Dyrekcja

Tomasz Boroński
Dyrektor

lek. med. Monika Mikołajczyk
Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa

Jarosław Pohl
Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno – administracyjnych

Rada Społeczna

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

Jerzy Żukowski – Przewodniczący
Waldemar Sobczak –  Członek, Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego
Roman Olszewski – Przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej
Iwona Kulesza – Przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Agnieszka Salwin – Członek, Przedstawiciel Rady Powiatu
Paweł Kołodziejski – Członek, Przedstawiciel Rady Powiatu
Stanisław Jastrzębski – Członek, Przedstawiciel Rady Powiatu
Krzysztof Jezierski – Członek, Przedstawiciel Rady Powiatu
Wiesław Przybylski – Członek, Przedstawiciel Rady Powiatu
Aneta Kowalewska – Członek, Przedstawiciel Rady Powiatu
Ewa Bartosiewicz – Członek, Przedstawiciel Rady Powiatu
Agnieszka Ołdak – Członek, Przedstawiciel Rady Powiatu
Renata Rębała – Członek, Przedstawiciel Rady Powiatu
Jerzy Abramczyk – Członek, Przedstawiciel Rady Powiatu
Józef Kowalewski – Członek, Przedstawiciel Rady Powiatu

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Do działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie należy:

 1. udzielanie stacjonarnych i całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. anestezjologii i intensywnej terapii,
 2. chirurgii ogólnej,
 3. chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 4. chorób wewnętrznych,
 5. gastroenterologii,
 6. ginekologii i położnictwa,
 7. kardiologii,
 8. neonatologii,
 9. pediatrii,
 10. pomocy doraźnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia;
 1. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 1. chirurgii ogólnej,
 2. chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 3. diabetologii,
 4. gastroenterologii,
 5. ginekologii i położnictwa,
 6. kardiologii,
 7. leczenia jaskry,
 8. leczenia uzależnień,
 9. neonatologii,
 10. neurologii,
 11. okulistyki,
 12. onkologii,
 13. otolaryngologii,
 14. pulmonologii,
 15. rehabilitacji leczniczej,
 16. reumatologii,
 17. zdrowia psychicznego
 18. urologii
 19. endokrynologii
 20. anestezjologii
 21. chorób wewnętrznych
 22. pediatrii
 1. prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa medycznego
 2. prowadzenie działalności diagnostycznej
 3. udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 4. wykonywanie zadań służby medycyny pracy
 5. Realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach
 6. wykonywanie innych zadań nałożonych przez Radę Powiatu.

SPZZOZ w Wyszkowie może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną niż działalność lecznicza w zakresie:

 1. prowadzenie apteki ogólnodostępnej;
 2. transportu sanitarnego
 3. działalności szkoleniowo-edukacyjnej
 4. poradnictwa, w tym w szczególności: poradnictwa w zakresie zdrowia i edukacji zdrowotnej
 5. usług utylizacji odpadów medycznych
 6. usług sprzedaży, dzierżawy, wynajmu aktywów trwałych na zasadach określonych przez Radę Powiatu
 7. usług parkingowych
 8. handlu artykułami przemysłowymi.

Respirator w darze dla szpitala

Ogólnopolska akcja 'Kartka dla Medyka'

55 - lecie szpitala

              Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie od 07.02.2014 roku uczestniczy w programie WHO „HIGIENA RĄK to BEZPIECZNA OPIEKA” w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.
              Program ma na celu zapobieganie zakażeniom szpitalnym i zapewnienie bezpiecznej opieki wszystkim pacjentom hospitalizowanym i leczonym w SPZZOZ w Wyszkowie.
              Koordynatorem programu jest Pani Stanisława Grzeszczuk Specjalista Pielęgniarka ds. Epidemiologii.
              Program obejmuje coroczną ocenę sytuacji w szpitalu w zakresie higieny rąk wg metodologii WHO oraz bezpośrednią obserwację higieny rąk w wybranych 3 oddziałach (Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chorób Wewnętrznych i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii), dotyczącą trzech grup zawodowych tj. lekarzy, pielęgniarek oraz personelu sprzątającego. Powyższe działania przeprowadzane są za pomocą następujących  ankiet:

              1. Ankieta samooceny szpitala w zakresie higieny rąk dotycząca całego szpitala, zgodnie z sytuacją w danym roku kalendarzowym oraz w 3 wybranych oddziałach jw. ankieta wypełniana jest zgodnie z kryteriami WHO zawartymi w tabelach.
              2. Ankieta samoobserwacji higieny rąk w wybranych 3 oddziałach jw.
              3. Ankieta podsumowania zużycia preparatów do dezynfekcji rąk w danym roku, w całym szpitalu i w 3 wybranych oddziałach.

              Uzyskane dane przesyłane są co roku do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie a także do Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów w Wyszkowie oraz Ordynatorów i Pielęgniarek Oddziałowych poszczególnych oddziałów szpitala.

              Historia

              Szpital Powiatowy w Wyszkowie został oddany do użytku w 1963 roku. Głównym projektantem nowego 2-piętrowego budynku wraz z zapleczem był inżynier J. Rott z Warszawy. Szpital został zaprojektowany na 152 łóżka z podstawowymi oddziałami: chirurgia, pediatria, położnictwo i ginekologia , interna oraz izba przyjęć. Pierwszym dyrektorem szpitala był położnik Marian Pietrzykowski.

              W 1971 roku Szpital Powiatowy w Wyszkowie stał się jednostką Zespołu Opieki Zdrowotnej szczebla rejonowego. Na przestrzeni lat wykonano inwestycje: dobudowano pawilon interny wraz z łącznikiem, utworzono oddział anestezjologii i intensywnej terapii, kaplicę szpitalną.
              Od 1999 roku Wyszkowski szpital prowadzi działalność medyczną jako Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w czterech podstawowych sektorach: lecznictwo szpitalne, ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne, ratownictwo medyczne i podstawowa opieka zdrowotna.

              W 2003 roku rozpoczął działalność Szpitalny Oddział Ratunkowy w odbudowanej części budynku.
              Działalność szpitala jest wspomagana przez ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne realizowane przez zespół kilkunastu poradni. Poradnie te udzielają rocznie około siedemdziesięciu tysięcy porad.

              Istotnym wydarzeniem w 2005 roku było złożenie przez SPZZOZ w Wyszkowie wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego organu restrukturyzacyjnego do Wojewody Mazowieckiego. Niniejszy projekt programu restrukturyzacyjnego został pozytywnie zaopiniowany przez Organ Założycielski i Radę Powiatu Wyszkowskiego oraz Organizacje Związkowe działające w zakładzie. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie jest placówką służby zdrowia świadczącą usługi medyczne na rzecz mieszkańców powiatu wyszkowskiego. Zakład pozyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym mamy zawarte umowy na świadczenia medyczne.

              Dziś zasadnicza działalność realizowana jest w sektorze lecznictwa szpitalnego i odbywa się to na bazie 9 oddziałów:

              • Oddział Chorób Wewnętrznych
              • Oddział Kardiologiczny
              • Oddział Pediatryczny
              • Oddział Neonatologiczny
              • Oddział Anestezjologii i  Intensywnej Terapii
              • Oddział Ginekologiczno – Położniczy
              • Oddział Chirurgiczny Ogólny
              • Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
              • Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć

              Oferujemy usługi w zakresie profilaktyki, diagnostyki, pielęgnacji, leczenia i rehabilitacji przez wykwalifikowaną kadrę medyczną, stale podnoszącą poziom swoich umiejętności.

              Statut SPZZOZ w Wyszkowie

              Pobierz pdf

              Schemat Organizacyjny