SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 14/04/2014 r. DEZ/P/341/ZP- 11/2014
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał:
 1. wyboru oferty nr 7 w zakresie pakietu nr 1 i 7: ARGENTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań - pakiet nr 1 cena brutto 10.599,88 zł; pakiet nr 7 cena brutto 20.734,92 zł.
 2. wyboru oferty nr 6 w zakresie pakietu nr 2: PPHU BOR- POL Mariusz Borkowski Plac Jaśminu 2, 44- 152 Gliwice - pakiet nr 2 cena brutto 12520,08 zł.
 3. wyboru oferty nr 3 w zakresie pakietu nr 3: GRASO Krąg 4a, 83-200 Starogard Szczeciński - pakiet nr 3 cena brutto 4795,20 zł.
 4. wyboru oferty nr 5 w zakresie pakietu nr 4: FABIMEX B. i W. Więcek Sp.j. ul. Cedrowa 16, 04- 565 Warszawa - pakiet nr 4 cena brutto 43.540,20 zł;
 5. wyboru oferty nr 2 w zakresie pakietu nr 5: BioMaxima SA ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin - pakiet nr 5 cena brutto 4962 zł.
 6. wyboru oferty nr 4 w zakresie pakietu nr 6 i 8: BioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa - pakiet nr 6 cena brutto 7.582,69 zł, pakiet nr 8 cena brutto 32.310,56 zł.
UZASADNIENIE. W zakresie pakietu nr 5,6,7,8  złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia. Natomiast w zakresie pakietu nr 1,2,3,4 wybrano ofertę ze względu na najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zgodnie z kryterium podanym w SIWZ.
 • odrzucenia oferty nr 7 w zakresie pakietu nr 2 i 4 złożonej przez ARGENTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań.
UZASADNIENIE. Podstawa prawna: art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Treść złożonej oferty w zakresie pakietu nr 2 i 4 nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający w  zakresie pakietu nr 2 wymagał załączenia do oferty dokumentu wykazującego zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min. 7 dowolnych mikroorganizmów w okresie 6,24 , 48 i 72 godz. od pobrania, zgodnie z zapisem rozdziału III pkt. 1 b) ppkt. 10) SIWZ, zaś w zakresie pakietu nr 4- tablicy barwnej do odczytu zestawu do posiewu moczu, zgodnie z zapisem rozdziału III pkt. 1 d) ppkt. 6) SIWZ. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia przedmiotowych dokumentów w wyznaczonym terminie. Wykonawca odpowiedział na wezwanie Zamawiającego, jednakże nie przedstawił brakujących dokumentów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 22/04/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. DIAG-MED. Ul. Ryżowa 51, 02-534 Warszawa - pakiet nr 1cena brutto 13.225,95 z ł- 80,14 pkt w jedynym kryterium ceny.
 2. BioMaxima SA ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin - pakiet nr 3 cena brutto 5.881,68 zł - 81,53 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 5 cena brutto 4962 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 3. GRASO Krąg 4a, 83-200 Starogard Szczeciński - pakiet nr 3 cena brutto 4795,20 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 4. BioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa - pakiet nr 6 cena brutto 7.582,69 zł -100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 8 cena brutto 32.310,56 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 5. FABIMEX B. i W. Więcek Sp.j. ul. Cedrowa 16, 04- 565 Warszawa - pakiet nr 4 cena brutto 43.540,20 zł -  100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 6. PPHU BOR- POL Mariusz Borkowski Plac Jaśminu 2, 44 - 152 Gliwice - pakiet nr 2 cena brutto 12520,08 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 7. ARGENTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań - pakiet nr 1 cena brutto 10.599,88 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 2 cena brutto 6397,92 zł - oferta odrzucona; pakiet nr 4 cena brutto 40.890,96 zł - oferta odrzucona; pakiet nr 7 cena brutto 20.734,92 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 01/04/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 11/2014 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w WYSZKOWIE. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie nr 1: Dotyczy pakietu nr 3 :Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1, 3, 4 podłoży  w probówkach plastikowych z wyciskanym korkiem o średnicy wewnętrznej 13 mm i długości 95 mm  (długość z korkiem 105 mm) zawierających po 5 ml podłoża? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 2: Dotyczy pakietu nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1, 3-12 podłoży płynnych  w probówkach o objętości 3 ml- w małych probówkach plastikowych z wciskanym korkiem o średnicy wewnętrznej 11 mm i długości 75 mm (długość z korkiem 83 mm)? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 3: Dotyczy pakietu nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów z 8-miesięcznym terminem   ważności? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 4: Dotyczy pakietu nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 4 testu o czułości 95,65%   i specyficzności 91,67%? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 5: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do testu wymienionego w pozycji 4 pipetyna 150 µl jeżeli w skład zestawu wchodzą probówki z aplikatorem umożliwiającym pobranie próbki kału, które posiadają odłamywaną końcówkę umożliwiającą naniesienie próbki na okienko testowe? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 testu o czułości analitycznej 1-2 ng/ml dla toksyny A, 1,65-3,3 ng/ml dla toksyny B oraz czułości i specyficzności >99% w porównaniu z hodowlą komórkową? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 5 testu o czułości 91,66%  i specyficzności 94%? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 5 testu bez kontroli pozytywnej? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 9: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do testu wymienionego w pozycji 6 pipety na 150 ml jeżeli w skład zestawu wchodzą probówki z aplikatorem umożliwiającym pobranie próbki kału, które posiadają odłamywaną końcówkę umożliwiającą naniesienie próbki na okienko testowe? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 8, 9 podłoży z 4-miesięcznym terminem ważności? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 11: Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 podłoża w opakowaniu zawierającym 50 oznaczeń i zaoferowanie 2 takich opakowań? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 10 testu w opakowaniu zawierającym 25 oznaczeń i zaoferowanie 5 takich opakowań? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 10 testu o czułości 96,5% i specyficzności 98,4% dla Rotawirusów oraz czułości 95% i specyficzności 98,3% dla Adenowirusów? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 10 testu bez kontroli pozytywnej? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie formularza cenowego i osobną wycenę kontroli dodatniej i ujemnej? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontroli tylko do każdej nowej serii testu, a nie do całego opakowania? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 11 testu o czułości  i specyficzność ≥ 99%? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 18: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 8 i utworzy dla niej oddzielny pakiet? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Dotyczy pakietu 7 Pytanie nr 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 testu zwierającego tylko kontrolę dodatnią bez ujemnej? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 testu z kontrolą dodatnią bez ujemnej? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 21: Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 11, 12 testów bez kontroli? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3 testu z kontrolą dodatnią bez ujemnej? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 23: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 10 testu z kontrolą dodatnią bez ujemnej? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 24: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 1, 2, 3, 10, 11, 12 i utworzy dla niej oddzielny pakiet? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów z 8-miesięcznym terminem ważności? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Dotyczy umowy: Pytanie nr 26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy z 5 dni na 5 dni roboczych? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 27: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw pilnych z 48 godzin do 48 godzin w dni robocze? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 28: dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w § 3 ust.2a i 2 b i  dostawi  słowo roboczych od daty złożenia zamówienia przez  Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 29: dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu w § 1: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wstanie podać procentowego zamówienia. Podane ilości stanowią szacunek na podstawie ostatnich 12 miesięcy hospitalizowanych pacjentów. Pytanie nr 30: dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji nr 26, z powodu wykreślenia tego asortymentu z listy obowiązujących odczynników w zaleceniach EUCAST. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 31: dotyczy pakietu nr 5: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania szczepów wzorcowych w postaci liofilizowanych krążków gotowych do bezpośredniego użycia na podłożu agarowym lub w pożywce bulionowej z możliwością zamrażania w niskich temperaturach, które posiadają termin ważności około 6 miesięcy? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 32: dotyczy pakietu nr 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3, 5, 6, 7, 8  szczepów po jednym opakowaniu, które są konfekcjonowane po 25 krążków w fiolce? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 33: Pakiet 2: Czy Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentu dokumentu wymienionego w pkt 10 wymagań do zestawów transportowych? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Dotyczy pakietu 4: Pytanie nr 34: Czy Zamawiający wydzieli poz 1 i 11 do osobnego pakietu? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 35: Czy w poz 1 Zamawiający dopuszcza test wykrywający łącznię toksynę A i B. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 36: Czy  w poz 1 i 11 Zamawiający wymaga kasetkowych testów immunoenzymatycznych z kontrolą w zestawie? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 37: Czy w poz 1 Zamawiający dopuści test o czułości 90,2% i swoistości 99,7% względem hodowli tkankowej? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 38: Czy w poz 11 Zamawiający dopuści test o czułości 92,8% i swoistości 92.6% względem hodowli bakteryjnej? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 39: Czy  w poz 1 Zamawiający wymaga testu o wykrywalności toksyny A – min. 0.7 ng/ml i toksyny B – min. 1.25 ng/ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 40: Czy w celu potwierdzenia spełniania wymogów określonych w SIWZ, Zamawiajacy wymaga przedłożenia wraz z ofertą metodyk wykonania testów? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Pytanie nr 41: Pakiet 6 i 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę aby kolorowe foldery , instrukcje użytkowania, katalogi, broszury lub ulotki producentów opisujące szczegółowo oferowany towar – zostały załączone osobno zbindowane i podpisane tylko na pierwszej stronie lub w wersji elektronicznej np. na CD ? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 42: Pakiet 6 i 8 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu składania zamówień droga telefoniczna?  Uzasadnienie : Ze względu na wewnętrzną organizację pracy wykonawcy oraz na brak możliwości weryfikacji osoby dzwoniącej pod kątem jej danych osobowych i czy posiada uprawnienia do składania nie są przyjmowane zamówienia droga telefoniczną. Odpowiedź: Tak odstąpi. Pytanie nr 43: Pakiet 6 i 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do FORMULARZA CENOWEGO kolumny „numer katalogowy” w celu ułatwienia procesu realizacji umowy – składania zamówień? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 44: Pakiet 6 poz. 5 czy Zmawiający wymaga aby podłoże było podłożem chromogennym, które  umożliwia jego bezpośrednią identyfikację na podstawie charakterystycznego wzrostu? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Pytanie nr 45: Pakiet 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podłoży na płytkach z krwią z minimalnym terminem ważności 4-6 tygodni, pozostałe podłoża minimum 5-8 tygodni? uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w siwz. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podłoży na płytkach z krwią z minimalnym terminem ważności 4-6 tygodni a na pozostałe podłoża 7-8 tygodni. Pytanie nr 46: Pakiet 8  Czy Zamawiający, oprócz pasków konfekcjonowanych w single, dopuści zaoferowanie pasków z gradientem stężeń konfekcjonowanych w formie 3 x 10 pasków w blistrach przechowywanych w temp. 2-8 st.C,? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Umowa zał. nr 4: Pytanie nr 47: §1 ust. 3 €Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego w następujący sposób:  ,,Ceny netto, o których mowa w ust. 1 nie będą ulegały zmianie w trakcie trwania umowy z wyjątkiem zmniejszenia w każdym przypadku ich wartości.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 48: §1 ust. 3 Czy Zmawiający wyraża zgodę na modyfikację treści zapisu w następujący sposób: ,,Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości towarów wymienionych w Pakiecie  nr ........ pod warunkiem iż niezrealizowana wartość umowy nie będzie przekraczać 20% tejże umowy, z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.”? Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wstanie podać procentowego zamówienia. Podane ilości stanowią szacunek na podstawie ostatnich 12 miesięcy hospitalizowanych pacjentów. Pytanie nr 49: §3 ust. 2 lit. a) “ Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po sformułowaniu ,,do 5 dni” słów ,,w dni robocze”? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 50: §3 ust. 2 lit. b) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po sformułowaniu ,,do 48 godzin” słów ,,w dni robocze”? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 51: §3 ust. 7 Czy Zmawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu w następujący sposób: ,,Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego towaru i  gwarantuje wymianę na pełnowartościowy towar w ciągu 5 dni roboczych od chwili rozpatrzenia reklamacji.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 52: §7 ust. 1 lit. c) €Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1%? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 53: §8 ust. 3 â€Czy Zmawiający wyraża zgodę na dopisanie po kropce zdania w brzmieniu: ,,Powyższe nie jest zmianą umowną i nie wymaga od Stron konieczności składania dodatkowych oświadczeń.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 54: Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 4 dopuści testy o czułości ok. 90% i specyficzności ok. 100%? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 55: Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 1 dopuści testy o czułości 86,7% i swoistości 91,7%? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 56: Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 5 dopuści testy jak w załączonej instrukcji? Czy Zamawiający dopuści kontrolę w postaci prążka na teście? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 57: Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 10 dopuści kontrolę w postaci prążka na teście? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 58: Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 11 dopuści testy o czułości >99% i specyficzności >99%? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 59: Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 6 dopuści test do wykrywania Campylobacter jejuni o czułości > 99% i specyficzności >99%? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Dotyczy Pakietu nr 1: Pytanie nr  60: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby ostatni krążek oznaczony był symbolem „X”? Odpowiedź: Tak, odstąpi. Pytanie nr 61: Zgodnie z wytycznymi EUCAST obowiązującymi od 01.04.2011 również w Polsce, na okrągłej płytce z podłożem o średnicy 90 mm nie może być położone więcej aniżeli 6 krążków z antybiotykiem. Również w zaleceniach NCCLS jest jednoznaczne stwierdzenie, że krążki muszą być tak ułożone aby odległość między nimi (mierzone od środków krążków) nie była mniejsza aniżeli 24 mm. Ten podstawowy warunek prawidłowego pomiaru strefy zahamowania pomiaru  nie może być spełniony przy nałożeniu dyspenserem typu Becton-Dickinson 8-u krążków na płytkę z podłożem o średnicy 90 mm. Pytanie: Czy zatem w oparciu o powyższe zamawiający zgodzi się na zaoferowanie krążków antybiotykowych pasujących do dyspenserów 6-cio pozycyjnych i wyrazi zgodę na bezpłatne ich użyczenie na czas trwania umowy? Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodzi się na zaoferowanie krążków antybiotykowych pasujących do dyspenserów i wyrazi zgodę na bezpłatne ich użyczenie na czas trwania umowy. Dotyczy Pakietu nr 7: Pytanie nr 62: Czy Zamawiający wydzieli z pakietu podłoża z poz. 5, 6, 7, 10, 13 i utworzy dla nich osobny pakiet? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 63: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży zawierających krew z minimalnym terminem ważności wynoszącym 4-6 tygodni? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podłoży na płytkach z krwią z minimalnym terminem ważności 4-6 tygodni. Dotyczy Pakietu nr 8: Pytanie nr 64: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do określania MIC wykonanych z trwałej bibuły? Zgodnie z informacją producenta testy bibułowe zapewniają lepsze przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (bibuła, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalna dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie antybiotyku do podłoża. Paski bibułowe nakłada się szybciej oraz lepiej i nie wymagają dodatkowego oprzyrządowania. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 65:  Czy Zamawiający w pakiecie 1 wymaga aby wszystkie krążki posiadały tą samą temperaturę przechowywania od -20 st do+ 8st C z uwzględnieniem antybiotyków beta-laktamowych? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Pytanie nr 66:  Czy Zamawiający w pakiecie 1 wymaga dołączenia do oferty pozytywnej opinii Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Pytanie nr 67:  Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie worków do utylizacji odpadów o wymiarach 610x810 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 68:  Czy Zamawiający w pakiecie 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów wzorcowych pochodzących maksymalnie z 2 pasażu? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 69:  Czy Zamawiający w pakiecie 8 odstąpi od wymogu jednego producenta wszystkich pasków w celu zwiększenia konkurencyjności pakietu? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 03/04/2014 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 03/04/2014 roku o godz. 10:15.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy