SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 10/11/2015 r.
DEZ/P/341/ZP- 33/2015
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa aparatu KTG  do ciąży bliźniaczej do SPZZOZ w Wyszkowie dokonał wyboru:
  1. oferty nr 2: WALMED Sp. z o.o. ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie k/Warszawy: za cenę brutto 9 859,32 zł-> kryterium cena 95 pkt; termin płatności faktury 60 dni-> kryterium termin dostawy 5 pkt; RAZEM 100 pkt.
Uzasadnienie wyboru. W niniejszym postępowaniu została wybrana oferta z najwyższą ilością punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem …./11/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
  1. OXFORD POL Sp.  z o.o. Pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź: za cenę brutto 12 852 zł; termin płatności faktury 30 dni -> kryterium cena 72,88 pkt,; kryterium termin płatności faktury 1 pkt; RAZEM 73,88 pkt.
  2. WALMED Sp. z o.o. ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie k/Warszawy: za cenę brutto 9 859,32 zł; termin płatności faktury 60 dni -> kryterium cena 95 pkt,; kryterium termin płatności faktury 5 pkt; RAZEM 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 4/11/2015 r.

DEZ/P/341/ZP- 33/2015 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa aparatu KTG do ciąży bliźniaczej do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

Pytanie nr 1: pkt. 2 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiotokograf  z jednym szerokim zakresem pomiaru od 30-250 BPM? Oferowany zakres jest zgodny z wymogiem Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:  pkt. 5 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiotokograf  z intensywnością ultradźwiękową ≤20 m W/cm2 ? Oferowany zakres jest zgodny z normami. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:  pkt. 7 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiotokograf  bez ustawianego czasu opóźnienia alarmów FHR ale z możliwością ich wyłączenia lub zawieszenia na czas od 1 do 10 min.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:  pkt. 18 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiotokograf  z wyświetlaczem kolorowym TFT LCD o przekątnej 6,5”? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:  pkt. 26 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiotokograf  z papierem termo czułym o szerokości 150 mm (składanka)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:  pkt. 27 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiotokograf  z wydrukiem na papierze ze skalą od 30 do 250 BPM? Funkcja wyboru skali w tym przypadku jest niepotrzebna. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7: Oferent zwraca się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i przesuwa termin otwarcia na 9/11/2015. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 9/11/2015 do odz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 9/11/2015 roku o godz. 10:15.

Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych

03.11.2015

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 288050-2015 z dnia 2015-10-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu KTG do ciąży bliźniaczej do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno- Położniczego, szczegółowo opisanego w załączniku nr 2- opis przedmiotu zamówienia. 2. Oferowane... Termin składania ofert: 2015-11-05


Numer ogłoszenia: 296114 - 2015; data zamieszczenia: 04.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 288050 - 2015 data 28.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w Kancelarii...

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w Kancelarii...


28.10.2015
Numer ogłoszenia: 288050 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 Materiały do pobrania