SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

 
Wyszków, dnia 07.02.2014 r.
DEZ/P/3410/33/2014/TGZP-2/2014 SPROSTOWANIE  INFORMACJI  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA DEZ/P/341/ZP- 2/2014 podanej w piśmie DEZ/P/3410/29/2014/TG z dnia 07.02.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia: SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ - DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH DŹWIGÓW”, nr procedury: DEZ/P/341/ZP- 2/2014, numer ogłoszenia w BZP: 20390 – 2014, data zam. 17.01.2014 i numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP: 31032 – 2014, data zam. 28.01.2014 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1,  informuje, że: I.  Dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.). Zamawiający dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 wybrał Ofertę nr 1. złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Hydromach” Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska 147, 02-776 Warszawa: Zadanie nr 1: cena brutto 254 364,00 zł. i  okres  gwarancji 4 lata oraz Zadanie nr  2: cena brutto 120 048,00 zł. i okres gwarancji 4 lata. Oferta ta dla obu zadań uzyskała najwyższą ilość punktów – dla Zadania nr 1. P=93,33 pkt i dla Zadania nr 2, P = 100 pkt., a oferowane ceny mieszczą się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. II. Podpisanie umów z wybranym Wykonawcą  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Hydromach” Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska 147 nastąpi w dniu 14 luty 2014 r. w SPZZOZ w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200 Wyszków. III. Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu zostały złożone trzy oferty: Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Hydromach” Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska 147, 02-776 Warszawa:
- dla  Zadania nr 1: cena brutto 254 364,00 zł. oraz gwarancja 4 lata. Ocena: cena C = 80 pkt., okres gwarancji T = 13,33 pkt, łączna punktacja: P=C+T = 93,33 pkt. - dla Zadania nr  2: cena brutto 120 048,00 zł. oraz gwarancja 4 lata.  Ocena: cena C = 80 pkt., okres gwarancji T = 20 pkt, łączna punktacja: P=C+T = 100 pkt
Oferta nr 2. LIFT POL Sebastian Piechociński, ul. Kowalska 10 m. 13, 03-432 Warszawa;
- dla  Zadania nr 1: cena brutto 288 386,75 zł. oraz gwarancja 5 lat. Ocena: cena C = 70,56 pkt., okres gwarancji T = 16,66 pkt, łączna punktacja: P=C+T = 87,22 pkt.
Oferta nr 3.  Winda Warszawa sp. z o.o., ul. Surowieckiego 12, 02-784 Warszawa:
- dla  Zadania nr 1: cena brutto 305 908,38 zł. oraz gwarancja 6 lat Ocena: cena C = 66,52 pkt., okres gwarancji T = 20 pkt, łączna punktacja: P=C+T = 86,52 pkt - dla Zadania nr 2: cena brutto 146 985,00 zł. oraz gwarancja 4 lat. Ocena: cena C = 65,34 pkt., okres gwarancji T = 20 pkt, łączna punktacja: P=C+T = 85,34 pkt.

Wyszków, dnia 07.02.2014 r.
DEZ/P/3410/31/2014/TG ZP-2/2014
SPROSTOWANIE INFORMACJI O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia: SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ - DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH DŹWIGÓW”, nr procedury: DEZ/P/341/ZP- 2/2014, numer ogłoszenia w BZP: 20390 – 2014, data zam. 17.01.2014 i numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP: 31032 – 2014, data zam. 28.01.2014 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1,  unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty podany w piśmie DEZ/P/3410/29/2014/TG  z dnia 07.02.2014 r. z powodu błędu Zamawiającego w ocenie ofert Postępowanie wraca do momentu ponownej oceny ofert.

Wyszków, dnia 07.02.2014 r.
DEZ/P/3410/29/2014/TG ZP-2/2014
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia: SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ - DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH DŹWIGÓW”, nr procedury: DEZ/P/341/ZP- 2/2014, numer ogłoszenia w BZP: 20390 – 2014, data zam. 17.01.2014 i numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP: 31032 – 2014, data zam. 28.01.2014 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1,  informuje, że: I.  Dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.). Zamawiający dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 wybrał Ofertę nr 1. złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Hydromach” Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska 147, 02-776 Warszawa: Zadanie nr 1: cena brutto 254 364,00 zł. i  okres  gwarancji 4 lata oraz Zadanie nr  2: cena brutto 120 048,00 zł. i okres gwarancji 4 lata. Oferta ta dla obu zadań uzyskała najwyższą ilość punktów P = 96 pkt., a oferowane ceny mieszczą się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. II. Podpisanie umów z wybranym Wykonawcą  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Hydromach” Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska 147 nastąpi w dniu 14 luty 2014 r. w SPZZOZ w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200 Wyszków. III. Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu zostały złożone trzy oferty: Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Hydromach” Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska 147, 02-776 Warszawa: - dla  Zadania nr 1: cena brutto 254 364,00 zł. oraz gwarancja 4 lata. Ocena: cena C = 80 pkt., okres gwarancji T = 16 pkt, łączna punktacja: P=C+T = 96 pkt. - dla Zadania nr  2: cena brutto 120 048,00 zł. oraz gwarancja 4 lata. Ocena: cena C = 80 pkt., okres gwarancji T = 16 pkt, łączna punktacja: P=C+T = 96 pkt Oferta nr 2. LIFT POL Sebastian Piechociński, ul. Kowelska 10 m. 13, 03-432 Warszawa; - dla  Zadania nr 1: cena brutto 288 386,75 zł. oraz gwarancja 5 lat. Ocena: cena C = 70,56 pkt., okres gwarancji T = 20 pkt, łączna punktacja: P=C+T = 90,56 pkt. Oferta nr 3.  Winda Warszawa sp. z o.o., ul. Surowieckiego 12, 02-784 Warszawa: - dla  Zadania nr 1: cena brutto 305 908,38 zł. oraz gwarancja 4 lat Ocena: cena C = 66,52 pkt., okres gwarancji T = 16 pkt, łączna punktacja: P=C+T = 83,52 pkt - dla Zadania nr 2: cena brutto 146 985,00 zł. oraz gwarancja 4 lat. Ocena: cena C = 65,34 pkt., okres gwarancji T = 16 pkt, łączna punktacja: P=C+T = 81,52 pkt.

Wyszków, dnia 29.01.2014 r.
DEZ/P/3410/18/2014/TG ZP-2/2014
MODYFIKACJA WZORU UMOWY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE  ZADANIA  „SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ- DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH DŹWIGÓW”.  Nasz znak DEZ/P/341/ZP-2/2014.  Numer ogłoszenia w BZP: 20390 – 2014, data zam. 17.01.2014. i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Numer ogłoszenia w BZP: 31032 – 2014, data zam. 28.01.2014. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, na podstawie   art.  38   ust.  4.  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) wprowadza zmodyfikowane w dniu 29.01.2014 r.  wzory umów Załączniki nr 8A i Załącznik nr 8B do SIWZ. Zmodyfikowane wzory umów zawierają obligatoryjna zmiany wynikające z przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 9 grudnia 2013 r. poz.1473. oraz niezbędne poprawki i uzupełnienia. Termin składania ofert nie ulega zmianie, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 03/02/2014  roku do godz. 10:00, w budynku administracyjnym pokoju nr 3 (kancelaria). Otwarcie ofert nastąpi dnia 03/02/2014 roku o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, w budynku administracyjnym pokoju nr 2 . W załączeniu do pobrania: wzory umów Załączniki nr 8A i Załącznik nr 8B do SIWZ zmodyfikowane w dniu 29.01.2014 r. Do pobrania - Pismo modyfikacja wzoru umowy Do pobrania - Załącznik nr 8A Do pobrania - Załącznik nr 8B

Wyszków, dnia 28.01.2014 r.
