SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl


                                                                                      Wyszków, 23.01.2013 r.
DEZ/P/3410/16/2013/TG ZP-51/2012
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA  nr DEZ/P/341/ZP-51/2012
SPZZOZ w Wyszkowie informuje, że w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz. 759) w przedmiocie: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZZOZ W WYSZKOWIE Z WYMIANĄ WYPOSAŻENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ DO PRODUKCJI I PRZESYŁU ENERGII SŁONECZNEJ nr DEZ/P/341/ZP-51/2012; Numer ogłoszenia: 482806 - 2012; data zamieszczenia: 30.11.2012 roku. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17.12.2012 r. o godz. 10:15: I. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Nr 7. złożoną przez RAPID Sp. z o.o., 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 7 - Cena: 2 174 043,23 zł. Oferta ta jest ofertą o najniższej cenie, spośród ofert nieodrzuconych. Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ, jedynym kryterium jest cena, w ocenie otrzymała 100 punktów. PODPISANIE UMOWY Z WYBRANYM WYKONAWCĄ NASTĄPI W DNIU 30 STYCZNIA 2013 R.,  W   SIEDZIBIE  ZAMAWIAJACEGO. II Zamawiający odrzucił ofertę nr 1 złożoną przez FARTEX Sp. z o.o., 02-244 Warszawa, ul. Orzechowa 25  zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 5)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.), ponieważ została złożona przez  wykonawcę wykluczonego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2)  - Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. III Zamawiający odrzucił ofertę nr 2 złożoną przez KONSORCJUM FIRM: Energy Inwestors Grup S.A. – Lider konsorcjum 49-300 Brzeg, ul. Grobli13 oraz  Energy Inwestors Sp. z o.o. – Partner konsorcjum  00-490 Warszawa, ul. Wiejska 12 – wartość brutto 2 618 486,69 zł. zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 5)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.), ponieważ została złożona przez  wykonawcę wykluczonego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2)  - Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. IV. Zamawiający odrzucił ofertę nr 8 złożona przez KONSORCJUM: PRZEDSIĘBIORSTWO Usługowo-Handlowo-Produkcyjne, Franciszek Wach, 26-713 Kazanów. Pl. Partyzantów 1 oraz Z.U.H. ”SŁAW-BUD” Sławomir Strzałkowski, Owadów 93, 26-631 JASTRZEBIA - Cena: 2 138 476,66 zł. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 6)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.), oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny. Wykonawca odpowiadając na wezwanie do wyjaśnienia oświadczył, że w ofercie nastąpiła omyłka w podaniu ceny jednostkowej dostawy agregatu prądotwórczego. Wykonawca podał 2032,22 zł. zamiast 102 032,22 zł. i poinformował, że podana w ofercie cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna zostać odpowiednio podwyższona. Jednocześnie informujemy, że w w/w postępowaniu złożyli oferty niżej wymienieni Wykonawcy:
  1. FARTEX Sp. z o.o., 02-244 Warszawa, ul. Orzechowa 25  - Cena: 2 606 780,70 zł. – oferta odrzucona
  2. KONSORCJUM FIRM: Energy Inwestors Grup S.A. – Lider konsorcjum 49-300 Brzeg, ul. Grobli13 oraz  Energy Inwestors Sp. z o.o. – Partner konsorcjum  00-490 Warszawa, ul. Wiejska 12 – wartość brutto 2 618 486,69 zł. – oferta odrzucona
  3. SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 26-600 Radom, ul. Mokra 2 oraz P.W. „INSTAL-BUD” Waldemar Stelmach, Krzyżanowice 171, 27-100 Iłża, Oddział: 26-600 Radom, ul. Mokra 2  – wartość brutto: 2 308 757,21 zł. – 94,16 pkt.
  4. MERX Sp. z o.o., 15-066 Białystok, ul. Bukowskiego 1/40 – wartość brutto: 2 353 977,83 zł.- 92,35pkt.
  5. ZAKŁAD OGOLNOBUDOWLANY Jerzy i Wojciech Kuchta Spółka cywilna, Nowe Wielątki 39, 07-205 Rząśnik– wartość brutto: 2 174 604,24 zł.- 99,97 pkt.
  6. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE, Artur Piechotka,  ul. Kolejowa 3 m 110, 06-100 Pułtusk– wartość brutto: 2 346 017,86 zł. – 92,66 pkt.
  7. RAPID Sp. z o.o., 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 7 - Cena: 2 174 043.23 zł. – 100 pkt.
  8. KONSORCJUM: PRZEDSIĘBIORSTWO Usługowo-Handlowo-Produkcyjne, Franciszek Wach, 26-713 Kazanów. Pl. Partyzantów 1 oraz Z.U.H. ”SŁAW-BUD” Sławomir Strzałkowski, Owadów 93, 26-631 JASTRZEBIA - Cena: 2 138 476,66 zł. – oferta odrzucona.
  9. KONSORCJUM: LIDER – P.P.H.U. ARCUS USŁUGI OGOLNOBUDOWLANE Arkadiusz Masny, 05-430 Celestynów, ul. Witosa 17  oraz  CZŁONEK – ADRO S.C. Adam Giernatowski, Justyna Giernatowska, 05-120 Legionowo, ul. Kwiatowa 69  - wartość brutto 2 238 939,69 zł.(po uwzględnieniu poprawy omyłki). - 97,10 pkt.
mgr Cecylia  Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 06.12.2012 r.
DEZ/P/341/ZP- 51/2012
INFORMACJA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZZOZ W WYSZKOWIE Z WYMIANĄ WYPOSAŻENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ DO PRODUKCJI I PRZESYŁU ENERGII SŁONECZNEJ nr DEZ/P/341/ZP-51/2012; Numer ogłoszenia: 482806 - 2012; data zamieszczenia: 30.11.2012 . Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 pzp, dokonał aktualizacji formularza ofertowego. Poprawiono %VAT  na 23% oraz termin realizacji na 31 maj 2014 r. W załączeniu do pobrania Załącznik nr 2 do SIWZ  DEZ/P/341/ZP-51/2012 zaktualizowany dnia 06 .12.2012 r. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 17/12/2012 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17/12/2012 roku o godz. 10:15. Materiały do pobrania
Z-ca ds. Ekonomiczno-Administracyjnych mgr Agnieszka Ogonowska

Wyszków, dnia 04.12.2012 r.
DEZ/P/341/ZP- 51/2012
INFORMACJA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZZOZ W WYSZKOWIE Z WYMIANĄ WYPOSAŻENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ DO PRODUKCJI I PRZESYŁU ENERGII SŁONECZNEJ nr DEZ/P/341/ZP-51/2012; Numer ogłoszenia: 482806 - 2012; data zamieszczenia: 30.11.2012 . Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 pzp, dodatkowo zamieścił przedmiary w formacie ath w zakresie Instalacji Solarnych (oprócz zamieszczonych wcześniej przedmiarów w formacie pdf). Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 17/12/2012 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17/12/2012 roku o godz. 10:15. Materiały do pobrania  
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Lek. Wojciech Żubrowski

Wyszków, dnia 29.11.2012 roku.