Dyrekcja

Tomasz Boroński
Dyrektor

lek. med. Monika Mikołajczyk
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Rada Społeczna

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

Wojciech Kozon – Przewodniczący, Starosta Powiatu Wyszkowskiego
Renata Rębała – członek, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego
Roman Olszewski – członek, przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej
Sławomir Bacławski – członek, przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Wiesław Przybylski – członek, przedstawiciel Rady Powiatu w Wyszkowie
Stanisław Jastrzębski – członek, przedstawiciel Rady Powiatu w Wyszkowie
Paweł Kołodziejski – członek, przedstawiciel Rady Powiatu w Wyszkowie
Agnieszka Salwin – członek, przedstawiciel Rady Powiatu w Wyszkowie
Aneta Kowalewska – członek, przedstawiciel Rady Powiatu w Wyszkowie
Krzysztof Jezierski – członek, przedstawiciel Rady Powiatu w Wyszkowie
Agnieszko Ołdak-Prokop – członek, przedstawiciel Rady Powiatu w Wyszkowie
Adam Turek – członek, przedstawiciel Rady Powiatu w Wyszkowie
Katarzyna Wysocka – członek, przedstawiciel Rady Powiatu w Wyszkowie
Patryk Grzempa – członek, przedstawiciel Rady Powiatu w Wyszkowie

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Do działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie należy:

 1. udzielanie stacjonarnych i całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. anestezjologii i intensywnej terapii,
 2. chirurgii ogólnej,
 3. chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 4. chorób wewnętrznych i diabetologii,
 5. gastroenterologii,
 6. ginekologii i położnictwa,
 7. kardiologii,
 8. neonatologii,
 9. pediatrii,
 10. pomocy doraźnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia;
 1. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 1. chirurgii ogólnej,
 2. chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 3. diabetologii,
 4. gastroenterologii,
 5. ginekologii i położnictwa,
 6. kardiologii,
 7. leczenia jaskry,
 8. leczenia uzależnień,
 9. neonatologii,
 10. neurologii,
 11. okulistyki,
 12. onkologii,
 13. otolaryngologii,
 14. pulmonologii,
 15. rehabilitacji leczniczej,
 16. reumatologii,
 17. zdrowia psychicznego
 18. urologii
 19. endokrynologii
 20. anestezjologii
 21. chorób wewnętrznych
 22. pediatrii
 1. prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa medycznego
 2. prowadzenie działalności diagnostycznej
 3. udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 4. wykonywanie zadań służby medycyny pracy
 5. Realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach
 6. wykonywanie innych zadań nałożonych przez Radę Powiatu.

SPZZOZ w Wyszkowie może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną niż działalność lecznicza w zakresie:

 1. prowadzenie apteki ogólnodostępnej;
 2. transportu sanitarnego
 3. działalności szkoleniowo-edukacyjnej
 4. poradnictwa, w tym w szczególności: poradnictwa w zakresie zdrowia i edukacji zdrowotnej
 5. usług utylizacji odpadów medycznych
 6. usług sprzedaży, dzierżawy, wynajmu aktywów trwałych na zasadach określonych przez Radę Powiatu
 7. usług parkingowych
 8. handlu artykułami przemysłowymi.

Respirator w darze dla szpitala

Ogólnopolska akcja 'Kartka dla Medyka'

55 - lecie szpitala

              Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie od 07.02.2014 roku uczestniczy w programie WHO „HIGIENA RĄK to BEZPIECZNA OPIEKA” w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.
              Program ma na celu zapobieganie zakażeniom szpitalnym i zapewnienie bezpiecznej opieki wszystkim pacjentom hospitalizowanym i leczonym w SPZZOZ w Wyszkowie.
              Koordynatorem programu jest Pani Stanisława Grzeszczuk Specjalista Pielęgniarka ds. Epidemiologii.
              Program obejmuje coroczną ocenę sytuacji w szpitalu w zakresie higieny rąk wg metodologii WHO oraz bezpośrednią obserwację higieny rąk w wybranych 3 oddziałach (Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chorób Wewnętrznych i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii), dotyczącą trzech grup zawodowych tj. lekarzy, pielęgniarek oraz personelu sprzątającego. Powyższe działania przeprowadzane są za pomocą następujących  ankiet:

