SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 04/02/2013 r.
DEZ/P/341/ZP- 8/2013
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759) w przedmiocie: Dostawa podtlenku azotu do SPZZOZ w Wyszkowie, Zamawiający dokonał wyboru oferty 1 przedstawionej przez następującego Wykonawcę:
  • MESSER Polska Sp. z o.o. ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów- cena brutto 17.834,20 zł,
UZASADNIENIE Niniejsza oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę, zgodnie z kryterium określonym w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 11/02/2013 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  • MESSER Polska Sp. z o.o. ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów- cena brutto 17.834,20 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
  • AIR LIQUIDE Polska Sp. z o.o. ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków- cena brutto 24.032 zł- 74,21 pkt w jedynym kryterium ceny.
  • LINDE GAZ Polska Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków- cena brutto 23.117,40 zł- 77,15 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 29/01/2013
DEZ/P/341/ZP- 8/2013 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa podtlenku azotu do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Czy zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji do Projektu Umowy? Pytanie nr 1: § 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania pełnego zakresu umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 2: § 4 Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego towaru. W przypadku stwierdzenia wad, (jakościowych i/lub ilościowych) w dostarczonej partii, Zamawiający powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty ujawnienia wady, zgłosić pisemną reklamację – faks do Wykonawcy pod nr tel./fax: …………., zaś Wykonawca winien rzeczową reklamację rozpatrzyć  w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych licząc od dnia jej otrzymania i w przypadku uznania jej za zasadną, niezwłocznie wymienić wadliwy towar na wolny od wad na swój koszt. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 3: § 5 W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę (2-krotna z rzędu, uzasadniona reklamacja dotycząca jakości dostarczonego towaru, 2- krotne z rzędu,  nieuzasadnione i zawinione przez Wykonawcę, opóźnienie dostawy powyżej 14 dni zamówionego towaru)  Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 4: § 6 Wszelkie prace serwisowe i dozorowe wymagane przepisami dla wydzierżawianych butli, przeprowadzane będą wyłącznie przez Wykonawcę i na jego koszt. Z tym, że koszt naprawy lub odtworzenia butli, związany z ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, poniesie Zamawiający. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 5: § 7 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić sobie nawzajem tytułem odszkodowania kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, na jego pisemne uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 0,1% wartości umownej danej dostawy brutto, za każdy nieuzasadniony dzień zwłoki w dostawie lub wymianie przedmiotu umowy. Jednak nie więcej niż 10% wartości dostawy której zwłoka dotyczy. Wykonawca może skutecznie uwolnić się od kary wskazanej w ust. 2 wykazując, że zwłoka w dostawie lub wymianie przedmiotu umowy była uzasadniona i niezawiniona przez Wykonawcę. Niezasadne odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie przez jedną ze stron lub z winy tej strony, będzie podstawą do żądania przez drugą stronę kary umownej w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umownej brutto, za wyjątkiem sytuacji gdy odstąpienie od umowy nastąpiło w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Obie strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda przekracza wysokość kar umownych. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 6: §9 Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie w terminie 14 dni liczonych od pierwszej czynności strony związanej z wezwaniem do negocjacji, wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby powoda i na podstawie przepisów prawa polskiego. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 7: Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie z Projektu Umowy? § 3 Jakość dostarczanego podtlenku azotu nie podlega sprawdzaniu u Zamawiającego. Całkowitą odpowiedzialność prawną i cywilną, za skutki złej jakości towaru, ponosi Wykonawca w stosunku do SPZZOZ w Wyszkowie i do osób trzecich. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 01/02/2013 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 01/02/2013 roku o godz. 10:15. W wyniku udzielonych odpowiedzi na pytania, uzupełniając załączniki do SIWZ w ramach przygotowania oferty proszę o uwzględnienie niniejszych odpowiedzi w odpowiednich miejscach z dodaniem zapisu: Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania z dnia 29/01/2013 roku.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 24/01/2013 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 34456 - 2013; data zamieszczenia: 24.01.2013 Materiały do pobrania