SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 20/05/2013 r.
DEZ/P/341/ZP- 14/2013
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759) w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie- pakiet nr 9, Zamawiający dokonał wyboru:
  • oferty nr 1 w zakresie pakietu nr 9: AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl- pakiet 9 cena brutto 14.126,40 zł
UZASADNIENIE W niniejszym postępowaniu złożono jedną ofertę, której cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 22/05/2013 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy: AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl : pakiet 9 cena brutto 14.126,40 zł
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 13/05/2013
DEZ/P/341/ZP- 14/2013 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie- pakiet nr 9. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy q zakresie zapisów par.9 ust.1:
  1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
    1. za odstąpienie od umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
    2. za jednostronne odstąpienie od umowy przez Wykonawcę- w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
    3. za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca- w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru.
  2. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 15/05/2013 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15/04/2013 roku o godz. 10:15.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Wyszków, 07.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 179900 - 2013; data zamieszczenia: 07.05.2013 Materiały do pobrania.