              1. Ankieta samooceny szpitala w zakresie higieny rąk dotycząca całego szpitala, zgodnie z sytuacją w danym roku kalendarzowym oraz w 3 wybranych oddziałach jw. ankieta wypełniana jest zgodnie z kryteriami WHO zawartymi w tabelach.
              2. Ankieta samoobserwacji higieny rąk w wybranych 3 oddziałach jw.
              3. Ankieta podsumowania zużycia preparatów do dezynfekcji rąk w danym roku, w całym szpitalu i w 3 wybranych oddziałach.

              Uzyskane dane przesyłane są co roku do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie a także do Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów w Wyszkowie oraz Ordynatorów i Pielęgniarek Oddziałowych poszczególnych oddziałów szpitala.

              Historia

              Szpital Powiatowy w Wyszkowie został oddany do użytku w 1963 roku. Głównym projektantem nowego 2-piętrowego budynku wraz z zapleczem był inżynier J. Rott z Warszawy. Szpital został zaprojektowany na 152 łóżka z podstawowymi oddziałami: chirurgia, pediatria, położnictwo i ginekologia , interna oraz izba przyjęć. Pierwszym dyrektorem szpitala był położnik Marian Pietrzykowski.

              W 1971 roku Szpital Powiatowy w Wyszkowie stał się jednostką Zespołu Opieki Zdrowotnej szczebla rejonowego. Na przestrzeni lat wykonano inwestycje: dobudowano pawilon interny wraz z łącznikiem, utworzono oddział anestezjologii i intensywnej terapii, kaplicę szpitalną.
              Od 1999 roku Wyszkowski szpital prowadzi działalność medyczną jako Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w czterech podstawowych sektorach: lecznictwo szpitalne, ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne, ratownictwo medyczne i podstawowa opieka zdrowotna.

              W 2003 roku rozpoczął działalność Szpitalny Oddział Ratunkowy w odbudowanej części budynku.
              Działalność szpitala jest wspomagana przez ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne realizowane przez zespół kilkunastu poradni. Poradnie te udzielają rocznie około siedemdziesięciu tysięcy porad.

              Istotnym wydarzeniem w 2005 roku było złożenie przez SPZZOZ w Wyszkowie wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego organu restrukturyzacyjnego do Wojewody Mazowieckiego. Niniejszy projekt programu restrukturyzacyjnego został pozytywnie zaopiniowany przez Organ Założycielski i Radę Powiatu Wyszkowskiego oraz Organizacje Związkowe działające w zakładzie. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie jest placówką służby zdrowia świadczącą usługi medyczne na rzecz mieszkańców powiatu wyszkowskiego. Zakład pozyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym mamy zawarte umowy na świadczenia medyczne.

              Dziś zasadnicza działalność realizowana jest w sektorze lecznictwa szpitalnego i odbywa się to na bazie 9 oddziałów:

              • Oddział Chorób Wewnętrznych
              • Oddział Kardiologiczny
              • Oddział Pediatryczny
              • Oddział Neonatologiczny
              • Oddział Anestezjologii i  Intensywnej Terapii
              • Oddział Ginekologiczno – Położniczy
              • Oddział Chirurgiczny Ogólny
              • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
              • Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć

              Oferujemy usługi w zakresie profilaktyki, diagnostyki, pielęgnacji, leczenia i rehabilitacji przez wykwalifikowaną kadrę medyczną, stale podnoszącą poziom swoich umiejętności.

              Statut SPZZOZ w Wyszkowie

              Statut pdf Załącznik pdf

              Schemat Organizacyjny

              DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
              Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
              Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.szpitalwyszkow.pl
              Data publikacji strony internetowej: 03.04.2018 r.
              Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 23.10.2023 r.

              STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
              Strona internetowa SPZZOZ w Wyszkowie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej.
              Treści niedostępne:

              • brak tekstu alternatywnego (alt) dla grafiki (które są sukcesywnie uzupełniane),
              • pokaz slajdów na stronie głównej,
              • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

              Skróty klawiszowe:
              Po stronie internetowej nie można się poruszać za pomocą skrótów klawiszowych.
              PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI:
              Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
              Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 31.03.2021 r.

              INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
              W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
              Sekcja Informatyki, tel. 29 743 76 83, e-mail: serwis@szpitalwyszkow.pl
              Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

              ŻĄDANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚĆI CYFROWEJ
              Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
              Żądanie powinno zawierać:

              • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
              • wskazanie strony internetowe/aplikacji mobilnej/elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, które mają być dostępne cyfrowo,
              • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
              • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

              Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej w żądaniu strony internetowej/aplikacji mobilnej/ich elementu, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
              Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
              W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.
              W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
              Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

              DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
              Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie prowadzi działania zmierzające do usunięcia podstawowych barier architektonicznych i przystosowania budynków Zakładu do korzystania dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mają możliwość dostępu do pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach Szpitala poprzez wykorzystanie w tym celu wind. W obszarze wejść do Szpitala znajdują się 3 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

              Wejście A
              Z wejścia A (wejście główne) do budynku mogą korzystać osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich. Wejście jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 190 cm. Wejście A zapewnia dostęp do wszystkich oddziałów szpitala, poradni specjalistycznych, Laboratorium Analitycznego, Pracowni Rentgenodiagnostyki, Pracowni Tomografii Komputerowej, Pracowni Ultrasonografii Ogólnej, Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi. Przy wejściu A znajduje się stanowisko ochrony i informacji, gdzie można uzyskać informację o usytuowaniu poszczególnych komórek organizacyjnych i bieżącej ich pracy. Wejście A czynne jest w godzinach 6:30-20:00.

              Wejście E
              Wejście E (od szczytu budynku szpitala, przy Pracowni Rentgenodiagnostyki) prowadzi poprzez pochylnię, po której mogą poruszać się osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich. Wejście E jest wyposażone w drzwi o szerokości 134 cm. Wejście E zapewnia dostęp do wszystkich oddziałów szpitala, poradni specjalistycznych, Laboratorium Analitycznego, Pracowni Tomografii Komputerowej, Pracowni Ultrasonografii Ogólnej, Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi. Wejście czynne jest w godzinach 6:30-20:00.

              Wejście F
              Wejście F (do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej) znajduje się na poziomie -1. Wejście jest wyposażone w drzwi o szerokości 98 cm. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej mogą dostać się jednoprzystankową zewnętrzną windą znajdującą się przy wejściu. Wejście F czynne jest w godzinach pracy Zakładu, tj. 7:00-19:00.

              Wejście H
              Wejście do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć, Przychodni Przyszpitalnej oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – schodami. Wejście czynne całodobowo.

              INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM
              Do budynków SPZZOZ w Wyszkowie osoby niepełnosprawne mogą wchodzić z psami asystującymi z zastrzeżeniem, iż pies asystujący winien być wyposażony w uprząż, a osoba niepełnosprawna winna posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

              DOSTĘPNOŚĆ TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO
              SPZZOZ w Wyszkowie umożliwia osobom głuchym i słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego. Więcej informacji pod adresem:
              https://www.szpitalwyszkow.pl/tlumacz-jezyka-migowego/

              DANE TELEADRESOWE SIEDZIBY PODMIOTU:
              Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
              ul.Komisji Edukacji Narodowej 1
              07-200 Wyszków
              tel. 29 743 76 11
              fax: 29 743 76 05
              e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl