SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 26/05/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 14/2014
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa gazów medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie, Zamawiający dokonał wyboru:
  • Ofertę nr 2: Air Products Sp. z  o.o. ul. Pory 59, 02-757 Warszawa za cenę brutto 76.911,10 zł.
UZASADNIENIE W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę z najniższą ceną, zgodnie z kryterium określonym w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 02/06/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Linde Gaz Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków: za cenę brutto 103.750,20 zł- 74,13 pkt w jedynym kryterium ceny.
  2. Air Products Sp. z  o.o. ul. Pory 59, 02-757 Warszawa: za cenę brutto 76.911,10 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 157500 - 2014;  data zamieszczenia: 09.05.2014r. Materiały do pobrania.