DEZ/P/3410/15/2014/TG ZP-2/2014
ODPOWIEDŹ   NA   PYTANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE  ZADANIA  „SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ- DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH DŹWIGÓW”.  Nasz znak DEZ/P/341/ZP-2/2014.  Numer ogłoszenia w BZP: 20390 – 2014, data zam. 17.01.2014. i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Numer ogłoszenia w BZP: 31932 – 2014, data zam. 28.01.2014. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, na podstawie   art.  38   ust.  1. i 2.  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytania. Pytanie 1.Zamawiajacy w punkcie VI.3.C jak również w pkt VII 8 SIWZ wymaga „ posiadają certyfikat, uprawnionej jednostki certyfikującej, potwierdzający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością zgodnie z odpowiednia normą PN-EN ISO na wytwarzanie, naprawy i konserwację dźwigów.” Wymóg ten jest niezgodny z art. 25 pkt 1 oraz art. 25 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosownym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. § 6.3  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.lutego 2013 r  określa „zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;” W związku z brakiem przywołania przez Zamawiającego odpowiednich europejskich norm na wytwarzanie, naprawy i konserwacje nie jest możliwe spełnienie w/w wymagania. Odwołanie się do Normy EN PN 81.1 oraz Dyrektywy dźwigowej 95/16/WE Wymusza działania jak poniżej Jednocześnie pragniemy poinformować że w przypadku wytwarzania dźwigów nad jakością wytwarzanych urządzeń czuwają Jednostki Notyfikowane np. UDT Cert , TUV lub inne i one dokonują ostatecznej oceny jakości prac na etapie dokumentacji oraz doboru elementów i montażu. Wnosimy o skreślenie tego wymogu lub unieważnienie postępowania przetargowego. Odpowiedz: Zamawiający  nie  wymaga posiadania certyfikatu dla stosowanego systemu jakości zgodnie z ogłoszeniem 31032 - 2014 z dnia  28.01.2014. o zmianie ogłoszenia. Wymagane są certyfikaty, atesty  na  zespoły, elementy dźwigowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe  dokumenty  producenci  dźwigów  posiadają. Pytanie 2.W punkcie VII 1 Zamawiający wymaga „opisem przedmiotu zamówienia dla oferowanego zadania spełniającego wymogi określone w SIWZ i wykazem części podlegających okresowej wymianie oraz kosztorysem ofertowym.” Czego ma dotyczyć kosztorys , wymiany wind czy napraw okresowych ? Odpowiedz: Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zamawiający wymaga sporządzenia kosztorysu ofertowego, który  będzie dokumentem pomocniczym - nie stanowi podstawy do rozliczenia robót i powinien pokazać tylko zestawienie kosztów ujętych w oferowanej cenie, a jego kompletność i stopień uszczegółowienia zależy od Wykonawcy. Kosztorys  ofertowy  powinien  obejmować wszystkie koszty realizacji Zadania nr 1 i/lub Zadania nr 2.(oddzielnie dla każdego zadania), w tym: koszty wykonania dokumentacji projektowej w zakresie budowlanym i dźwigowym z uzgodnieniami,  koszty robocizny ogółem z rozbiciem na poszczególne fazy realizacji, koszty materiałowe ogółem z rozbiciem na zespoły i elementy dźwigów, koszty prac elektroinstalacyjnych ogółem, koszty systemu oddymiania szybu oraz maszynowni, koszty prac budowlanych, koszty dokumentacji powykonawczej (w tym instrukcji eksploatacji i konserwacji) oraz koszty odbiorowe i gwarancji. Pytanie 3.W punkcie I1.1 PFU Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako „ 2-u przystankowego dźwigu osobowego   (platformy  pionowej )”Czy należy to rozumieć to określenie jako pionową platformę dla niepełnosprawnych ? Odpowiedz: Przedmiotem zamówienia  jest  dźwig  2-u przystankowy  lub  platforma  pionowa (  w szybie  częściowo przeszklonym )   dla  osób  niepełnosprawnych. Pytanie 4. W PFU pkt I 2.2  Zamawiający wymaga „Przed przystąpieniem do prac projektowych wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wymiarów szybów i     maszynowni  oraz  miejsca  do  zainstalowania dźwigu        2-u  przystankowego  ,  w naturze.” Zapis ten jest sprzeczny z Art. 29.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych , który wymaga jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Jak również jest sprzeczny z orzeczeniami KIO (wyrok KIO z 30.12.2010 r., sygn. akt KIO 2710/10) w którym wizja lokalna może być jedynie dobrowolnym działaniem pomocniczym  , całość określenia zakresu prac leży po stronie Zamawiającego. Wnosimy o skreślenie tego wymogu dokonania wizji  oraz dostarczenia wymiarów szybu jak również przedmiarów niezbędnych do sporządzenia oferty lub unieważnienie przetargu. Odpowiedz: Zamawiający przypomina, że przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej dźwigów wraz z projektem budowlanym wielobranżowym oraz uzyskanie odpowiednich zezwoleń i uzgodnień, a następnie wykonanie wszystkich dostaw, prac i uzyskanie Protokółu Dopuszczenia Urządzeń Dźwigowych do Eksploatacji. Zdaniem Zamawiającego bez wizji lokalnej niemożliwa jest realizacja zadania: „zaprojektuj i wybuduj”. Niezależnie od wymogu wizji lokalnej Zamawiający w załączonych rysunkach do PFU podał wymiary szybów i stanowisk zabudowy dźwigów niezbędne do sporządzenia oferty. Pytanie 5. Prosimy o podanie minimalnych wymaganych wymiarów kabiny Odpowiedz: Odnośnie  dźwigu  szpitalnego,  Zamawiający  wymaga  uzyskania  maksymalnych  wymiarów  kabiny, w stosunku  do  istniejącego  szybu. Co do dźwigu 2-u  przystankowego  minimalny  do  uzyskania   wymiar   to 1000  x   1250  mm,  dla  wjazdu  wózka  inwalidzkiego  klasy A  -  wg. Wymogów normy  PN-EN 81-70. Pytanie 6.W związku z koniecznością sporządzenia kosztorysów prosimy o przekazanie obmiarów prac budowlanych , elektrycznych oraz p.poż zawierających nakłady rzeczowe oraz wymagania techniczne zawarte w przedmiocie zamówienia. Odpowiedz: Jak w Odpowiedzi na Pytanie 4. i Pytanie 2. Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi teleskopowych przy zachowaniu minimalnej wymaganej przez Zamawiającego szerokości otwarcia drzwi. Odpowiedz: Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  drzwi  teleskopowych. Pytanie 8. W PFU strona 7 w opisie kabiny widnieje zapis kabiny nie przelotowe , czy należy zainstalować tylko jedne drzwi kabinowe ? Obecnie istniejąca kabina jest przelotowa. Czy dotyczy to również windy – platformy z zadania nr 2 Odpowiedz: W  przyszłym  dźwigu  szpitalnym  ma  być  zastosowana  kabina  nieprzelotowa. Natomiast  w  dźwigu  2-u  przystankowym  (  zadanie 2 )  należy  zastosować  kabinę  przelotową. Pytanie 9. Zamawiający wymaga zainstalowanie łączności interkomowej , prosimy o określenie odległości miejsca zainstalowania centralki interkomu od drzwi na przystanku „0” Odpowiedz: Odległość centralki interkomu od drzwi przystanku „0” dla obu zadań min 100 m. Pytanie 10. Zamawiający wymaga w PFU „Ramy kabinowe: -nowe z chwytaczami dwukierunkowymi i wzmocnionymi prowadnikami jazdy.” Jakie warunki ma spełniać wzmocniony prowadnik by został uznany za  zgodny z wymaganiami SIWZ. Odpowiedz: W dźwigu szpitalnym należy zastosować „standardowe” prowadniki ramy kabinowej. Pytanie 11. Zamawiający wymaga by aparatura sterowa realizowała „mikroprocesorowa w układzie sterowania zbiorczego z funkcją jazdy specjalnej, alarmu pożarowego, zaniku napięcia o jakości wyższej zapewniającej dużą bezawaryjność . Układ sterowania powinien umożliwiać regulację czasu od otwarcia do ponownego zamknięcia drzwi po dojechaniu dźwigu do danego przystanku.” a/Prosimy na czym ma polegać „jazda specjalna” czy ma być to jazda ekspresowa  czy też funkcja jazdy szpitalnej. W jaki sposób ma być aktywowana jazda specjalna kluczyk , karta dostępu b/Na czym ma polegać realizacja  funkcji „zaniku napięcia” ? jakie ma być zachowanie dźwigu po zaniku napięcia zasilającego tj. dojazd do najbliższego przystanku czy dojazd do przystanku „0” ? c/Czy zbiorczość a być jedno czy dwukierunkowa ? Odpowiedz: a )  Wymagana  jazda  ekspresowa  (  w  kabinie  kluczyk ), W  przypadku  zaniku  napięcia  -  dojazd  do  najbliższego  przystanku z  otwarciem  drzwi  tego  przystanku, Pytanie 12. W związkiem z wymogiem sporządzenia kosztorysów na instalację SAP  punkt 5.1 PFU  prosimy o przekazanie przedmiarów/w prac wymaganych   przez   Zamawiającego . Odpowiedz: Jak w odpowiedzi na Pytanie 6 i Pytanie 22. Instalacja SAP według wizji lokalnej. Pytanie 13.W punkcie 5.2 PFU Zamawiający wymaga „-wyłożenie ościeży drzwi przystankowych w dźwigach wskazanych przez Zamawiającego należy obudować płytkami marmurowymi kolorystycznie dobranym do istniejącego wystroju korytarza.” Prosimy o określenie czy płytki marmurowe stosowane będą zamiennie z obróbkami ze stali nierdzewnej czy łącznie. Prosimy o określenie ilości obróbek – przedmiar. Odpowiedz: Jak w odpowiedzi na Pytanie 6. oraz jak w Załączniku nr 1.3 do SIWZ(odpowiedz na Pytanie11):  W zadaniu  nr. 1 - dźwig  szpitalny, Zamawiający  wymaga  wyłożenia ościeżnic  drzwi  przystankowych  wszystkich przystanków płytkami  marmuro-podobnymi.     Rodzaj  płytek  zostanie  ustalony  w protokóle  wprowadzenia Wykonawcy  na  obiekt, po podpisaniu  umowy realizacyjnej.   W zadaniu nr. 2 - dźwig zewnętrzny  2-u  przystankowy, Zamawiający nie  przewiduje  wykładzin  ościeżnic  na górnym i dolnym przystanku. Pytanie 14. Z wymagań PFU  wynika że do maszynowni oraz dźwigu zewnętrznego mają być doprowadzone nowe WLZ-y Prosimy o podanie odległości od rozdzielni do maszynowni dźwigów Prosimy o podanie typu kabla. Odpowiedz: WLZ   należy   zainstalować  na  nowym  zasilaniu. Dla  dźwigu  szpitalnego  preferuje  się  kabel  typoszeregu  N2XH0,6/1 kV o przekroju  żył   wg.  normy  DIN VDE  0276  i  DIN  VDE  0276-627 – odległość od rozdzielni ok. 35 m., dla  dźwigu  2-u  przystankowego  (  zadanie nr. 2 )  kabel  standardowy- odległość od rozdzielni ok. 80 m. Pytanie 15. Zamawiający wymaga w PFU„centralka sterująca systemu otrzyma sygnał od centrali SAP danego budynku o alarmie II stopnia, -      czujki wykrywające dym w szybie windowym i maszynowni posiadające  ważny atest    wykryją     zagrożenie, osoby przebywające w pobliżu dźwigu (lub korzystające z niego) zauważą  niepokojącą sytuację i nacisną przycisk przy drzwiach wejściowych         do dźwigu.” Czy przyciski ręcznego wyzwalania przy drzwiach wejściowych do dźwigu ma się znajdować na każdym przystanku ?Czy platforma zewnętrzna ma być również wyposażona w ręczny system zjazdu pożarowego? Odpowiedz: TAK dla zadania nr 1 – dźwig szpitalny. Pytanie 16. Jaki jest typ istniejącej lub planowanej centrali pożarowej . Gdzie się znajduje oraz jaka jest odległość istniejącej lub planowanej  centrali pożarowej do przystanku „0” windy  oraz do planowanej maszynowni platformy jeżeli również ma być włączona  w system SAP. Odpowiedz: Według wytycznych p-poż. Istnieje w szpitalu centrala pożarowa typu POLAN 4900, odległość centrali od przystanku „0” ok. 10 m, odległość od maszynowni (trzy kondygnacje szybu) ok. 10 m. Pytanie 17. W PFU Zamawiający wymaga „Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po wykonaniu przez Wykonawcę prac projektowych uzgodnionych  z UDT.” W przypadku dźwigów certyfikowanych nie możliwości uzgodnienia dokumentacji w UDT. Dźwigi objęte przedmiotowym zamówieniem będą certyfikowane zgodnie z modułem G dyrektywy dźwigowej. Procedura ta nie przewiduje oddzielnego poświadczenia prawidłowości złożonej dokumentacji. Mając na uwadze j/w wnosimy o wykreślenie tego wymogu jako nie możliwego do spełnienia Wz pismo UDT w podobnej sprawie określające procedury. Odpowiedz: Dokumentacja projektowa musi mieć uzgodnienia zgodne z obowiązującym prawem.  Dźwigi nowe, certyfikowane nie wymagają uzgodnień z UDT. Pytanie 18.Zamawiający w pkt 2 PFU wymaga wykonania wizji lokalnej Z przyczyn jak w pkt 4 niniejszego pisma wnosimy o skreślenie tego wymogu. Odpowiedz: Jak w Odpowiedzi na Pytanie 4. i Pytanie 2. Pytanie 19. W punkcie II 4 PFU Zamawiający nie wymaga sporządzenia dokumentacji        kosztorysowej jest to sprzeczne z wymaganiami SIWZ wymagającej sporządzenia kosztorysów     Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii Odpowiedz: Jak w Odpowiedzi na Pytanie 2. i Pytanie 4. Pytanie 20. Zamawiający umieścił w umowie zapis „§ 9.1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 1)            Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: a.   za przekroczenie terminu określonego w § 2 – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 100% ustalonego wynagrodzenia brutto.” Zapis taki nie zapewnia równości stron a kara w wysokości 2%  jest niezwykle wysoka i nie spotykana. Jednocześnie umowa nie zawiera kar za uchybienia leżące po stronie Zamawiającego. Standardowe kary zawierają się w zakresie 0,1% do 0,5 % za każdy dzień zwłoki. Wnosimy o wprowadzenie zmian do umowy zapewniających równość stron umowy. Odpowiedz: Środki  finansowe  na sfinansowanie zadania są gwarantowane przez  PFRON, a otrzymanie ich jest   uwarunkowane  całkowitym  rozliczeniem  inwestycji  zadania  nr.1i  2,  do dnia   30 czerwca 2014, stąd  wysokość  kar  umownych, które muszą  dyscyplinować   Wykonawców – praktycznie nie ma możliwości przedłużenia realizacji nawet o jeden dzień, bo to jest równoznaczne z  utratą dofinansowania, które warunkuje wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. Pytanie 21. Zamawiający w załączniku nr 9 do SIWZ wymaga podania certyfikatów podzespołów. Niektóre z tych elementów nie posiadają osobnych certyfikatów i są one oceniane łącznie z dźwigiem w trakcie certyfikacji windy. W przypadku windy platformy producent dostarcza po wykonaniu montażu i wystawieniu przez instalatora protokołu po montażowego np. Vimec w związku z tym nie ma możliwości załączenia certyfikatu. Mając na uwadze jak wyżej wnosimy o skreślenie wymogu dostarczenia certyfikatów na aparaturę sterowa oraz sterownik. Odpowiedz: O ile  brak  jest  certyfikatów  na  poszczególne  zespoły  np.  w  platformach pionowych  firmy  VIMEC,  to  należy  dołączyć  całkowity  certyfikat   lub atest  producenta  na  całe  urządzenie. Pytanie 22.Czy Zamawiający posiada scenariusz pożarowy dla budynku  w którym znajduje się winda Scenariusz taki niezbędny jest do wykonania założeń systemu SAP w  zakresie zachowania się windy oraz innych elementów systemu np. okno w maszynowni ,nawiew powietrza do szybu. Prosimy o dostarczenie scenariusza p.poż. Odpowiedz: Zamawiający posiada złożone opracowanie ,,Plan działań ratowniczych w przypadku powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia w Szpitalu Powiatowym w Wyszkowie", w którym w formie opisowej i graficznej przedstawione są założenia odpowiednich działań i zachowań. Ów plan składa się z wielu instrukcji i załączników. Niestety, nie ma w tych dokumentach nic, co dotyczy zagadnień będących przedmiotem zapytania. Otóż istniejąca winda nie spełnia żadnych wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Obecnie funkcjonujące procedury uwzględniają elementy bezpieczeństwa na poziomie możliwym do spełnienia, np: - możliwość skorzystania z windy jest ograniczona jedynie dla niewielkiej grupy pracowników, którzy wyposażeni są w klucz do windy, - pracownicy są cyklicznie (przynajmniej raz w roku) szkoleni w zakresie zasad bezpieczeństwa pożarowego, - w Instrukcji Ewakuacji Osób zawarty jest bezwzględny zakaz korzystania z wind po ogłoszeniu alarmu, w tym pożarowego, w związku z możliwością wyłączenia zasilania, a następstwie - ryzyka uwięzienia osób znajdujących się w windzie, - elektrycy (pracujący nieprzerwanie w ruchu ciągłym) mają w swych procedurach roboczych bezwzględny obowiązek niezwłocznego sprawdzenia po wyłączeniu zasilania, czy w istniejących windach nie zostały uwięzione osoby - w takim przypadku zobowiązani są do przywrócenia zasilania dla windy, na czas niezbędny do uwolnienia przebywających w niej osób. Jeśli chodzi o założenia systemu SAP w zakresie dotyczącym windy wewnętrznej, informuję że w szpitalu funkcjonuje system SAP na bazie centrali POLON-ALFA 4900. Do tego systemu można przyłączyć wszystkie elementy sterownicze związane z wymogami bezpieczeństwa pożarowego szybu windowego i kabiny. Obecnie w systemie SAP funkcjonuje m.in. oddymianie wszystkich klatek schodowych, w tym sąsiadujących z windą holów. Jednakże w projektowanym zadaniu należy uwzględnić: - wykonanie kolektora doprowadzającego powietrze z czerpni zewnętrznej do podszybia (a w razie trudności z realizacją tegoż, przynajmniej na poziom najniższego przystanku windy - poziom minus jeden), - wyposażenie kabiny i szybu windowego włącznie z maszynownią w elementy SAP (czujki, sterowniki, wentylator, okno oddymiające na poziomie nadszybia, itp.) i wpięcie tychże do centrali SAP, - możliwość zastosowania awaryjnego zasilania windy (np. dodatkowy obwód wpięty do rozdzielni NN przez automat przed wyłącznikiem głównym, ewentualnie zastosowanie UPSów - w celu możliwości wykorzystania windy do ewakuacji osób leżących po wyłączeniu zasilania głównego w budynku szpitala, z tym że preferowane byłoby pierwsze rozwiązanie ze względu na koszty eksploatacyjne UPSów. Termin składania ofert nie ulega zmianie, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 03/02/2014  roku do godz. 10:00, w budynku administracyjnym pokoju nr 3 (kancelaria). Otwarcie ofert nastąpi dnia 03/02/2014 roku o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, w budynku administracyjnym pokoju nr 2 .
Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 20390-2014 z dnia 2014-01-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków Przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE ZADANIA: SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ - DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH DŹWIGÓW, obejmującego:... Termin składania ofert: 2014-02-03
Numer ogłoszenia: 31032 - 2014; data zamieszczenia: 28.01.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 20390 - 2014 data 17.01.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3). W ogłoszeniu jest: Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia tj.: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: a) Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia, umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. b) Jedną osobą która będzie wykonywać zamówienie (montaż dźwigu), posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w kategorii odpowiedniej do typu oferowanego dźwigu. c)posiadają certyfikat, uprawnionej jednostki certyfikującej, potwierdzający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością zgodnie z odpowiednia normą PN-EN ISO na wytwarzanie, naprawy i konserwację dźwigów. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów. W ogłoszeniu powinno być: Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia tj.: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: a) Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia, umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. b) Jedną osobą która będzie wykonywać zamówienie (montaż dźwigu), posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w kategorii odpowiedniej do typu oferowanego dźwigu. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5). W ogłoszeniu jest: -próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; -zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;. W ogłoszeniu powinno być: -próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 07.02.2014 r.
DEZ/P/3410/33/2014/TGZP-2/2014 SPROSTOWANIE  INFORMACJI  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA DEZ/P/341/ZP- 2/2014 podanej w piśmie DEZ/P/3410/29/2014/TG z dnia 07.02.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia: SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ - DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH DŹWIGÓW”, nr procedury: DEZ/P/341/ZP- 2/2014, numer ogłoszenia w BZP: 20390 – 2014, data zam. 17.01.2014 i numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP: 31032 – 2014, data zam. 28.01.2014 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1,  informuje, że: I.  Dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.). Zamawiający dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 wybrał Ofertę nr 1. złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Hydromach” Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska 147, 02-776 Warszawa: Zadanie nr 1: cena brutto 254 364,00 zł. i  okres  gwarancji 4 lata oraz Zadanie nr  2: cena brutto 120 048,00 zł. i okres gwarancji 4 lata. Oferta ta dla obu zadań uzyskała najwyższą ilość punktów – dla Zadania nr 1. P=93,33 pkt i dla Zadania nr 2, P = 100 pkt., a oferowane ceny mieszczą się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. II. Podpisanie umów z wybranym Wykonawcą  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Hydromach” Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska 147 nastąpi w dniu 14 luty 2014 r. w SPZZOZ w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200 Wyszków. III. Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu zostały złożone trzy oferty: Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Hydromach” Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska 147, 02-776 Warszawa:
- dla  Zadania nr 1: cena brutto 254 364,00 zł. oraz gwarancja 4 lata. Ocena: cena C = 80 pkt., okres gwarancji T = 13,33 pkt, łączna punktacja: P=C+T = 93,33 pkt. - dla Zadania nr  2: cena brutto 120 048,00 zł. oraz gwarancja 4 lata.  Ocena: cena C = 80 pkt., okres gwarancji T = 20 pkt, łączna punktacja: P=C+T = 100 pkt
Oferta nr 2. LIFT POL Sebastian Piechociński, ul. Kowalska 10 m. 13, 03-432 Warszawa;
- dla  Zadania nr 1: cena brutto 288 386,75 zł. oraz gwarancja 5 lat. Ocena: cena C = 70,56 pkt., okres gwarancji T = 16,66 pkt, łączna punktacja: P=C+T = 87,22 pkt.
Oferta nr 3.  Winda Warszawa sp. z o.o., ul. Surowieckiego 12, 02-784 Warszawa:
- dla  Zadania nr 1: cena brutto 305 908,38 zł. oraz gwarancja 6 lat Ocena: cena C = 66,52 pkt., okres gwarancji T = 20 pkt, łączna punktacja: P=C+T = 86,52 pkt - dla Zadania nr 2: cena brutto 146 985,00 zł. oraz gwarancja 4 lat. Ocena: cena C = 65,34 pkt., okres gwarancji T = 20 pkt, łączna punktacja: P=C+T = 85,34 pkt.

Wyszków, dnia 07.02.2014 r.
DEZ/P/3410/31/2014/TG ZP-2/2014
SPROSTOWANIE INFORMACJI O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia: SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ - DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH DŹWIGÓW”, nr procedury: DEZ/P/341/ZP- 2/2014, numer ogłoszenia w BZP: 20390 – 2014, data zam. 17.01.2014 i numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP: 31032 – 2014, data zam. 28.01.2014 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1,  unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty podany w piśmie DEZ/P/3410/29/2014/TG  z dnia 07.02.2014 r. z powodu błędu Zamawiającego w ocenie ofert Postępowanie wraca do momentu ponownej oceny ofert.

Wyszków, dnia 07.02.2014 r.
DEZ/P/3410/29/2014/TG ZP-2/2014
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia: SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ - DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH DŹWIGÓW”, nr procedury: DEZ/P/341/ZP- 2/2014, numer ogłoszenia w BZP: 20390 – 2014, data zam. 17.01.2014 i numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP: 31032 – 2014, data zam. 28.01.2014 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1,  informuje, że: I.  Dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.). Zamawiający dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 wybrał Ofertę nr 1. złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Hydromach” Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska 147, 02-776 Warszawa: Zadanie nr 1: cena brutto 254 364,00 zł. i  okres  gwarancji 4 lata oraz Zadanie nr  2: cena brutto 120 048,00 zł. i okres gwarancji 4 lata. Oferta ta dla obu zadań uzyskała najwyższą ilość punktów P = 96 pkt., a oferowane ceny mieszczą się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. II. Podpisanie umów z wybranym Wykonawcą  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Hydromach” Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska 147 nastąpi w dniu 14 luty 2014 r. w SPZZOZ w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200 Wyszków. III. Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu zostały złożone trzy oferty: Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Hydromach” Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska 147, 02-776 Warszawa: - dla  Zadania nr 1: cena brutto 254 364,00 zł. oraz gwarancja 4 lata. Ocena: cena C = 80 pkt., okres gwarancji T = 16 pkt, łączna punktacja: P=C+T = 96 pkt. - dla Zadania nr  2: cena brutto 120 048,00 zł. oraz gwarancja 4 lata. Ocena: cena C = 80 pkt., okres gwarancji T = 16 pkt, łączna punktacja: P=C+T = 96 pkt Oferta nr 2. LIFT POL Sebastian Piechociński, ul. Kowelska 10 m. 13, 03-432 Warszawa; - dla  Zadania nr 1: cena brutto 288 386,75 zł. oraz gwarancja 5 lat. Ocena: cena C = 70,56 pkt., okres gwarancji T = 20 pkt, łączna punktacja: P=C+T = 90,56 pkt. Oferta nr 3.  Winda Warszawa sp. z o.o., ul. Surowieckiego 12, 02-784 Warszawa: - dla  Zadania nr 1: cena brutto 305 908,38 zł. oraz gwarancja 4 lat Ocena: cena C = 66,52 pkt., okres gwarancji T = 16 pkt, łączna punktacja: P=C+T = 83,52 pkt - dla Zadania nr 2: cena brutto 146 985,00 zł. oraz gwarancja 4 lat. Ocena: cena C = 65,34 pkt., okres gwarancji T = 16 pkt, łączna punktacja: P=C+T = 81,52 pkt.

Wyszków, dnia 29.01.2014 r.
DEZ/P/3410/18/2014/TG ZP-2/2014
MODYFIKACJA WZORU UMOWY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE  ZADANIA  „SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ- DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH DŹWIGÓW”.  Nasz znak DEZ/P/341/ZP-2/2014.  Numer ogłoszenia w BZP: 20390 – 2014, data zam. 17.01.2014. i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Numer ogłoszenia w BZP: 31032 – 2014, data zam. 28.01.2014. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, na podstawie   art.  38   ust.  4.  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) wprowadza zmodyfikowane w dniu 29.01.2014 r.  wzory umów Załączniki nr 8A i Załącznik nr 8B do SIWZ. Zmodyfikowane wzory umów zawierają obligatoryjna zmiany wynikające z przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 9 grudnia 2013 r. poz.1473. oraz niezbędne poprawki i uzupełnienia. Termin składania ofert nie ulega zmianie, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 03/02/2014  roku do godz. 10:00, w budynku administracyjnym pokoju nr 3 (kancelaria). Otwarcie ofert nastąpi dnia 03/02/2014 roku o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, w budynku administracyjnym pokoju nr 2 . W załączeniu do pobrania: wzory umów Załączniki nr 8A i Załącznik nr 8B do SIWZ zmodyfikowane w dniu 29.01.2014 r. Do pobrania - Pismo modyfikacja wzoru umowy Do pobrania - Załącznik nr 8A Do pobrania - Załącznik nr 8B

Wyszków, dnia 28.01.2014 r.
DEZ/P/3410/15/2014/TG ZP-2/2014
ODPOWIEDŹ   NA   PYTANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE  ZADANIA  „SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ- DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH DŹWIGÓW”.  Nasz znak DEZ/P/341/ZP-2/2014.  Numer ogłoszenia w BZP: 20390 – 2014, data zam. 17.01.2014. i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Numer ogłoszenia w BZP: 31932 – 2014, data zam. 28.01.2014. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, na podstawie   art.  38   ust.  1. i 2.  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytania. Pytanie 1.Zamawiajacy w punkcie VI.3.C jak również w pkt VII 8 SIWZ wymaga „ posiadają certyfikat, uprawnionej jednostki certyfikującej, potwierdzający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością zgodnie z odpowiednia normą PN-EN ISO na wytwarzanie, naprawy i konserwację dźwigów.” Wymóg ten jest niezgodny z art. 25 pkt 1 oraz art. 25 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosownym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. § 6.3  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.lutego 2013 r  określa „zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;” W związku z brakiem przywołania przez Zamawiającego odpowiednich europejskich norm na wytwarzanie, naprawy i konserwacje nie jest możliwe spełnienie w/w wymagania. Odwołanie się do Normy EN PN 81.1 oraz Dyrektywy dźwigowej 95/16/WE Wymusza działania jak poniżej Jednocześnie pragniemy poinformować że w przypadku wytwarzania dźwigów nad jakością wytwarzanych urządzeń czuwają Jednostki Notyfikowane np. UDT Cert , TUV lub inne i one dokonują ostatecznej oceny jakości prac na etapie dokumentacji oraz doboru elementów i montażu. Wnosimy o skreślenie tego wymogu lub unieważnienie postępowania przetargowego. Odpowiedz: Zamawiający  nie  wymaga posiadania certyfikatu dla stosowanego systemu jakości zgodnie z ogłoszeniem 31032 - 2014 z dnia  28.01.2014. o zmianie ogłoszenia. Wymagane są certyfikaty, atesty  na  zespoły, elementy dźwigowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe  dokumenty  producenci  dźwigów  posiadają. Pytanie 2.W punkcie VII 1 Zamawiający wymaga „opisem przedmiotu zamówienia dla oferowanego zadania spełniającego wymogi określone w SIWZ i wykazem części podlegających okresowej wymianie oraz kosztorysem ofertowym.” Czego ma dotyczyć kosztorys , wymiany wind czy napraw okresowych ? Odpowiedz: Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zamawiający wymaga sporządzenia kosztorysu ofertowego, który  będzie dokumentem pomocniczym - nie stanowi podstawy do rozliczenia robót i powinien pokazać tylko zestawienie kosztów ujętych w oferowanej cenie, a jego kompletność i stopień uszczegółowienia zależy od Wykonawcy. Kosztorys  ofertowy  powinien  obejmować wszystkie koszty realizacji Zadania nr 1 i/lub Zadania nr 2.(oddzielnie dla każdego zadania), w tym: koszty wykonania dokumentacji projektowej w zakresie budowlanym i dźwigowym z uzgodnieniami,  koszty robocizny ogółem z rozbiciem na poszczególne fazy realizacji, koszty materiałowe ogółem z rozbiciem na zespoły i elementy dźwigów, koszty prac elektroinstalacyjnych ogółem, koszty systemu oddymiania szybu oraz maszynowni, koszty prac budowlanych, koszty dokumentacji powykonawczej (w tym instrukcji eksploatacji i konserwacji) oraz koszty odbiorowe i gwarancji. Pytanie 3.W punkcie I1.1 PFU Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako „ 2-u przystankowego dźwigu osobowego   (platformy  pionowej )”Czy należy to rozumieć to określenie jako pionową platformę dla niepełnosprawnych ? Odpowiedz: Przedmiotem zamówienia  jest  dźwig  2-u przystankowy  lub  platforma  pionowa (  w szybie  częściowo przeszklonym )   dla  osób  niepełnosprawnych. Pytanie 4. W PFU pkt I 2.2  Zamawiający wymaga „Przed przystąpieniem do prac projektowych wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wymiarów szybów i     maszynowni  oraz  miejsca  do  zainstalowania dźwigu        2-u  przystankowego  ,  w naturze.” Zapis ten jest sprzeczny z Art. 29.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych , który wymaga jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Jak również jest sprzeczny z orzeczeniami KIO (wyrok KIO z 30.12.2010 r., sygn. akt KIO 2710/10) w którym wizja lokalna może być jedynie dobrowolnym działaniem pomocniczym  , całość określenia zakresu prac leży po stronie Zamawiającego. Wnosimy o skreślenie tego wymogu dokonania wizji  oraz dostarczenia wymiarów szybu jak również przedmiarów niezbędnych do sporządzenia oferty lub unieważnienie przetargu. Odpowiedz: Zamawiający przypomina, że przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej dźwigów wraz z projektem budowlanym wielobranżowym oraz uzyskanie odpowiednich zezwoleń i uzgodnień, a następnie wykonanie wszystkich dostaw, prac i uzyskanie Protokółu Dopuszczenia Urządzeń Dźwigowych do Eksploatacji. Zdaniem Zamawiającego bez wizji lokalnej niemożliwa jest realizacja zadania: „zaprojektuj i wybuduj”. Niezależnie od wymogu wizji lokalnej Zamawiający w załączonych rysunkach do PFU podał wymiary szybów i stanowisk zabudowy dźwigów niezbędne do sporządzenia oferty. Pytanie 5. Prosimy o podanie minimalnych wymaganych wymiarów kabiny Odpowiedz: Odnośnie  dźwigu  szpitalnego,  Zamawiający  wymaga  uzyskania  maksymalnych  wymiarów  kabiny, w stosunku  do  istniejącego  szybu. Co do dźwigu 2-u  przystankowego  minimalny  do  uzyskania   wymiar   to 1000  x   1250  mm,  dla  wjazdu  wózka  inwalidzkiego  klasy A  -  wg. Wymogów normy  PN-EN 81-70. Pytanie 6.W związku z koniecznością sporządzenia kosztorysów prosimy o przekazanie obmiarów prac budowlanych , elektrycznych oraz p.poż zawierających nakłady rzeczowe oraz wymagania techniczne zawarte w przedmiocie zamówienia. Odpowiedz: Jak w Odpowiedzi na Pytanie 4. i Pytanie 2. Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi teleskopowych przy zachowaniu minimalnej wymaganej przez Zamawiającego szerokości otwarcia drzwi. Odpowiedz: Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  drzwi  teleskopowych. Pytanie 8. W PFU strona 7 w opisie kabiny widnieje zapis kabiny nie przelotowe , czy należy zainstalować tylko jedne drzwi kabinowe ? Obecnie istniejąca kabina jest przelotowa. Czy dotyczy to również windy – platformy z zadania nr 2 Odpowiedz: W  przyszłym  dźwigu  szpitalnym  ma  być  zastosowana  kabina  nieprzelotowa. Natomiast  w  dźwigu  2-u  przystankowym  (  zadanie 2 )  należy  zastosować  kabinę  przelotową. Pytanie 9. Zamawiający wymaga zainstalowanie łączności interkomowej , prosimy o określenie odległości miejsca zainstalowania centralki interkomu od drzwi na przystanku „0” Odpowiedz: Odległość centralki interkomu od drzwi przystanku „0” dla obu zadań min 100 m. Pytanie 10. Zamawiający wymaga w PFU „Ramy kabinowe: -nowe z chwytaczami dwukierunkowymi i wzmocnionymi prowadnikami jazdy.” Jakie warunki ma spełniać wzmocniony prowadnik by został uznany za  zgodny z wymaganiami SIWZ. Odpowiedz: W dźwigu szpitalnym należy zastosować „standardowe” prowadniki ramy kabinowej. Pytanie 11. Zamawiający wymaga by aparatura sterowa realizowała „mikroprocesorowa w układzie sterowania zbiorczego z funkcją jazdy specjalnej, alarmu pożarowego, zaniku napięcia o jakości wyższej zapewniającej dużą bezawaryjność . Układ sterowania powinien umożliwiać regulację czasu od otwarcia do ponownego zamknięcia drzwi po dojechaniu dźwigu do danego przystanku.” a/Prosimy na czym ma polegać „jazda specjalna” czy ma być to jazda ekspresowa  czy też funkcja jazdy szpitalnej. W jaki sposób ma być aktywowana jazda specjalna kluczyk , karta dostępu b/Na czym ma polegać realizacja  funkcji „zaniku napięcia” ? jakie ma być zachowanie dźwigu po zaniku napięcia zasilającego tj. dojazd do najbliższego przystanku czy dojazd do przystanku „0” ? c/Czy zbiorczość a być jedno czy dwukierunkowa ? Odpowiedz: a )  Wymagana  jazda  ekspresowa  (  w  kabinie  kluczyk ), W  przypadku  zaniku  napięcia  -  dojazd  do  najbliższego  przystanku z  otwarciem  drzwi  tego  przystanku, Pytanie 12. W związkiem z wymogiem sporządzenia kosztorysów na instalację SAP  punkt 5.1 PFU  prosimy o przekazanie przedmiarów/w prac wymaganych   przez   Zamawiającego . Odpowiedz: Jak w odpowiedzi na Pytanie 6 i Pytanie 22. Instalacja SAP według wizji lokalnej. Pytanie 13.W punkcie 5.2 PFU Zamawiający wymaga „-wyłożenie ościeży drzwi przystankowych w dźwigach wskazanych przez Zamawiającego należy obudować płytkami marmurowymi kolorystycznie dobranym do istniejącego wystroju korytarza.” Prosimy o określenie czy płytki marmurowe stosowane będą zamiennie z obróbkami ze stali nierdzewnej czy łącznie. Prosimy o określenie ilości obróbek – przedmiar. Odpowiedz: Jak w odpowiedzi na Pytanie 6. oraz jak w Załączniku nr 1.3 do SIWZ(odpowiedz na Pytanie11):  W zadaniu  nr. 1 - dźwig  szpitalny, Zamawiający  wymaga  wyłożenia ościeżnic  drzwi  przystankowych  wszystkich przystanków płytkami  marmuro-podobnymi.     Rodzaj  płytek  zostanie  ustalony  w protokóle  wprowadzenia Wykonawcy  na  obiekt, po podpisaniu  umowy realizacyjnej.   W zadaniu nr. 2 - dźwig zewnętrzny  2-u  przystankowy, Zamawiający nie  przewiduje  wykładzin  ościeżnic  na górnym i dolnym przystanku. Pytanie 14. Z wymagań PFU  wynika że do maszynowni oraz dźwigu zewnętrznego mają być doprowadzone nowe WLZ-y Prosimy o podanie odległości od rozdzielni do maszynowni dźwigów Prosimy o podanie typu kabla. Odpowiedz: WLZ   należy   zainstalować  na  nowym  zasilaniu. Dla  dźwigu  szpitalnego  preferuje  się  kabel  typoszeregu  N2XH0,6/1 kV o przekroju  żył   wg.  normy  DIN VDE  0276  i  DIN  VDE  0276-627 – odległość od rozdzielni ok. 35 m., dla  dźwigu  2-u  przystankowego  (  zadanie nr. 2 )  kabel  standardowy- odległość od rozdzielni ok. 80 m. Pytanie 15. Zamawiający wymaga w PFU„centralka sterująca systemu otrzyma sygnał od centrali SAP danego budynku o alarmie II stopnia, -      czujki wykrywające dym w szybie windowym i maszynowni posiadające  ważny atest    wykryją     zagrożenie, osoby przebywające w pobliżu dźwigu (lub korzystające z niego) zauważą  niepokojącą sytuację i nacisną przycisk przy drzwiach wejściowych         do dźwigu.” Czy przyciski ręcznego wyzwalania przy drzwiach wejściowych do dźwigu ma się znajdować na każdym przystanku ?Czy platforma zewnętrzna ma być również wyposażona w ręczny system zjazdu pożarowego? Odpowiedz: TAK dla zadania nr 1 – dźwig szpitalny. Pytanie 16. Jaki jest typ istniejącej lub planowanej centrali pożarowej . Gdzie się znajduje oraz jaka jest odległość istniejącej lub planowanej  centrali pożarowej do przystanku „0” windy  oraz do planowanej maszynowni platformy jeżeli również ma być włączona  w system SAP. Odpowiedz: Według wytycznych p-poż. Istnieje w szpitalu centrala pożarowa typu POLAN 4900, odległość centrali od przystanku „0” ok. 10 m, odległość od maszynowni (trzy kondygnacje szybu) ok. 10 m. Pytanie 17. W PFU Zamawiający wymaga „Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po wykonaniu przez Wykonawcę prac projektowych uzgodnionych  z UDT.” W przypadku dźwigów certyfikowanych nie możliwości uzgodnienia dokumentacji w UDT. Dźwigi objęte przedmiotowym zamówieniem będą certyfikowane zgodnie z modułem G dyrektywy dźwigowej. Procedura ta nie przewiduje oddzielnego poświadczenia prawidłowości złożonej dokumentacji. Mając na uwadze j/w wnosimy o wykreślenie tego wymogu jako nie możliwego do spełnienia Wz pismo UDT w podobnej sprawie określające procedury. Odpowiedz: Dokumentacja projektowa musi mieć uzgodnienia zgodne z obowiązującym prawem.  Dźwigi nowe, certyfikowane nie wymagają uzgodnień z UDT. Pytanie 18.Zamawiający w pkt 2 PFU wymaga wykonania wizji lokalnej Z przyczyn jak w pkt 4 niniejszego pisma wnosimy o skreślenie tego wymogu. Odpowiedz: Jak w Odpowiedzi na Pytanie 4. i Pytanie 2. Pytanie 19. W punkcie II 4 PFU Zamawiający nie wymaga sporządzenia dokumentacji        kosztorysowej jest to sprzeczne z wymaganiami SIWZ wymagającej sporządzenia kosztorysów     Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii Odpowiedz: Jak w Odpowiedzi na Pytanie 2. i Pytanie 4. Pytanie 20. Zamawiający umieścił w umowie zapis „§ 9.1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 1)            Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: a.   za przekroczenie terminu określonego w § 2 – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 100% ustalonego wynagrodzenia brutto.” Zapis taki nie zapewnia równości stron a kara w wysokości 2%  jest niezwykle wysoka i nie spotykana. Jednocześnie umowa nie zawiera kar za uchybienia leżące po stronie Zamawiającego. Standardowe kary zawierają się w zakresie 0,1% do 0,5 % za każdy dzień zwłoki. Wnosimy o wprowadzenie zmian do umowy zapewniających równość stron umowy. Odpowiedz: Środki  finansowe  na sfinansowanie zadania są gwarantowane przez  PFRON, a otrzymanie