SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 04/02/2013 r.
DEZ/P/341/ZP- 4/2013
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759) w przedmiocie: DOSTAWA MATERIAŁOW DO MONITOROWANIA PROCESÓW STERYLIZAJI I MATERIALÓW OPAKOWANIOWYCH dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie, Zamawiający dokonał:
  • oferty nr 3 w zakresie pakietu nr 1: MEDIA-MED. S. z o.o. ul. Lublańska 34,31-476 Kraków: pakiet 1 cena brutto 60.835,05 zł.
  • oferty nr 1 w zakresie pakietu nr 2: STERIGAT Sp. z o.o. ul. Zaściankowa 50,02-989 Warszawa: pakiet 2 cena brutto 40.072,04 zł.
UZASADNIENIE W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 2 wybrano ofertę ze względu na najniższą cenę, zgodnie z kryterium podanym w SIWZ, zaś w zakresie pakietu nr 1 została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 11/02/2013 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
  • STERIGAT Sp. z o.o. ul. Zaściankowa 50,02-989 Warszawa: pakiet 2 cena brutto 40.072,04 zł – 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
  • SEMIGAT SA ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa: pakiet 2 cena brutto 40426,36 zł – 99,12 pkt w jedynym kryterium ceny.
  • MEDIA-MED. S. z o.o. ul. Lublańska 34,31-476 Kraków: pakiet 1 cena brutto 60.835,05 zł – 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 24/01/2013 r.
DEZ/P/341/ZP- 4/2013 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA MATERIAŁOW DO MONITOROWANIA PROCESÓW STERYLIZAJI I MATERIALÓW OPAKOWANIOWYCH dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 pzp, dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie nr 1: Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  1, 2, 6: Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia przez Wykonawcę potwierdzenia klasy przez niezależną organizację notyfikowaną z uwagi na to, iż stawianie przez Zamawiającego takiego wymogu narusza przepis  art. 30. ust. 1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który w swej części zobowiązuje Zamawiającego między innymi  do opisywania przedmiotu Zamówienia z zachowaniem Polskich Norm. Z uwagi na to, że przedmiotem tego zadania są jedynie testy diagnostyczne, a nie produkty medyczne  Wykonawca obowiązany jest formułować  swe wymogi w zgodzie z normą  ISO 11140,. która w całej swej treści nie przewiduje w żadnym przypadku wymogu certyfikowania   wyrobów niemedycznych  przez niezależne jednostki notyfikowane. Dowodem na powyższe jest fakt, iż żaden podmiot niezależny uprawniony w Polsce do certyfikacji nie podejmuje się przeprowadzenie certyfikacji produktów objętych niniejszym zadaniem. Nadto ważne jest wskazać, iż z uwagi na powszechnie znany fakt, iż wymagane przez Zamawiającego przedmiotowe  potwierdzenie posiada w Polsce tylko jeden Wykonawca , zatem formułowanie przez Zamawiającego treści SIWZ., o takim  wymogu powoduje, iż Wykonawca  zostaje przez Zamawiającego wykreowany w tym zadaniu na uczestnika o przymiocie monopolisty w dostawie usług objętych tym zadaniem. Takie postępowanie Zamawiającego  uniemożliwia większości  uczestników  złożenia ofert nawet do kilkudziesięciu procent  niższych., czym   zaprzecza kryterium  zawartego w pkt. 14.1., SIWZ., ogłoszonego  postępowania. Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia do poszczególnych pozycji certyfikatu niezależnej jednostki notyfikowanej. Zamawiajacy ma prawo żądać powyższych dokumentów, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 30/12/2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może Zamawiający żądać od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009, Nr 226, poz. 1817) § 5.1 pkt.4 Pytanie nr 2: Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  1, 2: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 3: Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  1, 2: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie testów nieposiadających nadrukowanego koloru referencyjnego na testach. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w stosownej ilości instrukcji prezentujących poprawną zmianę zabarwienia. Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SIWZ. Zamawiający wymaga nadrukowanego koloru referencyjnego na testach. Pytanie nr 4: Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  3: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 500 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 5: Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  6: Czy Zamawiający dopuści test Bowie-Dicka posiadający arkusz o wymiarach 9,5 cm x 9,5 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 6: Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  8: Czy Zamawiający dopuści torebki o wymiarach 200 x 300 [mm] w miejsce torebek 200 x 350 [mm]? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 7: Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  10: Czy Zamawiający dopuści torebki o wymiarach 300 x 500 [mm] w miejsce torebek 300 x 550 [mm]? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 8: Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  22: Czy Zamawiający dopuści wkładki o wymiarze 280 x 500 [mm] w miejsce wkładek 300 x 500 [mm]? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 9: Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  24: Czy Zamawiający dopuści koperty posiadające miejsce na opis 8 cykli w przypadku pierwszego sterylizatora oraz 7 cykli przy drugim sterylizatorze? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 10: Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  28-29: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie testów w opakowaniu po 1000 sztuk + przyrząd? Oferowane urządzenie PCD wykonane zostało ze stali kwasoodpornej stąd możliwość przeprowadzenia znacznie większej ilości testów przy użyciu jednego przyrządu. Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 11: Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  28-29: Czy Zamawiający dopuści testy posiadające zamiast nadrukowanego koloru referencyjnego opis w języku polski na teście informujący o kolorze przebarwienia? Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SIWZ. Zamawiający wymaga nadrukowanego koloru referencyjnego na testach. Pytanie nr 12: Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  30-36: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do oddzielnego Pakietu. Asortyment należy do grupy produktów stosowanych w procesie mycia i dezynfekcji oferowanych przez jednego dostawcę. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i zapewni udział w Pakiecie innym oferentom. Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SIWZ. Pytanie nr 13: Pakiet 2: Czy Zamawiający dopuści rękawy skonstruowane z folii zgrzewalnej w temperaturze 165°C - 190°C? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 14: Zapis projektu umowy §7 pkt 1c: Czy Zamawiający zechce zmienić zapis dotyczący kar umownych za zwłokę w dostawie na 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 15: Dotyczy Pakietu nr 2:Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o temperaturze zgrzewania 180-220 oC? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 16: Dotyczy Pakietu nr 2:Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o przenikalności powietrza 11.4 μm/Pa*s? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 17: Dotyczy Pakietu nr 2:Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o folii pięciowarstwowej nie licząc warstwy kleju? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 18: Dot. pakietu 1, poz. 12-19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ww. pozycji do odrębnego pakietu? Ewentualna zgoda na taki podział pakietu, umożliwi złożenie ofert większej ilości konkurentów, a co za tym idzie pozwoli uzyskać Zamawiającemu niższą cenę zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 19: Dot. pakietu 1, poz. 12-19: Czy Zamawiający dopuści papier do sterylizacji o poniższych parametrach: - wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych, tzn .EN ISO 11 607-1 i ISO 11 607-2,  włókno celulozowe, kolor zielony i biały a) zawartość chlorków nie więcej niż 0,02% b) zawartość siarczanów  nie więcej niż 0,034 % c) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 1,85 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,35 kN/m d) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0,72 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,42 kN/m Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyłącznie parametry wymienione w pkt. a i b. Pytanie nr 20: Dot. pakietu 2, poz. 9 (rękawy płaskie): Czy Zamawiający dopuści rękawy o szerokości 380mm w zamian za 350mm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Pytanie nr 21: Dot. pakietu 2, poz. 9 (rękawy z fałdą): Czy Zamawiający dopuści rękawy o szerokości 380mm w zamian za 350mm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Pytanie nr 22: Dot. pakietu 2 – rękawy płaskie i z fałdą: Czy Zamawiający dopuści rękawy do sterylizacji o poniższych parametrach: 1. papier o gramaturze 60 g/m2 (PN EN 868-3), kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3: - wytrzymałość na przedarcie nie mniejsze niż 600mN w obu kierunkach - przenikanie powietrza [1,47 kPa] niemniej niż 11,3 μm/Pa*s 2. folia sześciowarstwowa (PN EN 868-5) ) nie licząc warstwy kleju, wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora), oświadczenie o zgodności z normami [PN EN 868-3, PN EN 868-5] i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności: - zgrzewalna w temperaturze 180-210oC Pozostałe parametry zgodne z SIWZ oraz wymaganymi normami PN EN 868 -3, PN EN 868-5. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający wymaga papieru o gramaturze 70 g/m² oraz folie siedmiowarstwową nie licząc warstwy kleju. Pytanie nr 23: Dot. pakietu 2 – rękawy płaskie i z fałdą: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzania zgodności z normami przez jednostkę notyfikowana w przypadku składania ofert przez producenta, a nie dystrybutora opakowań do sterylizacji? Producent musi gwarantować zgodność z właściwymi normami europejskimi i polskimi by jego wyrób był dopuszczony do obrotu i użycia na terenie kraju. Jednocześnie w przypadku producenta wystarczającym jest by przedstawił on w postępowaniu karty techniczne wyrobu wystawione przez dział kontroli jakości pracujący w rygorze ISO 9001. Wymóg potwierdzenia zgodności z normami przez jednostkę zewnętrzną, nie ma żadnego umocowania prawnego i służy jedynie ograniczeniu konkurencyjności w postępowaniu przetargowym. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Pytanie nr 24: Pytania do projektu umowy: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Odpowiedź: Tak. Pytanie nr 25: Pytania do projektu umowy: Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny." Odpowiedź: Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wstanie podać procentowego zamówienia. Podane ilości stanowią szacunek na podstawie ostatnich 12 miesięcy hospitalizowanych pacjentów. Pytanie nr 26: Pytania do projektu umowy: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 28/01/2013 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28/01/2013 roku o godz. 10:15.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

 Wyszków, dnia 18.01.2013 roku.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 27224 - 2013; data zamieszczenia: 18.01.2013 Materiały do pobrania.