SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 24/01/2013 r.
DEZ/P/341/ZP- 1/2013
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający:
 1. dokonał wyboru:
  • ofertę nr 1 w zakresie pakietu nr 1,2,5: Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa: pakiet 1 cena brutto 150.120 zł, pakiet 2 cena brutto 19.602 zł, pakiet 5 cena brutto 119.448 zł,
  • ofertę nr 2 w zakresie pakietu nr 4,8: Synthes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa: pakiet 4 cena brutto 119.075,40 zł, pakiet 8 cena brutto 21.010,32 zł.
  • ofertę nr 3 w zakresie pakietu nr 6: Smith&Nephew Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa: pakiet 6 cena brutto 58.647,24 zł
 2. dokonał unieważnienia postępowania w zakresie pakietu nr 3 i 7 na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4) ustawy pzp- cena złożonej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
UZASADNIENIE W niniejszym postępowaniu na poszczególne pakiety złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 28/01/2013 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa: pakiet 1 cena brutto 150.120 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 2 cena brutto 19.602 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 3 cena brutto 157.896 zł- postępowanie unieważnione, pakiet 5 cena brutto 119.448 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 7 cena brutto 51.840 zł- postępowanie unieważnione.
 2. Synthes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa: pakiet 4 cena brutto 119.075,40 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 8 cena brutto 21.010,32 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 3. Smith&Nephew Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa: pakiet 6 cena brutto 58.647,24 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 15/01/2013