SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl
Wyszków, dnia 07 lipca 2015 r.
DEZ/I/221/24/2015/ASH
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
NA  UTRZYMANIE RUCHU URZĄDZEŃ  KLIMATYZACYJNYCH  W SPZZOZ W WYSZKOWIE ogłoszonego dnia 23.06.2015 r.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie informuje, że do dnia 01.07.2015 r., wyznaczonego terminu składania ofert - złożono 6 ofert. Po sprawdzeniu i ocenie ofert zgodnie z przyjętym kryterium -  najniższa zaoferowana cena, wybrano następującą ofertę:
  • Oferta nr 4, złożona przez STULZ POLSKA Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa – wartość oferowana brutto 29 999,70 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy),
Umowa z wybranym Wykonawcą została podpisana w dniu 07 lipca 2015 r.

Wyszków, dnia 26.06.2015 r.