Projekt „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wyszkowie poprzez zakup, dostawę i uruchomienie aparatury medycznej” dofinansowano ze państwowego funduszu celowego – Funduszu Medycznego

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
Wartość dofinansowania: 2 000 000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 1 799 339,93 zł

W dniu 30 listopada 2023 r. została zawarta umowa nr DOI/FM/SMPL/83/MDSOR/2023/1050/311 pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Majewską Zastępcę Dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie reprezentowanym przez Pana Tomasza Borońskiego Dyrektora SPZZOZ w Wyszkowie o dofinansowanie projektu „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wyszkowie poprzez zakup, dostawę i uruchomienie aparatury medycznej”

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa został zakupiony następujący sprzęt medyczny:

  • lampy operacyjne 2 szt. o łącznej wartości 147.960,00 zł,
  • cyfrowy aparat RTG z ramieniem C o wartości 486 540,00 zł,
  • stół zabiegowy o wartości 29 386,80 zł,
  • stół operacyjny ogólnochirurgiczny o wartości 200 579,76 zł,
  • aparat do znieczuleń o wartości 484 898,40 zł,
  • EKG z wózkiem 7 szt. o łącznej wartości 69 922,97 zł,
  • aparat ultrasonograficzny o wartości 189 972,00 zł,
  • aparat ultrasonograficzny o wartości 190 080,00 zł.