SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl
Wyszków, dnia 09/07/2013 r.
DEZ/P/341/ZP- 24/2013
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa leków do SPZZOZ w Wyszkowie-pakiet nr 38 Zamawiający dokonał:
  • unieważnienia postępowania w zakresie pakietu nr 38.
Podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Nie została złożona żadna oferta.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, 02.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 255890-2013; data zamieszczenia: 02.07.2013 Materiały do pobrania.