SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 23/01/2017r.
DEZ/Z/341/ZP- 3/2017
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie - pakiet nr 5 Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 złożonej przez Johnson &Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa:
 • cena brutto wynosi: 47.746,80 zł;
 • termin uzupełnienia magazynu buforowego do 24h.
UZASADNIENIE W niniejszym postępowaniu została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 25/01/2017 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Johnson &Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa: cena brutto wynosi: 47.746,80 zł- 60 pkt.; termin uzupełnienia magazynu buforowego do 24h- 30 pkt.; RAZEM: 90 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 20/01/2017 r.
DEZ/Z/3410/6/2017/ASH ZP- 3/2017
INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie - pakiet nr 5, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 3/2017; Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia 54.857,20 zł.
 2. W wyznaczonym terminie składania ofert- do godz. 10:00 dnia 20/01/2017 roku wpłynęła następująca oferta:
  1. oferta nr 1 złożona przez: Johnson &Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa:
   • cena brutto wynosi: 47.746,80 zł.
   • Termin uzupełnienia magazynu buforowego do 24h.
 3. Termin realizacji zamówienia 5 m-cy.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych

Wyszków, dnia  16/01/2017
DEZ/P/341/ZP- 3/2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie- pakiet nr 5. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm. ), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 11 ust. 1 lit. c) wzoru umowy na następujące: „za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust.2, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca- w wysokości 2 % wartości niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień opóźnienia”. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 2: Czy Zamawiający w pakiecie 5 nie popełnij omyłki pisarskiej i w pozycji 13 wpisując ”Śruby 2,7mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 6 do 60mm, samogwintujące, stal/tytan” powinien wpisać „Śruby 2,7mm korowe, dł. od 6 do 60mm, samogwintujące, stal/tytan”, gdyż opis wpisany w pozycji 13 pojawia się także w pozycji 9. Odpowiedź: Tak zaistniała omyłka pisarska, powinno być „Śruby 2,7mm korowe, dł. od 6 do 60mm, samogwintujące, stal/tytan”. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 20/01/2017 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 20/01/2017 roku o godz. 10:15.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

12.01.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE- pakiet nr 5
Ogłoszenie nr 6777 - 2017 z dnia 2017-01-12 r.
Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej