SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 24/05/2013 r.
DEZ/P/341/ZP- 16/2013
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał: 1. odrzucenia w zakresie pakietu nr 1 oferty nr 3: VYGON Polska Sp. z o.o. ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa Podstawa prawna: art.89 ust.1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.) Uzasadnienie faktyczne: Treść złożonej oferty w zakresie pakietu nr 1 nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji asortymentowej nr 1 w pakiecie nr 1 wymagał aparatu do pobierania rozpuszczalnika z opakowań wielokrotnego użycia z dużą powierzchnią membrany filtru 0,20 µm, zapewniającego łatwość przepływu substancji i sterylną wentylację. Z treści złożonej przez Wykonawcę oferty wynika, że zaoferowany aparat posiada filtr  0,45 µm. 2. odrzucenia w zakresie pakietu nr 2 oferty nr 4: Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska Podstawa prawna: art.89 ust.1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.) Uzasadnienie faktyczne: Treść złożonej oferty w zakresie pakietu nr 2 nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymagał kaniuli z cewnikiem wykonanym z elastomerów silikonowych i poliuretanu. Z treści złożonej przez Wykonawcę oferty wynika, że zaoferowana kaniula posiada cewnik wykonany z teflonu. 3. wyboru w zakresie pakietu nr 2 oferty nr 2: Medica Sp. j J. Chodacki, A. Misztal, ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin: pakiet  nr 2 za cenę brutto 21.276 zł Uzasadnienie: W zakresie pakietu 2 wybrano najtańszą ofertę, zgodnie z kryterium określonym w SIWZ. 4. unieważnienia postępowania w zakresie pakietu nr 1. Podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt.4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.) Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia w zakresie pakietu nr 1. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 31/05/2013 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. SKAMEX Sp. z o.o. SKA ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź: pakiet nr 1 za cenę brutto 65.664 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 2 za cenę brutto 66.096 zł- 25,82 pkt w jedynym kryterium ceny.
  2. Medica Sp. j J. Chodacki, A. Misztal, ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin: pakiet nr 2 za cenę brutto 21.276 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
  3. VYGON Polska Sp. z o.o. ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa: pakiet nr 1 za cenę brutto 34.344 zł- oferta odrzucona.
  4. Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska: pakiet nr 2 za cenę brutto 17.064 zł- oferta odrzucona.
  5. NEOMED Barbara Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno: pakiet nr 2 za cenę brutto 44.388 zł- 38,44 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 13/05/2013 r.
DEZ/P/341/ZP- 16/2013 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie . W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 pzp, dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1 : Dotyczy Pakiet nr 1: Czy Zamawiającemu w pakiecie 1 pozycji 1 chodzi o minispike chemo z filtrem bakteryjnym 0,2 µm i filtrem cząsteczkowym 0,5 µm, czy o minispike z filtrem bakteryjnym 0,45 µm i filtrem cząsteczkowym 0,5 µm? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 2: Dotyczy Pakiet nr 1: Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 2 wymaga aby kaniule dożylne posiadały samozamykający się port boczny i  system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, nie zmieniając przy tym techniki założenia oraz zachowując pozostałe parametry? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 3: Dotyczy Pakiet nr 2: Z dniem 17 maja 2013 wchodzi w życie : DYREKTYWA RADY 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU. Nakazująca stosowanie sprzętu bezpiecznego, w celu zapobiegania przypadkowym zakłuciom personelu. W związku z tym czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie 2 poz. 1 zaoferowano kaniulę bezpieczna, wyposażoną w mechanizm chroniący przed przypadkowym zakłuciem po usunięciu igły z kaniuli,  wykonaną z poliuteranu, cienkościenną zapewniająca duży przepływ, gładka powierzchnia kaniuli,   optymalne położenie skrzydełek mocujących, , końcówka lock,posiadająca min. 4 paski kontrastujące  w promieniach RTG, przepływ podany na opakowaniu, rozmiary wg potrzeb szpitala: 22G, 20G, 18G, 17G, 16G. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 4: Dotyczy Pakiet nr 1, poz.3: Czy Zamawiający wymaga, aby korek zamykający światło kaniuli posiadał trzpień położony poniżej własnej krawędzi, co znacząco zwiększa jego aseptykę? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Pytanie 5: Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie Mini-Spike V wyposażonego w filtr bakteryjny 0,45 µm i zastawkę antyzwrotną zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki producenta B.Braun lub Mini-Spike V Filter wyposażonego w filtr bakteryjny 0,45 µm i filtr cząsteczkowy 5 µm oraz zastawkę antyzwrotną zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki producenta B.Braun (katalog produktów w załączeniu).        W razie negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu co zwiększy konkurencyjność i zapewni niższe ceny. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. Pytanie 6: Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul w międzynarodowej skali G (gauge) z tolerancją 0,1 mm czyli 0,9-22G (niebieski) 1,1-20G (różowa) 1,3-18 G (zielona) 1,4-17 G (biały) 1,7-16 G (szary) 2,1-14 G (pomarańczowy) Spełniających resztę postawionych wymagań w SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 7: Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania kaniul gdzie cewnik kaniuli wykonany jest z teflonu spełniający resztę wymagań w SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 17/05/2013 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17/05/2013 roku o godz. 10:15.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Wyszków, 08.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 181390 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013 Materiały do pobrania.