SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 27/06/2013 r.
DEZ/P/341/ZP- 22/2013
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa paliwa do samochodów SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał:
  • wyboru oferty nr 1: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Z. Niziński ul. Serocka 11a, 07-200 Wyszków- cena brutto 243.900 zł
Uzasadnienie. W niniejszym przetargu złożono jedną ofertę, której cena mieści się w kwocie jaką Zmawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 02/07/2013 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Z. Niziński ul. Serocka 11a, 07-200 Wyszków- cena brutto 243.900 zł- 100 pkt zgodnie z kryterium określonym w SIWZ.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 24/06/2013 r.
DEZ/P/341/ZP- 22/2013 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa paliwa do samochodów dla SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 pzp, dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – akceptuje aby były to karty mikroprocesowe  - i  zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty: *    0 zł netto za kartę nową, * 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych dot. wymagań dodatkowych, etc.), *  w przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiającego koszt karty wynosi 30 zł netto? Pytanie nr 2: Czy Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę o konieczności blokady kart z tytuły wyczerpania wartości zamówienia? Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych  -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji) i zaakceptuje, aby na etapie zawierania umowy została doprecyzowana właściwa nazwa regulaminu używania kart danego Wykonawcy (np. w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy regulaminy Wykonawcy, tj……z dnia ……….. r. Zamawiający potwierdza doręczenie mu regulaminu Wykonawcy)? Pytanie nr 4: W odniesieniu do zapisów SIWZ i projektu umowy par 4 ust. 1, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowanie paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej  - przy czym nie koniecznie może to być stacja „całodobowa” (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)? Pytanie nr 5: W odniesieniu do SIWZ i projektu umowy Wykonawca pyta, czy Zamawiający akceptuje aby : -  w § 4 ust.3 drugie zdanie - treść zapisu usunąć, nie ma zastosowania u Wykonawcy? Transakcje bezgotówkowe dokonywane przy użyciu kart paliwowych na stacjach paliw Wykonawcy dokumentowane są dowodami wydania, tj. wydrukami z terminala. Kierowca Zamawiającego każdorazowo po zatankowaniu paliwa na stacji paliw Wykonawcy otrzymuje dowód wydania. Dowód wydania nie jest podpisywany przez kierowcę Zamawiającego ani przez pracownika stacji paliw; - w § 4 – z uwagi na brak okresów rozliczeniowych doprecyzować okresy, propozycja zapisu: "Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za dzień sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Wykonawca będzie wystawiał faktury za zakupione przez Zamawiającego paliwa w danym okresie rozliczeniowym, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od ostatniego dnia przyjętego okresu rozliczeniowego? - w § 5 ust. 2 i 3 - zmodyfikować termin płatności 21 dni liczonych od daty wystawiania faktury VAT, przy ewentualnym uwzględnieniu możliwości wystawiania faktury elektronicznej (tzw. e-faktury), przy czym za datę zapłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Wykonawcy ? -  w § 5 po pkt 4 dodać pkt o treści: „Niedokonanie zapłaty w terminie, o którym mowa w par. 5 pkt 2  skutkuje naliczaniem przez Wykonawcę odsetek ustawowych od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia oraz wezwaniem Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania należności. Ponadto, Wykonawca po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do zapłaty określonego w wezwaniu do zapłaty, może dokonać zablokowania wszystkich kart paliwowych wydanych Zamawiającemu. Do chwili uregulowania zaległej należności zablokowane karty paliwowe znajdować się będą na liście kart zablokowanych i dokonywanie transakcji bezgotówkowych przy ich użyciu nie będzie możliwe. Decyzję o odblokowaniu kart paliwowych podejmuje Wykonawca.” ? - w § 6 ust.1 i ust. 2 i formularzu ofertowym - treść zapisów do usunięcia, nie mają zastosowania u Wykonawcy. Propozycja zapisu: "Strony ustalają, że w okresie obowiązywania umowy dostawy oleju napędowego przy użyciu kart paliwowych odbywać się będą po cenach detalicznych (brutto) obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji. , przy uwzględnieniu stałego opustu w wysokości … % na paliwa (od ceny brutto).”? - § 7 ust.1 lit. a) i b) - zapłata kary umownej dotyczy tylko Wykonawcy, brak kary umownej dla Zamawiającego z tego samego powodu, a więc występuje niesymetryczność - Wykonawca prosi o dodanie do umowy zapisu. Ponadto Wykonawca  proponuje zmniejszenie podstawy naliczenia kary umownej, tj. "… w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy liczonego od jego niewykonanej części, której dotyczy odstąpienie.", natomiast w par. 7a)  "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" wpisać "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę", a w par. 7b) proszę wpisać: "za jednostronne odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę, za wyjątkiem odstąpienia z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – Czy wyrażacie Państwo zgodę? - § 7 ust. 1 lit. c) – usunąć zapis mając na uwadze powyższe lub wprowadzić wyłączenia dotyczące: awarii sytemu obsługi, modernizacji stacji paliw oraz przyjęcia paliwa na stację paliw? - § 7 - dodać następujący ustęp o treści: "Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych."? Odpowiedź:  W odpowiedzi na powyżej przedstawione zapytania od nr 1 do 5 Zamawiający informuje, że nie dopuszcza użycia kart paliwowych. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 6: Wobec powyższych pytań Wykonawca prosi Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert – czy wyrażacie Państwo zgodę? Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 26/06/2013 roku do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 26/06/2013 roku o godz. 10:15.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Wyszków, 18.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 233386-2013; data zamieszczenia: 18.06.2013 Materiały do pobrania.