SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 06/06/2013 r.
DEZ/P/341/ZP- 17/2013
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.) w przedmiocie: Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów medycznych z SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał: wyboru oferty nr 2: EMKA SA, ul. Jaktorowska 15A, 96-300 Żyrardów- cena brutto 80.767,15 zł. Uzasadnienie. Niniejsza oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę, zgodnie z kryterium określonym w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 17/06/2013 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Firma Usługowo-Handlowa EKO-TOP Sp. z o.o. ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów- cena brutto 95.501,70 zł- 84,57 pkt w jedynym kryterium ceny.
  2. EMKA SA, ul. Jaktorowska 15A, 96-300 Żyrardów- cena brutto 80.767,15 zł – 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
  3. ECO- ABC Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 97- 400 Bełchatów- cena brutto 93.318,80 zł – 86,55 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 24/05/2013 r.
DEZ/P/341/ZP- 17/2013 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów medycznych z SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 pzp, dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Prosimy o szczegółowe określenie częstotliwości odbioru odpadów i  umieszczenie tej informacji w zapisach umowy. Jaka częstotliwość jest wymagana w okresie letnim od… do…, a jak w okresie zimowym od… do…? Odpowiedź: Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 30/07/2010 roku magazynowanie odpadów (a więc i ich odbiór) nie może przekroczyć 72 godz. pomieszczenie magazynowe nie jest przystosowane do dłuższego okresu przechowywania odpadów. Pytanie nr 2: Prosimy o poprawienie terminu wykonania zamówienia w Dziale V SIWZ. Odpowiedź: Zamówienie należy wykonać w terminie 12 miesięcy. Przewidywany termin udzielenia zamówienia to okres od dnia 25/06/2013 roku do dnia 26/06/2014 roku. Pytanie nr 3: Prosimy o odpowiedź czy akceptują Państwo odbiory odpadów od godziny 7:00? Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje odbioru odpadów od godz.7:00, bowiem osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotowej umowy rozpoczyna pracę od godz. 8:00. W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający przedstawia zmodyfikowany wzór umowy. Modyfikacja dotyczy zapisów z § 1 ust.1, § 6 ust.1c, § 8 oraz dodano zapis w § 1 ust.4 i w § 3 ust. 2. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 28/05/2013 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28/05/2013 roku o godz. 10:15. MATERIAŁY DO POBRANIA - Załącznik nr 3 Umowa
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Wyszków, 20.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Numer ogłoszenia: 195016 - 2013; data zamieszczenia: 20.05.2013 Materiały do pobrania.