SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 19/12/2012 roku DEZ/P/341/ZP-67/2012 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759z późn. zm.) w przedmiocie: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru:
  • oferty nr 1 złożonej przez Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21b, 02-676 Warszawa- cena brutto 58.625,76 zł.
UZASADNIENIE W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 20/12/2012 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy: 1.Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. postepu 21b, 02-676 Warszawa: cena brutto 58.625,76 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny. Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 17/12/2012 r. DEZ/P/341/ZP- 67/2012 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 pzp, dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na bezpośredni dostęp do inżyniera serwisu w godzinach pracy oraz 24h na dobę poprzez fax i mail? Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę, ale również podtrzymuje wymóg dostępu telefonicznego. Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w par. 1 pkt. 4 zapisu: „ możliwość niewykonania całości umowy nie może przekroczyć 20% jej wartości”? Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw pilnych z 48 na 72 godziny? Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy aparatu 21 dni od daty podpisania umowy? Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 5: Prosimy o odpowiedź,  czy zapis: „Pięć dużych awarii w ciągu 12 m-cy skutkuje wstawieniem nowego aparatu” Zamawiający rozumie przez brak możliwości wykonywania badań przez okres 24 godzin? Odpowiedź:  Tak. Pytanie nr 6: Dotyczy SIWZ, Cześć VII, pkt. 1 lit. c): Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, przedstawił informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym? Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 7: Dotyczy Wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ: §4 ust. 6: Prosimy o dodanie w zdaniu pierwszym zapisu w brzmieniu: „Za wyjątkiem okoliczności, gdy konieczność usunięcia awarii powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji analizatora”. Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 8: §4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający zobowiązany jest używać przedmiot dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta i utrzymywać go w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.”? Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 9: §9 ust. 3: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:„natomiast w przypadku, gdy zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu wynosi ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty, Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”. Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 10: §10 ust. 1 lit. c): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy. Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 11: §10 ust. 4: Zwracamy uwagę na kwestię potrącania kar umownych z wynagrodzenia. Proponujemy usunięcie tego zapisu. Zasadne byłoby, aby Wykonawca znał ewentualną kwotę kary umownej przed jej potrąceniem i ewentualnie mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z wynagrodzenia. Takie automatyczne i jednostkowe „potrącanie” może prowadzić do licznych błędów. Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 12: §10: Prosimy o dodanie postanowienia w brzmieniu:„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §3 ust. 2 niniejszej umowy”. Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 13: §10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: "Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy". Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 19/12/2012 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 19/12/2012 roku o godz. 10:15. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do SPZZOZ w Wyszkowie Numer ogłoszenia: 502460 - 2012; data zamieszczenia: 11.12.2012 Materiały do pobrania.