • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta:
   • rodzicowi do chwili ukończenia przez dziecko 18. roku życia – za okazaniem dokumentu tożsamości rodzica,
   • opiekunowi ustanowionemu przez sąd – za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym) oraz dowodu tożsamości opiekuna prawnego,
   • osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta:

   • osobie upoważnionej przez pacjenta za życia
   • osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym
   • osobie bliskiej* (chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia)
   • spadkobiercy w związku z toczącym się postępowaniem przed wojewódzką komisją orzekania o zdarzeniach medycznych
*osoba bliska – małżonek, krewny do drugiego stopnia lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta

Pacjent ma prawo upoważnić więcej niż jedną osobę. Pacjent/przedstawiciel ustawowy/osoba bliska ma prawo wyrazić sprzeciw wobec możliwości uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej po śmierci. Sprzeciw pacjenta_przedstawiciela ustawowego Sprzeciw osoby bliskiej Dokumentacja medyczna jest udostępniana również uprawnionym organom i podmiotom. Dokumentacja jest udostępniana:

    • do wglądu, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć, w obecności osoby upoważnionej do udostępniania dokumentacji medycznej;
    • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
    • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
    • na informatycznym nośniku danych – w przypadku wyników badań obrazowych w postaci elektronicznej

Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Rekomendowane formularze wniosków o udostępnianie dokumentacji medycznej są dostępne w:

   • Dziale Świadczeń Zdrowotnych (piwnica pod Oddziałem Kardiologicznym)
   • Poradni ginekologiczno-położniczej
   • Poradni diabetologicznej
   • Poradni pulmonologicznej
   • Poradni zdrowia psychicznego
   • Poradni leczenia uzależnień
   • Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może być również złożony za pomocą poczty elektronicznej: kancelaria@szpitalwyszkow.pl lub za pośrednictwem ePUAP: /SPZZOZ_Wyszkow/skrytka.

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Świadczeń Zdrowotnych od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.35, tel. 29 743 76 59, e-mail:  statystyka@szpitalwyszkow.pl.

 

 

 

Dobry posiłek w szpitalu – pilotaż

Uprzejmie informujemy, że od 27 grudnia 2023 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie przystąpił do programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalu” wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2023 r. dotyczącego edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach.
Celem programu pilotażowego jest zwiększenie dostępności porad żywieniowych oraz wdrożenie optymalnego modelu żywienia świadczeniobiorców w szpitalach.

Oznaczenia alergenów

 

 

 

Dieta 12.07.2024r.

Dieta 11.07.2024r.
Dieta 10.07.2024r.
Dieta 9.07.2024r.
Dieta 8.07.2024r.

 

 

 

 

Dieta 5.07.2024r.

Dieta 4.07.2024r.
Dieta 3.07.2024r.
Dieta 2.07.2024r.
Dieta 1.07.2024r.

 

 

 

Dieta 28.06.2024r.

Dieta 27.06.2024r.
Dieta 26.06.2024r.
Dieta 25.06.2024r.
Dieta 24.06.2024r.

 

 

 

Dieta 21.06.2024r.

Dieta 20.06.2024r.
Dieta 19.06.2024r.
Dieta 18.06.2024r.
Dieta 17.06.2024r.

 

 

 

Dieta 14.06.2024r.

Dieta 13.06.2024r.
Dieta 12.06.2024r.
Dieta 11.06.2024r.
Dieta 10.06.2024r.

 

 

 

 

Dieta 07.06.2024r.

Dieta 06.06.2024r.
Dieta 05.06.2024r.
Dieta 04.06.2024r.
Dieta 03.06.2024r.

 

 

 

Dieta 31.05.2024r.

Dieta 29.05.2024r.
Dieta 28.05.2024r.
Dieta 27.05.2024r.

 

 

 

Dieta 24.05.2024r.

Dieta 23.05.2024r.
Dieta 22.05.2024r.
Dieta 21.05.2024r.
Dieta 20.05.2024r.

 

 

 

 

 

Dieta 17.05.2024r.

Dieta 16.05.2024r.
Dieta 15.05.2024r.
Dieta 14.05.2024r.
Dieta 13.05.2024r.

 

 

 

 

 

Dieta 10.05.2024r.

Dieta 9.05.2024r.
Dieta 8.05.2024r.
Dieta 7.05.2024r.
Dieta 6.05.2024r.

 

 

 

 

 

Dieta 2.05.2024r.

Dieta 30.04.2024r.
Dieta 29.04.2024r.

 

 

 

 

Dieta 26.04.2024r.

Dieta 25.04.2024r.
Dieta 24.04.2024r.
Dieta 23.04.2024r.
Dieta 22.04.2024r.

 

 

 

Dieta 19.04.2024r.

Dieta 18.04.2024r.
Dieta 17.04.2024r.
Dieta 16.04.2024r.
Dieta 15.04.2024r.

 

 

 

 

 

Dieta 12.04.2024r.

Dieta 11.04.2024r.
Dieta 10.04.2024r.
Dieta 9.04.2024r.
Dieta 8.04.2024r.

 

 

 

 

 

Dieta 5.04.2024r.

Dieta 4.04.2024r.
Dieta 3.04.2024r.
Dieta 2.04.2024r.

 

 

 

 

 

Dieta 29.03.2024r.

Dieta 28.03.2024r.
Dieta 27.03.2024r.
Dieta 26.03.2024r.
Dieta 25.03.2024r.

 

 

 

Dieta 22.03.2024r.

Dieta 21.03.2024r.
Dieta 20.03.2024r.
Dieta 19.03.2024r.