SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 31/05/2017 r.  

DEZ/Z/341/ZP- 19/2017

  INFORMACJA  O WYNIKU POSTĘPOWANIA   W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie- pakiet nr 10 i 11, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 19/2017 Zamawiający dokonał:
 1. unieważnienia postępowania w zakresie pakietu 11:
Uzasadnienie prawne: art. 93ust.1 pkt.1) ustawy pzp. Uzasadnienie faktyczne:  W niniejszym postępowaniu nie została złożona żadna oferta na pakiet nr 11.
 1. wyboru:
1)        oferty nr 1 złożonej przez  BIO- RAD Polska Sp. z  o.o. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa:
 • Pakiet nr 10: cena brutto wynosi: 13.929,84 zł; termin dostawy towaru 5 dni;
  UZASADNIENIE. W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 10, została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 2/06/2017 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie;   Oferty złożyli następujący Wykonawcy: 1)         BIO- RAD Polska Sp. z  o.o. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa:
 • Pakiet nr 10: cena brutto wynosi: 13.929,84 złàkryterium cena 60 pkt ; termin dostawy towaru 5 dnià kryterium termin dostawy 30 pkt; RAZEM 90 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie   Wyszków, dnia 29/05/2017 r. DEZ/Z/3410/112/2017/ASH ZP- 19/2017   INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie- pakiet nr 10 i 11, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 19/2017;   Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę:
Pakiet nr 10 wartość brutto 20.520 zł
Pakiet nr 11 wartość brutto 3.240 zł
 1. W wyznaczonym terminie składania ofert do godz. 10:00 dnia 9/05/2017 roku wpłynęły następujące oferty:
1)        oferta nr 1 złożona przez  BIO-RAD Polska Sp.z  o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa:
 • Pakiet nr 10: cena brutto wynosi: 13.929,84 zł; termin dostawy towaru 5 dni;
 
 1. Termin realizacji zamówienia 12 m- cy.
 2.  Płatność faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury.
  Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz.184,1618 i 1634).   Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych Wyszków, dnia 25/05/2017

DEZ/Z/341/ZP- 19/2017

   

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie- pakiet nr 10 i 11.   W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:   Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 4 pkt 1 projektu umowy terminu płatności na 30 dni? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 29/05/2017 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 29/05/2017 roku o godz. 10:15. Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych Ogłoszenie nr 512915-N-2017 z dnia 2017-05-19 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie- pakiet nr 10 i 11. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 0% SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:
 1. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, krajowy numer identyfikacyjny 30872600000, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej  1 , 07200   Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-29 7437600, e-mail spzzoz@wp.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (URL): www.szpitalwyszkow.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie www.szpitalwyszkow.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie www.szpitalwyszkow.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres   Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: pisemnie w formie papierowej Adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 07-200 Wyszków Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie- pakiet nr 10 i 11. Numer referencyjny: DEZ/Z/341/ZP- 19/2017 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: II.5) Główny kod CPV: 24000000-4 Dodatkowe kody CPV: II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,00 Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 12   lub dniach: lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia: II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza poprzez złożenie oświadczenia. SPOSÓB OCENY: Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca dołączy do składanej oferty podpisane oświadczenie - załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza poprzez złożenie oświadczenia. SPOSÓB OCENY: Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca dołączy do składanej oferty podpisane oświadczenie - załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że posiada dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 876)- dowodem będzie załączenie ich do oferty. SPOSÓB OCENY: Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca dołączy do składanej oferty kopię dokumentów wymaganych ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie oryginału wg załącznika nr 3 do SIWZ; dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 876). III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP formularz ofertowy- wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do SIWZ; szczegółowa oferta cenowa- załącznik nr 2 do SIWZ; zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy- załącznik nr 5 do SIWZ, jako znak akceptacji warunków umowy; w języku polskim instrukcje obsługi, katalogi, broszury lub ulotki producentów opisujące szczegółowo oferowany przedmiot zamówienia. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie Informacja na temat wadium IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin dostawy towaru 40
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Nie IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: licytacja wieloetapowa Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej. b) zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy. c) wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają wpływ na terminy realizacji zamówienia. d) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, e) zmian cen urzędowych towaru, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen. f) zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz, o ile mają wpływ na ustalenie ceny towaru, IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-05-29 , godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie IV.6.6) Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 10
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa szybkiego testu do jakościowego wykrywania antygenów Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae i inne w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym, identyfikacji paciorkowców i gronkowców, według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2/10- szczegółowa oferta cenowa 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60
termin dostawy 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagania do testów: 1. Dostarczone towary odpowiadają warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami i normami NCCLS. 2. Posiadają certyfikaty kontroli jakości do każdej partii zamawianego towaru. 3. Termin ważności dostarczanych zestawów min.12 miesięcy. 4. Możliwość składania zamówienia drogą telefoniczną, faxem i e-mailem. 5. Możliwość modyfikacji dostaw w zależności od zmiennych potrzeb. 6. W zestawach ujemna i dodatnia kontrola. 7. Procedura wykonania w języku polskim. 8. Producent /Dystrybutor zamawianego towaru. 9. Do oferty należy załączyć materiały informacyjne przedmiotu zamówienia ,instrukcje użytkowania (metodyki producenta ) zgodnie z R.M.Z z dnia 20.01.2011 r w formie pisemnej.
Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 11
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa saszetek bezpiecznych biologicznie do transportu wewnętrznego i zewnętrznego materiałów do badania mikrobiologicznego, według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2/11- szczegółowa oferta cenowa 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60
termin dostawy 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagania do saszetek bezpiecznych biologicznie: 1. Saszetki wykonane z polietylenu. 2. Opisane ''BIOHAZARD '',kategoria B. 3. Posiadają zewnętrzną kieszeń ''kangura ''na dokumenty. 4. Możliwość składania zamówienia drogą telefoniczna, faxem i e –mailem. 5. Kod kreskowy, możliwość ręcznego zapisu dodatkowych informacji. 6. Procedura postępowania z saszetkami w języku polskim. 7. Zamknięcie hermetyczne. 8. Łatwość otwierania i zamykania. Posiadają wstępne nacięcia ułatwiające szybkie otwarcie. 9. Certyfikaty materiałowe jakości z każdą dostawą. 10. Nazwa Producenta/Dystrybutora zamawianego towaru. 11. Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne przedmiotu zamówienia , instrukcje użytkowania( metodyki producenta ) zgodnie z R.M.Z z dnia 20.01.2011 r w formie pisemnej   DO POBRANIA