SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 30/01/2013 r.
DEZ/P/341/ZP- 3/2013
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759) w przedmiocie: DOSTAWA OGRZEWACZA DO PIELĘGNACJI NIEMOWLĄT DO SPZZOZ W WYSZKOWIE, Zamawiający dokonał wyboru oferty 1 przedstawionej przez następującego Wykonawcę:
  • Zakład Urządzeń Medycznych UNIMED inż. Adam Andruszczak ul. Trawnik 26A-28, 85-376 Bydgoszcz- cena brutto 6.480 zł,
UZASADNIENIE W przedmiotowym przetargu została złożona jedna oferta przez powyżej wskazanego Wykonawcę, zaś cena zawarta w ofercie mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 01/02/2013 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 16.01.2013 roku.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 23234 - 2013; data zamieszczenia: 16.01.2013 Materiały do pobrania.