SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 3/11/2015 roku. DEZ/P/341/ZP-32/2015 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE Zamawiający dokonał wyboru:
 • oferty nr 2 w zakresie pakietu nr 1,5,6,7,8 złożoną przez: Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa- pakiet nr 1 cena brutto 85 256,98 zł termin płatności faktury- 60 dni; pakiet nr 5 cena brutto 254 251,98 zł termin płatności faktury- 60 dni; pakiet nr 6 cena brutto 27 124,74 zł termin płatności faktury- 60 dni;  pakiet nr 7 cena brutto 24 278,40 zł termin płatności faktury- 60 dni; pakiet nr 8 cena brutto 144 252,90 zł termin płatności faktury- 60 dni;
 • oferty nr 3 w zakresie pakietu nr 2,3,4,9 złożoną przez: Bialmed Sp. z  o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska- pakiet nr 2 cena brutto 16 360,65 zł, termin płatności faktury- 60 dni; pakiet nr 3 cena brutto 35 273,69 zł termin płatności faktury- 60 dni; pakiet nr 4 cena brutto 50 054 zł termin płatności faktury- 60 dni; pakiet nr 9 cena brutto 6 346,08 zł termin płatności faktury- 60 dni;
UZASADNIENIE W przedmiotowym przetargu w zakresie pakietu nr 8 została wybrana oferta ze względu na najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. Zaś w zakresie pakietu nr 1,2,3,4,5,6,7,9 została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 10/11/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
 1. INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa- pakiet nr 8 cena brutto 151 113,60 zł, termin płatności faktury - 60 dni; ->kryterium cena 90,69 pkt, kryterium termin płatności faktury 5 pkt; RAZEM: 95,69 pkt.
 2. Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa- pakiet nr 1 cena brutto 85 256,98 zł termin płatności faktury- 60 dni->kryterium cena 95 pkt, kryterium termin płatności faktury 5 pkt; RAZEM: 100 pkt.; pakiet nr 5 cena brutto 254 251,98 zł termin płatności faktury- 60 dzień->kryterium cena 95 pkt, kryterium termin płatności faktury 5 pkt; RAZEM: 100 pkt.; pakiet nr 6 cena brutto 27 124,74 zł termin płatności faktury- 60 dzień->kryterium cena 95 pkt, kryterium termin płatności faktury 5 pkt; RAZEM: 100 pkt.; pakiet nr 7 cena brutto 24 278,40 zł termin płatności faktury- 60 dzień->kryterium cena 95 pkt, kryterium termin płatności faktury 5 pkt; RAZEM: 100 pkt.; pakiet nr 8 cena brutto 144 252,90 zł termin płatności faktury- 60 dzień->kryterium cena 95 pkt, kryterium termin płatności faktury 5 pkt; RAZEM: 100 pkt.
 3. Bialmed Sp. z  o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska- pakiet nr 2 cena brutto 16 360,65 zł, termin płatności faktury- 60 dzień->kryterium cena 95 pkt, kryterium termin płatności faktury 5 pkt; RAZEM: 100 pkt.; pakiet nr 3 cena brutto 35 273,69 zł termin płatności faktury- 60 dzień->kryterium cena 95 pkt, kryterium termin płatności faktury 5 pkt; RAZEM: 100 pkt.; pakiet nr 4 cena brutto 50 054 zł termin płatności faktury- 60 dzień->kryterium cena 95 pkt, kryterium termin płatności faktury 5 pkt; RAZEM: 100 pkt.; pakiet nr 8 cena brutto 152 182,80 zł termin płatności faktury- 60 dzień->kryterium cena 90,05 pkt, kryterium termin płatności faktury 5 pkt; RAZEM: 95,05 pkt.; pakiet nr 9 cena brutto 6 346,08 zł termin płatności faktury- 60 dzień->kryterium cena 95 pkt, kryterium termin płatności faktury 5 pkt; RAZEM: 100 pkt.
 4. ASCLEPIOS SA ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław: pakiet nr 8 cena brutto 179 982 zł, termin płatności faktury- 60 dzień->kryterium cena 76,14 pkt, kryterium termin płatności faktury 5 pkt; RAZEM: 81,14 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 27/10/2015

DEZ/P/341/ZP- 32/2015

  Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE.

  W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 1 witamin rozpuszczalnych w wodzie (Soluvit N) i tłuszczach (Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 2 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy,  glukozę i emulsję tłuszczową (olej sojowy), o zawartości azotu 5,4g i energia niebiałkowa 900 kcal, o objętości 1440 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 3 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy,  glukozę i emulsję tłuszczową (olej sojowy), o zawartości azotu 5,4g i energia niebiałkowa 900 kcal, o objętości 1440 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 4 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy,  glukozę i emulsję tłuszczową (olej sojowy), o zawartości azotu 7,2g i energia niebiałkowa 1200 kcal, o objętości 1920 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 5 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (olej sojowy), o zawartości azotu 8,1g i energia niebiałkowa 1200 kcal, o objętości 1540 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 6 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy,  glukozę i emulsję tłuszczową (olej sojowy), o zawartości azotu 5,4g i energia niebiałkowa 800 kcal, o objętości 1026 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 7 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (olej sojowy), o zawartości azotu 8,1g i energia niebiałkowa 1200 kcal, o objętości 1540 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 8 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy,  glukozę i emulsję tłuszczową (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego), o zawartości azotu 8 g i energia niebiałkowa 900 kcal, o objętości 986 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 9 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy,  glukozę i emulsję tłuszczową (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego), o zawartości azotu 12 g i energia niebiałkowa 1300 kcal, o objętości 1477 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 10 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego bez elektrolitów do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy,  glukozę i emulsję tłuszczową (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego), o zawartości azotu 12 g i energia niebiałkowa 1300 kcal, o objętości 1477 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 12 worka dwukomorowego do żywienia pozajelitowego do podawania drogą żył centralnych o zawartości azotu 8 g, objętość 1000 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 1 pozycji 11, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 2 pozycji 1 aminokwasów specjalistycznych dla chorych z niewydolnością nerek 10% 500ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 1 diety do żywienia dojelitowego, standardowej, zawierającej białko kazeinowe i sojowe (3,8 g/100 ml), tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokalorycznej 1 kcal/ml, bezresztkowej o osmolarności 220 mosmol/l, o smaku neutralnym, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 2 diety do żywienia dojelitowego, wysokokalorycznej 1,5 kcal/ml, normobiałkowej (5,6 g/100 ml), zawierającej białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowej, o osmolarności 330 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 3 diety do żywienia dojelitowego, standardowej, zawierającej białko kazeinowe i sojowe (3,8 g/100 ml), tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokalorycznej 1 kcal/ml, bezresztkowej o osmolarności 220 mosmol/l, o smaku neutralnym, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 4 diety do żywienia dojelitowego, wysokokalorycznej 1,5 kcal/ml, normobiałkowej (5,6 g/100 ml), zawierającej białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowej, o osmolarności 330 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości na litry?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 5 diety do żywienia dojelitowego, przeznaczonej dla pacjentów chorych na cukrzycę, o niskiej zawartości węglowodanów (skrobia i fruktoza) 9,25g/100ml, o dużej zawartości błonnika (1,5g/100ml), zawierającej białka mleka, ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczną 1 kcal/ml, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 6 diety kompletnej pod względem odżywczym o smaku neutralnym, normalizującej glikemię o niskim indeksie glikemicznym, hiperkalorycznej (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa (20% energii z białka), oparta na białku mleka, zawartość białka 7,5g /100 ml, zawierająca błonnik 2,3g/100 ml, zawierająca tłuszcz 7,0g/100ml (42% energii z tłuszczu), dieta z zawartością oleju rybiego, klinicznie wolna od laktozy w opakowaniu 500 ml po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań na litry?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 7 diety do żywienia dojelitowego, wysokokalorycznej 1,5 kcal/ml, bogatobiałkowej (7,5 g/100 ml) - co najmniej 20% energii białkowej, zawierającej białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowej, o osmolarności 300 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 8 diety do żywienia dojelitowego, wspomagającej leczenie ran, normokalorycznej 1,2 kcal/ml, bogatobiałkowej, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, ω-3 kwasy tłuszczowe, bogatoresztkowej, o osmolarności 345 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 9 diety do żywienia dojelitowego, oligopeptydowej, zawierającej hydrolizat serwatki, ponad 50% tłuszczy MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokalorycznej 1 kcal/ml, bezresztkowej, o osmolarności 300 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 10 diety do żywienia dojelitowego, oligopeptydowej, zawierającej hydrolizat serwatki, ponad 50% tłuszczy MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokalorycznej 1 kcal/ml, bezresztkowej, o osmolarności 300 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 11 diety do żywienia dojelitowego, standardowej, o wysokiej zawartości błonnika –1,5g/100ml, zawierająca białko kazeinowe i sojowe (3,8 g/100 ml), tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, izoosmotyczna, o osmolarności 285 mosmol/l, w zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną worku o objętości 1000 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 12 diety do żywienia dojelitowego, standardowej, o wysokiej zawartości błonnika –1,5g/100ml, zawierająca białko kazeinowe i sojowe (3,8 g/100 ml), tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, izoosmotyczna, o osmolarności 285 mosmol/l, w zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną worku o objętości 500 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 13 diety do żywienia dojelitowego, bogatobiałkowej 10,0 g/100 ml – co najmniej 27% energii białkowej, opartej na białku kazeinowym i hydrolizacie serwatki, o wysokiej zawartości ω-3 kwasów tłuszczowych, tłuszczy MCT i antyoksydantów, wysokokalorycznej 1,5 kcal/ml, bogatoresztkowej, o osmolarności 340 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycja 14 zestawu Applix Gravity Set Easybag – zestaw do podaży diet w opakowaniach typu worek metodą grawitacyjną?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycja 15 zestawu Applix Gravity Set Varioline - zestaw do podaży diet w butelkach lub w opakowaniach typu worek metodą grawitacyjną?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycja 16 zestawu Amika pump set EasyBag - Zestaw do podawania diet dojelitowych do opakowań typu EasyBag, Pack przez pompę Amika długości 200 cm z wymienną końcówką, komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu EN- lock przy zaoferowaniu na czas trwania przetargu 1 sztuki pompy Amika?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycja 17 zestawu Amika pump set Varioline - Zestaw do podawania diet dojelitowych uniwersalny do opakowań typu EasyBag, Pack, butelka przez pompę Amika długości 200 cm z wymienną końcówką, komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu EN- lock przy zaoferowaniu na czas trwania przetargu 1 sztuki pompy Amika?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycja 18 zgłębnika Freka CH/FR 12 120 cm LL - zgłębnik w wersji żołądkowo-dwunastniczej?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycja 19 diety Fresubin Protein Powder 300g - Suplement białka - białko serwatki w proszku(proszek rozpuszczalny), zawierająca 87g/100g białka, tłuszcze 1g/100g, nie zawierająca błonnika, wartość energetyczna 360kcal/100g, w opakowaniu jednostkowym po 300 g po odpowiednim przeliczeniu na gramy i zaokrągleniu do pełnych opakowań?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 20 kompletnej diety do żywienia dojelitowego, wysokokalorycznej 1,5 kcal/ml, bezresztkowej, zawierającej białko mleka(kazeina, serwatka) 5,6g/100ml, różne smaki, opakowanie butelka 200 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 21 kompletnej diety do żywienia dojelitowego, bogatobiałkowej (10 g/100 ml), zawierającej białka mleka, wysokokalorycznej 1,5 kcal/ml o smaku czekoladowym, w opakowaniu 200 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycja 1 produktu leczniczego Geloplasma – roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w roztworze elektrolitów w opakowaniu worek z dwoma portami 500ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycja 2 oraz 3 produktu leczniczego Dekstran 10% w opakowaniu butelka szklana?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycje 4-13, 19-19,21,23 płynów infuzyjnych w opakowaniach typu butelka z dwoma różnej wielkości portami, nie wymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem, posiadającymi dwa samozasklepiające się porty, uniemożliwiające wyciek płynu?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycji 6 oraz 16 opakowań z pojemnością dodatkową 75 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycji 18 opakowań z pojemnością dodatkową 160 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 5 pozycje 14-15 produktu leczniczego Mannitol 20% w opakowaniu szklanym?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 5 pozycji 25, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 9 pozycji 1 produktu leczniczego Addamel N - zestawu 9 pierwiastków śladowych zawierający: Cynk 100 µmol, Miedż 20 µmol, Mangan 5 µmol, Chrom 0,2 µmol, Żelazo 20 µmol, Selen 0,4 µmol, Jod 1,0 µmol, Molibden 0,2 µmol, Fluor 50 µmol w ampułkach a`10ml x 20 sztuk?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 30/10/2015 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30/10/2015 roku o godz. 10:15.     Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa   22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE Numer ogłoszenia: 154305 - 2015; data zamieszczenia: 22.10.2015 Materiały do pobrania