SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl


 Wyszków, dnia 21/02/2012 r.
DEZ/P/341/ZP- 13/2012
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru:
 1. ofertę nr 1 w zakresie pakietu nr 1,2,3,4,5,6: Aesculap Chifa Sp. z o. o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl:
  • pakiet 1 cena brutto 98515,92 zł,
  • pakiet 2 cena brutto 21171,33 zł,
  • pakiet 3 cena brutto 32363,72 zł,
  • pakiet 4 cena brutto 23638,13 zł,
  • pakiet 5 cena brutto 12312 zł,
  • pakiet 6 cena brutto 13590,72 zł.
UZASADNIENIE. W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 1,2,3,6 złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. W zakresie pakietu nr 4 i 5 wybrano ofertę ze względu na najniższą cenę, zgodnie z kryterium podanym w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 27/02/2012 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Aesculap Chifa Sp. z o. o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl: pakiet 1 cena brutto 98515,92 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 2 cena brutto 21171,33 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 3 cena brutto 32363,72 zł-100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 4 cena brutto 23638,13 zł-100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 5 cena brutto 12312 zł-100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 6 cena brutto 13590,72 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 2. Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa: pakiet 4 cena brutto 44612,33 zł- 52,99 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 19/03/2013
DEZ/P/341/ZP- 10/2013 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie nr 1: Dotyczy  SIWZ  i  Formularza Oferty:    W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 2: Dotyczy Formularz  ofertowy i cenowy:   Czy Zamawiający wymaga, aby formularz ofertowy i cenowy zawierał wszystkie zadania,  czy wystarczy załączyć tylko te wybrane zadania do których przystępujemy ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zatem wystarczy załączyć tylko te wybrane zadania, do których Wykonawca przystępuje. Pytanie nr 3: Dotyczy postanowień umownych § 6 ust  2: Wnosimy o modyfikację w/w zapisu: W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę (2-krotna reklamacja dotycząca jakości dostarczonego towaru, 2- krotne opóźnienie dostawy powyżej 14 dni zamówionego towaru)  Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym ,za wyjątkiem sytuacji w której Dostawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu w przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczane produkty. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 4: Dotyczy postanowień umownych § 7 ust  1c: Wnosimy o modyfikację w/w zapisu: […] za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca- w wysokości 0,2% wartości niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień zwłoki, za wyjątkiem sytuacji w której Dostawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu w przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczane produkty. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 4 na wyłączenie pozycji od 1 do14– nierozpuszczalny monofilament poliamidowy i utworzy z nich odrębny pakiet? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 4 poz.14 również na igłę o długości 40mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 7: Dotyczy pakietu nr 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na siatkę przepuklinową, polipropylenową, monofilamentową, o gramaturze 80 g/m2, grubości 0,50 mm, wielkości porów 0,59 mm2, w rozmiarach 8 x 13 cm, 15 x 15 cm, 10 x 16 cm, bez niebieskich wzmocnionych oznaczeń? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 8: ZAPISY UMOWY: Zważywszy na treść § 1 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź: Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wstanie podać procentowego zamówienia. Podane ilości stanowią szacunek na podstawie ostatnich 12 miesięcy hospitalizowanych pacjentów. Pytanie nr 9: ZAPISY UMOWY: Czy bieg terminów określonych w § 3 ust. 2 i 5 wzoru umowy ma przypadać w dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Odpowiedź: Nie. Terminy biegną od dnia złożenia zamówienia lub zgłoszenia bez wyszczególnienia na dni wolne od pracy. Pytanie nr 10: Pakiet 1 pozycja 1-22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania ok. 50% po 7 dniach, pozostałe parametry zgodnie z siwz? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 11: Pakiet 1 pozycja 23-54: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania ok. 50% po 21 dniach, pozostałe parametry zgodnie z siwz? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 12: Pakiet 1 pozycja 2, 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą 26mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 13: Pakiet 1 pozycja 6, 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą 36mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 14: Pakiet 1 pozycja 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 19, 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 15: Pakiet 1 pozycja 13, 21, 51, 52: Czy Zamawiający wydzieli ww pozycje z pakietu 1 i utworzy z nich odrębne zadanie? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 16: Pakiet 4 pozycja 1-14: Czy Zamawiający wydzieli ww pozycje z pakietu 4 i utworzy z nich odrębne zadanie? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 17: Pakiet 4 pozycja 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą 37mm lub 40mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 18: Pakiet 4 pozycja 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 19: Pakiet 4 pozycja 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą ½ koła okrągłą? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 20: Pytanie o stawkę VAT: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT  na wyroby medyczne z 8% na 23%. Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę, że zapis wzoru umowy w § 4 ust. 2 a) dopuszcza zmianę stawki VAT. Pytanie nr 21: Dot. Pakietu 1 poz.1-22: Zwracam się z prośbą o możliwość zaoferowania w w/w pozycjach nici plecionych, syntetycznych, niebarwionych , wchłanialnych, z kwasu poliglikolowego powleczonego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, czas podtrzymywania 65% po 7 dniach i 50% po 8-11 dniach, czas wchłaniania ok. 42 dni. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 22: Dot. Pakietu 1 poz. 23-54: Zwracam się z prośbą o możliwość zaoferowania w w/w pozycjach nici plecionych, syntetycznych, barwionych, wchłanialnych, z kwasu poliglikolowego powleczonego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, czas podtrzymywania po 14 dniach 80%, po 21 dniach- 50% oraz 20% po 28 dniach. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 23: Dot. Pakietu 1 poz. 6,21,26,27: Czy Zamawiający w w/w pozycjach  dopuści igły o długości 45 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 24: Dot. Pakietu 2 poz. 21: Proszę o w/w pozycji z Pakietu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 25: Dot. Pakietu 3 poz. 5-12: Czy Zamawiający w w/w pozycjach  dopuści monofilament syntetyczny- wchłanialny, okres podtrzymywania 40% po 14 dniach, okres wchłaniania 90-120 dni? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 26: Dot. Pakietu 4 poz. 28: Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z Pakietu lub dopuszczenie nici bez klipsów. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 27: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 siatkę z polifluorku winylidenu (PVDF) o gramaturze 120 g/m2, grubości 0,78 mm o zielonych oznaczeniach? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 28: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 pozycji 1 rozmiar siatki 10 x 10 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 29: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 4 poz. 1-14 do osobnego podpakietu ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 30: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 poz. 13 igłę o długości 40 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 31: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 poz. 13 nić o długości 90 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 32: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 poz. 14 igłę o długości 40 mm i nić o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 33: Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt. c): za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca- w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia.. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 22/03/2013 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 22/03/2013 roku o godz. 10:15.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Wyszków, dnia 18.01.2013 roku.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 103034 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013 Materiały do pobrania.