SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl
Wyszków, dnia 11/02/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 6/2014
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie- pakiet nr 5, Zamawiający dokonał wyboru:
  • oferty nr 1: Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa- pakiet nr 5 za cenę brutto 21.585,74 zł
UZASADNIENIE W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 5 została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 13/02/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy: Covidien Polska Sp. z o.o. Al.Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa- pakiet nr 5 za cenę brutto 21.585,74 zł– 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 06/02/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 6/2014 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE- pakiet nr 5. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie nr 1: Paragraf 7:Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 7 zapisu o następującej treści: „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”  Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia  znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 2: Paragraf 7 ustęp 3: Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku niezrealizowania z winy Wykonawcy zamówień w terminie, o którym mowa w powyższym punkcie lub dostarczenia towaru z wadami jakościowymi, Wykonawca pokryje różnicę w cenie związane z zakupem  u innych dostawców towarów będących przedmiotem umowy.” Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 3: Dot. Pak. 5 poz.1: Czy Zamawiający dopuści Łącznik karbowany typu martwa przestrzeń ze łączem kątowym podwójnie obrotowym 22M/15F, z podwójnym portem zatrzaskowym, z PCW, sterylny, pakowany pojedynczo? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 4: Dot. Pak. 5 poz.2: Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dla dorosłych do respiratorów, biologicznie czysty, dwie rury z PCV gładkie wewnątrz, łącznik Y, kapturek zabezpieczający, długość 160 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 5: Dot. Pak. 5 poz.3: Czy Zamawiający dopuści filtr antybakteryjno – antywirusowy, elektrostatyczny dla dorosłych, sterylny, z portem Luer Lock, o objętości wewnętrznej 42 ml, masie 23 g i oporze przepływu 2,0 cm H2O przy 60 ml/min? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 6: Dot. Pak 5 poz. 4: Czy Zamawiajacy dopuści filtr oddechowy o własnościach elektrostatycznych i mechanicznych, o poziomie nawilżania 30,6 mg H2O/l przy Vt 500ml, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej min 99,99%, masa 30g, opór przepływu 2,6cm H2O przy 60 l/min., oraz przestrzeni martwej 60 ml.,  posiadający hydrofobową membranę filtrująca, mikrobiologicznie czysty, z portem kapno zabezpieczonym koreczkiem zaciskowym na pętelce. Minimalna objętość oddechowa 200 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 7: Dotyczy: zapisy SIWZ: Ad rozdz. VII ust. 2d) tiret drugie Prosimy Zamawiającego o dostosowanie zapisów SIWZ do wymogów nowej ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679) i wykreślenie wymogu dołączenia do ofert zgłoszenia do rejestru Wyrobów Medycznych. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 8: Dotyczy: wzór umowy, załącznik nr 4 do SIWZ: Ad § 1 ust. 3 Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że niewykorzystanie szacunkowej ilości towarów nie przekroczy 20% wartości umowy. Odpowiedź: Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wstanie podać procentowego zamówienia. Podane ilości stanowią szacunek na podstawie ostatnich 12 miesięcy hospitalizowanych pacjentów. Pytanie nr 9: Dotyczy: wzór umowy, załącznik nr 4 do SIWZ: Ad § 4 ust. 2 Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 10: Dotyczy: wzór umowy, załącznik nr 4 do SIWZ: Ad § 4 ust. 5 Wnosimy o zmianę ww. zapisu na: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 10/02/2014 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10/02/2014 roku o godz. 10:15.
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Wyszków, dnia 05/02/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 6/2014 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE- pakiet nr 5. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pakiet 5, pozycja 2 Prosimy o dopuszczenie obwodów oddechowych z końcówkami od strony aparatu standardowymi, jak dotychczas stosowane, pozostałe paramerty zgodne z SIWZ. Pakiet 5, pozycja 3 Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego, elektrostatycznego, z poziomem nawilżania 31mg H20 przy VT=500ml, przestrzeń martwa max. 35 ml, opory przepływu 1,8 H20 przy 60 l/min (1,0 cm H20 przy 30l/min), objętość oddechowa Vt 150 – 1000ml, waga 31g, dotychczas z powodzeniem stosowanego w państawa szpitalu. Pakiet 5, pozycja 4
  1. Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego mechanicznego, klasy hepa 13, przestrzeń martwa max. 81 ml, opory przepływu max. 2,0 H20 przy 60l/min (1,1 cm H20 przy 30l/min), z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o pow. 1485 cm2, nawilżaniu 31,1 mg H20 przy VT=500 ml, objętość oddechowa Vt 300-1200 ml, waga 53 g z powodzeniem stosowanego u państwa w szpitalu.
  2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wydzielony wymiennik ciepła i wilgoci ma być wykonany z celulozy?
  3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy foltr ma być walidowany w kierunku skuteczności przeciwko wobec Hepatitis C, HIV i prątków gruźlicy z potwierdzeniem w certyfikacie.
Ad. Pakiet 5,pozycja 2- odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Ad. Pakiet 5,pozycja 3- odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Ad. Pakiet 5,pozycja 4, pytanie 1- odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Ad. Pakiet 5,pozycja 4, pytanie 2- odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Ad. Pakiet 5,pozycja 4, pytanie 3- odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 10/02/2014 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10/02/2014 roku o godz. 10:15.
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy