SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 27.02.2014 r. DEZ/P/3410/47/2014/TG ZP-1/2014 INFORMACJA  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia: SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ – DOSTAWA I MONTAŻ PORECZY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WEWNETRZNYCH CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH PRZY PRACOWNI REHABILITACJI, LABORATORIUM I RTG W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA SPZZOZ W WYSZKOWIE nr procedury DEZ/P/341/ZP-1/2014. Numer ogłoszenia w BZP: 36000 – 2014, data zam. 31.01.2014 r. i Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP: 49252 – 2014, data zam. 12.02.2014 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1,  informuje, że:
  1. Dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.). Zamawiający wybrał Ofertę nr 2. złożoną przez PROMADOR Sp.J., J i K Cholewińscy, ul. Przyrzecze 4, 03-107 Warszawa,  za  cenę brutto 17 404,50 zł. Oferta ta jest zgodna z wymaganiami SIWZ, oferowana cena jest niższa od kwoty jaka Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów w ocenie przeprowadzonej zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ .
  2. Podpisanie umów z wybranym Wykonawcą  PROMADOR Sp.J., J i K Cholewińscy, ul. Przyrzecze 4, 03-107 Warszawa,  nastąpi w dniu 6 marca 2014 r. w SPZZOZ w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200 Wyszków.
  3. Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu zostały złożone trzy oferty:
 
 • Oferta nr 1: C/S POLSKA  Sp. z o.o., ul. Szczecińska 34, 73-108 Kobylanka  k/ Szczecina -cena brutto 17 958,24 zł. Ocena: C =17404,50 : 17958,24x 100 =   96,92 pkt
 
  1. Oferta nr 2: PROMADOR Sp.J., J i K Cholewińscy, ul. Przyrzecze 4, 03-107 Warszawa - cena brutto 17 404,50 zł. C =17404,50: 17404,50 x 100 = 100,00 pkt,
  2. Oferta nr 3: VELDER G. Grando, J. Grządko Sp.J. ul. Zawodzie 20, 02-981 Warszawa - cena brutto 36 371,10 zł. C =17404,50 : 36371,10 x 100 =  47,85 pkt
Wyszków, dnia 12.02.2014 r. DEZ/P/3410/15/2014/TG ZP-1/2014 ODPOWIEDŹ   NA   PYTANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ - DOSTAWA I MONTAŻ PORECZY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WEWNETRZNYCH CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH PRZY PRACOWNI REHABILITACJI, LABORATORIUM I RTG W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA SPZZOZ W WYSZKOWIE nr procedury DEZ-P-341-ZP-1-2014. Numer ogłoszenia w BZP: 36000 – 2014, data zam. 31.01.2014 r. i Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP: 49252 – 2014, data zam. 12.02.2014 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, na podstawie   art.  38   ust.  1., 2. i 4.  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytania i zmienia treść specyfikacji w rozdziale III.pkt.2: Pytanie 1. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca zaoferuje Poręcz naścienną o profilu ciągłym aluminiowym wraz z pokrywą winylową w kształcie okrągłym o średnicy 50 mm a , odległość zewnętrznej części profilu okrągłego od  ściany 85 mm? w załączniku przesyłamy kartę techniczną proponowanej poręczy. Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza poręczy o średnicy 50mm. Zgodnie ze zmienionym zapisem w rozdziale III. Pkt.2 SIWZ Zamawiający wymaga poręczy naściennych o profilu ciągłym w kształcie elipsy lub okręgu o szerokości pochwytu od 36mm do 40mm i odległości wewnętrznej części profilu od ściany od 35mm do 40 mm., wykonanych z metalu nierdzewnego(aluminium, stal nierdzewna, ..) z osłoną przeciwuderzeniową z tworzywa sztucznego, z kompletem końcówek i uchwytów montażowych przytwierdzanych do ściany, zamaskowane śruby mocujące. Jednolity kolor poręczy i uchwytów montażowych(konsoli) odporny na odbarwienia. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed montażem. Wymagane jest zamontowanie poręczy w sposób trwały do istniejących ścian oraz uzupełnienie wszelkich uszkodzeń ścian powstałych w czasie montażu. Wymagany atest higieniczny wraz z dokumentami dopuszczającymi poręcze do użytkowania w Szpitalu oraz instrukcja czyszczenia i bieżącej konserwacji. Pytanie 2. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem, dwóch zadań dostawy i montażu  „odbojoporeczy“ na kwotę zgodną z zapisami SIWZ. Odpowiedz: Zamawiający wymaga spełnienia warunków określonych w SIWZ. Zgodnie z Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia w BZP: 49252 – 2014, data zam. 12.02.2014 r.        termin składania ofert uległ zmianie, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 20/02/2014  roku do godz. 10:00, w budynku administracyjnym pokoju nr 3 (kancelaria). Otwarcie ofert nastąpi dnia 20/02/2014 roku o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, w budynku administracyjnym pokoju nr 2 . Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 36000-2014 z dnia 2014-01-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ - DOSTAWA I MONTAŻ PORECZY DLA OSÓB... Termin składania ofert: 2014-02-17 Numer ogłoszenia: 49252 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 36000 - 2014 data 31.01.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4. W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ - DOSTAWA I MONTAŻ PORECZY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WEWNETRZNYCH CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH PRZY PRACOWNI REHABILITACJI, LABORATORIUM I RTG W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA SPZZOZ W WYSZKOWIE, obejmującego: poręcze - metry bieżące 179 i narożniki - szt. 33. 2. Wymagania dla poręczy: Poręcze naścienne o profilu ciągłym w kształcie elipsy(lub podobnym) wykonanym z metalu nierdzewnego(aluminium, stal nierdzewna, ..) z osłoną przeciwuderzeniową z tworzywa sztucznego, szerokość pochwytu od 55mm do 60mm, odległość zewnętrznej części profilu elipsy od ściany od 90mm do 100mm, z kompletem końcówek i uchwytów montażowych przytwierdzanych do ściany, zamaskowane śruby mocujące. Jednolity kolor poręczy i uchwytów montażowych(konsoli) odporny na odbarwienia. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed montażem. Wymagane jest zamontowanie poręczy w sposób trwały do istniejących ścian oraz uzupełnienie wszelkich uszkodzeń ścian powstałych w czasie montażu. Wymagany atest higieniczny wraz z dokumentami dopuszczającymi poręcze do użytkowania w Szpitalu oraz instrukcja czyszczenia i bieżącej konserwacji. 3. Wymagania dla narożników: Narożniki o wysokość od 120 cm do 150 cm z kątownika PCV(z tworzywa sztucznego) o wymiarach 50mm x 50mm do zabezpieczenia narożników wypukłych z kompletem zamocowań. Jednolity kolor taki jak poręczy i uchwytów montażowych(konsoli) odporny na odbarwienia. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed montażem. Wymagane jest zamontowanie narożników w sposób trwały do istniejących ścian oraz uzupełnienie wszelkich uszkodzeń ścian powstałych w czasie montażu. Wymagany atest higieniczny wraz z dokumentami dopuszczającymi narożniki do użytkowania w Szpitalu oraz instrukcja czyszczenia i bieżącej konserwacji. 4. Przedmiotem zamówienia objęta jest też co najmniej trzyletnia gwarancja bez ograniczeń jej zakresu na wszelkie dostawy i roboty objęte umową licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia; w tym zakresie wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt do: 4.1. Dokonywania co najmniej raz w roku przeglądu zamontowanych poręczy i narożników wraz z konserwacja, regulacją i usunięciem usterek stwierdzonych w przeglądzie. 4.2. Usuwanie na bieżąco zauważonych przez Zamawiającego nieprawidłowości i usterek. Zgłoszoną przez Zamawiającego usterkę przez tel., fax. lub e-mail, Wykonawca zobowiązany jest usunąć w ciągu najbliższych 3 dni roboczych od zgłoszenia. 5. Zadanie jest dofinansowane ze środków PFRON w ramach -Programu wyrównania różnic między regionami II-w obszarze B... W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ - DOSTAWA I MONTAŻ PORECZY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WEWNETRZNYCH CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH PRZY PRACOWNI REHABILITACJI, LABORATORIUM I RTG W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA SPZZOZ W WYSZKOWIE, obejmującego: poręcze - metry bieżące 179 i narożniki - szt. 33 2. Wymagania dla poręczy: Poręcze naścienne o profilu ciągłym w kształcie elipsy lub okręgu o szerokości pochwytu od 36mm do 40mm i odległości wewnętrznej części profilu od ściany 35mm do 40 mm., wykonane z metalu nierdzewnego(aluminium, stal nierdzewna, ..) z osłoną przeciwuderzeniową z tworzywa sztucznego, z kompletem końcówek i uchwytów montażowych przytwierdzanych do ściany, zamaskowane śruby mocujące. Jednolity kolor poręczy i uchwytów montażowych(konsoli) odporny na odbarwienia. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed montażem. Wymagane jest zamontowanie poręczy w sposób trwały do istniejących ścian oraz uzupełnienie wszelkich uszkodzeń ścian powstałych w czasie montażu. Wymagany atest higieniczny wraz z dokumentami dopuszczającymi poręcze do użytkowania w Szpitalu oraz instrukcja czyszczenia i bieżącej konserwacji. 3. Wymagania dla narożników: Narożniki o wysokość od 120 cm do 150 cm z kątownika PCV(z tworzywa sztucznego) o wymiarach 50mm x 50mm do zabezpieczenia narożników wypukłych z kompletem zamocowań. Jednolity kolor taki jak poręczy i uchwytów montażowych(konsoli) odporny na odbarwienia. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed montażem. Wymagane jest zamontowanie narożników w sposób trwały do istniejących ścian oraz uzupełnienie wszelkich uszkodzeń ścian powstałych w czasie montażu. Wymagany atest higieniczny wraz z dokumentami dopuszczającymi narożniki do użytkowania w Szpitalu oraz instrukcja czyszczenia i bieżącej konserwacji. 4. Przedmiotem zamówienia objęta jest też co najmniej trzyletnia gwarancja bez ograniczeń jej zakresu na wszelkie dostawy i roboty objęte umową licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia; w tym zakresie wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt do: 4.1. Dokonywania co najmniej raz w roku przeglądu zamontowanych poręczy i narożników wraz z konserwacja, regulacją i usunięciem usterek stwierdzonych w przeglądzie. 4.2. Usuwanie na bieżąco zauważonych przez Zamawiającego nieprawidłowości i usterek. Zgłoszoną przez Zamawiającego usterkę przez tel., fax. lub e-mail, Wykonawca zobowiązany jest usunąć w ciągu najbliższych 3 dni roboczych od zgłoszenia. 5. Zadanie jest dofinansowane ze środków PFRON w ramach Programu wyrównania różnic między regionami II w obszarze B.. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2014 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1, 07-200 Wyszków, budynek administracyjny pok. Nr 3 (kancelaria)... W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2014 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1, 07-200 Wyszków, budynek administracyjny pok. Nr 3 (kancelaria)... OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wyszków: SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ - DOSTAWA I MONTAŻ PORECZY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WEWNETRZNYCH CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH PRZY PRACOWNI REHABILITACJI, LABORATORIUM I RTG W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA SPZZOZ W WYSZKOWIE nr procedury DEZ-P-341-ZP-1-2014 Numer ogłoszenia: 36000 - 2014;  data zamieszczenia: 31.01.2014 Materiały do pobrania.