SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 04/02/2013 r.
DEZ/P/341/ZP- 6/2013
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759) w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jałowych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie, Zamawiający dokonał wyboru oferty 2 przedstawionej przez następującego Wykonawcę:
  • NEOMED Barbara Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno- cena brutto 7.702,50 zł
UZASADNIENIE Niniejsza oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę, zgodnie z kryterium określonym w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 11/02/2013 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  • FARMEDICA Sp. z o.o. ul. Zawiślańska 43, 03-068 Warszawa- cena brutto 8.823,60 zł- 87,29 pkt w jedynym kryterium ceny.
  • NEOMED Barbara Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno- cena brutto 7.702,50 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 24/01/2013 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 34496 - 2013; data zamieszczenia: 24.01.2013 Materiały do pobrania