SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 23/06/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 16/2014
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa rękawiczek jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał:
  • wyboru  oferty nr 1 dla pakietu nr 1 i 2: ABOOK Sp. z o.o. ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa: pakiet nr 1 za cenę brutto 124.755 zł, pakiet nr 2 za cenę brutto 62.910 zł.
Uzasadnienie W niniejszym postępowaniu w zakresie poszczególnych pakietów została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 27/06/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. ABOOK SP. z o.o. ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa: pakiet nr 1 za cenę brutto 124.755 zł-100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet nr 2 za cenę brutto 62.910 zł-100 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 16/06/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 16/2014
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa rękawiczek jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.
W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3:  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 3 Pakietu nr 1 rękawic diagnostycznych z nitrylu o nieznacznie różniącej się grubości ścianki (pojedyncza ścianka), na dłoni 0,09 – 0,07mm, spełniających pozostałe wymogi. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 2: Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 3 Pakietu nr 2 rękawic chirurgicznych z  lateksu, bezpudrowych obustronnie pokrytych polimerem, o długości rękawicy (bez względu na rozmiar) min. 295mm, spełniających pozostałe wymogi. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 3: Dotyczy pakiet 1, poz. 3: Czy Zamawiający wymaga rękawic przebadanych dla używanych w szpitalu podstawowych substancji chemicznych (aldehyd glutarowy 4%, chlorheksydyna 4%, zasada sodowa 40%, alkohol etylowy 35%, woda utleniona 4%) z czasem przenikania minimum 10 minut, co ma być potwierdzone fabrycznie informacją na opakowaniu? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 4: Dotyczy Pakiet 1, poz. 3: Prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu np. 2a. Rozwiązanie takie umożliwi udział większej ilości wykonawców  w tym pakiecie. Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. Pytanie 5: Dotyczy Pakiet 1, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści grubość w części dłoniowej na poziomie 0,07+/- 0,01 mm oraz wydłużenie przy zerwaniu min. 450% po starzeniu  i o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 6: Dotyczy pakiet nr 2 poz. 2: Zwracamy się do Zamawiającego czy w powyższej pozycji dopuści rękawice chirurgiczne neoprenowe: - polimeryzowanej jedynie od wewnętrznej strony rękawicy, ułatwiającej nakładanie. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 7: Ddotyczy pakiet nr 2 poz. 3: Zwracamy się do Zamawiającego czy w powyższej pozycji dopuści rękawice chirurgiczne z lateksu, bezpudrowe: - o długości min. 285 mm, tj o długości przekraczającej wymogi normy EN 455, jednocześnie zapewniającej maksymalną ochronę dłoni i  zabezpieczającej przed zsuwaniem się z mankietu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 8: Dotyczy treści umowy: Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez w wydłużenie w § 3 ust. 2 lit. b. terminu dostawy w przypadkach pilnych do 2 dni roboczych. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 9: Dotyczy treści umowy: Prosimy o modyfikację zapisu § 4 ust. 2 lit. a. projektu umowy poprzez dopisanie następującego zwrotu: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiana nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 10: Pakiet 1, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające na opakowaniu informację o dacie produkcji zawartą w numerze serii, pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 11: Pakiet 1, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości w części dłoniowej i strefie palców 0,07mm +/- 0,02mm, posiadające na opakowaniu informację o dacie produkcji zawartą w numerze serii, pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 12: Pakiet 1, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o wydłużeniu po starzeniu 540%, grubości w części dłoniowej 0,12+/-0,03mm, w strefie palców 0,09+/-0,02mm, pakowane a’200 szt. (XS-L) oraz a’180 szt. (XL) z przeliczeniem i podaniem ceny za op. a’200 szt., pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 13: Pakiet 1, pozycja 3: Prosimy o doprecyzowanie, Zamawiający oczekuje 10 000 op. rękawic a’ 100 szt., czy 10 000 op. a’200 szt.? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 10 000 op. rękawic a’ 100 szt. Pytanie 14: Pakiet 1, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści rękawice do procedur o podwyższonym ryzyku wykonane z lateksu, AQL 1,5, grubość rękawicy w strefie dłoniowej 0,33mm, w strefie palców 0,40mm, długość min. 295mm, pakowane a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 15: Pakiet 1, pozycja 5: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 16: Pakiet 1, pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści rękawice tylko w rozmiarze M i L? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 17: Pakiet 2, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein <100µg/g, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 18: Pakiet 2, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 285mm – 302mm (zależnie od rozmiaru), pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 19: Pakiet 2, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści rękawice o zewnętrznej powierzchni antypoślizgowej, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 20: Pakiet 2, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 295mm – 300mm (zależnie od rozmiaru), pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 20: Pakiet nr 2 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o długości min. 290 mm? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 21: Pakiet nr 1, poz. 2:1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic diagnostycznych z winylu o grubości w części palców 0,11+/-0,02mm i dłoniowej 0,09+/-0,02mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 22: Pakiet nr 1, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic diagnostycznych z nitrylu o wydłużeniu przy zerwaniu po starzeniu min. 400% i o grubości w strefie palców 0,10+/-0,01mm i w części dłoniowej 0,07+/-0,01mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 23: Pakiet nr 1, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic diagnostycznych z nitrylu o sile zerwania po starzeniu 7N i o grubości w strefie palców 0,10-0,12mm i w części dłoniowej 0,08-0,09mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 24: Pakiet nr 1, poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do oddzielnego pakietu, co umożliwi start w postępowaniu większej ilości Wykonawców, a tym samym uzyskanie konkurencyjnych cenowo ofert? