SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, 04.06.2013 r.
DEZ/P/3410/82/2013/TG ZP-18/2012
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA  nr DEZ/P/341/ZP-18/2013
SPZZOZ w Wyszkowie informuje, że w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz. 759) w przedmiocie: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA BUDOWLANEGO: REMONT I MODERNIZACJA TRZYKONDYGNACYJNEGO PAWILONU SZPITALA POWIATOWEGO W WYSZKOWIE, MIESZCZĄCEGO ODDZIAŁY KARDIOLOGII I CHOROB WEWNETRZNYCH WRAZ Z POMIESZCZENIAMI POMOCNICZYMI. DEZ-P-341-ZP-18-2013.  Numer ogłoszenia w BZP: 202334 - 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013 roku. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 03.06.2013 r. o godz. 09:15. I. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Nr 4. złożoną przez SOSAK i SOSAK PROJEKT Biuro Architektoniczne i Sztuk Plastycznych Sp. z o.o. ul. Zodiakalna 2, 10-712 Olsztyn -  cena brutto 121 770,00 zł.  termin wykonania 89 dni od daty podpisania umowy. Oferta ta jest ofertą o najniższej cenie, spośród ofert nieodrzuconych. Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ: cena 70% i termin 30%, w ocenie otrzymała 96,97 punktów. PODPISANIE UMOWY Z WYBRANYM WYKONAWCĄ NASTĄPI W DNIU 10 CZERWCA 2013 R.,  W   SIEDZIBIE  ZAMAWIAJACEGO. II. Zamawiający odrzucił ofertę nr 1 złożona przez: „Lipski i Wujek” Sp. z o.o. 90-662 Łódź,  ul. Łąkowa 11 -  cena brutto 298 000 zł.  termin wykonania 85 dni od daty podpisania umowy. Oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 2)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.), ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w rozdziale X SIWZ określił, że warunki wiedzy i doświadczenia wynikające z Art.22 ust. 1 pkt. 2) spełni Wykonawca: „kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje główne usługi przez które zamawiający będzie rozumiał, co najmniej 3 zamówienia (kontrakty, umowy, inne zobowiązania), polegające na wykonaniu projektu dla podmiotu leczniczego (np. oddział szpitalny, sale operacyjno-zabiegowe, przychodnie) o wartości brutto co najmniej 50 000,00 zł. każdy  lub o powierzchni wewnętrznej co najmniej 800 m² objętej dokumentacją projektową każdego z  zamówień” - Wykonawca nie spełnił tego warunku wykazując w Załączniku nr 6 realizacje tylko jednego zamówienia dla podmiotu leczniczego. Jednocześnie informujemy, że w w/w postępowaniu złożyli oferty niżej wymienieni Wykonawcy: Oferta nr 1 - „Lipski i Wujek” Sp. z o.o. ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź -  cena brutto 298 000,00 zł, termin wykonania 85 dni od daty podpisania umowy – oferta odrzucona. Oferta nr 2 - Biuro Projektów i Nadzoru „PROINWEST” Sp. z o.o. ul. Sidorska 2 G, 21-500 Biała Podlaska -  cena brutto 169 740,00 zł, termin wykonania 90 dni od daty podpisania umowy; w ocenie otrzymała 76,89 punktów. Oferta nr 3 - „PRE - INVEST” Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 49 lok. B-18, 01-234 Warszawa -  cena brutto 227 550 zł, termin wykonania 80 dni od daty podpisania umowy;  w ocenie otrzymała 67,46 punktów. Oferta nr 4 - SOSAK i SOSAK PROJEKT Biuro Architektoniczne i Sztuk Plastycznych Sp. z o.o. ul. Zodiakalna 2, 10-712 Olsztyn -  cena brutto 121 770,00 zł, termin wykonania 89 dni od daty podpisania umowy;  w ocenie otrzymała 96,97 punktów.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 29.05.2013 r.
DEZ/P/3410/79/2013/TG ZP-18/2013
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA BUDOWLANEGO: REMONT I MODERNIZACJA TRZYKONDYGNACYJNEGO PAWILONU SZPITALA POWIATOWEGO W WYSZKOWIE, MIESZCZĄCEGO ODDZIAŁY KARDIOLOGII I CHOROB WEWNETRZNYCH WRAZ Z POMIESZCZENIAMI POMOCNICZYMI. DEZ-P-341-ZP-18-2013.  Numer ogłoszenia w BZP: 202334 - 2013. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, na podstawie   art.  38   ust.  1. i 2.  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2010r. Nr  113,  poz. 759   ze  zm.). PYTANIE 1: Czy Inwestor posiada archiwalną dokumentację projektową. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie posiada kompletnej dokumentacji budynku. Dla wybranego Wykonawcy dostępna będzie cześć dokumentacji instalacyjnej i architektonicznej. PYTANIE 2: Czy Inwestor uzna za spełnienie warunku przetargowych jeżeli potencjalny Wykonawca z ostatnich trzech lat wykonał 2 prace projektowe np. po 150 000 zł każda. Kwota wykonanych prac jest 3 razy większa niż to co przewidział Inwestor w warunkach przetargowych lub wykonał 4 lat temu a w tej chwili trwa realizacja prac budowanych na podstawie przekazanej dokumentacji. ODPOWIEDŹ: Zamawiający warunki udziału w przetargu i sposób ich oceny zamieścił w SIWZ. PYTANIE 3: Proszę o zmianę zapisu odnośnie ,, uzyskania pozwolenia na budowę” na ,, złożenie projektu budowlanego do pozwolenia na budowę w ciągu np. 60 dni „   gdyż, termin administracyjny na uzyskanie pozwolenia na budowę to 65 dni ( niezależny od projektanta), czyli na wykonania projektu budowlanego pozostało 25 dni wg SIWZ. ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje ustalenia zawarte w SIWZ. Rzeczywisty termin administracyjny w największym stopniu zależy od poprawności opracowania dokumentacji. PYTANIE 4: Proszę o przesunięcie terminu złożenia oferty o 3 dni, gdyż zakres do wyceny jest bardzo duży. ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje termin 03.06.2013 r. PYTANIE 5: Czy wizja lokalna jest obowiązkowa. ODPOWIEDŹ: Zamawiający określił wymagania w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z miejscem i warunkami realizacji zamówienia – załącznik nr 9 do SIWZ. PYTANIE 6: Czy inwestor posiada mapę do celów projektowych ODPOWIEDŹ: Zamawiający posiada aktualna mapę do celów projektowych oraz wyrys i wypis z planu zagospodarowania. Jednocześnie Zamawiający, na podstawie   art.  38   ust.  4.  ustawy pzp., doprecyzowuje zapisy w Załączniku nr 1 do SIWZ, w części Opis Stanu Istniejącego i Wymagania i załącza do niniejszej odpowiedzi ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ - skorygowany w dniu 29.05.2013 r. Termin składania ofert nie ulega zmianie, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 03/06/2013  roku do godz. 09:00, w budynku administracyjnym pokoju nr 3 (kancelaria). Otwarcie ofert nastąpi dnia 03/06/2013 roku o godz. 09:15, w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, w budynku administracyjnym pokoju nr 2 . Do pobrania: ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ - skorygowany w dniu 29.05.2013 r.

Wyszków, dnia 24/05/2013 roku.
ZP18/2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Numer ogłoszenia: 202334 - 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie