SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 02.06. 2014 r. DEA/ADM/2/2014 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ W ZAKRESIE ODBIORU, PRZEWOZU ORAZ PRZECHOWYWANIA ZWŁOK OSÓB ZMARŁYCH W SPZZOZ W WYSZKOWIE ogłoszonego w dniu 12.05.2014 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie informuje, że do dnia 20.05.2014 r., wyznaczonego terminu składania ofert złożono dwie oferty. Po sprawdzeniu i ocenie ofert wszystkie oferty uznano za ważne i zgodnie z przyjętym kryterium - najniższa zaoferowana cena, wybrano następującą ofertę:
 • Oferta nr 2. Dom Pogrzebowy NEKROPOLIS, Paweł Chmielewski, ul. Wspólna 10, 05-230 Kobyłka - wartość oferowana brutto 3542,40 zł
Umowa na realizację usług została podpisana w dniu 30.05.2014 r. Wyszków, dnia 14.05. 2014 r. DEA/ADM/2/2014 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DOTYCZY PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA  USŁUGĘ W ZAKRESIE ODBIORU, PRZEWOZU ORAZ PRZECHOWYWANIA ZWŁOK OSÓB ZMARŁYCH W SPZZOZ W WYSZKOWIE W związku ze zgłoszonym zapytaniem Zamawiający SPZZOZ w Wyszkowie, zgodnie z zapisem w pkt. 4. Rozdziału VII SIWZ , uprzejmie informuje, że w powyższym przetargu stawka VAT wynosi 8%, a nie 23% dla wszystkich usług objętych przedmiotem zamówienia. W związku z tym Zamawiający wprowadza odpowiednie zmiany w formularzu oferty, w formularzu cen jednostkowych i we wzorze umowy. Dokumenty te, zmodyfikowane dnia 14.05.2014 r. stanowią załącznik do pobrania. W przypadku użycia dokumentów  z przed modyfikacji, należy zmienić w nich stawkę VAT z 23 % na 8%. Materiały do pobrania Wyszków, dnia 12.05. 2014 r. DEA/ADM/2/2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY    NA  USŁUGĘ W ZAKRESIE ODBIORU, PRZEWOZU ORAZ PRZECHOWYWANIA ZWŁOK OSÓB ZMARŁYCH W SPZZOZ W WYSZKOWIE  
 • Przedmiot zamówienia obejmuje:
 
 1. usługi transportowe w zakresie odbioru i przewozu zwłok osób zmarłych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200 Wyszków;
 2. przechowywanie zwłok osób zmarłych, w pomieszczeniu do tego przeznaczonym;
 3. przygotowanie zwłok osób zmarłych do wydania rodzinie lub osobie uprawnionej;
 4. transport zwłok osób zmarłych na sekcje do zakładu medycznego wykonującego sekcje dla SPZZOZ w Wyszkowie;
 5. transport zwłok dzieci martwo urodzonych na Cmentarz Komunalny w Wyszkowie - jeden raz w roku.
  1. Zamawiający wymaga, aby pomieszczenia i chłodnia do przechowywania zwłok zlokalizowane były w odległości do 3,5 km od SPZZOZ w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej 1.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego i warunki zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą  od dnia 13.05.2014 roku, wszyscy zainteresowani, będą mogli pobrać ze strony internetowej https://www.szpitalwyszkow.pl/ lub kserokopię z Działu Administracji i Zaopatrzenia w budynku biurowym SPZZOZ w Wyszkowie ul. KEN 1, w godzinach do 9:00 do 14:00.
 
 • Pisemne oferty można składać do godz. 10:00 dnia 20.05.2014 roku, w SPZZOZ w Wyszkowie ul. KEN 1. w budynku administracyjnym w kancelarii.
 • Część jawna przetargu – otwarcie ofert, odbędzie się  o godz. 10:15 w dniu 20.05.2014 roku w pokoju narad, w budynku administracyjnym  SPZZOZ w Wyszkowie ul. KEN 1.
 
 1. SPZZOZ w Wyszkowie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, a także odwołania, unieważnienia przetargu lub odmowy podpisania umowy bez podania przyczyn.
Materiały do pobrania.