O G Ł O S Z E N I E

  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie                        07-200 Wyszków ul. Komisji Edukacji Narodowej  1 o g ł a s z a    uzupełniający k o n k u r s   o f e r t na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011  roku o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112 poz.654 ze zm.) i  z a p r a s z a Świadczeniodawców do składania ofert 1. Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych – udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do świadczeń w podmiotach leczniczych  w n/w zakresach: - ratowników medycznych Według przyjętych  zasad organizacyjnych w zakładzie. Miejsce i termin składania ofert : Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej   w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 07-200 Wyszków Dział Służb Pracowniczych w terminie do dnia 19 czerwca 2013 roku   do godz.15 w godz.8.00 -  15.00 Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Gabinet Dyrektora-  Budynek Administracji - SPZZOZ w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej 1  w dniu  19 czerwca 2013  roku Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia w którym upływa termin składania ofert. Termin rozpoczęcia i czas trwania umowy: 1 lipca 2013  – 30 czerwca 2014 roku Warunki konkursu oraz materiały informacyjne dla oferentów w formie:
 1. oświadczenia
 2. formularza ofertowego
 3. szczegółowe warunki konkursu
 4. wzoru umowy
dostępne  w Dziale Służb Pracowniczych  w SPZZOZ w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 od   17 czerwca  2013  roku  w godz.8.00-15.00 Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:
 1. „konkurs ofert”
 2. nazwa i adres oferenta
 3. wybrany zakres  wykonywanych usług
--------------------------------------------------------------- Szczegółowe warunki konkursu § 1 1. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej                   w Wyszkowie; 2. Świadczenia zdrowotne objęte zamówieniem udzielane będą w : -  Dziale Pomocy Doraźnej ( zwany dalej DPD) - Sekcji Transportu Sanitarnego  ( zwany dalej STS) § 2 1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do  zawarcia umowy w pierwszej kolejności            z podmiotami, z którymi wcześniej współpracował SPZZOZ w Wyszkowie. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zawierania umów z podmiotami                 z którymi wcześniej została rozwiązana przez SPZZOZ  w Wyszkowie umowa              o pracę , umowa cywilno-prawna lub umowa na świadczenie usług. § 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania konkursowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny. § 4 Tryb wprowadzania zmian w SWK 1.W szczególnie uzasadnionych przypadkach , przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających                             się    na Szczegółowe Warunki Konkursu. 2. O każdej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. 3. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. § 5 1.Zasady oceny ofert: Zamawiający wyłoni  oferenta którego oferta: - odpowiada wszystkim wymaganiom  SWK - przedstawia najkorzystniejszą ofertę wg  podanych kryteriów. 2.Kryteria ocen ofert: Oferty  będą oceniane  w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego z nw. kryteriów:
 • Specjalizacja (kwalifikacje) – 20 %
 • Doświadczenie zawodowe – 10%
 • Stawka – 40%
 • Znajomość terenu działania DPD i STS powiatu wyszkowskiego -10%
 • Dyspozycyjność ( określona w ofercie liczba godzin pracy/ miesiąc)- 10%
 • W przypadku konieczności zastępstw, możliwość szybkiego dojazdu                   do miejsca stacjonowania DPD i STS -10%
3. W przypadku uzyskania przez oferentów równej wartości punkowej,                       o pierwszeństwie przyjęcia będzie decydować kolejność składania ofert,                     z zastrzeżeniem & 2 . 4. Przyjmuje się , iż 1% odpowiada wartości 1 pkt. § 6 Wartość punkowa ofert oceniana będzie według wzoru i szczegółowych ustaleń zawartych w Zarządzeniu Dyrektora Nr 9 z dnia   21.05.2013  roku . §7 1. Oferent ubiegający się o udzielanie usług medycznych zobowiązany jest                    do złożenia:   1) wypełnionego formularza oferty, przedstawionego przez Zamawiającego;     2)     zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych osób, które będą udzielały świadczeń w postaci: - dyplomu lekarza - prawa wykonywania zawo- dyplomu ospecjalizacji ●   odpowiednio dla pielęgniarek: - prawo wykonywania zawodu - zaświadczenia o ukończonych kursach - dyplom ukończenia szkoły ● odpowiednio dla ratowników medycznych: - dyplom ukończenia szkoły oraz dokumenty określone w ustawie          o Państwowym Ratownictwie Medycznym, wymagane                           do wykonywania zawodu ratownika; 3)     odpisu zezwolenia oraz odpisu wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich we właściwej okręgowej izbie lekarskiej z numerem zezwolenia stosownie do zapisów Ustawy o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996r. / Dz. U. Nr. 26, poz. 152 z późn. zmianami/ lub oświadczenia o wszczęciu postępowania rejestracji praktyki indywidualnej. 4)                 odpowiednio stosowne dokumenty dla pielęgniarek zaświadczenie o wpisie        do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek i położnych (na obszarze działania Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych); 5)    zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 6)   kopii decyzji o nadaniu REGON; 7)   kopii decyzji o nadaniu NIP; 8/ w przypadku ratownika medycznego  ubiegającego się o zatrudnienie                       na stanowisku ratownik medyczny-kierowca , zaświadczenie o uprawnieniu do prowadzeniu pojazdów uprzywilejowanych. 9/ CV z przebiegiem pracy zawodowej. 2.Dokumenty wymienione w ust.1 mogą być przedłożone w formie kopii, poświadczonej  za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 3. Dokumenty wymienione w ust.1 składa oferent przystępujący do konkursu ofert po raz pierwszy lub   w sytuacji gdyby złożone w poprzednich konkursach dokumenty uległy zmianie lub straciły aktualność – należy złożyć aktualne kopie . § 8 Do konkursu ofert mogą przystąpić  lekarze i pielęgniarki i ratownicy medyczni   prowadzący indywidualną praktykę lekarską i pielęgniarską  oraz inną działalność medyczną w zakresie ratownictwa medycznego. § 9 Ogłoszenie o konkursie zamieszcza, się na tablicy ogłoszeń w Budynku Administracji Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Wyszkowie   oraz na stronie internetowej Zamawiającego. § 10 Oferta powinna zawierać.: 1. oświadczenie oferenta o zapoznanie się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu, 2.dane o oferencie w tym: a) nazwę i siedzibę podmiotu leczniczego, b)  organ dokonujący wpisu, 3. wskazanie kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych, 4. proponowaną kwotę należności  za  realizację zamówienia, z ewentualną kalkulacją  elementów należności, 5.   czas trwania umowy. §11 Oferta nie  może zawierać propozycji innych elementów umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne . §12 Informacje  o sposobie zorganizowania działalności oferent złoży  na formularzu oferentowi  udostępnionym  przez     Zamawiającego. 13 1. Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje kolejno następujących czynności : 1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert, 2) ustala, które oferty wpłynęły  w terminie, 3) ustala  które z ofert  odpowiadają warunkom  określonym w konkursie, 4) odrzuca oferty nie odpowiadające wymogom   lub zgłoszone po wyznaczonym     w   terminie, 5) ogłasza oferentom, które z ofert spełniają warunki, a które zostały  odrzucone, 6) przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów,                                7) wybiera najkorzystniejszą   ofertę albo nie przyjmuje   żadnej z ofert. 2.Komisja konkursowa  działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów, §14 1. Członek komisji konkursowej oraz przedstawiciel Izby Lekarskiej podlega wyłączeniu  od udziału w komisji, gdy oferentem jest: 1) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia, 2) osoba zawiązana  przysposobienia opieki lub kurateli, 3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej, 4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej. 2. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w sytuacji                                                  o której mowa w ust. 1, dokonuje wyłączenia i powołuje nowego członka komisji konkursowej .  §15 Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać. 1)oznaczenie miejsca i czasu rozpoczęcia i zakończenia  konkursu, 2)     imiona i nazwiska członków komisji konkursowej oraz przedstawiciela Okręgowej Izby Lekarskiej, 3)      wykaz zgłoszonych ofert, 4)      wykaz ofert odpowiadających warunkom określonymi w konkursie, wykaz ofert odrzuconych z uzasadnieniem , 6)     wyjaśnienia i oświadczenia oferentów, 7)      wskazanie najkorzystniejszej dla udzielającego zamówienia oferty albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta – wraz z uzasadnieniem, 8) ewentualne odrębne stanowisko członka komisji konkursowej lub przedstawiciela 9)  wzmiankę o odczytaniu protokołu, 10) podpisy członków komisji i przedstawiciela.  § 16 Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu         i jego wyniku  poprzez  wywieszenie listy przyjętych ofert oraz poprzez  zamieszczenie informacji o zakończeniu konkursu  na stronie internetowej SPZZOZ.  § 17 1.                 W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest. 2.                   Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega            zawieszeniu, chyba że z jego treści wynika ,że jest oczywiście bezzasadne. 3.                  Komisja konkursowa rozpatruje protest   w ciągu 7 dni od daty jego złożenia. 4.                  O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu komisja konkursowa niezwłocznie informuje pozostałych oferentów poprzez  zamieszczenie informacji na stronie internetowej SPZZOZ  oraz tablicy ogłoszeń w budynku Administracji. § 18 1.                 Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowane odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dnia od daty otrzymania zawiadomienia, o którym     mowa w   § 17. 2.                 Wniesienie odwołania  jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 3.                 Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 4.                 Udzielający zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga odwołanie  najpóźniej w ciągu               7 dni od daty jego złożenia. 5.                  O wniesieniu i rozstrzygnięciu odwołania  udzielający zamówienia niezwłocznie informuje pozostałych oferentów poprzez  zamieszczenie informacji na stronie internetowej SPZZOZ  oraz tablicy ogłoszeń w budynku Administracji. 6.                 W przypadku uwzględnienia odwołania udzielający zamówienia powtarza konkurs ofert.  § 19 Zawarcie umowy o udzielnie zamówienia na świadczenia zdrowotne nastąpi po akceptacji wyniku konkursu przez Dyrektora SPZZOZ w Wyszkowie.        Dyrektor Samodzielnego Publicznego                                                                        Zespołu Zakładów  Opieki Zdrowotnej                                                                  w Wyszkowie ------------------------------------------------------------------ ZAKOŃCZONE Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie 07-200 Wyszków ul. Komisji Edukacji Narodowej  1 Ogłoszenie o zakończeniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach: - lekarzy systemu - pielęgniarek/rzy systemu - ratowników medycznych. --------------------------------------------------------- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, 13.06.2013 r. Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, informuje że zostało zakończone postępowanie konkursowe na świadczenia zdrowotne w zakresie:
 • lekarzy systemu
 • pielęgniarki/rzy systemu
 • ratowników medycznych
Spośród złożonych ofert, trzy oferty dezycją Komisji odrzucono. Wyniki postępowania konkursowego udostępnione są w Dziale Kadr SPZZOZ w Wyszkowie. Wyszków, dnia 24/05/2013 r.

    O G Ł O S Z E N I E

 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie                        07-200 Wyszków ul. Komisji Edukacji Narodowej  1 o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011  roku o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112 poz.654 ze zm.) i  z a p r a s z a Świadczeniodawców do składania ofert 1. Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych – udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do świadczeń w podmiotach leczniczych  w n/w zakresach: - lekarzy systemu - pielęgniarek/rzy systemu - ratowników medycznych Według przyjętych  zasad organizacyjnych w zakładzie. Miejsce i termin składania ofert : Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej   w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 07-200 Wyszków Dział Służb Pracowniczych w terminie do dnia 7 czerwca 2013 roku   do godz.15 w godz.8.00 -  15.00 Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Gabinet Dyrektora-  Budynek Administracji - SPZZOZ w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej 1  w dniu  11 czerwca 2013  roku Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia w którym upływa termin składania ofert. Termin rozpoczęcia i czas trwania umowy: 1 lipca 2013  – 30 czerwca 2014 roku Warunki konkursu oraz materiały informacyjne dla oferentów w formie:
 1. oświadczenia
 2. formularza ofertowego
 3. szczegółowe warunki konkursu
 4. wzoru umowy
dostępne  w Dziale Służb Pracowniczych  w SPZZOZ w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 od   27 maja 2013  roku  w godz.8.00-15.00 Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:
 1. „konkurs ofert”
 2. nazwa i adres oferenta
 3. wybrany zakres  wykonywanych usług
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9 /2013                                                                                         Dyrektora SPZZOZ Wyszkowie z dnia 21 maja 2013 roku   Szczegółowe warunki konkursu § 1 1. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej                   w Wyszkowie; 2. Świadczenia zdrowotne objęte zamówieniem udzielane będą w : -  Dziale Pomocy Doraźnej ( zwany dalej DPD) - Sekcji Transportu Sanitarnego  ( zwany dalej STS) § 2 1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do  zawarcia umowy w pierwszej kolejności            z podmiotami, z którymi wcześniej współpracował SPZZOZ w Wyszkowie. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zawierania umów z podmiotami                 z którymi wcześniej została rozwiązana przez SPZZOZ  w Wyszkowie umowa              o pracę , umowa cywilno-prawna lub umowa na świadczenie usług. § 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania konkursowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny. § 4 Tryb wprowadzania zmian w SWK 1.W szczególnie uzasadnionych przypadkach , przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających                             się    na Szczegółowe Warunki Konkursu. 2. O każdej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. 3. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. § 5 1.Zasady oceny ofert: Zamawiający wyłoni  oferenta którego oferta: - odpowiada wszystkim wymaganiom  SWK - przedstawia najkorzystniejszą ofertę wg  podanych kryteriów. 2.Kryteria ocen ofert: Oferty  będą oceniane  w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego z nw. kryteriów:
 • Specjalizacja (kwalifikacje) – 20 %
 • Doświadczenie zawodowe – 10%
 • Stawka – 40%
 • Znajomość terenu działania DPD i STS powiatu wyszkowskiego -10%
 • Dyspozycyjność ( określona w ofercie liczba godzin pracy/ miesiąc)- 10%
 • W przypadku konieczności zastępstw, możliwość szybkiego dojazdu                   do miejsca stacjonowania DPD i STS -10%
3. W przypadku uzyskania przez oferentów równej wartości punkowej,                       o pierwszeństwie przyjęcia będzie decydować kolejność składania ofert,                     z zastrzeżeniem & 2 . 4. Przyjmuje się , iż 1% odpowiada wartości 1 pkt. § 6 Wartość punkowa ofert oceniana będzie według wzoru i szczegółowych ustaleń zawartych w Zarządzeniu Dyrektora Nr 9 z dnia   21.05.2013  roku . §7 1. Oferent ubiegający się o udzielanie usług medycznych zobowiązany jest  do złożenia: 1) wypełnionego formularza oferty, przedstawionego przez Zamawiającego; 2)     zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych osób, które będą udzielały świadczeń w postaci: - dyplomu lekarza - prawa wykonywania zawodu lekarza - dyplomu specjalizacji ●   odpowiednio dla pielęgniarek: - prawo wykonywania zawodu - zaświadczenia o ukończonych kursach - dyplom ukończenia szkoły ● odpowiednio dla ratowników medycznych: - dyplom ukończenia szkoły oraz dokumenty określone w ustawie          o Państwowym Ratownictwie Medycznym, wymagane                           do wykonywania zawodu ratownika; 3)     odpisu zezwolenia oraz odpisu wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich we właściwej okręgowej izbie lekarskiej z numerem zezwolenia stosownie do zapisów Ustawy o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996r. / Dz. U. Nr. 26, poz. 152 z późn. zmianami/ lub oświadczenia o wszczęciu postępowania rejestracji praktyki indywidualnej. 4)   odpowiednio stosowne dokumenty dla pielęgniarek zaświadczenie o wpisie        do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek i położnych (na obszarze działania Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych); 5)    zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 6)   kopii decyzji o nadaniu REGON; 7)   kopii decyzji o nadaniu NIP; 8/ w przypadku ratownika medycznego  ubiegającego się o zatrudnienie                       na stanowisku ratownik medyczny-kierowca , zaświadczenie o uprawnieniu do prowadzeniu pojazdów uprzywilejowanych. 9/ CV z przebiegiem pracy zawodowej. 2.Dokumenty wymienione w ust.1 mogą być przedłożone w formie kopii, poświadczonej  za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 3. Dokumenty wymienione w ust.1 składa oferent przystępujący do konkursu ofert po raz pierwszy lub   w sytuacji gdyby złożone w poprzednich konkursach dokumenty uległy zmianie lub straciły aktualność – należy złożyć aktualne kopie . § 8 Do konkursu ofert mogą przystąpić  lekarze i pielęgniarki i ratownicy medyczni   prowadzący indywidualną praktykę lekarską i pielęgniarską  oraz inną działalność medyczną w zakresie ratownictwa medycznego. § 9 Ogłoszenie o konkursie zamieszcza, się na tablicy ogłoszeń w Budynku Administracji Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Wyszkowie   oraz na stronie internetowej Zamawiającego. § 10 Oferta powinna zawierać.: 1. oświadczenie oferenta o zapoznanie się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu, 2.dane o oferencie w tym: a) nazwę i siedzibę podmiotu leczniczego, b)  organ dokonujący wpisu, 3. wskazanie kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych, 4. proponowaną kwotę należności  za  realizację zamówienia, z ewentualną kalkulacją  elementów należności, 5.   czas trwania umowy. §11 Oferta nie  może zawierać propozycji innych elementów umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne . §12 Informacje  o sposobie zorganizowania działalności oferent złoży  na formularzu oferentowi  udostępnionym  przez     Zamawiającego. § 13 1. Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje kolejno następujących czynności : 1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert, 2) ustala, które oferty wpłynęły  w terminie, 3) ustala  które z ofert  odpowiadają warunkom  określonym w konkursie, 4) odrzuca oferty nie odpowiadające wymogom   lub zgłoszone po wyznaczonym     w   terminie, 5) ogłasza oferentom, które z ofert spełniają warunki, a które zostały  odrzucone, 6) przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów,                                7) wybiera najkorzystniejszą   ofertę albo nie przyjmuje   żadnej z ofert. 2.Komisja konkursowa  działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów, §14 1. Członek komisji konkursowej oraz przedstawiciel Izby Lekarskiej podlega wyłączeniu  od udziału w komisji, gdy oferentem jest: 1) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia, 2) osoba zawiązana  przysposobienia opieki lub kurateli, 3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej, 4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej. 2. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w sytuacji                                                  o której mowa w ust. 1, dokonuje wyłączenia i powołuje nowego członka komisji konkursowej .  §15 Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać. 1)oznaczenie miejsca i czasu rozpoczęcia i zakończenia  konkursu, 2)     imiona i nazwiska członków komisji konkursowej oraz przedstawiciela Okręgowej Izby Lekarskiej, 3)      wykaz zgłoszonych ofert, 4)      wykaz ofert odpowiadających warunkom określonymi w konkursie, wykaz ofert odrzuconych z uzasadnieniem , 6)     wyjaśnienia i oświadczenia oferentów, 7)      wskazanie najkorzystniejszej dla udzielającego zamówienia oferty albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta – wraz z uzasadnieniem, 8) ewentualne odrębne stanowisko członka komisji konkursowej lub przedstawiciela 9)  wzmiankę o odczytaniu protokołu, 10) podpisy członków komisji i przedstawiciela.  § 16 Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu         i jego wyniku  poprzez  wywieszenie listy przyjętych ofert oraz poprzez  zamieszczenie informacji o zakończeniu konkursu  na stronie internetowej SPZZOZ.  § 17 1.                 W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest. 2.                   Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega            zawieszeniu, chyba że z jego treści wynika ,że jest oczywiście bezzasadne. 3.                  Komisja konkursowa rozpatruje protest   w ciągu 7 dni od daty jego złożenia. 4.                  O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu komisja konkursowa niezwłocznie informuje pozostałych oferentów poprzez  zamieszczenie informacji na stronie internetowej SPZZOZ  oraz tablicy ogłoszeń w budynku Administracji. § 18 1.                 Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowane odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dnia od daty otrzymania zawiadomienia, o którym     mowa w   § 17. 2.                 Wniesienie odwołania  jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 3.                 Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 4.                 Udzielający zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga odwołanie  najpóźniej w ciągu               7 dni od daty jego złożenia. 5.                  O wniesieniu i rozstrzygnięciu odwołania  udzielający zamówienia niezwłocznie informuje pozostałych oferentów poprzez  zamieszczenie informacji na stronie internetowej SPZZOZ  oraz tablicy ogłoszeń w budynku Administracji. 6.                 W przypadku uwzględnienia odwołania udzielający zamówienia powtarza konkurs ofert.  § 19 Zawarcie umowy o udzielnie zamówienia na świadczenia zdrowotne nastąpi po akceptacji wyniku konkursu przez Dyrektora SPZZOZ w Wyszkowie.  Dyrektor Samodzielnego Publicznego  Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej   Wyszkowie