SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl
Wyszków, dnia 26/06/2013 r.
DEZ/P/341/ZP- 19/2013
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie- pakiet nr 1 Zamawiający dokonał wyboru:
  • w zakresie pakietu nr 1 oferty nr 2: VYGON Polska Sp. z o.o. ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa: pakiet nr 1 za cenę brutto 34.020 zł;
Uzasadnienie: W zakresie pakietu 1 wybrano najtańszą ofertę, zgodnie z kryterium określonym w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 02/07/2013 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. SKAMEX Sp. z o.o. SKA ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź: pakiet nr 1 za cenę brutto 55.512 zł- 61,28 pkt w jedynym kryterium ceny;.
  2. VYGON Polska Sp. z o.o. ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa: pakiet nr 1 za cenę brutto 34,020 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 04.06.2013 r.
DEZ/P/341/ZP- 19/2013 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB SPZZOZ W WYSZKOWIE- PAKIET NR 1. NR. OGŁ. W BZP: 209000-2013. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 pzp, dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Do Pakietu  1, poz.2 Pytanie 1: Czy kaniule mają być pakowane w opakowania nierozrywane bez zawartości celulozy, charakteryzujące się doskonałą barierą przeciw drobnoustrojom i bardzo wysoką odpornością na przebicia i rozdarcia? Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga Pytanie 2. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje kaniul o przepływach: 22G x 25 mm _ przepływ 31 ml/min 20G x 32 mm - przepływ 54 ml/min 18G x 32 mm - przepływ 80 ml/min 17G x 45 mm _ przepływ 125 ml/min 16G x 45 mm _ przepływ 180 ml/min 14G x 45 mm - przepływ 270 ml/min? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Pytanie 3. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul w międzynarodowej skali G (gauge) z tolerancją 0,1 mm czyli 0,9-22G (niebieski) 1,1-20G (różowa) 1,3-18 G (zielona) 1,4-17 G (biały) 1,7-16 G (szary) 2,1-14 G (pomarańczowy) Spełniających resztę postawionych wymagań w SIWZ. Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 06/06/2013 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 06/06/2013 roku o godz. 10:15.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Wyszków, dnia 03.06.2013 r.
DEZ/P/341/ZP- 19/2013 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB SPZZOZ W WYSZKOWIE- PAKIET NR 1. NR. OGŁ. W BZP: 209000-2013. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 pzp, dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 1 pozycja 1 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim? Skuteczność bakteriologiczna filtru odpowietrznika w modelach Extra Spike wynosi >99,9998% (skuteczność bakteryjna testowana w warunkach 24 cm/sec, 96% RH. 20 °C, na urządzeniu aerozolowym Hendersona przy wykorzystaniu Bacillus subtilis var niger spores). Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 06/06/2013 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 06/06/2013 roku o godz. 10:15.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Wyszków, 29.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 209000 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 Materiały do pobrania.