SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 23/04/2015 r.
DEZ/P/341/ZP- 14/2015
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA LEKÓW DO SPZZOZ w WYSZKOWIE, Zamawiający dokonał:
 1. wyboru w zakresie pakietu nr 50,65 oferty nr 1 przedstawionej przez Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
  • pakiet 50 cena brutto 24494,40 zł; termin dostawy w godz. 11:01-12:00
  • pakiet 65 cena brutto 6462,72 zł; termin dostawy w godz. 11:01-12:00
 2. wyboru w zakresie pakietu nr 45 oferty nr 2 przedstawionej przez Lek SA, ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków:
  • pakiet 45 cena brutto 22564,01 zł; termin dostawy w godz. 12:01-13:00
 3. wyboru w zakresie pakietu nr 26 oferty nr 3 przedstawionej przez KONSORCJUM: Lider: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna SA. ul. Zbąszyńska 3, 91- 342 Łódź:
  • pakiet 26 cena brutto 26082 zł; termin dostawy w godz. 11:01-12:00
Uzasadnienie wyboru W zakresie pakietów nr 45,50,65 złożono po jednej ofercie przez powyżej wskazanych Wykonawców, zaś cena zawarta w ofercie w zakresie niniejszych pakietów mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Natomiast w  zakresie pakietu nr 26 została wybrana oferta z najwyższą ilością punktów według kryterium określonym w SIWZ.
 1. unieważnienia postępowania w zakresie pakietu nr 47,66,67.
Podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy pzp Uzasadnienie faktyczne: W zakresie pakietu nr 47,66,67 nie została złożona żadna oferta.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 29/04/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
  • pakiet 26 cena brutto 28922,40 zł; termin dostawy w godz. 11:01-12:00->kryterium ceny: 85,67 pkt; kryterium dostawy godz.: 2 pkt. Razem: 87,67 pkt.
  • pakiet 50 cena brutto 24494,40 zł; termin dostawy w godz. 11:01-12:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy godz.: 2 pkt. Razem: 97 pkt.
  • pakiet 65 cena brutto 6462,72 zł; termin dostawy w godz. 11:01-12:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy godz.: 2 pkt. Razem: 97 pkt.
 2. Lek SA, ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków:
  • pakiet 45 cena brutto 22564,01 zł; termin dostawy w godz. 12:01-13:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy godz.: 1 pkt. Razem: 96 pkt.
 3. KONSORCJUM: Lider: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna SA. ul. Zbąszyńska 3, 91- 342 Łódź:
  • pakiet 26 cena brutto 26082 zł; termin dostawy w godz. 11:01-12:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy godz.: 2 pkt. Razem: 97 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 20/04/2015
DEZ/P/341/ZP- 14/2015 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa leków do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Czy w pakiecie nr 26 pozycja 1 (Sevoflurane 250 ml - 50 butelek) Zamawiający wymaga Sevofluranu w butelce z fabrycznie zamontowanym adapterem? (Adapter służy do napełnienia parownika i po zużyciu anestetyku, razem z butelką, jest on wyrzucany. Butelka na żadnym etapie użytkowania nie jest rozszczelniana- odkręcana). Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 22/04/2015 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 22/04/2015 roku o godz. 10:15.
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Wyszków, dnia 16/04/2015
DEZ/P/341/ZP- 14/2015 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa leków do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 65 pozycja 1 produktu leczniczego Addamel N - zestawu 9 pierwiastków śladowych zawierający: Cynk 100 µmol, Miedż 20 µmol, Mangan 5 µmol, Chrom 0,2 µmol, Żelazo 20 µmol, Selen 0,4 µmol, Jod 1,0 µmol, Molibden 0,2 µmol, Fluor 50 µmol w ampułkach a`10ml (opakowanie 20 sztuk)? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 22/04/2015 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 22/04/2015 roku o godz. 10:15.
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Wyszków: DOSTAWA LEKÓW DO SPZZOZ W WYSZKOWIE
Numer ogłoszenia: 83506 - 2015; data zamieszczenia: 14.04.2015 Materiały do pobrania