SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 04 sierpnia 2014 r. DEZ/I/221/25/2014/TG INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA serwis kanałów wentylacyjnych, polegający na sprawdzeniu i wykonaniu niezbędnych napraw oraz czyszczenia i odgrzybiania kanałów wentylacyjnych  rozprowadzających powietrze z  dziesięciu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych zainstalowanych w Budynkach Szpitala SPZZOZ w Wyszkowie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1,  - DEZ/T/223/6/2014, ogłoszonego dnia 17.06.2014 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie informuje, że do dnia 30.06.2014 r., wyznaczonego terminu składania ofert złożono siedem ofert. Po sprawdzeniu, ocenie, wyjaśnieniu i uzupełnieniu ofert zgodnie z przyjętym kryterium -  najniższa zaoferowana cena, wybrano następującą ofertę: Oferta nr 6. Biuro Handlowe Eksport-Import, Krzysztof Nowakowski, ul. Kościuszki 9, 09-402 Płock– wartość ofertowa brutto 19  926,00 zł., słownie; dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych. Umowa z wybranym Wykonawcą została podpisana. Wyszków, dnia 25.06.2014 r. DEZ/I/221/17/2014 ODPOWIEDŹ   NA   PYTANIA Dotyczy: Przetargu na  CZYSZCZENIE I ODGRZYBIANIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH  W BUDYNKACH  SPZZOZ W  WYSZKOWIE – DEZ/T/6/2014 ogłoszonego 17.06.2014 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z pkt. 54. ogłoszenia udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytania. Pytanie 1. Jaka jest całkowita długość kanałów wentylacyjnych w budynkach? Odpowiedz: Zamawiający  nie  wykonał inwentaryzacji kanałów i nie może podać ich długości. Wykonawca powinien uzyskać potrzebne dane poprzez oszacowanie w oparciu o wykaz central oraz w trakcie wizji lokalnej w SPZZOZ w Wyszkowie. Pytanie 2. Czy wymagają Państwo (a jeśli tak, jakiego rodzaju) uprawnień od osób wykonujących zlecenie (uprawnienia SEP, uprawnień budowlanych)? Odpowiedz: Zamawiający swoje wymagania określił w ogłoszeniu i we wzorze umowy. Wykonawca odpowiada za dopuszczenie do pracy  tylko osób mających odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia wymagane Prawem Polskim. Pytanie 3. - czy układy przewidziane do czyszczenia były wcześniej już czyszczone? Odpowiedz: Nie były czyszczone od czasu instalacji. Pytanie 4. - czy są zamontowane klapy rewizyjne ?. Odpowiedz: Zamawiający informuje, ze obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie kanałów oraz w razie konieczności wykonanie napraw, uszczelnień i montaż klap rewizyjnych; Pytanie 5. - jaka jest długość kanałów wentylacyjnych podlegających czyszczeniu w poszczególnych układach ? - czy dostępna jest dokumentacja układów wentylacji przewidzianych do czyszczenia ? Odpowiedz: Zamawiający  nie  wykonał inwentaryzacji kanałów i nie może podać ich długości. Wykonawca powinien uzyskać potrzebne dane poprzez oszacowanie w oparciu o wykaz central oraz w trakcie wizji lokalnej w SPZZOZ w Wyszkowie. Dokumentacja posiadana przez Zamawiającego może być udostępniona do wglądu Wykonawcy  po 20 lipca 2014 r. Pytanie 6. - czy zamawiający oczekuje opracowania schematu inwentaryzacyjnego kanałów ze wskazaniem miejsc zainstalowania dotychczas istniejących i przewidzianych do zainstalowania klap rewizyjnych w formie projektu budowlanego sporządzonego przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia (pkt. 1b ogłoszenia) ? - czy wystarczającym będzie do sporządzenia w/w schematu naniesienie na istniejącej dokumentacji lokalizacji klap rewizyjnych ? Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga projektu budowlanego, Zamawiający wymaga przedstawienia uproszczonego schematu oddzielnego dla każdej centrali z podaniem długości i przekroju kanałów oraz lokalizacji klap rewizyjnych. Schemat ten musi być oddzielnym opracowaniem podpisanym przez Wykonawcę i nie może by wykonany poprzez naniesienie na istniejącej dokumentacji. Pytanie 7. - jaki rodzaj certyfikatu potwierdzającego wykonanie prac oczekuje zamawiający (§2 pkt. 3 wzoru umowy) Odpowiedz: Zamawiający  oczekuje Certyfikatu wystawionego przez Wykonawcę, w którym Wykonawca świadomy własnej odpowiedzialności potwierdzi, że wykonał usługę rzetelnie, zgodnie z wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi jak normy, czy inne obowiązujące przepisy dla tego typu instalacji. Pytanie 8. -  czy dostęp do elementów układu wentylacji jest utrudniony np. przez zabudowę z płyt gipsowych bez możliwości demontażu ?. Odpowiedz: Wykonawca powinien uzyskać potrzebne dane o wszelkich utrudnieniach w trakcie wizji lokalnej w SPZZOZ w Wyszkowie.   Pytanie 9. - z treści ogłoszenia wynika, iż czyszczeniu nie podlegają centrale wentylacyjne. Czy czyszczeniu podlegają czerpnie powietrza? Odpowiedz: Zamawiający informuje, że centrale są czyszczone przez firmę prowadzącą serwis central, natomiast w tym postępowanie czyszczeniu, odgrzybianiu, dezynfekcji, itd. podlegają kanały wraz z czerpniami i wyrzutami powietrza oraz wszystkimi urządzeniami, które są instalowane na końcach kanałów i wewnątrz kanałów. Pytanie 10. Określenie które konkretnie z urządzeń wymienionych w wykazie podlegają obsłudze serwisowej zgodnie z pkt. 5 a i b umowy (czas usunięcia awarii 12/18 godzin), a które zgodnie z pkt. 5 c i d.? Odpowiedz: Zamawiający informuje, że zgodnie z § 2 ust. 1., pkt 5. ppkt a) i b) maja być realizowany naprawy dotyczące kanałów central wymienionych w L.p. 1, 4, 6 i 7. Wykazu Urządzeń Klimatyzacyjnych – Centrale Klimatyzacyjne, a pozostałe zgodnie pkt 5. ppkt c) i d). Termin składania ofert nie ulega zmianie, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 30.06.2014  roku do godz. 10:00, w budynku administracyjnym w kancelarii. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.06.2014  roku o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, w budynku administracyjnym w pokoju narad. Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Wyszków, dnia 17.06.2014 r.   UZUPEŁNIENIE INFORMACJI  PODANYCH W OGŁOSZENIU dotyczy przetargu   DEZ/T/223/6/2014 ogłoszonego w dn. 17.06.2014 r. NA CZYSZCZENIE I ODGRZYBIANIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH W BUDYNKACH SPZZOZ W WYSZKOWIE Pytania do przetargu można składać wyłącznie pisemnie do dnia 23.06.2014 r. na adres: zp_spzzozwyszkow@wp.pl. Odpowiedz na pytania Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.szpitalwyszkow.pl najpóźniej na dwa dni przed terminem złożenia ofert. Telefony kontaktowe w sprawach ww. przetargu: 795143059 i 297437669. Wyszków, dnia 17.06.2014 r. DEZ/T/223/6/2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA CZYSZCZENIE I ODGRZYBIANIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH W BUDYNKACH SPZZOZ W WYSZKOWIE
 1. Przedmiotem umowy jest  serwis kanałów wentylacyjnych, polegający na sprawdzeniu i wykonaniu niezbędnych napraw oraz czyszczenia i odgrzybiania kanałów wentylacyjnych  rozprowadzających powietrze z dziesięciu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych zainstalowanych w Budynkach Szpitala SPZZOZ w Wyszkowie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1, w tym:
  1. Utrzymanie całodobowej gotowości serwisowej w okresie realizacji;
  2. Wykonanie inwentaryzacji oraz opracowanie i przekazanie Zamawiającemu schematu inwentaryzacyjnego kanałów ze wskazaniem miejsc zainstalowania dotychczas istniejących i przewidzianych do zainstalowania klap rewizyjnych w terminie do dnia 30 września 2014;
  3.  sprawdzenie kanałów oraz w razie konieczności wykonanie napraw, uszczelnień i montaż klap rewizyjnych;
  4. czyszczenie kanałów i odciąg zanieczyszczeń;
  5. odgrzybianie i dezynfekcja kanałów.
 2. Czynności serwisowe określone w ust.1. pkt. b) do e) zostaną wykonane dwukrotnie w okresie obowiązywania umowy w odstępie 12 miesięcy, w tym:
  1. w roku 2014  do dnia 30 września 2014 r.;
  2. w roku 2015  od dnia 20 sierpnia do dnia 30 września 2015 r.;
 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania określonej przedmiotem zamówienia działalności, posiadał wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia, dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz  znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego i warunki realizacji zawarte są we wzorze umowy, w wykazie urządzeń klimatyzacyjnych i w druku oferty, które  od dnia 16.06.2014 roku, wszyscy zainteresowani, mogą pobrać ze strony internetowej https://www.szpitalwyszkow.pl/ lub kserokopię z Działu Technicznego i Zamówień Publicznych, w budynku biurowym SPZZOZ w Wyszkowie ul. KEN 1, w godzinach do 9:00 do 14:00.
 5. Pytania do przetargu można składać do dnia 23.06.2014 r. Odpowiedz na pytania Zamawiający zamieści na stronie internetowej najpóźniej na dwa dni przed terminem złożenia ofert.
 6. Pisemne oferty można składać do godz. 10:00 dnia 30.06.2014 r., w SPZZOZ w Wyszkowie ul. KEN 1. w budynku administracyjnym w kancelarii.
 7. Część jawna przetargu – otwarcie ofert, odbędzie się  o godz. 10:15 w dniu 30.06.2014 roku w pokoju narad, w budynku administracyjnym  SPZZOZ w Wyszkowie ul. KEN 1.
 8. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy. Wynik przetargu zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.
 9. SPZZOZ w Wyszkowie zastrzega sobie prawo zmiany terminów składania i otwarcia ofert,  zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, a także odwołania, unieważnienia przetargu lub odmowy podpisania umowy bez podania przyczyn.
Materiały do pobrania Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych