SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 08 kwietnia 2015 r. DEZ/P/3410/55/2015/TG ZP-10/2015 INFORMACJA  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia: UTRZYMANIE RUCHU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W SPZZOZ W WYSZKOWIE procedura nr DEZ/P/341/ZP-10/2015,  Numer ogłoszenia w BZP: 65260 – 2015, z dnia 24.03.2015 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1,  informuje, że:
 1. Dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.). Zamawiający wybrał Ofertę nr 1. złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe APIN, Andrzej Pieńkosz, ul. Stanisława Moniuszki 8, 07-202 Wyszków, które  zaoferowało następujące ceny i warunki realizacji:
  • całkowite wynagrodzenie brutto za 24 miesiące: 324 720,00 zł.
  • jednomiesięcznie wynagrodzenie brutto: 13 530,00 zł.
  • 20 min  - czas rozpoczęcia prac naprawczych przy zgłoszenia awarii
  • zagrażającej życiu w czasie dyżuru telefonicznego
  • 30 min  - czas rozpoczęcia prac naprawczych przy zgłoszenia naprawy w czasie dyżuru telefonicznego.
W postępowaniu złożono jedną ofertę. Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ.
 1. Podpisanie umów z wybranym Wykonawcą - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe APIN, Andrzej Pieńkosz, ul. Stanisława Moniuszki 8, 07-202 Wyszków nastąpi z dniem 14 kwietnia 2014 r. w SPZZOZ w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200 Wyszków.
Wyszków: UTRZYMANIE RUCHU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W SPZZOZ W WYSZKOWIE DEZ/P/341/ZP-10/2015 Numer ogłoszenia: 65260 - 2015; data zamieszczenia: 24.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 1. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, faks 029 7437605.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwyszkow.pl
Materiały do pobrania