SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 10/12/2014 roku.
DEZ/P/341/ZP-34/2014
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 113 poz.759 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA AUDIOMETRU DIAGNOSTYCZNEGO WRAZ Z KOMPATYBILNĄ DRUKARKĄ DO SPZZOZ W WYSZKOWIE  Zamawiający dokonał wyboru:
  • oferty nr 1 złożonej przez OTICON POLSKA Sp. z o.o. Pl. Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa- cena brutto 10.755,90 zł; termin dostawy 14 dni.
UZASADNIENIE W niniejszym przetargu została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 15/12/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy: OTICON POLSKA Sp. z o.o. Pl. Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa- cena brutto 10.755,90 zł- 90 pkt w kryterium ceny; termin dostawy odczynników 14 dni - 10 pkt w kryterium terminu dostawy odczynników; RAZEM: 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 5/12/2014  r.
DEZ/P/341/ZP- 34/2014 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA AUDIOMETRU DIAGNOSTYCZNEGO WRAZ Z KOMPATYBILNĄ DRUKARKĄ DO SPZZOZ W WYSZKOWIE. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści audiometr umożliwiający podłączenie drukarki poprzez współpracujący z nim laptop do sterowania? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści audiometr, który jest zasilany tylko sieciowo, o napięciu wejściowym 100-240 V i częstotliwości 50-60 Hz? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści audiometr o wymiarach: 450 x 290 x 85 mm? Odpowiedź: Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści audiometr o wadze: 4,5 kg? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści audiometr z monochromatycznym wyświetlaczem LCD o wymiarze 3,83’ i rozdzielczości: 2x16 znaków? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści audiometr nieposiadający pamięci wewnętrznej, który może zostać podłączony do laptopa lub komputera PC, przez co umożliwia zapis i archiwizację nieograniczonej ilości danych? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 7. Czy zamawiający dopuści audiometr podłączony do komputera PC lub laptopa, do którego podłączone zostaną myszka i klawiatura? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści audiometr wyposażony w słuchawki na przewodnictwo powietrzne typu TDH-39 z osłonami przeciwhałasowymi? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 9 W związku z zapisem we wzorze umowy §6 ust. 3: "W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę (2-krotna reklamacja dotycząca jakości dostarczonego towaru, opóźnienie dostawy powyżej 14 dni zamówionego towaru)  Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym." Prosimy o zdefiniowanie jak Zamawiający definiuje zwrot "jakość dostarczonego towaru". Pytanie wynika stąd, że Zamawiający określa czas reakcji i naprawy w przypadku usterki urządzenia dopuszczając także zapewnienie urządzenia zastępczego na czas naprawy, natomiast ww. zapis jest niejednoznaczny i w przypadku drugiej awarii urządzenia może stwarzać podstawę do jego zwrotu Odpowiedź: Przytoczony zapis dotyczy przedmiotu dostawy urządzenia medycznego. Jeśli Wykonawca dostarczy urządzenie niezgodne ze złożoną ofertą i przedstawionymi w niej ulotkami to w przypadku dwukrotnej ingerencji Zamawiającego w niniejszym przedmiocie dojdzie do rozwiązania umowy i odesłania przedmiotowego urządzenia. Pytanie 10 Mając na uwadze równe traktowanie wszystkich wykonawców czy Zamawiający dopuści czas realizacji do 30 dni od daty podpisania umowy? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 09/12/2014 do odz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 09/12/2014 roku o godz. 10:15.
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy