SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl


Wyszków, dnia 12/07/2016 r.
DEZ/Z/341/ZP- 21/2016
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego do samochodów i agregatu prądotwórczego SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru:
  • oferty nr 1 złożonej przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Z. Niziński ul. Serocka 11a, 07-200 Wyszków- cena brutto 211 000 zł; termin płatności faktury od daty jej wystawienia 30 dni.
UZASADNIENIE W niniejszym przetargu złożono jedną ofertę, której cena mieści się w kwocie jaką Zmawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 15/07/2016 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Z. Niziński ul. Serocka 11a, 07-200 Wyszków- cena brutto 211 000 zł; termin płatności faktury od daty jej wystawienia 30 dni.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 6/07/2016 r.
DEZ/P/341/ZP- 21/2016
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego do samochodów i agregatu prądotwórczego do SPZZOZ w Wyszkowie.
W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015, 2164), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert Wykonawcy oferującego karty flota? Jeśli tak, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu §1 ust. 1 umowy poprzez dopisanie: „…przy użyciu kart flota” ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zapisu §4 ust. 3 umowy: „Ilość każdorazowo zatankowanego paliwa będzie wpisywana do karty drogowej i poświadczana pieczęcią Stacji Paliw Wykonawcy”, w zamian zastępując zapisem: „Na potwierdzenie zrealizowanego zakupu wydawane będą dowody wydania, które mają charakter wydruku z terminala obsługującego karty flotowe. Wykonawca dołączy do każdej wystawionej faktury VAT załącznik zawierający szczegółowe dane związane z tankowaniem”. Wykonawca pragnie poinformować, że w przypadku Wykonawcy posiadającego system rozliczeń bezgotówkowego zakupu paliw przy użyciu kart flota, dowód wydania nie jest podpisywany przez pracownika stacji paliw ani przez odbierającego paliwo, ponieważ przy użyciu kart paliwowych, zakup autoryzowany jest kodem PIN. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 3: Czy Zamawiający doprecyzuje okresy rozliczeniowe w §4 ust. 4 wzoru umowy dopisując: „….od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Wykonawca wystawiać będzie faktury po zakończonym danym okresie rozliczeniowym” ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 4: Wykonawca prosi o usunięcie zapisu §6 ust. 1-2 umowy. Pragniemy poinformować, że na stacjach paliw ceny ulegają zmianom nawet kilkakrotnie w ciągu dnia. W związku z powyższym prośba o usunięcie zapisów. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 5: Wykonawca zwraca się z prośbą o dopisanie w §8 ust. 1c zapisu: „Za brak możliwości tankowania paliwa nie uznaje się w szczególności remontu stacji paliw, awarii, przyjęcia paliwa na stację paliw”. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 8/07/2016 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 8/07/2016 roku o godz. 10:15.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych

30.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: Dostawa oleju napędowego do samochodów i agregatu prądotwórczego SPZZOZ w Wyszkowie
Numer ogłoszenia: 112077 - 2016; data zamieszczenia: 30.06.2016
Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej Materiały do pobrania