SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 18/02/2015 roku. DEZ/P/341/ZP-5/2015 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA MATERIAŁOW DO MONITOROWANIA PROCESÓW STERYLIZAJI I MATERIALÓW OPAKOWANIOWYCH dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie.
  • ofertę nr 2 w zakresie pakietu nr 1 i 3: MEDIA- MED. S. z o.o. ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków: pakiet 1 cena brutto 66261,64 zł termin dostawy 3 dni; pakiet 3 cena brutto 10770,81 zł termin dostawy 3 dni;
  • ofertę nr 1 w zakresie pakietu nr 2: STERIGAT Sp. z o.o. ul. Zaściankowa 50/1, 02-989 Warszawa: pakiet 2 cena brutto 24990,78 zł termin dostawy 3 dni.
UZASADNIENIE W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 2 wybrano ofertę ze względu na najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami podanymi w SIWZ, zaś w zakresie pakietu nr 1 i 3 została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 20/02/2015 roku w zakresie pakietu nr 1 i 3 oraz w dniu 24/02/2015 roku w zakresie pakietu nr 2. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. STERIGAT Sp. z o.o. ul. Zaściankowa 50/1, 02-989 Warszawa: pakiet 2 cena brutto 24990,78 zł termin dostawy 3 dniàkryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  2. MEDIA- MED. S. z o.o. ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków: pakiet 1 cena brutto 66261,64 zł termin dostawy 3 dni àkryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.; pakiet 2 cena brutto 26487,40 zł termin dostawy 3 dni àkryterium ceny: 84,91 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 94,81 pkt.; pakiet 3 cena brutto 10770,81 zł termin dostawy 3 dniàkryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 12/02/2015 r. DEZ/P/341/ZP- 5/2015 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA MATERIAŁOW DO MONITOROWANIA PROCESÓW STERYLIZAJI I MATERIALÓW OPAKOWANIOWYCH dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 pzp, dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie nr 1: Pakiet 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o przenikaniu powietrza 11,4 µm/Pa*s? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 2: Pakiet 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o temperaturze zgrzewania 180-220°C? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 3: Pakiet 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe posiadające 6-warstwową folię z warstwą kleju? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 4: Dotyczy Pakietu nr 2: Przepuszczalność powietrza/porowatość papieru nie są miarą ogólnej Jakości, ale po prostu miarą tego jak szybko powietrze może go spenetrować. Jeżeli porowatość jest zbyt wysoka, może to skutkować zbyt słabą barierą dla bakterii (krótszy czas zachowania sterylności przez materiał wewnątrz opakowania, itp.). Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści przepuszczalność powietrza  10μ/Pa*s, która jest optymalna dla tego typu wyrobu i jednocześnie dużo wyższa niż 3,4μ/Pa*s wymagane przez  normy? Ponadto, w niniejszym opisie takie  zestawienie przez Zamawiającego cech  produktowych  wskazuje na produkt konkretnego wytwórcy tj. firmy WIPAK OY. Konstruowanie zatem opisu przedmiotu zamówienia według katalogu jednego producenta ogranicza konkurencyjność postępowania, bowiem umożliwia udział w postępowaniu włącznie oferentom  produktów WIPAK OY, natomiast eliminuje z niniejszego postępowania  innych Wykonawców nie związanych biznesowo z firmą WIPAK OY, co stoi w  sprzeczności  z postanowieniami art:  7, 29, 30 ustawy  Prawo zamówień publicznych Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 5: Do Pakietu nr 2:  Prosimy o dopuszczenie rękawów papierowo foliowych do sterylizacji posiadających 7-warstwową folie.  Jedyny producent oferujący rękawy o 9 warstwowej folii , , zwiększając w przeciągu ostatnich 10 lat  liczbę warstw z 7 do 9 nie zmienił żadnego parametru technicznego  (m.in. wytrzymałości na rozdarcie, wydłużenie do zerwania). Wynika to wprost z porównania dokumentacji technicznych. Powyższe świadczy, iż producent ten w związku ze zwiększeniem ilości warstw folii nie zaoferował żadnych korzyści technicznych czy jakościowych dla odbiorcy końcowego (szpitala). Umieszczanie wymogu co do tak dużej ilości warstw folii, które nie przekłada się na jakość produktu, sugeruje wyłącznie chęć wskazania na konkretnego i zarazem jedynego producenta dysponującego produktem o takich parametrach. Formułowanie tak restrykcyjnych wymogów eliminuje z niniejszego zadania innych Wykonawców, co jest niezgodne z art. 7., art. 29, i art. 30, ustawy  Prawo zamówień publicznych a tym samym pozbawia  Zamawiającego  możliwości prawidłowego dokonania wyboru  spośród innych  ofert. Ponadto, w niniejszym opisie takie  zestawienie przez Zamawiającego cech  produktowych  wskazuje na produkt konkretnego wytwórcy tj. firmy WIPAK OY. Konstruowanie zatem opisu przedmiotu zamówienia według katalogu jednego producenta ogranicza konkurencyjność postępowania, bowiem umożliwia udział w postępowaniu włącznie oferentom  produktów WIPAK OY, natomiast eliminuje z niniejszego postępowania  innych Wykonawców nie związanych biznesowo z firmą WIPAK OY, co stoi w  sprzeczności  z postanowieniami art:  7, 29, 30 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 6: Do Pakietu nr 2: Prosimy o dopuszczenie rękawów papierowo foliowych do sterylizacji nawiniętych na rolkę papierem na zewnątrz. Sposób nawinięcia rękawa nie daje żadnych korzyści z punktu widzenia technicznego jak i higienicznego gdyż w trakcie użytkowania  kontakt z otoczeniem w tym samym zakresie  doznają  obydwie strony rękawa. Obowiązujące normy i  literatura fachowa  w żadnej mierze  nie wskazują by sposób nawinięcia rękawa na rolkę miał jakikolwiek wpływ na względy higieniczne czy tym bardziej techniczne, bądź użytkowe. Ponadto powyższy  sposób nawinięcia rękawa na rolkę jednoznacznie wskazuje na jedynego na rynku polskim producenta , co stwarza zagrożenie naruszenia zasady zachowania uczciwej konkurencji zawartej w art. 7. ust.1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 7: Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 5: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionej pozycji do oddzielnego Pakietu. Asortyment stanowi element biologicznej kontroli sterylizacji. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i zapewni udział w Pakiecie innym oferentom. Obecna struktura Pakietu umożliwia wystartowanie jedynie jednemu Wykonawcy, w zawyżonych cenach. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 8: Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  27: Czy Zamawiający dopuści koperty posiadające miejsce na opis 8 cykli w przypadku pierwszego sterylizatora oraz 7 cykli przy drugim sterylizatorze? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 9: Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  27-29: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do oddzielnego Pakietu. Asortyment stanowi element systemu dokumentacji. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i zapewni udział w Pakiecie innym oferentom. Obecna struktura Pakietu umożliwia wystartowanie jedynie jednemu Wykonawcy, w zawyżonych cenach. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 10: Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  37: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionej pozycji do oddzielnego Pakietu. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i zapewni udział w Pakiecie innym oferentom. Obecna struktura Pakietu umożliwia wystartowanie jedynie jednemu Wykonawcy, w zawyżonych cenach. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 11: Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  37: Czy Zamawiający dopuści testy mycia umieszczone na specjalistycznym, plastikowym podłożu zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia, z substancją wskaźnikową umieszczoną w jednym miejscu na teście kontrolujące proces mycia w jednej płaszczyźnie. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 12: Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  37: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 13: Pakiet 2: Czy Zamawiający dopuści rękawy skonstruowane z folii zgrzewalnej w temperaturze 165°C - 190°C? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 14: Pakiet 2 pozycja 4: Czy Zamawiający w miejsce rękawa papierowo-foliowego płaskiego 120mm dopuści rękaw papierowo-foliowy płaski 125mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 15: Pakiet nr 3, poz.7: W związku z wycofaniem z rynku opasek do tac i pakietów, prosimy o wycofanie w/w pozycji z pakietu nr 3. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednakże w przypadku braku produkcji danego asortymentu albo braku sprzedaży tego asortymentu Zamawiający zwraca się z prośbą o podanie takiej informacji w formularzu szczegółowej oferty cenowej danego pakietu- załącznik nr 2/… w odpowiedniej pozycji asortymentowej dopisując: zakończenie produkcji, brak sprzedaży, sprzedaż wstrzymana ,itp. Pytanie nr 16: Dot. pakietu 1, poz. 12-19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ww. pozycji do odrębnego pakietu? Ewentualna zgoda na taki podział pakietu, umożliwi złożenie ofert większej ilości konkurentów, a co za tym idzie pozwoli uzyskać Zamawiającemu niższą cenę zamówienia. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 17: Dot. pakietu 1, poz. 12-19: Czy Zamawiający dopuści papier do sterylizacji o poniższych parametrach: -wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych, tzn. EN ISO 11 607-1,  włókno celulozowe, kolor zielony i biały a) zawartość chlorków nie więcej niż 0,02% b) zawartość siarczanów  nie więcej niż 0,034 % c) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 1,85 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,35 kN/m d) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0,72 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,42 kN/m Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 18: Dot. pakietu 2, poz. 2 (rękawy z fałdą): Czy Zamawiający dopuści rękawy o szerokości 270mm w zamian za 300mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 19: Dot. pakietu 2, poz. 2 (rękawy z fałdą): Czy Zamawiający dopuści rękawy o szerokości 320mm w zamian za 300mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 20: Dot. pakietu 2 – rękawy płaskie i z fałdą: Czy Zamawiający dopuści rękawy do sterylizacji o poniższych parametrach: 1. papier o gramaturze 60 g/m2 (PN EN 868-3), kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3: - wytrzymałość na przedarcie nie mniejsze niż 600mN w obu kierunkach - przenikanie powietrza [1,47 kPa] niemniej niż 11,3μm/Pa*s 2. folia sześciowarstwowa (PN EN 868-5) ) nie licząc warstwy kleju, wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora), oświadczenie o zgodności z normami [PN EN 868-3, PN EN 868-5] i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności: - zgrzewalna w temperaturze 180-210oC Pozostałe parametry zgodne z SIWZ oraz wymaganymi normami PN EN 868 -3, PN EN 868-5. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 21: Dot. pakietu 2: rękawy płaskie i z fałdą: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzania zgodności z normami przez jednostkę notyfikowana w przypadku składania ofert przez producenta, a nie dystrybutora opakowań do sterylizacji? Producent musi gwarantować zgodność z właściwymi normami europejskimi i polskimi by jego wyrób był dopuszczony do obrotu i użycia na terenie kraju. Jednocześnie w przypadku producenta wystarczającym jest by przedstawił on w postępowaniu karty techniczne wyrobu wystawione przez dział kontroli jakości pracujący w rygorze ISO 9001. Wymóg potwierdzenia zgodności z normami przez jednostkę zewnętrzną, nie ma żadnego umocowania prawnego i służy jedynie ograniczeniu konkurencyjności w postępowaniu przetargowym. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 22: Pytania do projektu umowy: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Odpowiedź: Wzór umowy nie operuje pojęciem dni roboczych. Wszelkie terminy liczone są kolejno od dnia złożenia informacji. Pytanie nr 23: Pytania do projektu umowy: Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny." Odpowiedź: Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wstanie podać procentowego zamówienia. Podane ilości stanowią szacunek na podstawie ostatnich 12 miesięcy hospitalizowanych pacjentów. Pytanie nr 24: Pytania do projektu umowy: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 25:   Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja  4: Czy zamawiający w miejsce rękawa o szerokości 120 mm wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa 125 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 16/02/2015 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16/02/2015 roku o godz. 10:15. Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych DOSTAWA MATERIAŁOW DO MONITOROWANIA PROCESÓW STERYLIZAJI I MATERIALÓW OPAKOWANIOWYCH dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie Numer ogłoszenia: 27290 - 2015; data zamieszczenia: 06.02.2015 Materiały do pobrania