ich jest   uwarunkowane  całkowitym  rozliczeniem  inwestycji  zadania  nr.1i  2,  do dnia   30 czerwca 2014, stąd  wysokość  kar  umownych, które muszą  dyscyplinować   Wykonawców – praktycznie nie ma możliwości przedłużenia realizacji nawet o jeden dzień, bo to jest równoznaczne z  utratą dofinansowania, które warunkuje wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. Pytanie 21. Zamawiający w załączniku nr 9 do SIWZ wymaga podania certyfikatów podzespołów. Niektóre z tych elementów nie posiadają osobnych certyfikatów i są one oceniane łącznie z dźwigiem w trakcie certyfikacji windy. W przypadku windy platformy producent dostarcza po wykonaniu montażu i wystawieniu przez instalatora protokołu po montażowego np. Vimec w związku z tym nie ma możliwości załączenia certyfikatu. Mając na uwadze jak wyżej wnosimy o skreślenie wymogu dostarczenia certyfikatów na aparaturę sterowa oraz sterownik. Odpowiedz: O ile  brak  jest  certyfikatów  na  poszczególne  zespoły  np.  w  platformach pionowych  firmy  VIMEC,  to  należy  dołączyć  całkowity  certyfikat   lub atest  producenta  na  całe  urządzenie. Pytanie 22.Czy Zamawiający posiada scenariusz pożarowy dla budynku  w którym znajduje się winda Scenariusz taki niezbędny jest do wykonania założeń systemu SAP w  zakresie zachowania się windy oraz innych elementów systemu np. okno w maszynowni ,nawiew powietrza do szybu. Prosimy o dostarczenie scenariusza p.poż. Odpowiedz: Zamawiający posiada złożone opracowanie ,,Plan działań ratowniczych w przypadku powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia w Szpitalu Powiatowym w Wyszkowie", w którym w formie opisowej i graficznej przedstawione są założenia odpowiednich działań i zachowań. Ów plan składa się z wielu instrukcji i załączników. Niestety, nie ma w tych dokumentach nic, co dotyczy zagadnień będących przedmiotem zapytania. Otóż istniejąca winda nie spełnia żadnych wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Obecnie funkcjonujące procedury uwzględniają elementy bezpieczeństwa na poziomie możliwym do spełnienia, np: - możliwość skorzystania z windy jest ograniczona jedynie dla niewielkiej grupy pracowników, którzy wyposażeni są w klucz do windy, - pracownicy są cyklicznie (przynajmniej raz w roku) szkoleni w zakresie zasad bezpieczeństwa pożarowego, - w Instrukcji Ewakuacji Osób zawarty jest bezwzględny zakaz korzystania z wind po ogłoszeniu alarmu, w tym pożarowego, w związku z możliwością wyłączenia zasilania, a następstwie - ryzyka uwięzienia osób znajdujących się w windzie, - elektrycy (pracujący nieprzerwanie w ruchu ciągłym) mają w swych procedurach roboczych bezwzględny obowiązek niezwłocznego sprawdzenia po wyłączeniu zasilania, czy w istniejących windach nie zostały uwięzione osoby - w takim przypadku zobowiązani są do przywrócenia zasilania dla windy, na czas niezbędny do uwolnienia przebywających w niej osób. Jeśli chodzi o założenia systemu SAP w zakresie dotyczącym windy wewnętrznej, informuję że w szpitalu funkcjonuje system SAP na bazie centrali POLON-ALFA 4900. Do tego systemu można przyłączyć wszystkie elementy sterownicze związane z wymogami bezpieczeństwa pożarowego szybu windowego i kabiny. Obecnie w systemie SAP funkcjonuje m.in. oddymianie wszystkich klatek schodowych, w tym sąsiadujących z windą holów. Jednakże w projektowanym zadaniu należy uwzględnić: - wykonanie kolektora doprowadzającego powietrze z czerpni zewnętrznej do podszybia (a w razie trudności z realizacją tegoż, przynajmniej na poziom najniższego przystanku windy - poziom minus jeden), - wyposażenie kabiny i szybu windowego włącznie z maszynownią w elementy SAP (czujki, sterowniki, wentylator, okno oddymiające na poziomie nadszybia, itp.) i wpięcie tychże do centrali SAP, - możliwość zastosowania awaryjnego zasilania windy (np. dodatkowy obwód wpięty do rozdzielni NN przez automat przed wyłącznikiem głównym, ewentualnie zastosowanie UPSów - w celu możliwości wykorzystania windy do ewakuacji osób leżących po wyłączeniu zasilania głównego w budynku szpitala, z tym że preferowane byłoby pierwsze rozwiązanie ze względu na koszty eksploatacyjne UPSów. Termin składania ofert nie ulega zmianie, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 03/02/2014  roku do godz. 10:00, w budynku administracyjnym pokoju nr 3 (kancelaria). Otwarcie ofert nastąpi dnia 03/02/2014 roku o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, w budynku administracyjnym pokoju nr 2 .
Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 20390-2014 z dnia 2014-01-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków Przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE ZADANIA: SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ - DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH DŹWIGÓW, obejmującego:... Termin składania ofert: 2014-02-03
Numer ogłoszenia: 31032 - 2014; data zamieszczenia: 28.01.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 20390 - 2014 data 17.01.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3). W ogłoszeniu jest: Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia tj.: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: a) Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia, umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. b) Jedną osobą która będzie wykonywać zamówienie (montaż dźwigu), posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w kategorii odpowiedniej do typu oferowanego dźwigu. c)posiadają certyfikat, uprawnionej jednostki certyfikującej, potwierdzający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością zgodnie z odpowiednia normą PN-EN ISO na wytwarzanie, naprawy i konserwację dźwigów. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów. W ogłoszeniu powinno być: Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia tj.: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: a) Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia, umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. b) Jedną osobą która będzie wykonywać zamówienie (montaż dźwigu), posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w kategorii odpowiedniej do typu oferowanego dźwigu. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5). W ogłoszeniu jest: -próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; -zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;. W ogłoszeniu powinno być: -próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane