SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl
Wyszków, dnia 10/02/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 5/2014
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA MATERIAŁOW DO MONITOROWANIA PROCESÓW STERYLIZAJI I MATERIALÓW OPAKOWANIOWYCH dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie, Zamawiający dokonał:
  • oferty nr 3 w zakresie pakietu nr 1 i 2: MEDIA-MED Sp. z o.o. ul. Lublańska 34,31-476 Kraków: pakiet 1 cena brutto 66.854,49 zł; pakiet 2 cena brutto 39.265,02 zł.
UZASADNIENIE W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 2 wybrano ofertę ze względu na najniższą cenę, zgodnie z kryterium podanym w SIWZ, zaś w zakresie pakietu nr 1 została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 17/02/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
  1. SEMIGAT SA ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa: pakiet 2 cena brutto 40664,97 zł – 96,56 pkt w jedynym kryterium ceny.
  2. STERIGAT Sp. z o.o. ul. Zaściankowa 50,02-989 Warszawa: pakiet 2 cena brutto 39954,64 zł – 98,27 pkt w jedynym kryterium ceny.
  3. MEDIA-MED. S. z o.o. ul. Lublańska 34,31-476 Kraków: pakiet 1 cena brutto 66854,49 zł – 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet 2 cena brutto 39265,02 zł – 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 03/02/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 5/2014 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA MATERIAŁOW DO MONITOROWANIA PROCESÓW STERYLIZAJI I MATERIALÓW OPAKOWANIOWYCH dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 pzp, dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie nr 1: Dotyczy pakietu nr 2: Czy Zamawiający dopuści rękawy skonstruowane z folii zgrzewalnej w temperaturze 165 st.C- 190 st.C? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 2: Dotyczy Pakietu nr 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o folii 5 warstwowej nie licząc warstw kleju? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 3: Dotyczy Pakietu nr 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe o temperaturze zgrzewania 180-220oC Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 4: Pakiet 1, poz. 12-19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ww. pozycji do odrębnego pakietu? Ewentualna zgoda na taki podział pakietu, umożliwi złożenie ofert większej ilości konkurentów, a co za tym idzie pozwoli uzyskać Zamawiającemu niższą cenę zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 5: Pakiet 1, poz. 12-19: Czy Zamawiający dopuści papier do sterylizacji o poniższych parametrach: - wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych, tzn .EN ISO 11 607-1 i ISO 11 607-2,  włókno celulozowe, kolor zielony i biały a) zawartość chlorków nie więcej niż 0,02% b) zawartość siarczanów  nie więcej niż 0,034 % c) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 1,85 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,35 kN/m d) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0,72 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,42 kN/m Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 6: Pakiet 2, poz. 9 (rękawy płaskie): Czy Zamawiający dopuści rękawy o szerokości 380mm w zamian za 350mm? Odpowiedź: Nie dotyczy przedmiotu zamówienia. Pytanie nr 7: Pakiet 2, poz. 9 (rękawy z fałdą): Czy Zamawiający dopuści rękawy o szerokości 380mm w zamian za 350mm? Odpowiedź: Nie dotyczy przedmiotu zamówienia. Pytanie nr 8: Pakiet 2  rękawy płaskie i z fałdą: Czy Zamawiający dopuści rękawy do sterylizacji o poniższych parametrach: 1. papier o gramaturze 60 g/m2 (PN EN 868-3), kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3: - wytrzymałość na przedarcie nie mniejsze niż 600mN w obu kierunkach - przenikanie powietrza [1,47 kPa] niemniej niż 11,3 μm/Pa*s 2. folia sześciowarstwowa (PN EN 868-5) ) nie licząc warstwy kleju, wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora), oświadczenie o zgodności z normami [PN EN 868-3, PN EN 868-5] i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności: - zgrzewalna w temperaturze 180-210oC Pozostałe parametry zgodne z SIWZ oraz wymaganymi normami PN EN 868 -3, PN EN 868-5. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 9: Pakiet 2  rękawy płaskie i z fałdą: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzania zgodności z normami przez jednostkę notyfikowana w przypadku składania ofert przez producenta, a nie dystrybutora opakowań do sterylizacji? Producent musi gwarantować zgodność z właściwymi normami europejskimi i polskimi by jego wyrób był dopuszczony do obrotu i użycia na terenie kraju. Jednocześnie w przypadku producenta wystarczającym jest by przedstawił on w postępowaniu karty techniczne wyrobu wystawione przez dział kontroli jakości pracujący w rygorze ISO 9001. Wymóg potwierdzenia zgodności z normami przez jednostkę zewnętrzną, nie ma żadnego umocowania prawnego i służy jedynie ograniczeniu konkurencyjności w postępowaniu przetargowym. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 10: Pytania dotyczące projektu umowy: Czy za dni robocze będą uważane dni od  poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Odpowiedź: Tak. Pytanie nr 11: Pytania dotyczące projektu umowy: Jaką ilość przedmiotu umowy zostanie przez zamawiającego na pewno zamówiona? Odpowiedź:  Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wstanie podać procentowego zamówienia. Podane ilości stanowią szacunek na podstawie ostatnich 12 miesięcy hospitalizowanych pacjentów. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 06/02/2014 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 06/02/2014 roku o godz. 10:15.
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy