SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 04/02/2013 r.
DEZ/P/341/ZP- 9/2013
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759) w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie- pakiet nr 3 i 7, Zamawiający dokonał:
  1. ofertę nr 2 w zakresie pakietu nr 3: Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa: pakiet 3 cena brutto 149.148 zł,
  2. ofertę nr 1 w zakresie pakietu nr 7: Estheticpharma Sp. z o.o. ul. Boya Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów: pakiet 7 cena brutto 35.500,09 zł.
UZASADNIENIE W niniejszym postępowaniu na poszczególne pakiety złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 11/02/2013 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Estheticpharma Sp. z o.o. ul. Boya Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów: pakiet 7 cena brutto 35.500,09 zł – 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
  2. Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa: pakiet 3 cena brutto 149.148 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 29/01/2013
DEZ/P/341/ZP- 9/2013 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie- pakiet nr 3 i 7. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie nr 1: Pakiet nr 7 poz. 1: Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie z Pakietu nr 7 części 1 Zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego jako odrębnego pakietu oraz o dopuszczenie do zaoferowania zestawu o następujących cechach:  zestaw do grawitacyjnej separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego umożliwiający odzyskanie ponad 90% trombocytów oraz uzyskanie z 54ml krwi obwodowej pacjenta nie mniej niż 6ml osocza bogatopłytkowego o ponad 9-cio krotnej koncentracji trombocytów; skład zestawu: zestaw do pobrania krwi ze strzykawką 60ml, antykoagulant ACD-A 30ml, separator PRP o objętości 60ml posiadający 3 niezależne porty (luerlock) umożliwiające napełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogatopłytkowego (PRP - Platelet Rich Plasma) oraz zabezpieczony pływakiem (przegrodą), oddzielającą uzyskane frakcje, w którym znajduje się komora na odwirowane PRP, strzykawki transportowe. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 01/02/2013 do godz.12:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 01/02/2013 roku o godz. 12:15.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 24/01/2013 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 35402 - 2013; data zamieszczenia: 25.01.2013 Materiały do pobrania