SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 16/11/2017 r. DEZ/Z/341/ZP- 38/2017 INFORMACJA  O WYNIKU POSTĘPOWANIA W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa hegarów do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 38/2017 Zamawiający dokonał wyboru:
  • oferty nr 2 złożonej przez ARNO-MED Sp. z o.o. ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków: łączna wartość brutto 6.210 zł.
Uzasadnienie. Niniejsza oferta została wybrana ze względu na najwyższą ilość punktów zgodnie z kryterium określonym w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 22/11/2017 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. ADVANCE EUROPE Sp. z o.o. Biuro Techniczno- Handlowe, ul. Skrzetuskiego 30 m 3; 02-726 Warszawa: łączna wartość brutto 7.260,25 zł kryterium cena 85,53 pkt.
  2. ARNO-MED Sp. z o.o. ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków: łączna wartość brutto 6.210 zł kryterium cena 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Informacja o wyniku postępowania - do pobrania Wyszków, dnia 13/11/2017 r. DEZ/Z/341/ZP- 38/2017 INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) w przedmiocie: Dostawa hegarów do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 38/2017; Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.), informuje, że:
  1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto 13.850 zł.
  2. W wyznaczonym terminie składania ofert do godz. 10:00 dnia 13/11/2017 roku wpłynęły następujące oferty:
    1. oferta nr 1 złożona przez ADVANCE EUROPE Sp. z o.o. Biuro Techniczno- Handlowe, ul. Skrzetuskiego 30 m 3; 02-726 Warszawa: łączna wartość brutto 7.260,25 zł.
    2. oferta nr 2 złożona przez ARNO-MED Sp. z o.o. ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków: łączna wartość brutto 6.210 zł.
  3. Termin realizacji zamówienia max 8 tygodni.
Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz.184,1618 i 1634). Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Ogłoszenie nr 610462-N-2017 z dnia 2017-11-02 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa hegarów do SPZZOZ w Wyszkowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej   Materiały do pobrania