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 25: Pakiet nr 1, poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic foliowych gładkich, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 26: Pakiet nr 2, poz. 1 i 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o długości 260 mm dla rozmiaru 6,5, 270 mm dla rozmiarów 7,0-8,0 i 280 mm dla rozmiaru 8,5, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 27: Pakiet 1 Pozycja 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niejałowych jednorazowych rękawic diagnostycznych posiadających mankiet rolowany, powierzchnię gładką, z wewnętrzną warstwą polimerową bez zawartości pudru. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 28: Pakiet 1 Pozycja 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niejałowych jednorazowych rękawic diagnostycznych posiadających mankiet rolowany, powierzchnia gładką, bez zawartości pudru o grubości min 0,09 mm . Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 29: Pakiet 1 Pozycja 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic winylowych pakowanych dla rozmiaru XL po 90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ceny. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 30: Pakiet 1 Pozycja 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niejałowych jednorazowych rękawic diagnostycznych posiadających mankiet rolowany, teksturowanych na palcach, bez zawartości pudru o następujących grubościach: Palec – min. 0,1; Dłoń – min. 0,07; Mankiet – min. 0,05 o rozciągliwości po starzeniu min. 400%. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 31: Pakiet 1 Pozycja 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowe rękawice diagnostyczne nitrylowych ochronnych posiadających mankiet rolowany, dodatkowo teksturowane palce, bez zawartości pudru o następujących grubościach: Palec 0,09; Dłoń 0,08; Mankiet 0,05 mm, o długości min 290 mm, o sile zrywania po starzeniu min. 6 N. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 32: Pakiet 1 Pozycja 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych dla rozmiaru XL po 90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ceny. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 33: Pakiet 1 Pozycja 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych z długim mankietem o grubości na palcu 0,19 mm, na dłoni 0,17 mm, oraz na mankiecie 0,09 mm z rolowanych mankietem pakowanych po 50 szt. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 34: Pakiet 1 Pozycja 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych z nitrylu, sterylnych, bez pudrowych, jednorazowego użytku, pakowane parami. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 35: Pakiet 2 Pozycja1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lateksowej rękawicy operacyjnej, lekko pudrowanej, kształt w pełni anatomiczny z rolowanym brzegiem. Powierzchnia mikroteksturowana, bez zawartości talku (krzemianu magnezu), pudrowana z użyciem mączki kukurydzianej o długości zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, wynoszącej 260-280 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 36: Pakiet 2 Pozycja 2: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawicy chirurgicznej sterylnej trójwarstwowej półsyntetycznej lateksowo nitrylowej, bez pudrowej, z rolowanym mankietem z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, wyjątkowo odpornych na zrywanie, o AQL < 1,0,  o długości min. 300 mm +/- 10mm, grubości na palcu 0,24 +/- 0,02mm. Pragniemy nadmienić iż tego typu rozwiązanie umożliwia stosowanie rękawic nawet u osób uczulonych na lateks ( warstwa nitrylu ma kontakt z dłonią. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 37: Pakiet 2 Pozycja 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej lateksowej rękawicy operacyjnej, bez pudrowej z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, kształt w pełni anatomiczny z poszerzoną częścią grzbietową dłoni z rolowanym brzegiem. Powierzchnia mikroteksturowana o długości zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, wynoszącej 270-285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 38: Pakiet 2 Pozycja 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej lateksowej rękawicy operacyjnej, bez pudrowej, kształt w pełni anatomiczny z rolowanym brzegiem. Powierzchnia mikroteksturowana. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci o długości zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, wynoszącej 260-280 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 39: Pakiet nr 1, pozycja 3: Prosimy o w/w pozycji i tworzenie osobnego pakietu dla rękawic z zakresu poz.3. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 40: Pakiet nr 1, pozycja 3: Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości w części dłoniowej min.0,07 mm. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 41: Pakiet nr 1, pozycja 3: Prosimy o dopuszczenie rękawic: wydłużenie przy zerwaniu po starzeniu powyżej 470%. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 42: Pakiet nr 1, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe sterylne bezpudrowe (pozostałe wymagania bez zmian) o grubości: dłoń 0,08-0,09 mm, palec 0,10-0,12 mm, mankiet 0,06-0,07 mm? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 43: W związku z orzecznictwem KIO, wskazującym na obowiązek Zamawiającego określenia minimalnej ilości/wartości przedmiotu zamówienia, prosimy o odpowiednia modyfikację postanowienia par.1 ust.3 wzoru umowy. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wstanie podać procentowego zamówienia. Podane ilości stanowią szacunek na podstawie ostatnich 12 miesięcy hospitalizowanych pacjentów. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 20/06/2014 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 20/06/2014 roku o godz. 10:15.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 196018-2014 z dnia 2014-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień... Termin składania ofert: 2014-06-18


Numer ogłoszenia: 202606 - 2014; data zamieszczenia: 16.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 196018 - 2014 data 10.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków budynek administracji, sekretariat..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków budynek administracji, sekretariat..


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 196018 - 2014;  data zamieszczenia: 10.06.2014 Materiały do pobrania.