SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 05/07/2013 r.
DEZ/P/341/ZP- 21/2013
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa rękawiczek jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał:
  • odrzucenia oferty nr 2 w zakresie pakietu nr 2  złożonej przez  SORIMEX Sp. z  o.o. Sp.k. ul. Równinna 25, 87-100 Toruń
UZASADNIENIE
Podstawa prawna: art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Treść złożonej oferty w zakresie pakietu nr 2 nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający w  zakresie pakietu nr 2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2/2- pakiet nr 2 poz.1, wymagał: Rękawice chirurgiczne z lateksu, pudrowane lekko pudrowane mączką kukurydzianą, o anatomicznym kształcie, mankiet prosty lub rolowany, mikroteksturowane, minimalna długość 285mm +/-5mm, AQL ≤1, 0, zawartość protein lateksu nie więcej niż 80μg/g, sterylizowane promieniami gamma, Rozmiary: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5.Wykonawca zaoferował towar (rękawice) nie zgodny z opisem SIWZ: wymagano mikroteksturowane a załączono teksturowane. Ponadto Wykonawca załączył dokumenty, w których brak potwierdzenia spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia.
  • wyboru  oferty nr 1 dla pakietu nr 1 i 2: ABOOK Sp. z o.o. ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa: pakiet nr 1 za cenę brutto 181.906,08 zł, pakiet nr 2 za cenę brutto 86.940 zł.
  • wyboru oferty nr 3 dla pakietu nr 3: ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego ul. Kopernika 19A, 28-100 Busko- Zdrój: pakiet nr 3 za cenę brutto 7.725,24 zł.
Uzasadnienie
W niniejszym postępowaniu w zakresie poszczególnych pakietów wybrano ofertę ze względu na najniższą cenę, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zgodnie z kryterium podanym w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 11/07/2013 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  • ABOOK SP. z o.o. ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa: pakiet nr 1 za cenę brutto 181.906,08 zł-100 pkt w jedynym kryterium ceny., pakiet nr 2 za cenę brutto 86.940 zł-100 pkt w jedynym kryterium ceny.
  • SORIMEX Sp. z  o.o. Sp.k. ul. Równinna 25, 87-100 Toruń: pakiet nr 2 za cenę brutto 52.488 zł- oferta odrzucona.
  • ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego ul. Kopernika 19A, 28-100 Busko- Zdrój: pakiet nr 3 za cenę brutto 7.725,24 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 24/06/2013 r.
DEZ/P/341/ZP- 21/2013 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa rękawiczek jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 pzp, dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Pakiet nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu nr 1 pozycji nr 2 i 3 jako oddzielny pakiet  Pozytywne przychylenie się do prośby pozwoli na złożenie większej ilości ofert co znacznie wpłynie na obniżenie wydatków budżetowych Państwa placówki. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 2: Pakiet 1 poz. 5: Ze względu na fakt, że nitryl jako surowiec do produkcji rękawic ma lepsze właściwości mechaniczne i jest bardziej biozgodny, dlatego Czy Zamawiający o dopuści rękawice nitrylowe o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 3:  Pakiet 1 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści rękawiczki w dwóch rozmiarach (M i L)?. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 4: Pakiet nr 2 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z lateksu, pudrowanych o zawartości protein poniżej 100 µg/dm² pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza. Pytanie nr 5: Pakiet nr 2 poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z lateksu, bezpudrowych o minimalnej długość 295mm, z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni oraz wewnętrzną warstwą polimerowaną i lekko chlorowaną. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 6: Pakiet nr 3 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych, bezpudrowych do zabiegów podwyższonego ryzyka należących do wyrobów medycznych klasy IIa. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych, bezpudrowych ortopedycznych o grubości na mankiecie 0,23mm.Pytanie nr 7: Pakiet nr 3 poz. 2: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 8: Pakiet nr 3 poz. od 1 do 4: Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby na każdej rękawicy był umieszczony nadruk nazwy producenta, a dopuszczenie rękawic z nazwą producenta znajdującą się na opakowaniu jednostkowym. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 2 - Rękawice medyczne – chirurgiczne. Pytanie nr 9: Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne pudrowane o zawartości protein nie więcej niż 98 µg/g. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 10: Poz. 3: Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne bezpudrowe o długości min 283 mm Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 11: Wzór umowy § 4 ust. 2 : Czy Zamawiający mając na myśli zmianę cen w przypadku wzrostu podatku VAT ma na myśli stałość cen netto i zmienność ceny brutto? Odpowiedź: Tak. Pytanie nr 12: SIWZ: Prosimy o doprecyzowanie miejsca dostawy (poziom, piętro), czy możliwa jest dostawa na paletach, rozładunek typu burta - burta oraz co Zamawiający ma na myśli nakazując dostawy rozładunek Odpowiedź: Dostawa do magazynu znajdującego się w piwnicach SPZZOZ w Wyszkowie. Nie ma możliwości rozładunku burta-burta z użyciem palet. Pytanie nr 13: Pakiet 1: Poz.1: Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych o powierzchni gładkiej/matowej ? Odpowiedź: Zamawiający nie opuszcza. Pakiet 1: Poz.3: Pytanie nr 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych konfekcjonowanych w opakowaniach po 150 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych o odporności na rozciąganie po starzeniu 500 %? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (minimum 500%). Pytanie nr 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych o grubości w części dłoniowej 0,06-0,07 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 17: Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych o grubości w części dłoniowej 0,07 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 18: Pakiet 1: Poz.5: W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic diagnostycznych z winylu, sterylnych z naszej wiedzy wynika, że nie ma na rynku rękawic winylowych sterylnych. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rękawic diagnostycznych lateksowych sterylnych. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 19: Do umowy: Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety? Odpowiedź: Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety Pytanie nr 20: Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 1 ust. 3 na zapis: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości towarów wymienionych w pakiecie nr……., jednak nie więcej niż 20% ilości, z tego tytułu Wykonawca nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego”. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wstanie podać procentowego zamówienia. Podane ilości stanowią szacunek na podstawie ostatnich 12 miesięcy hospitalizowanych pacjentów. Pytanie nr 21: Pakiet 2, poz. 1, 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic zgodnych z normą EN 455-2 min. 260 mm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 22: Pakiet 2, poz. 2: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawicy chirurgicznej sterylnej trójwarstwowej półsyntetycznej lateksowo nitrylowej, bezpudrowej, z rolowanym mankietem z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, wyjątkowo odpornych na zrywanie, o AQL < 1,0. Pragniemy nadmienić iż tego typu rozwiązanie umożliwia stosowanie rękawic nawet u osób uczulonych na lateks ( warstwa nitrylu ma kontakt z dłonią). Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 23: Pakiet 1 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne z winylu o grubości w strefie palców 0,08 mm +/- 0,02 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 24: Pakiet 1 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o wydłużeniu po starzeniu 540%, grubości w części dłoniowej 0,07 +/- 0,01 mm, w strefie palców 0,08 mm +/- 0,02 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 25: Pakiet 1 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarze XL, pakowane po 180 sztuk? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 26: Pakiet 1 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści rękawice do procedur o podwyższonym ryzyku wykonane z lateksu, AQL 1,5, grubości w części dłoniowej 0,33 mm, w strefie palców 0,40 mm, długość min.295 mm, pakowane po 50 szt z przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 27: Pakiet 1 poz. 5: Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 28: Pakiet 1 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści rękawice tylko w rozmiarze M i L? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 29: dotyczy  Rozdziału VI pkt.2 tiret 4 SIWZ:Zamawiający wymaga załączenia do oferty próbek przy kryterium oceny ofert - cena 100%,  z ostrożności prosimy o enumeratywne wymienienie jakie parametry ma potwierdzać żądana próbka? Odpowiedź:  Zgodnie z zapisem z SIWZ: w celu zatwierdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem wskazanym w szczegółowej ofercie cenowej- załącznik nr 2 oraz zgodności dostaw po podpisaniu umowy. Pytanie nr 30: dotyczy §1 ust. 3 i §5 ust. 4 wzoru umowy:Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości towarów wymienionych w Pakiecie  nr ....., z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego , przy czym niezrealizowana ilość dostaw nie będzie większa niż 20 % wartości pakietu. Odpowiedź: Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wstanie podać procentowego zamówienia. Podane ilości stanowią szacunek na podstawie ostatnich 12 miesięcy hospitalizowanych pacjentów. Pytanie nr 31: dotyczy §3 ust. 2 b) wzoru umowy: Ze względu na wymogi logistyczne i konieczność każdorazowego dostarczenia produktów najwyższej jakości wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostaw ,,dla zamówień pilnych” tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił 1 dzień zamiast 24 godzin. Utrzymanie w mocy terminu dostaw na poziomie 24 godzin może czynić również rozbieżność interpretacyjną, czy nawet sprzeczność z §7 ust.1c) wzoru umowy, gdzie kara umowna ma być liczona w dniach (Na przykład - czy Zamawiający będzie naliczał karę, gdy termin dostawy wypadnie do godz. 11.00 a dostawa nastąpi o 15.30? - karę wg umowy jest naliczana za każdy dzień zwłoki). Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 32: dotyczy §3 ust. 5 wzoru umowy: Biorąc pod uwagę dobre obyczaje kupieckie oraz zasady współżycia społecznego prosimy o następującą modyfikację: Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego towaru i  gwarantuje wymianę na pełnowartościowy towar w ciągu 5 dni od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego zasadnej reklamacji. W razie sporu o zasadność reklamacji jakościowych, jeżeli wadliwość ta będzie potwierdzona ekspertyzą niezależnej odpowiedniej upoważnionej instytucji lub upoważnionego rzeczoznawcy Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru na wolny od wad jakościowych w ciągu 5 dni od chwili otrzymania ekspertyzy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 33: dotyczy §3 ust. 3 wzoru umowy: Wnosimy o uzależnienie zastosowania sankcji w postaci odstąpienia od umowy od bezskutecznego wezwania Wykonawcy do spełnienia świadczenia zgodnego z umową. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 34: dotyczy §7 ust.1a)  wzoru umowy: Naliczanie rażąco wysokich kar umownych wypełnia przesłankę zakreśloną w art.484 § 2 k.c. (Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana) Prosimy o następującą zmianę: a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 3% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 35: dotyczy Pakietu 1 poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych  nitrylu, o grubości w części dłoniowej: 0,08mm +/- 0,01mm. Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu: wydłużenie przy zerwaniu po starzeniu: powyżej 600%. Pozostałe parametry pozostaną bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 36: dotyczy Pakietu 1 poz. 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z nitrylu o sile zerwania po starzeniu powyżej 7N, o grubości w części dłoniowej 0,07 – 0,08mm, w strefie palców 0,11 – 0,14mm. Pozostałe parametry pozostaną bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 37: dotyczy Pakietu 1 poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z winylu o grubości 0,030mm? Pozostałe parametry nie zmienią się. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 38: dotyczy Pakietu 2 poz. 3:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych o długości 285mm? Pozostałe parametry nie zmienią się. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 39: dotyczy Pakietu 3 poz. 1: Prosimy o dopuszczenie następującej rękawicy: Lateksowe bezpudrowe rękawice chirurgiczne jałowe, rolowany brzeg mankietu, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, silikonowana i chlorowana. Grubości: na palcu - 0,230mm, na dłoni - 0,205mm, na mankiecie - 0,170mm, długość 295mm, AQL: 1,0. Poziom protein lateksu <30 μg/g. Klasa IIa. Opakowania obustronnie foliowane. Rozmiary od 5,5 do 9,0. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 40: dotyczy Pakietu 3 poz. 2: Prosimy o dopuszczenie następującej rękawicy: Lateksowe bezpudrowe rękawice chirurgiczne jałowe, rolowany brzeg mankietu, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, silikonowana i chlorowana. Grubości: na palcu - 0,330mm, na dłoni - 0,300mm, na mankiecie - 0,260mm, długość 295mm, AQL: 1,0. Poziom protein lateksu <30 μg/g. Klasa IIa. Opakowania obustronnie foliowane. Rozmiary od 5,5 do 9,0. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 41: dotyczy Pakietu 3 poz. 3: Prosimy o dopuszczenie następującej rękawicy: Lateksowe bezpudrowe rękawice chirurgiczne jałowe, rolowany brzeg mankietu, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, nawilżana. Grubości: na palcu - 0,190mm, na dłoni - 0,180mm, na mankiecie - 0,130mm, długość 295mm, AQL: 1,0. Poziom protein lateksu <30 μg/g. Klasa IIa. Opakowania obustronnie foliowane. Rozmiary od 5,5 do 9,0. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 42: dotyczy Pakietu 3 poz. 4: Prosimy o dopuszczenie następującej rękawicy: Lateksowe bezpudrowe rękawice chirurgiczne jałowe, koloru brązowego, rolowany brzeg mankietu, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, chlorowana i silikonowana. Grubości: na palcu - 0,180mm, na dłoni - 0,150mm, na mankiecie - 0,120mm, długość 295mm, AQL: 1,0. Poziom protein lateksu <30 μg/g. Klasa IIa. Opakowania obustronnie foliowane. Rozmiary od 5,5 do 9,0. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 43: dotyczy Pakietu 3 poz. 5: Prosimy o dopuszczenie następującej rękawicy: Chirurgiczna, jałowa, o przedłużonym mankiecie, długość całkowita 480 – 500 mm, surowiec:            lateks kauczuku naturalnego, powierzchnia: teksturowana na powierzchni chwytnej dłoni, równomiernie rolowany, wzmocniony brzeg, rozmiary:          6,5 (S), 7,5 (M), 8,5 (L), zawartość protein    < 50 µg/g, AQL : 1.0. Grubość na palcu: 0,24 - 0,25mm, na dłoni: 0,23 - 0,24mm. Pakowane są parami w szczelne opakowanie, odporne na wilgoć, gwarantujące zachowanie jałowości rękawic do momentu jego otwarcia. Brak środka pudrującego minimalizuje ryzyko reakcji alergicznych Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1 Pytanie nr 44: Poz. 1 – Czy można zaoferować rękawice o zawartości protein 80-100 ug/g, o gładkiej powierzchni, nie pokryte od wewnątrz polimerem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 45: Poz. 3 – Czy można zaoferować rękawice o całej powierzchni chropowatej,o wydłużeniu przy zrywaniu 350%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ oraz czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu badania na przenikanie wirusów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 46: Poz. 4 – Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 47: Poz. 5 – Czy można zaoferować rękawice w opakowaniu a’100szt, nie pakowane parami, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pakiet 2 Pytanie nr 48: Poz. 1 – Czy można zaoferować rękawice o minimalnej długości 260mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 49: Poz. 2 - Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 50: Poz. 3 – Czy można zaoferować rękawice o minimalnej długości 260mm, o zawartości protein 44-80 ug/g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytania do wzoru umowy Pytanie nr 51: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ: czas realizacji dostawy do 7 dni od złożenia zamówienia, a dla dostaw awaryjnych 24 godziny. Pytanie nr 52: Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 53: Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia/rozwiązania umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 54: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. SPROSTOWANIE: Zamawiający wyjaśnia, że w pakiecie nr 1 w poz. 3 omyłkowo wpisano pakowanie po 200 szt. Zostaje zapis: Pakowane po 100 szt. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 27/06/2013 roku do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 27/06/2013 roku o godz. 10:15.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Wyszków, 19.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 235336-2013; data zamieszczenia: 19.06.2013 Materiały do pobrania.