SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 14/12/2012 roku.

DEZ/P/341/ZP-65/2012         

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                     W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z póżn. zm.) w przedmiocie:

DOSTAWA DRUKÓW MEDYCZNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE Zamawiający dokonał wyboru:

      oferty nr 4: MULTIMED Adam Kunysz Studio DrukuCyfrowego ul. Sienkiewicza 94a, 05-082 Stare Babice-cena brutto 67.305,60 zł;  

UZASADNIENIE

Niniejsza oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę, zgodnie z kryterium określonym w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 20/12/2012 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Centrum Druku Grażyna Maciuk ul. Warszawska 49d 12-200 Pisz- cena brutto 95.749,35 zł- 70,30 pkt w jedynym kryterium ceny.
  2. IMPACT SC Dariusz Nowak, Małgorzata Nowak ul. Mikołowska 31, 41-400 Mysłowice- cena brutto 73.695,45 zł (po prawce) – 91,33 pkt w jedynym kryterium ceny.
  3.  PPU DRUL Piotr Lewicki ul. Lektyńska 25/8, 01-687 Warszawa- cena brutto 91.112,25 zł- 73,87 pkt w jedynym kryterium ceny.
  4. MULTIMED Adam Kunysz Studio Druku Cyfrowego ul. Sienkiewicza 94a, 05-082 Stare Babice- cena brutto 67.305,60 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
  5. ALT Juśkiewicz Sp. j. ul. Czwartaków 18, 44-121 Gliwice- cena brutto 70.571,25 zł- 95,37 pkt w jedynym kryterium ceny.
  6. REWERS Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 16/44, 11-040 Dobre Miasto- cena brutto 85.657,20 zł- 78,58 pkt w jedynym kryterium ceny.
  Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie