SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 11/04/2013 r. DEZ/P/341/ZP-11/2013 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał:
 1. wyboru oferty nr 1 w zakresie pakietu nr 7: Argenta Mikrobiologia Sp.  z o.o. Sp. k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań: pakiet 7 cena brutto 15.247,44 zł.
 2. wyboru oferty nr 2 w zakresie pakietu nr 3 i 5: BioMAxima SA ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin: pakiet 3 cena brutto 22.086 zł; pakiet 5 cena brutto 3.722,40 zł.
 3. wyboru oferty nr 3 w zakresie pakietu nr 4: FABIMEX Sp. j. ul. Cedrowa 16, 04-565 Warszawa: pakiet nr 4 cena brutto 15.298,20 zł.
 4. wyboru oferty nr 4 w zakresie pakietu nr 1: DIAG-MED ul. Ryżowa 51 02-495 Warszawa: pakiet nr 1 cena brutto 14.771,02 zł.
 5. wyboru oferty nr 5 w zakresie pakietu nr 2 i 10: PPHU BOR-POL Mariusz Borkowski Plac Jaśminu 2, 44-152 Gliwice: pakiet 2 cena brutto 11.132,28 zł; pakiet 10 cena brutto 12.687,84 zł.
 6.  wyboru oferty nr 6 w zakresie pakietu nr 6 i 8: bioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa: pakiet 6 cena brutto 6.826,04 zł, pakiet 8 cena brutto 32.734,36 zł.
 7. wyboru oferty nr 7 w zakresie pakietu nr 9: BIOMED SA Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków: pakiet nr 9 cena brutto 5.587,92 zł.
UZASADNIENIE. W zakresie pakietu nr 1,5,6,7,8,9,10  złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia. Natomiast w zakresie pakietu nr 2,3,4 wybrano ofertę ze względu na najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zgodnie z kryterium podanym w SIWZ.
 1. odrzucenia oferty nr 1 w zakresie pakietu nr 2 i 3 złożonej przez Argenta Mikrobiologia Sp.  z o.o. Sp. k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań.
UZASADNIENIE. Podstawa prawna: art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Treść złożonej oferty w zakresie pakietu nr 2 i 3 nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający w  zakresie pakietu nr 2 wymagał załączenia do oferty dokumentu wykazującego zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min. 7 dowolnych mikroorganizmów w okresie 6,24 , 48 i 72 godz. od pobrania, zgodnie z zapisem rozdziału III pkt. 1 b) ppkt. 10) SIWZ, zaś w zakresie pakietu nr 3- tablicy barwnej do odczytu zestawu do posiewu moczu, zgodnie z zapisem rozdziału III pkt. 1 c) ppkt. 6) SIWZ. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia przedmiotowych dokumentów w wyznaczonym terminie. Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 15/04/2013 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie w zakresie pakietu nr 1,5,6,7,8,9,10, zaś w zakresie pakietu nr 2,3,4 z dniem 17/04/2013 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Argenta Mikrobiologia Sp.  z o.o. Sp. k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań: pakiet 2 cena brutto 7.448,76 zł- oferta odrzucona; pakiet 3 cena brutto 18.759,38 zł- oferta odrzucona; pakiet 4 cena brutto 16.148,16 zł – 94,74 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 7 cena brutto 15.247,44 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 2. BioMAxima SA ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin: pakiet 3 cena brutto 22.086 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet 5 cena brutto 3.722,40 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 3. FABIMEX Sp. j. ul. Cedrowa 16, 04-565 Warszawa: pakiet nr 4 cena brutto 15.298,20 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 4. DIAG-MED ul. Ryżowa 51 02-495 Warszawa: pakiet nr 1 cena brutto 14.771,02 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 5. PPHU BOR-POL Mariusz Borkowski Plac Jaśminu 2, 44-152 Gliwice: pakiet 2 cena brutto 11.132,28 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet 10 cena brutto 12.687,84 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 6. bioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa: pakiet 6 cena brutto 6.826,04 zł -100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 8 cena brutto 32.734,36 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 7. BIOMED SA Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków: pakiet nr 9 cena brutto 5.587,92 zł -100 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 29/03/2013 DEZ/P/341/ZP- 11/2013 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badańmikrobiologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie nr 1: Dotyczy pakiet nr 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie krążków antybiotykowych wraz z bezpłatnym użyczeniem dyspenserów, do których są kompatybilne na czas trwania umowy? Jeśli tak to ilu dyspenserów Zamawiający wymaga? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 2: Dotyczy pakiet nr 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wymazówek transportowych gwarantujących przeżywalność drobnoustrojów do 48 godz.? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 3: Dotyczy pakiet nr 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 4 testów do wykrywania norowirusa o czułości 81,6% i specyficzności 96,9%? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 4: Dotyczy pakiet nr 5: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczepów wzorcowych w opakowaniu 10 sztuk krążków? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 5: Dotyczy pakiet nr 8: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów do określania MIC wykonanych na standardowym podłożu celulozowym? Zgodnie z informacją producenta testy te zapewniają prawidłowe przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (nośnik ten, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalny dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie  antybiotyku do podłoża. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 6: Czy Zamawiający w Pakiecie 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków wraz z dyspenserami posiadającymi blokadę pustej fiolki, zamiast oznaczenia „X”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 7: Czy Zamawiający w Pakiecie 1 wymaga dostarczenia do oferty pozytywnej opinii KORLD? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. Pytanie nr 8: Czy Zamawiający w Pakiecie 2 wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentu opisującego przeżywalność mikroorganizmów tylko po 24 i 48 godz? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 9: Czy Zamawiający w Pakiecie 5 wyrazi zgodę, aby szczepy wzorcowe pochodziły maksymalnie z 4 pasażu? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 10: Czy Zamawiający w Pakiecie 8 odstąpi od wymogu jednego producenta wszystkich pasków? Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi. Pytanie nr 11: Czy Zamawiający w Pakiecie 10 w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie osobnych testów dla GDH i toksyny A&B? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 12: Czy Zamawiający wymaga podania całkowitej ilości opakowań wynikającej z podzielenia ilości wymaganych oznaczeń na oferowaną wielkość opakowania? Czy należy podać ułamkową ilość opakowań pokrywającą ilość oznaczeń wymaganych przez Zamawiającego? Odpowiedź: Należy podać ułamkową ilość opakowań pokrywającą ilość oznaczeń wymaganych przez Zamawiającego. Pytanie nr 13: Dotyczy pakietu nr 6 i 8 : Czy Zamawiający wyraża zgodę na załączenie instrukcji użytkowania, katalogów, broszury lub ulotki producentów opisującej szczegółowo oferowany towar (jego walory medyczne, jakościowe, atesty, aprobaty) zbindowanych osobno i podpisanych tylko na pierwszej stronie ? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży z terminem ważności min. 5-8 tyg. od daty dostawy do Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 13: Dotyczy pakietu nr 6 i 8: Czy Zamawiający odstąpi od składania zamówień drogą telefoniczną? Odpowiedź: Zamawiający odstąpi. Pytanie nr 14: Dotyczy pakietu nr 6: Czy w pozycji nr 3 Zamawiający dopuści podłoże Muller Hinton z kloksacyliną? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 15: Dotyczy pakietu nr 6: Czy w pozycji nr 5 Zamawiający wymaga podłoża chromogennego, które od razu daje identyfikację Clostriudium Didfficile na podstawie zabarwienia kolonii? Odpowiedź: Zamawiający wymaga podłoża chromogennego. Dotyczy projektu umowy: Pytanie nr 16: 5.§3 ust. 2 lit. A: Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenie terminu dostawy do 7 dni roboczych? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 17: 6.§3 ust. 2 lit. b : Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenie terminu dostawy zamówień pilnych do 3 dni roboczych? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 18: 7.§3 ust. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wymianę towaru do 7 dni roboczych? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 19: 8.§4 ust. 2 lit. a:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie: „Zmiana ta nie wymaga aneksowania umowy.”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 20: 9.§7 ust. 1 pkt. a) : Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 21: 10.§7 ust. 1 lit. c : Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca- w wysokości 0,2% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki.”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 22: Dotyczy: pakiet nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji nr 26, z powodu wykreślenia tego asortymentu z listy obowiązujących odczynników w zaleceniach EUCAST ? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 23: Dotyczy: wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych  w § 3 ust. 2a i wydłużyć termin dostawy do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez  Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 24: Dotyczy pakietu nr 3: Czy Zamawiający w pozycji nr 13 zgodzi się na zaoferowanie podłoża transportowo-wzrostowego trójdzielnego do posiewu moczu zawierającego podłoże do identyfikacji E. coli, które nie jest chromogenne, ale identyfikuje bakterie E. coli w postaci odmiennego koloru? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 25: Dotyczy pakietu nr 3: Czy zamawiający w pozycji nr 13 i 14 odstąpi od wymogu dostarczenia tablicy barwnej do odczyty zestawu do posiewu moczu? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 26: Dotyczy pakietu nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 13 i 14 terminu ważności dostarczanych zestawów do posiewu moczu min. 4 miesiące od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 27: Dotyczy pakietu nr 3:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 13 i 14 terminu ważności dostarczanych zestawów do posiewu moczu min. 5 miesięcy od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 28: Dotyczy pakietu nr 3:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostarczania pilnych zamówień z 48h na 48h w dni robocze? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 29: Dotyczy pakietu nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 testu w opakowaniu zawierającym 25 oznaczeń i zaoferowanie 10 opakowań/na rok? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 30: Dotyczy pakietu nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 testu w opakowaniu zawierającym 50 oznaczeń i zaoferowanie 2 opakowań/na rok? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 31: Dotyczy pakietu nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 5 testu w opakowaniu zawierającym 50 oznaczeń i zaoferowanie 1 opakowaia/na rok? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 32: Dotyczy pakietu nr 4: Czy Zamawiający z pozycji nr 6 odstąpi od konieczności  dostarczenia mikropipety na 150 ml? Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi. Pytanie nr 33: Dotyczy pakietu nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostarczania pilnych zamówień z 48h na 48h w dni robocze? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 34: Dotyczy pakietu nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie terminu ważności dostarczanych testów min. 8 miesięcy od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 35: Dotyczy pakietu nr 4:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 4 testu o specyficzności 91,67%? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 36: Dotyczy pakietu nr 4:  Czy zamawiający w pozycji nr 4 odstąpi od konieczności  dostarczenia pipety na 150 ul? Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi. Pytanie nr 37: Dotyczy pakietu nr 4:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 5 testu o czułości 91,66% oraz specyficzności  94%? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 38: Dotyczy pakietu nr 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 7 i utworzy dla niej oddzielny pakiet? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 39: Dotyczy pakietu nr 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie terminu ważności dostarczanych towarów dla: pozycji nr 3, 6 – 4 tygodnie od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego, pozycji nr 1, 4, 5, - 6 tygodni od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego, pozycji nr 2, 7, 8, 9, 10 – 11 tygodni od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na min.8 tygodni dla wszystkich pozycji 1-10. Pytanie nr 40: Dotyczy pakietu nr 6:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostarczania pilnych zamówień z 48h na 48h w dni robocze? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 41: Pakiet nr 2: Czy Zamawiający oczekuje aby dokument potwierdzający zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min.7 dowolnych mikroorganizmów w okresie 6,24,48,72 h od pobrania był złożony w raz z ofertą przetargową w celu potwierdzenia spełnienia wymagań? Odpowiedź: Tak. Pytanie nr 42: Pakiet nr 10: Czy w pozycji nr 1 Zamawiajacy miała na myśli szybki test do równoczesnego wykrywania GDH oraz toksyn A/B Clostridium difficile gdzie wykrywalność GDH wynosi minimum 0,8 ng/ml? Odpowiedź: Tak, zgodnie z wymaganiami. Pytanie nr 43: Dotyczy pakietu nr 4: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów paskowych? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 03/04/2013 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 03/04/2013 roku o godz. 10:15. Wojciecha ŻubrowskiegoZ-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Wyszków, 22.03.2013   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie Numer ogłoszenia: 115754 - 2013; data zamieszczenia: 22.03.2013 Materiały do pobrania.