SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 7/04/2016 roku.
DEZ/Z/341/ZP- 10/2016
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.2164) w przedmiocie:  DOSTAWA NICI ORAZ MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE Zamawiający dokonał:
 1. WYBORU:
  1. oferty nr 1 w zakresie pakietu nr 8: INTER CONSULT Sp. j. M.D. Sitek, ul. Księdza Brzóski 94/18 91-347 Łódź:
   1. pakiet nr 8 cena brutto 57.000 zł; termin dostawy- 2 dni
  2. oferty nr 2 w zakresie pakietu nr 11: CELLBion Biuro Handlowe Katarzyna Wasilewska ul. Piltza 43/28 30-392 Kraków:
   1. pakiet nr 11 cena brutto 15.390 zł; termin dostawy- 2 dni
  3. oferty nr 3 w zakresie pakietu nr 9 i 10: POLHERNIA Beata Galos ul. Jagiellońska 28c/7 80-366 Gdańsk:
   1. pakiet nr 9 cena brutto 17.820 zł; termin dostawy- 2 dni
   2. pakiet nr 10 cena brutto 4.752 zł; termin dostawy- 2 dni
  4. oferty nr 5 w zakresie pakietu nr 1,2,3,4,5,6: AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl:
   1. pakiet nr 1cena brutto 98.064,30 zł; termin dostawy- 3 dni
   2. pakiet nr 2 cena brutto 6.389,93 zł; termin dostawy- 3 dni
   3. pakiet nr 3cena brutto 26.244 zł; termin dostawy- 3 dni
   4. pakiet nr 4 cena brutto 31.096,22 zł; termin dostawy- 3 dni
   5. pakiet nr 5 cena brutto 8.154 zł; termin dostawy- 3 dni
   6. pakiet nr 6 cena brutto 4.682,88 zł; termin dostawy- 3 dni
Uzasadnienie wyboru W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 1,2,3,4,6,8,9,10,11 złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Zaś w zakresie pakietu nr 5 wybrano ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
 1. ODRZUCENIA:
  1. w zakresie pakietu nr 5 oferty nr 4 przedstawionej przez PETERS SURGICAL POLSKA Sp. z o.o. ul. Wenecka 12 03-244 Warszawa- pakiet nr 5 cena brutto 7.423,92 zł; termin dostawy- 3 dni;
UZASADNIENIE: Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015, poz. 2164) Uzasadnienie faktyczne: Treść złożonej oferty w zakresie pakietu nr 5 nie odpowiada treści SIWZ. W pakiecie nr 5 Zamawiający wymagał siatki o niebieskich wzmocnionych oznaczeniach zwiększających rozciągliwość i ułatwiających pozycjonowanie siatki. W trakcie postępowania Wykonawca wystąpił do Zamawiającego z zapytaniem o dopuszczenie siatki o innej gramaturze aniżeli ta wskazana w opisie, zastrzegając spełnienie pozostałych parametrów.  Zaoferowana przez Wykonawcę siatka nie spełnia powyżej wskazanego wymogu- brak takiej informacji w załączonej do oferty instrukcji użytkowania i katalogu.
 1. UNIEWAŻNIENIA:
w zakresie pakietu nr 7 i 12 unieważnienia postępowania na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.2164)- nie złożono żadnej oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 13/04/2016 roku. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. INTER CONSULT Sp. j. M.D. Sitek, ul. Księdza Brzóski 94/18 91-347 Łódź- pakiet nr 8 cena brutto 57.000 zł; termin dostawy- 2 dni ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 2. CELLBion Biuro Handlowe Katarzyna Wasilewska ul. Piltza 43/28 30-392 Kraków: pakiet nr 11 cena brutto 15.390 zł; termin dostawy- 2 dni-> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 3. POLHERNIA Beata Galos ul. Jagiellońska 28c/7 80-366 Gdańsk: pakiet nr 9 cena brutto 17.820 zł; termin dostawy- 2 dni -> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.; pakiet nr10 cena brutto 4.752 zł; termin dostawy- 2 dni-> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 4. PETERS SURGICAL POLSKA Sp. z o.o. ul. Wenecka 12 03-244 Warszawa- pakiet nr 5 cena brutto 7.423,92 zł; termin dostawy- 3 dni -> oferta odrzucona.
 5. AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl: pakiet nr 1cena brutto 98.064,30 zł; termin dostawy- 3 dni-> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt; pakiet nr 2 cena brutto 6.389,93 zł; termin dostawy- 3 dni -> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt;  pakiet nr 3cena brutto 26.244 zł; termin dostawy- 3 dni -> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt; pakiet nr 4 cena brutto 31.096,22 zł; termin dostawy- 3 dni-> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt; pakiet nr 5cena brutto 8.154 zł; termin dostawy- 3 dni-> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt; pakiet nr 6 cena brutto 4.682,88 zł; termin dostawy- 3 dni -> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 31/03/2016 r.
DEZ/P/341/ZP- 10/2016
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA NICI ORAZ MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE.
W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2164), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 siatkę polipropylenową o gramaturze 45g/m², grubości 0,4mm oraz wielkości porów 1,1x1,2mm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycji nr 1 siatkę w rozmiarze 9x13cm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 4 poz.1 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 4 poz.1 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 4 poz.8 również na długość igły 30 lub 37 lub 39mm z nicą 75cm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 4 poz.12 również na długość igły 37mm z nicą 75cm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 4 na wyłączenie pozycji od 1 do12 – nierozpuszczalny monofilament poliamidowy i utworzy z nich odrębny pakiet? UZASADNIENIE: Wyłączenie powyższych pozycji i utworzenie z nich pakietu pozwoli na złożenie ważnej oferty większej liczbie Oferentów w tym dystrybutorowi polskiego producenta nici chirurgicznych. Ponadto Zamawiający może uzyskać znacznie lepszą cenę na zapotrzebowany materiał szewny. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 8: Dot. Pakietu 1, poz. 1-14: Czy Zamawiający dopuści szew pleciony, syntetyczny, niebarwiony, wchłanialny, z kwasu poliglikolowego, powleczony polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50% i czasie wchłaniania ok. 42 dni? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 9: Dot. Pakietu 1, poz. 1-14: Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1-14 do osobnego pakietu? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 10: Dot. Pakietu 1, poz. 15-43: Czy Zamawiający dopuści szew pleciony, syntetyczny, niebarwiony, wchłanialny, z kwasu poliglikolowego, powleczony polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego po14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 20%  i czasie wchłaniania 60-90 dni? Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nic ma taki sam skład chemiczny, czas wchłaniania a inne powleczenie nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici i zapewnia ten sam efekt (gładkość nici, łatwe przechodzenie przez tkanki, łatwe sprowadzanie węzła). Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkrecyjnych cenach. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 11: Dot. Pakietu 1, poz. 14: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą trocarpoint 45 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 12: Dot. Pakietu 1, poz. 18, 19: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 45 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 13: Dot. Pakietu 2, poz. 14: Czy Zamawiający wydzieli pozycje 14 do osobnego pakietu? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 14: Dot. Pakietu 3, poz. 5-12: Czy Zamawiający wydzieli pozycje 5-12 do osobnego pakietu? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 15: Dot. Pakietu 3, poz. 5-12: Czy Zamawiający dopuści monofilament syntetyczny, wchłanialny, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 40% i okresie wchłaniania 90-120 dni? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 16: Dot. Pakietu 4, poz. 24: Czy Zamawiający wydzieli pozycje 24 do osobnego pakietu? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 17: Pakiet 4 pozycja 1-12: Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1-12 z Pakietu 4 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 18: Pakiet 4 pozycja 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 19: Pakiet 4 pozycja 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 20: Pakiet 4 pozycja 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm z igłą o dł. 30, 37 lub 39mm? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 21: Pakiet 4 pozycja 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm z igłą o dł. 37mm? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 4/04/2016 roku do odz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 4/04/2016 roku o godz. 10:15.
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds.Lecznictwa

23.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: DOSTAWA NICI ORAZ MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE
Numer ogłoszenia: 67136 - 2016; data zamieszczenia: 24.03.2016