SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 14/02/2013 r.
DEZ/P/3410/41/2013/TG ZP-5/2013
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.) w przedmiocie: Dzierżawa analitycznych analizatorów oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań diagnostycznych w SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru: oferty nr 2 w zakresie pakietu nr 4: BioMaxima SA ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin: cena brutto 11.603,88 zł. Uzasadnienie. Wybrano ofertę ze względu na najniższą cenę, zgodnie z kryterium podanym w SIWZ - jedynym kryterium jest  cena. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 22/02/2013 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k. ul. Tomasza  Zana 4, 04-313 Warszawa: pakiet 4 cena brutto 14.581,09 zł - 80 pkt. w jedynym kryterium ceny.
 2. BioMaxima SA ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin: pakiet nr 3 cena brutto 1.368,36 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 4 cena brutto 11.603,88 zł- 100 pkt. w jedynym kryterium ceny.
 3. bioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa: pakiet 2 cena brutto 103.349,38 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 4. Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa: pakiet 1 cena brutto 281.951,55 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.

Wyszków, dnia 07/02/2013 r.
DEZ/P/341/ZP- 5/2013
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.) w przedmiocie: Dzierżawa analitycznych analizatorów oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań diagnostycznych w SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru:
 • oferty nr 2 w zakresie pakietu nr 3: BioMaxima SA ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin: pakiet nr 3 cena brutto 1.368,36 zł.
 • oferty nr 3 w zakresie pakietu nr 2: bioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa: pakiet 2 cena brutto 103.349,38 zł.
 • oferty nr 4 w zakresie pakietu nr 1: Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa: pakiet 1 cena brutto 281.951,55 zł.
Uzasadnienie. W zakresie pakietu nr 1,2,3,  złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia.
 • w zakresie pakietu nr 4- postępowanie w toku.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 13/02/2013 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k. ul. Tomasza  Zana 4, 04-313 Warszawa: pakiet 4 cena brutto 14.581,09 zł- w postępowanie w toku.
 2. BioMaxima SA ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin: pakiet nr 3 cena brutto 1.368,36 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 4 cena brutto 11.603,88 zł- postępowanie w toku.
 3. bioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa: pakiet 2 cena brutto 103.349,38 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 4. Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa: pakiet 1 cena brutto 281.951,55 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 32054-2013 z dnia 2013-01-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa automatycznych analizatorów oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań diagnostycznych w SPZZOZ w Wyszkowie według asortymentu wyszczególnionego w pakietach od 1 do 4, który... Termin składania ofert: 2013-01-31

Numer ogłoszenia: 39796 - 2013; data zamieszczenia: 29.01.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 32054 - 2013 data 23.01.2013 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w pokoju nr 3 w budynku administracyjnym... W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2013 godzina 09:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w pokoju nr 3 w budynku administracyjnym...

Wyszków, dnia 29/01/2013 r.
DEZ/P/341/ZP- 5/2013 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dzierżawa analitycznych analizatorów oraz dostawa odczynników  i materiałów zużywalnych do badań diagnostycznych w SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie nr 1: Załącznik Nr 3/1 punkt 3 Prosimy o wyrażenie zgodny na zaoferowanie analizatora immunochemicznego, który ma możliwość oznaczenia 18 parametrów z jednej próbki po pełnym załadowaniu, a jednocześnie posiada możliwość oznaczania ponad 80 różnych parametrów?  Nie spotyka się sytuacji klinicznej gdzie jednocześnie występuje konieczność oznaczenia więcej niż 18 parametrów wyszczególnionych przez Zamawiającego z jednej próbki. Dodatkowo Zamawiający deklaruje codzienne wykonywanie jedynie 17 parametrów  (ilości > 300 na rok) Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 2: Załącznik Nr 3/1 punkt 4 Prosimy o wyrażenie zgodny na zaoferowanie analizatora immunochemicznego o wydajności nie mniejszej  niż 80 ozn./godz. Gwarantujemy, że wydajność ta zachowana jest dla wszystkich oferowanych w postępowaniu parametrów niezależnie od typu reakcji i bez względu na rodzaj i konfigurację zlecanych badań, a czas uzyskania wyniku wynosi maksymalnie 27 minut.. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 3: Załącznik Nr 3/1 punkt 5 Prosimy o zgodę na zaoferowanie analizatora, gdzie odczynniki przebywają cały czas na  pokładzie, bez konieczności codziennego rozładunku i załadunku, z chłodzeniem odczynników w temperaturze innej niż temp. 2 – 12oC?   Producent odczynników dzięki zastosowanej metodzie i kompozycji odczynników nie wymaga, aby były one chłodzone na pokładzie analizatora w temp.2-12oC.  Poza tym zapis w formie ”chłodzenie odczynników w analizatorze w temp. 2-12oC” ogranicza możliwość złożenia ofert do aparatów pracujących w oparciu o starsze technologie odczynnikowe,  wymagające ich nieustannego chłodzenia do temperatury lodówki. Obecnie na rynku dostępnych jest szereg nowoczesnych analizatorów immunochemicznych wykorzystujących odczynniki, które nie wymagają chłodzenia do temperatury lodówki i które mogą  przebywać w aparacie aż do zużycia przy jednoczesnym zapewnieniu stałej temperatury (niezależnej od temperatury otoczenia) i chłodzeniu w wyższej temperaturze.   Z punktu widzenia interesu Zamawiającego istotną informacją i kryterium jest brak konieczności codziennego rozładowania / załadowania odczynników na pokład aparatu,  który to warunek może być spełniony w oferowanym analizatorze bez konieczności chłodzenia odczynników do aż tak niskich temperatur. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 4: Załącznik Nr 3/1 punkt 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kilku kontroli i kalibratorów w formie liofilizatu do szybkiej jednorazowej rekonstytucji? Proces przygotowania nie jest czasochłonny  - jednorazowo wystarczy rekonstytuować zawartość fiolki przy pomocy automatycznej pipety (co zajmuje nie więcej niż 1 minutę), tak przygotowana kontrola/kalibrator, są w formie płynnej i gotowej do użycia. Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kontroli i kalibratorów w formie liofilizatu, nie więcej niż dwóch kalibratorów i dwóch kontroli. Pytanie nr 5: Załącznik Nr 3/1 punkt 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który produkowany jest przez innego producenta wyłącznie dla firmy Oferenta produkującej odczynniki, i stanowi jednolity zamknięty system analityczny z oferowanymi odczynnikami?  Oferent gwarantuje pełną dokumentację walidacyjną oferowanych odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z oferowanym analizatorem, wraz z deklaracjami CE.  W Deklaracji CE dla analizatora umieszczone są obie firmy:  producent aparatu i producent odczynników. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody. Pytanie nr 6: Załącznik Nr 3/1 punkt 9 Czy ze względu na specyfikę technologii gwarantującą ultrakrótkie czasy reakcji i pomiaru, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników płynnych i gotowych do użytku bez konieczności rekonstytucji, dla których producent przewiduje krótki czas ogrzania do temp. pokojowej przed wstawieniem ich do analizatora? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 7: Załącznik Nr 3/1 punkt 10 Czy zamawiający wyrazi zgode na zaoferowanie analizatora,  który  posiada 30 miejsc na początkowe i jednoczasowe wstawienie próbek pacjenta , przy jednoczesnej możliwości ciągłego dostawiania próbek w trakcie pracy aparata, bez przerywania pracy rutynowej? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 8: Załącznik Nr 3/1 punkt 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora w którym uzupełnianie odczynników odbywa się w trakcie pracy analizatora w trybie stand by, z bardzo szybkim czasem przechodzenia do trybu pracy rutynowej - poniżej 5 minut? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym uzupełnianie odczynników odbywa się w trybie stand by, pod warunkiem że odczynniki można umieścić na pokładzie analizatora natychmiast po wyjęciu z lodówki zewnętrznej, bez konieczności ich ogrzewania. Pytanie nr 9: Załącznik Nr 3/1 punkt 24 Prosimy o podanie istniejącej w laboratorium Zamawiającego nazwy sieci informatycznej i jej dostawcy. Odpowiedź: Program Centrum firmy Marcel. Pytanie nr 10: Załącznik Nr 3/1 punkt 26 Prosimy o doprecyzowanie parametrów lodówki (pojemność) przeznaczonej do przechowywania odczynników poza pokładem analizatora. Odpowiedź: Pojemność minimum 150 L, wymiary szerokość max. 60 cm, wysokość max. 110 cm. Pytanie nr 11: Załącznik Nr 2/1 Pakiet Nr 1 Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie,  czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG wyłącznie do diagnostyki ciąży,  czy także jako marker nowotworowy?  Ze względu na obecność na rynku różnych testów do oznaczania beta-HCG z różnym przeznaczeniem,  konieczne jest sprecyzowanie przez Zamawiającego wskazań do stosowania tego oznaczenia. Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania testu służącego do jakościowego i ilościowego oznaczania ludzkiej beta-gonadotropiny kosmówkowej w surowicy i osoczu. Pytanie nr 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równocennego diagnostycznie do MPO parametru PAPP-A lub PLGF? Mieloperoksydaza  (MPO),  podobnie jak PAPP-A  i PLGF  są to markery niestabilności blaszki miażdżycowej, zagrażającej wystąpieniem ostrych zespołów wieńcowych (ozw).  Parametr MPO nie został rekomendowany do rutynowego stosowania w  ozw  w wytycznych kardiologicznych.   Co więcej,  ostatnie publikacje podważają wartość kliniczną  stosowania MPO jako markera w diagnostce ozw.   Stosowanie niezalecanego  i nierekomendowanego testu  może narazić Zamawiającego na zarzut nieprzestrzegania procedur i niegospodarności ze strony NFZ.  Alternatywnie prosimy o zgodę  Zamawiającego na  wykonywanie oznaczenia MPO jako badania zlecanego na zewnątrz?  Oferent zapewni na swój koszt transport materiału i oznaczanie w renomowanym i certyfikowanym laboratorium oraz przesłanie zwrotne wyników,  a w tabeli oferty, dla porównywalności ofert,  ujęty zostanie koszt brutto wykonania tych badań.  Oznaczenia te nie są badaniami pilnymi i dyżurowym. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na Troponinę I  lub Troponinę T?  Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,  Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego  oraz najnowszej Uniwersalnej Definicji Zawału Serca zarówno troponina I jak i troponina T są klinicznie równocenne w diagnostyce kardiologicznej, wykazują identyczną swoistość narządową, charakteryzują się wysoką czułością diagnostyczną i powinny być traktowane jako równocenne parametry obrazujące martwicę kardiomiocytów. Odpowiedź: W przypadku oznaczeń MPO zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązania. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Troponiny I lub Troponiny T. Pytania do wzoru umowy załączonego do SIWZ: Pytanie nr 13: Par. 2 ust. 2 oraz par. 9 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 14: Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby szkolenie nastąpiło w ciągu 10 dni od dostawy analizatora? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 15: Par. 4 ust. 6 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w par. 4 ust. 6? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 16: Par. 6 ust. 3 – Prosimy o dodanie zapisu „Skorzystanie z powyższego uprawnienia wyłącza zastosowanie par. 10 ust. 1.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 16: Par. 6 ust. 3 Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie: „Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie nabycia zastępczego.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 17: Par. 10 ust.1 Prosimy o zmianę zapisu „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:” na „Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej:” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 18: Par. 10 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do żądania kary umownej przysługiwało w ciągu 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki jej naliczenia”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 19: Par. 10 ust. 1 pkt c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna wynosiła 0,2% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy dostarczony ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 20: Par. 10 ust. 1 pkt b) Prosimy o dodanie zapisu „nie dotyczy to sytuacji, gdy odstąpienie dotyczy okoliczności leżących po Stronie Zamawiającego.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 21: Par. 10 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzemieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 01/02/2013 do godz.09:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 01/02/2013 roku o godz. 09:15.
mgr Renata Wińska- Krysik Kierownik Laboratorium Analitycznego SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 28/01/2013 r.
DEZ/P/341/ZP- 5/2013 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dzierżawa analitycznych analizatorów oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań diagnostycznych w SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie nr 1: Pakiet nr 4 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści test o czułości  > 99% i swoistości  >98% Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 2: Pakiet nr 4 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga dostarczenia do testu ciekłej kontroli pozytywnej w celu potwierdzenia otrzymywania wiarygodnych wyników. Kontrola pochodząca od producenta testu. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Pytanie nr 3: Pakiet nr 4 poz. 6: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania odczynnika lateksowego? Odpowiedź: Tak. Pytanie nr 4: Pakiet nr 4 poz. 7: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu wykrywającego przeciwciała w klasie IgM i IgG? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 5: Dotyczy pakiet nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu poz. 9-16 ? podział pakietu umożliwi złożenie oferty większej liczbie Wykonawców i umożliwi uzyskanie bardziej konkurencyjnej ceny. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 6: Dotyczy pakiet nr 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 3 szybkiego testu immunochromatograficznego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 7: Dotyczy pakiet nr 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 7 testu wykrywającego przeciwciała IgG i IgM ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 8: Dotyczy pakiet nr 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 8 testu o najwyższej czułości 10 ng/ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 9: Dotyczy pakiet nr 4: Czy Zamawiający w poz. 8 wymaga zaoferowania testu do wykrywania krwi utajonej w kale wraz kontrolą dodatnią w postaci płynnej ? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Dotyczy projektu umowy “ zał. dotyczący pakietu nr 2: Pytanie nr 10: 1.§2 ust. 2 : Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zamawiający zastrzega możliwość niezłożenia zamówienia na całość asortymentu wymienionego w załączniku nr 2, z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.”? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 11: 2.§4 ust. 6 : Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie słów „ubezpieczenie oraz”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 12: 3.§4 ust. 6: Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę słowa „ubezpieczenie” na „ubezpieczenie na czas transportu”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 13: 4.§4 ust. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenie terminu jako do 3 dni roboczych? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 14: §6 ust. 2 lit. b: Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenie terminu dostawy dla zamówień awaryjnych  jako do „48 godzin w dni robocze”? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 15: 5.§7 ust. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych w dniu odbioru towaru, w tym do zwrotu towaru w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy i do składania reklamacji jakościowych przez cały okres ważności towaru, również jeśli okres ważności jest dłuższy niż okres obowiązywania umowy.”? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 16: 6.§10 ust. 1 lit. c â: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca- w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki.”? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 17: 7.§11 ust. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie: „Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści umowy w formie aneksu.”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 18: 8.§11 ust. 11 â: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie ustępu 11 w brzmieniu: „W przypadku okresowego braku pojedynczych testów diagnostycznych spowodowanego np. trudnościami produkcyjnymi Wytwórcy - Wykonawca pokryje różnicę w cenie pomiędzy kosztami przeprowadzenia odpowiedniej liczby badań zleconymi przez Zamawiającego zewnętrznemu Laboratorium lub ceną wykonania oznaczenia na innym systemie będącym na wyposażeniu laboratorium Zamawiającego - a ceną testu wynikającą z niniejszej umowy. W tej sytuacji Strony uznają należyte wykonanie umowy, a Zamawiający nie będzie naliczał Wykonawcy kary umownej, o której mowa w §10 ust. 1.”? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 19: Prosimy o odstąpienie od wymogu pkt III ppkt 5 SIWZ lub dodo danie zapisu mówiącego o tym, że wartość niezrealizowanej umowy nie może przekroczyć 20% jej wartości. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wstanie podać procentowego zamówienia. Podane ilości stanowią szacunek na podstawie ostatnich 12 miesięcy. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 31/01/2013 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 31/01/2013 roku o godz. 10:15.
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Wyszków, dnia 23/01/2013 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 32054 - 2013; data zamieszczenia: 23.01.2013 Materiały do pobrania.