SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 02/12/2014 roku.
DEZ/P/341/ZP-30/2014
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 113 poz.759 z późn. zm.) w przedmiocie: Dzierżawa automatycznego analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników na 21600 oznaczeń na okres 36 miesięcy Zamawiający dokonał wyboru:
  • oferty nr 1: Radiometer Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, 03- 738 Warszawa- cena brutto 231.840 zł za 36 m-cy; termin dostawy odczynników 5 dni.
UZASADNIENIE
W niniejszym przetargu została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 08/12/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Radiometer Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, 03- 738 Warszawa- cena brutto 231.840 zł za 36 m-cy - 90 pkt w kryterium ceny; termin dostawy odczynników 5 dni- 10 pkt w kryterium terminu dostawy odczynników; RAZEM: 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy